Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli środków ochrony indywidualnej i kasków ochronnych do jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kwartale 2020 r. przeprowadził 3 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Wałczu.

Ze względu na stan epidemii nie przeprowadzono kontroli zaplanowanych na II kwartał 2020 r.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą, zgodnie z programem objęto kaski ochronne do jazdy na rowerach, hulajnogach i deskorolkach wprowadzone do obrotu, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016r.)  uwzględniając wymaganie normy PN-EN 1078+A1:2013 „Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek”.

Sprawdzeniem objęto ogółem 4 partie środków ochrony indywidualnej pochodzących z krajów trzecich (Chiny).

Ustalono na podstawie oznakowania produktów, a także otrzymanych od kontrolowanych przedsiębiorców oraz importerów/producentów dokumentów, iż wszystkie partie kasków wprowadzono do obrotu przed 21.04.2019 r. wg dyrektywy 89/686/EWG.

Nieprawidłowości pod względem formalnym stwierdzono przy wszystkich partiach kasków objętych kontrolą.

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Oznakowania CE

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie partie kasków oznaczono znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Deklaracja zgodności

Do badanych kasków nie załączono deklaracji zgodności. Dokonując analizy otrzymanych deklaracji zgodności, nieprawidłowości stwierdzono
w deklaracjach odnoszących się do 3 partii kasków, tj.:
a.    INFANO, rozm. S, czerwony, EAN5904993327951, T4CKS000014SRD
-    brak przedmiotu deklaracji, podpisu oraz imienia i nazwiska osoby upoważnionej do złożenia podpisu w imieniu producenta, co jest niezgodne z pkt 4 i 9 załącznika IX rozporządzenia 2016/425 (§ 36 ust. 2 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) transponującym treść art. 12 ust 1 dyrektywy 89/686/EWG).
W przedmiotowej deklaracji zgodności wskazano model N23, którego odzwierciedlenia nie odnaleziono w oznakowaniu kasków. Przedsiębiorca (producent) w trakcie kontroli wyjaśnił, że model środka ochrony indywidualnej wskazany w deklaracji zgodności, tj. N23 obejmuje m.in. przedmiotowe kaski o kodzie T4CKS000014SRD. Powiązanie modelu z kodem stwierdzono w dowodzie zakupu z 2015r, który jednak nie dotyczy poddanej  kontroli partii. Na badaną partię okazano fakturę z 2019r. w której przywołano ww. kod, natomiast nie podano ww. modelu.
b.    ALLRIGHT ROUTE model HB31, rozmiar M, SKAKRALRTM, EAN5902634996849 oraz ALLRIGHT SPEED model MV23, rozmiar M, SKAKRALSDM, EAN5902634995262, tj. dwie partie
-    brak daty wystawienia deklaracji oraz nazwiska, stanowiska (podpisu) osoby upoważnionej do jej podpisania, co jest niezgodne z pkt 9 zał. IX ww. rozporządzenia 2016/425 (§ 36 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki jw.)

W związku z powyższym stwierdzono niezgodność pod względem formalnym z art. 41 ust. 1 lit. d), polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ww. rozporządzenia 2016/425 (§ 36 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki jw.).

Kontrolowanych przedsiębiorcom wskazano, że aktualnie obowiązujące przepisy wymagają także podania w deklaracji zgodności, iż „niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta” (pkt 3 załącznika IX ww. rozporządzenia 2016/425). Ponadto wskazano, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami „producent dostarcza deklarację zgodności UE wraz z ŚOI albo umieszcza w instrukcjach oraz w informacjach określonych w załączniku II pkt 1.4 adres strony internetowej, na której jest dostępna deklaracja zgodności UE” (art. 8 ust. 8 rozporządzenia 2016/425).

Nie kwestionowano deklaracji zgodności do kasku rowerowego ENERO.

3.    Certyfikat badania typu UE.

W trakcie kontroli importerzy/producenci okazali ważne certyfikaty badania typu UE wystawione przez jednostki notyfikowane posiadające akredytację w zakresie ŚOI widniejące na stronie:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

W takcie analizy zebranych materiałów po zakończeniu czynności kontrolnych stwierdzono, iż certyfikat dotyczący kasków INFANO, rozm. S, czerwony, EAN5904993327951, T4CKS000014SRD posiada niespójne informacje z oznakowaniem zamieszczonym na produkcie. Kask objęty kontrolą został oznaczony bezpośrednio rozmiarem S (52-56 cm), waga 235g natomiast w okazanym test raporcie oraz certyfikacie wskazano rozmiar S(52-54cm), ponadto w test raporcie dodatkowo podano wagę 215g. W korespondencji elektronicznej przedsiębiorca (producent) wskazał, że wyroby zostały błędnie oznaczone rozmiarem 52-56cm.
Naszym zdaniem przedstawiony certyfikat i test raport nie dotyczą kontrolowanego kasku.

W związku z pojawiającymi się nieścisłościami zwrócono się pisemnie do producenta z wnioskiem o złożenie stosownego wyjaśnienia i/lub dosłania właściwych dokumentów. W odpowiedzi producent, po konsultacji z podwykonawcą, poinformował, że różnica 2cm jest naturalną różnicą wynikającą ze zużycia form i mieści się w normach produkcyjnych. Podwykonawca potwierdził zatem rozbieżność skrajnego rozmiaru kasku do 2cm. Ponadto w piśmie od podwykonawcy wskazano, że certyfikat dla rozmiaru 52-56cm jest tworzony i proces ten zakończy się do końca maja 2020r.
W odpowiedzi jw. załączono kopie dwóch dokumentów sporządzonych w obcej wersji językowej, tj.:

  • wyjaśnienia wytwórcy dot. różnic w rozmiarach kasków, wystawioną w dniu 29.04.2020r.,
  • dokument z badań.

Biorąc pod uwagę zapewnienia wytwórcy dotyczące okazania nowego certyfikatu otrzymana odpowiedź nie jest pełna. Oczekujemy zatem na przysłanie właściwego certyfikatu.

Do pozostałych certyfikatów uwag nie wniesiono.

4.    Dokumentacja techniczna.

Z uwagi na to, iż w trakcie kontroli nie kwestionowano konstrukcji badanych kasków, nie wystąpiono do producentów o przekazanie dokumentacji technicznej tych kasków.

5.    Instrukcje oraz oznakowanie.

Analizując oznakowanie oraz dołączone instrukcje użytkowania przy kaskach objętych kontrolą nieprawidłowości stwierdzono przy 3 partiach kasków, tj.:
a.    ENERO, model FCB-18, EAN5902431011110, size: 55-59cm
-    niepełny adres kontaktowy producenta, co jest niezgodne z art. 8 ust. 6 oraz załącznikiem II pkt 1.4 ww. rozporządzenia 2016/425 (§ 9 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki jw.);
-    w instrukcji nie wskazano pełnego adresu jednostki uczestniczącej w procesie oceny zgodności oraz numeru jednostki notyfikowanej co jest niezgodne z załącznikiem II pkt 1.4 lit. j) ww. rozporządzenia 2016/425 (§ 9 ust 2 pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki jw.).
Jednocześnie zwrócono uwagę na to, iż w instrukcji wskazano „nazwa, adres jednostki uczestniczącej w procesie oceny zgodności: SGS-CSTC Ltd., Guangzhou, China – www.sgsgroup.com.cn”, co jest niespójne z okazanym przez importera certyfikatem oceny typu wydanym przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
b.    ALLRIGHT ROUTE model HB31, rozmiar M, SKAKRALRTM, EAN5902634996849 oraz ALLRIGHT SPEED model MV23, rozmiar M, SKAKRALSDM, EAN5902634995262 – (2 partie):
-    nie zamieszczono nazwy i adresu producenta, co jest niezgodne z art. 8 ust. 6 oraz załącznikiem II pkt 1.4 ww. rozporządzenia 2016/425
-    w instrukcji nie zamieszczono nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki lub jednostek notyfikowanych uczestniczących w ocenie zgodności - co jest niezgodne z załącznikiem II pkt 1.4 lit. j) ww. rozporządzenia 2016/425
Ponadto zwrócono uwagę na nieścisłość w zapisach dotyczących trwałości kasków.
W instrukcji podano okres trwałości 3 lata pod warunkiem, że w tym czasie kask
nie uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu oraz wskazano, iż po tym okresie należy kask bezwzględnie wymienić. Z informacji otrzymanej od importera wynika, iż okres trwałości kasków podany w instrukcjach dołączonych do kasków wynosi 3 lata od daty zakupu przez klienta, co oznacza, że zapis w instrukcji jest nieprecyzyjny.

W związku z powyższym stwierdzono niezgodność pod względem formalnym z art. 41 ust. 1 lit. f) i lit. g) polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 8 ust 6 i 7 oraz dystrybutora z art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia 2016/425 (§ 9 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki transponującym treść pkt 1.4 załącznika II dyrektywy 89/686/EWG).

Do importerów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano pisma z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań. Oczekujemy na odpowiedź.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

6.    Badania organoleptyczne

Wszystkie partie kasków zostały poddane badaniom organoleptycznym w zakresie układu mocującego (szerokości paska podbródkowego) oraz zastosowania regulacji paska mocującego.
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

7.    Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pod kątem zdolności do amortyzacji pobrano 2 partie kasków rowerowych,  tj.:
-    ENERO, model FCB-18, EAN5902431011110, size: 55-59cm
-    ALLRIGHT SPEED model MV23, rozmiar M, SKAKRALSDM, EAN5902634995262
W wyniku przeprowadzonych badań w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Łodzi stwierdzono, że wyroby spełniają wymagania w badanym zakresie.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 08-06-2020 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 08-06-2020 13:10