Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i oznakowania jaj kurzych

W zakresie kontroli jakości i oznakowania jaj kurzych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 5 kontroli. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Sławnie, Goleniowie, Koszalinie.  

 

Ogółem skontrolowano 12 partii jaj kurzych, z czego zakwestionowano 3 partie jaj sprzedawanych luzemu jednego przedsiębiorcy.

1)      Prawidłowość klasyfikacji jaj według masy

Prawidłowość klasyfikacji jaj według masy sprawdzono w odniesieniu do wymagań art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.)oraz w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu u 5 przedsiębiorców.

 

Oceną objęto 5 partii jaj kurzych klasy wagowej „M” i 1 partię jaj kurzych klasy wagowej „L” u 5 przedsiębiorców.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczecinie gdzie zakwestionowano jedną partię 360 jaj o wartości 180,00 zł – zadeklarowaną w klasie wagowej „L” (63≤ masa w gramach<73) oferowaną do sprzedaży luzem – z uwagi na stwierdzenie 30 jaj w klasie niższej niż zadeklarowana, co stanowi 8,3%, tj. o 3,3% więcej niż dopuszcza tolerancja wagowa określona w art. 27 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 – tj. nie więcej niż 5%.  Powyższe 30 jaj posiadało zaniżoną masę w stosunku do zadeklarowanej klasy wagowej w granicach 1 – 2 gramy.

 

Wobec powyższego dla przedsiębiorcy wydano żądanie w zakresie przekazania informacji dotyczącej wielkości obrotów/przychodów osiągniętych w roku podatkowym 2009. Ponadto do przedsiębiorcy i do producenta przesłano wystąpienie pokontrolne oraz skierowano informację do właściwego terytorialnie producentowi WIJHARS.  Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego.

 

2)     Prawidłowość oznakowania jaj kurzych

 

Prawidłowość oznakowania jaj kurzych sprawdzono w świetle następujących przepisów:

·            rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 s. 1 ze zm.) – załącznik XIV część A,

·            rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.),

·            rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 stycznia 2002 r.ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 01.02.2002, s. 1 ze zm.) – art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,

·            ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) – rozdział 11,

·            ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

·            rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.),

·            rozporządzenia (WE) nr1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności(Dz. U. L 404 z 30.12.2006r., s. 9; sprostowanie: Dz. U. L 12 z 18.01.2007r., s. 3 ze zm.) w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

Ocenie prawidłowości oznakowania jaj poddano 12 partii jaj kurzych,
z czego zakwestionowano 3 partie jaj sprzedawanych luzem.

            2.1.  Oznakowanie jaj zamieszczone na skorupie

Badaniem objęto 12 partii jaj kurzych nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Oznakowanie jaj kodem producenta zamieszczone na skorupie badanych partii zgodne było z wymogami przepisów: części A rozdz. III ust. 1 załącznika XIV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 s. 1 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

             2.2. Oznakowanie opakowań jednostkowych jaj kurzych

Oceniono oznakowanie opakowań jednostkowych 9 partii jaj kurzych w szczególności zwracając uwagę na elementy oznakowania wymagane przepisem art. 12 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

            2.3. Oznakowanie jaj sprzedawanych luzem w miejscu sprzedaży

Oceną objęto 3 partie jaj kurzych oferowanych do sprzedaży luzem, stwierdzając – przy ww. 3 partiach – brak następujących informacji dla konsumenta w miejscu sprzedaży wymaganych przepisem art. 16  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 jw., tj.:

- klasy jakości,

- klasy wagowej,

- oznaczenia metody chowu,

- objaśnienia znaczenia kodu producenta,

- daty minimalnej trwałości.

Powyższą nieprawidłowość stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Wobec powyższego dla przedsiębiorcy wydano żądanie w zakresie przekazania informacji dotyczącej wielkości obrotów/przychodów osiągniętych w roku podatkowym 2009. Ponadto do przedsiębiorcy przesłano wystąpienie pokontrolne. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego.

W trakcie kontroli przedsiębiorca na podstawie dokumentów dostaw uwidocznił przy jajach oferowanych do sprzedaży luzem brakujące informacje dla konsumenta.

 

3)     Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

 

Sprawdzono przestrzeganie dat minimalnej trwałości w stosunku do podanych przez producentów jaj kurzych oferowanych do sprzedaży oraz na podstawie okazanych dokumentów dostaw u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 12 partii jaj kurzych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości. Daty minimalnej trwałości jaj poddanych kontroli nie przekraczały ustalonej na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia.

 

4)     Przestrzeganie warunków przechowywania jaj

 

Sprawdzono przestrzeganie warunków przechowywania jaj uwzględniając pkt 7 preambuły i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.), a także sekcję X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 55 ze zm.) u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

 

Badaniem objęto 12 partii jaj kurzych nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

5)     Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.).

 

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

6)     Identyfikacja przedsiębiorcy

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

 

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u 5 przedsiębiorców.

 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podczas kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy w Sławnie okazano zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie w przedmiocie działalności przedsiębiorcy wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.), zamiast zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym do przedsiębiorcy przesłano wystąpienie pokontrolne.

 

 U pozostałych kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Nie stwierdzono niezgodności w zakresie i w rodzaju prowadzonej działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej oraz z odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

7)     Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługisprawdzono u 5 przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnegonie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 

·         wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

·         skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta jaj kurzych z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

·         przesłania informacji do właściwego terytorialnie producentowi WIJHARS.

 

Ponadto, w związku z ustaleniami z jednej kontroli zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 04-03-2011 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 09-09-2011 15:04