Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli na 2019 r., Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w 2019 roku ogółem 33 kontrole u 25 przedsiębiorców (w tym 8 kontroli ponownych z uwagi na negatywne wyniki badań laboratoryjnych).
Spośród skontrolowanych przedsiębiorców 24 prowadziło sprzedaż detaliczną (w tym 1 przedsiębiorca był producentem), natomiast 1 przedsiębiorca prowadził sprzedaż hurtową.
Ogółem kontroli poddano 234 partie produktów włókienniczych, w tym:

 • 112 partii odzieży wierzchniej,
 • 40 partii wyrobów pończoszniczych,
 • 51 partii odzieży sportowej,
 • 31 partii odzieży wizytowej.

Spośród ww. skontrolowanych 234 partii:

 • 58 partii zostało wyprodukowanych w Polsce,
 • 42 partie pochodziły z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 134 partie pochodziły z importu.
 • W zakresie jakości sprawdzono 125 próbek produktów włókienniczych, a w zakresie oznakowania 234 próbki. Zakwestionowano 151 partii, w tym w zakresie jakości 8 partii, a w zakresie oznakowania 144 partie (z których 1 partię poddaną badaniom laboratoryjnym), tj. 64,5 % wszystkich skontrolowanych partii produktów, w tym:
 • 88 partii odzieży wierzchniej,
 • 27 partii wyrobów pończoszniczych,
 • 24 partie odzieży sportowej,
 • 12 partii odzieży wizytowej.

Spośród zakwestionowanych 151 partii towarów:

 • 15 partii zostało wyprodukowanych w Polsce,
 • 34 partie pochodziły z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 102 partie pochodziły z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.
Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Jakość wyrobów włókienniczych

Jakość produktów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.
Kontroli w zakresie jakości poddano 125 próbek produktów włókienniczych, z czego zbadano:

 • laboratoryjnie 18 próbek,
 • organoleptycznie 107 próbek.

W wyniku badań:

 • laboratoryjnych - zakwestionowano 8 próbek produktów włókienniczych, tj. 44,4 % wszystkich próbek przebadanych laboratoryjnie,
 • organoleptycznych - nie zakwestionowano żadnej próbki.

1.1.     Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 18 partii różnych produktów włókienniczych oferowanych do sprzedaży u 13 kontrolowanych przedsiębiorców (z czego od 5 przedsiębiorców pobrano próbki z 2 partii produktów włókienniczych).

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono skład surowcowy - 18 próbek, w tym 3 próbki zbadano także pod kątem wielkości deklarowanej. Przedsiębiorcy u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (w postaci deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 8 próbek z uwagi na fakt, iż rzeczywisty ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym, tj.:
-    2 partie odzieży wierzchniej (dwie kurtki męskie z importu, tj.: kurtka męska - w oznaczeniu zadeklarowano: 65% bawełna, 35% poliester, natomiast laboratoryjnie stwierdzono: 100% poliamidu w materiale wierzchnim oraz 100% poliesteru w podszewce i wypełnieniu; kurtka męska - w oznaczeniu zadeklarowano: 65% bawełna, 35% poliester, a laboratoryjnie stwierdzono: 100%  poliesteru w materiale wierzchnim, 100% poliesteru w podszewce i 100% poliesteru w wypełnieniu),
-    3 partie wyrobów pończoszniczych (parę skarpet damskich z importu i dwie pary skarpet męskich produkcji krajowej, tj.: skarpety damskie – w oznaczeniu zadeklarowano: 90% bawełna, 5% poliester, 5% elastan, natomiast laboratoryjnie stwierdzono: 99,4% poliestru i 0,6% elastanu; skarpety męskie - w oznaczeniu zadeklarowano: 76% bawełna czesana, 18% poliamid, 6% elastan, a laboratoryjnie stwierdzono: 76,1% bawełny, 22,4% poliamidu i 1,5% elastanu; skarpety męskie - w oznaczeniu zadeklarowano: 80% bawełna, 16% poliamid, 4%, elastan, a laboratoryjnie stwierdzono: 46,3% bawełny, 44% poliestru, 7,2% poliamidu, 1,5% polipropylenu i 1% elastanu),
-    1 partia odzieży sportowej (bluzę z kapturem damską produkcji krajowej, w oznaczeniu zadeklarowano: 100% bawełna, natomiast laboratoryjnie stwierdzono: w dzianinie podstawowej 86,6% bawełny i 13,4% poliestru, a w dzianinie ściągaczowej 98% bawełny i 2% elastanu),
-    2 partie odzieży wizytowej (marynarkę męską i garnitur produkcji krajowej, tj.: marynarka - w oznaczeniu zadeklarowano: 85% wełna 15% poliester, natomiast laboratoryjnie stwierdzono: w tkaninie - 70,1% poliestru i 29,9% wiskozy, a w podszewce - 100% poliestru; garnitur - w oznaczeniu zadeklarowano: tkanina -  80% wełna, 20% poliester, podszewka – 55% wiskoza, 45% poliester, natomiast laboratoryjnie stwierdzono: w tkaninie - 79% poliestru, 21% wiskozy, w podszewce granatowej – 55,7% poliestru, 44,3% wiskozy, a w podszewce w rękawach – 100% poliestru).

Po otrzymaniu wyników badań wszczęto ponownie 8 kontroli ustalając, że u 7 przedsiębiorców nie było w sprzedaży produktów, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych, natomiast 1 przedsiębiorca posiadał w ofercie produkt który wstrzymał od obrotu do czasu poprawy oznaczeń.

W związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych skierowano:

 • 2 wystąpienia pokontrolne na podstawie art. 34 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej do producentów, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • 1 wystąpienie pokontrolne na podstawie art. 33 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego przedsiębiorcy będącego jednocześnie producentem, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • 5 pism do kontrolowanych zwalniających próbkę kontrolną z informacją o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu (podaniu składu surowcowego zgodnie z rzeczywistym ustalonym laboratoryjnie),
 • 1 pismo do wiadomości WIIH w Bydgoszczy dot. niewłaściwej jakości badanego wyrobu (ze względu na właściwość miejscową przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu),
 • 3 pisma do dostawców, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach (jednocześnie w przedmiotowych pismach zwrócono się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości).

Do jednego przedsiębiorcy, będącego jednocześnie producentem produktu (po zakończeniu postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji zobowiązującej do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych), zostanie przesłane pismo wraz z informacją o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu.

Ponadto wydano 5 decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych, a wobec trzech przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu kosztów badań laboratoryjnych.

W związku z pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych:

 • zwolniono dwie próbki kontrolne w trakcie ponownych kontroli,
 • skierowano 6 pism do kontrolowanych przedsiębiorców wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej.

1.2.     Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 107 próbek produktów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie produkty posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia” oraz PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”.
Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin oraz wad konfekcjonowania produktów. W trakcie kontroli nie przemierzano ocenianych produktów z uwagi na brak deklaracji właściwych wymiarów.

2.    Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznaczenia 234 partie produktów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).
Zakwestionowano 144 partie (61,5% ogółem sprawdzonych produktów), tj.:

 • 86 partii odzieży wierzchniej,
 • 25 partii wyrobów pończoszniczych,
 • 23 partii odzieży sportowej,
 • 10 partii odzieży wizytowej.

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów włókienniczych stwierdzono w odniesieniu do:
-    5 partii produktów krajowych, 30 partii z obrotu wewnątrzunijnego (w tym 1 partii oznaczonej niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia) i 99 partii produktów z importu (w tym 9 partii oznaczonych niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia), opatrzonych etykietą lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (załącznik nr 1),
-    1 partii wyrobów krajowych oraz 3 partii wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego z uwagi na  niezgodność nazw włókien z nazwami włókien tekstylnych określonymi
w załączniku 1 do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, co nie spełniało wymagań rozdziału 2, art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    3 partii produktów krajowych - zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    1 partii wyrobu z obrotu wewnątrzunijnego -  brak informacji o składzie surowcowym, co naruszało art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    1 partii wyrobu z obrotu wewnątrzunijnego - brak informacji o obecności części nietekstylnych pochodzenia zwierzęcego na etykiecie lub oznaczeniu produktu poprzez użycie sformułowania: „Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego”, co  było niezgodne z art. 12 ww. rozporządzenia,
-    1 partii wyrobu krajowego -  podano dwa różne opisy składu surowcowego, co nie określa w sposób jasny i jednoznaczny składu surowcowego tego produktu, tj. niezgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami skierowano:
-    5 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    5 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producentów zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
-    45 pism do dostawców niewłaściwie oznakowanych produktów z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
-    1 pismo do wiadomości WIIH w Łodzi dot. niewłaściwego sposobu oznakowania produktów włókienniczych,
-    2 pisma do WIIH w Warszawie i Łodzi (w związku z niepodjęciem pism przez 4 przedsiębiorców, tj. 3 dostawców i 1 producenta wyrobów niewłaściwie oznakowanych),
-    3 pisma monitujące (do kontrolowanego i 2 producentów kwestionowanych wyrobów)  z uwagi na brak odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

3.    Inne zagadnienia

3.1.     Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 25 skontrolowanych przedsiębiorców, 15 zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 10 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

4.    Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

 • przesłania 45 pism do dostawców produktów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • skierowania 5 wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień dot. oznakowania produktu,
 • skierowania 5 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producentów zakwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dot. oznakowania produktu,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień dot. produktu niewłaściwej jakości,
 • skierowania 2 wystąpienia pokontrolnego zgodnie z art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producenta zakwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dot. produktu niewłaściwej jakości,
 • przesłania 5 pism do kontrolowanych przedsiębiorców zwalniających próbkę kontrolną wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych i informacją o tym, że przedmiotowy produkt może być przedmiotem obrotu handlowego po uprzednim usunięciu nieprawidłowości w oznakowaniu produktu niewłaściwej jakości,
 • przesłania 6 pism do kontrolowanych przedsiębiorców z informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych produktu właściwej jakości,
 • przesłania 3 pism do dostawców produktów niewłaściwej jakości informujących o wynikach badań laboratoryjnych (jednocześnie w przedmiotowych pismach zwrócono się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości),
 • wszczęcia 5 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 5 decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych,
 • wszczęcia 3 postępowań administracyjnych celem wydania 3 decyzji zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badania laboratoryjnego,
 • skierowania 2 pism do WIIH w Warszawie i Łodzi (w związku z niepodjęciem pism przez 3 dostawców i  producenta wyrobów niewłaściwie oznakowanych),
 • przesłania 2 pism do wiadomości WIIH w Bydgoszczy i Łodzi dot. niewłaściwej jakości i oznakowania produktów włókienniczych,
 • skierowania 3 pism monitujących (do kontrolowanego przedsiębiorcy i 2 producentów kwestionowanych wyrobów) z uwagi na brak odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-04-2020 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 12-05-2020 15:23