Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o kontroli jakości dań oferowanych w opakowaniach gotowych do spożycia bezpośrednio lub po podgrzaniu

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli jakości dań oferowanych 
w opakowaniach gotowych do spożycia bezpośrednio lub po podgrzaniu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 16 kontroli w 15 placówkach u 13 przedsiębiorców. Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania i informacji od konsumentów. 

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:
a.)    Sklepy sieci handlowych:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Markecie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w supermarkecie w Łobzie oraz w sklepie w Sławnie [2 KONTROLE URZĘDOWE];
 • Przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie oraz w sklepie w Kołobrzegu [2 KONTROLE URZĘDOWE];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Markecie w Łobzie [2 x KONTROLA URZĘDOWA z uwagi na to, że pobrany do badań laboratoryjnych produkt nie odpowiadał deklaracji producenta];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Darłowie [KONTROLA URZĘDOWA].

b.)    Pozostałe sklepy:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Świnoujściu [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Barlinku [KONTROLA URZĘDOWA z rozszerzonym zakresem kontroli];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Świdwinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Szczecinku [KONTROLA URZĘDOWA].

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzono ogółem 50 partii środków spożywczych o wartości 1 427 zł, kwestionując 5 partii o wartości 92 zł.
Kontrolą objęto:

 • Dania typu lunch/obiadowe z mięsem w tym z rybą – sprawdzono 24 partie o wartości 738 zł, kwestionując 4 partie o wartości 88 zł;
 • Dania typu lunch/obiadowe bezmięsne – sprawdzono 16 partii o wartości 485 zł, kwestionując 1 partię o wartości 4 zł;  
 • Sałatki z mięsem lub rybą – sprawdzono 8 partii o wartości 183 zł, nie kwestionując żadnej partii;
 • Sałatki bezmięsne – sprawdzono 2 partie o wartości 21 zł, nie kwestionując żadnej partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco: 

1. Ocena jakości dań oferowanych w opakowaniach gotowych do spożycia bezpośrednio lub po podgrzaniu w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz deklaracji w oznakowaniu

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium UOKiK w Poznaniu,
gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.
Ogółem zbadano 15 partii (36 op.) ww. produktów na łączną wartość 842 zł, kwestionując 1 partię o wartości 63 zł.

Badaniem objęto:

 • Dania typu lunch/obiadowe z mięsem w tym z rybą – 9 partii o wartości 523 zł, kwestionując 1 partię o wartości 63 zł;
 • Dania typu lunch/obiadowe bezmięsne – 3 partie o wartości 194 zł;
 • Sałatki z mięsem lub rybą – 3 partie o wartości 125 zł.

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 1 partię produktu 
u przedsiębiorcy w Łobzie.
Do badań laboratoryjnych pobrano próbkę: ,,Kurczak w sosie curry z ryżem i warzywami”, producenta z Łodzi, data minimalnej trwałości: 11.2020, numer partii: 4850419. Produkt oznakowany oświadczeniami żywieniowymi: ,,Wysoka zawartość białka”, ,,Niska zawartość tłuszczu”, ,,Niska zawartość cukrów”. 
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt 
nie odpowiada deklaracji producenta na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość białka tj. stwierdzono 6,9g przy deklaracji 9,4g – sprawozdanie z badań nr 37/2020 z dnia 27.02.2020 r. Przedsiębiorca po otrzymaniu wyników badań zwrócił się z prośbą o zbadanie próbki kontrolnej. Próbka została przebadana w Laboratorium UOKiK w Olsztynie.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych ponownie stwierdzono, że ww. produkt nie odpowiada deklaracji producenta na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość białka tj.: przy wartości deklarowanej 9,4g, wynik badania wyniósł 6,6g – sprawozdanie z badań nr 105/2020 z dnia 08.05.2020 r.
Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178). 
W związku z powyższym zostało wysłane:
-    wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy;
-    wystąpienie pokontrolne do producenta.
Ponadto:
-    zostanie wysłana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS;
-    zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej;
-    zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji  w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

2. Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335 z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości masy netto z ilością rzeczywistą, zadeklarowaną przez producentów. Badaniem objęto 15 próbek (36 op.) ww. produktów na łączną wartość 842 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

3. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania

Prawidłowość oznakowania dań oferowanych w opakowaniach gotowych do spożycia bezpośrednio lub po podgrzaniu sprawdzono w odniesieniu do przepisów:
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 ze zm.);
-    rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, s. 9 ze zm.);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008 str. 16 ze zm.).
Ponadto: 
-    ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 ze zm.);
-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772);
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 s. 34 ze zm.);
-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 
z 2015 r., poz.29 ze zm.).

Ocenie oznakowania poddano 46 partii produktów o łącznej wartości 1398 zł,
nie kwestionując sprawdzanych partii. 

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania

Kontrolą w zakresie warunków i sposobu przechowywania objęto ogółem 46 partii dań oferowanych w opakowaniach gotowych do spożycia bezpośrednio lub po podgrzaniu, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004. str. 1 ze zm.). 
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oferowanych do sprzedaży gotowych dań sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, sprawdzeniu poddano 50 partii o wartości 1 427 zł, kwestionując 4 partie o wartości 29 zł u niżej wymienionych: 
-    przedsiębiorca w Koszalinie, gdzie stwierdzono między innymi 1 partię pierogów z mięsem i smażoną cebulką a`320 g – 4 dni po terminie. Decyzją przedsiębiorcy ww. towar wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.
-    przedsiębiorca w Świdwinie, gdzie stwierdzono między innymi: 1 partię kotleta mielonego, wieprzowego panierowanego z puree ziemniaczanym i burakami ćwikłowymi zasmażanymi a`400 g - 1 dzień po terminie, 1 partię kanapek z szynką a`116 g – 1 dzień po terminie, 1 partię kanapki z jajkiem a`120 g –1 dzień po terminie. Decyzją przedsiębiorcy ww. towary wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.
Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi kredytowanym na łączną kwotę 300 zł za wykroczenie  z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.). O powyższym poinformowano właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

5. Identyfikowalność towarów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. rozporządzenia nr 178/2002 sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Wszyscy przedsiębiorcy przedstawili dokumenty, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów.

6. Inne zagadnienia

-    W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Identyfikacji dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz w oparciu o wpisy do CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
-    Rzetelność obsługi klientów sprawdzono u 9 przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
-    W czasie kontroli ww. sprawdzono stan opakowań 19 partii gotowych dań w opakowaniach jednostkowych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
-    Orzeczenia lekarskie. Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością u kontrolowanych przedsiębiorców. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
-    Stosowanie i używanie narzędzi pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznych. W toku kontroli u przedsiębiorcy w Barlinku stwierdzono stosowanie wagi elektronicznej z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej. 
W trakcie kontroli wydano ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego. Przedsiębiorca wycofał wagę z użytkowania w celu legalizacji. Do tego przedsiębiorcy wysłano wystąpienie pokontrolne, na które otrzymano odpowiedź z informacją, że waga została zalegalizowana. 
    Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach na kwotę 250 zł (łącznie z wykroczeniem z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - dot. innych środków spożywczych, nie objętych programem kontroli UOKiK nr DIH-1.702.16.2019.JS) oraz przesłano informację do właściwego terytorialnie Okręgowego Urzędu Miar i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • wysłania 2 informacji do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych;
 • nałożenia 2 mandatów karnych na łączną kwotę 300 zł (dotyczące produktów wynikających z programu kontroli i ujętych w zestawieniu);
 • nałożenia 1 mandatu karnego na kwotę 250 zł (za stosowanie wagi elektronicznej z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej),
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia;
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wysłana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS;
 • materiały z 1 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej;
 • zostanie wszczęte 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania  decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
                            Tel. 91 4225239 wew. 36
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 04-06-2020 20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 04-06-2020 20:42