Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 32 kontrole u 28 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

W przypadku 2 przedsiębiorców,dodatkowo wszczęto kontrole w związku z art. 79 ust.2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia w zakresie nieprawidłowości w uwidacznianiu cen oraz stosowania wagi z nieaktualną cechą legalizacji oraz u 2 przedsiębiorców przeprowadzono ponowne kontrole w związku z zakwestionowaniem produktów w wyniku badań laboratoryjnych.                          

Kontrolą objęto następujących przedsiębiorców:

W I kwartale w temacie: placówki zlokalizowane na dworcach dalekobieżnej komunikacji kolejowej i autobusowej oraz w ich pobliżu.

-             w barze Świnoujściu

-             w restauracji w Szczecinie

-             w Barze w Koszalinie

-             w restauracji w Kołobrzegu

 

W II kwartale w temacie: restauracje

-             w restauracji w Hotelu w Szczecinie

-             w restauracji w Hotelu w Szczecinie

-             w PUB w Szczecinie

-             w restauracji w Szczecinie

-   w restauracjiw Sławnie

-   w restauracji w Koszalinie

 

W III kwartale w temacie placówki w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letnim.

-             w restauracji w Świnoujściu

-             w barze w Świnoujściu

-             w „Usługi gastronomiczne” w Świnoujściu

-             w barze w Świnoujściu

-             w barze rybnym w Międzyzdrojach

-             w barze w Świnoujściu;

-             w kawiarni w Świnoujściu

-             w restauracji w Świnoujściu

-             w restauracji w Pobierowie

-             w zajeździe w Będzinie

-             w restauracji w Mielnie,

-             w barzew Unieściu,

-             w restauracji w Kołobrzegu

-             w restauracji w Manowie

-             w barze rybnym w Unieście ;

-             w tawernie pizzerii, Dąbki,

W IV kwartale w temacie bary mleczne

-             w barze mlecznym w Szczecinie;

-             barze mlecznym w Kołobrzegu.

 

Placówki do kontroli typowano według własnego rozeznania i ustaleń z poprzednich kontroli.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

W I kwartale  przeprowadzono 4  kontrole u 4 przedsiębiorców, w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek  gastronomicznych zlokalizowanych na dworcach dalekobieżnej komunikacji kolejowej i autobusowej oraz w ich pobliżu.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

     1. RZETELNOŚĆ USŁUGI (SPRZEDAŻY)

 

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem  kontroli dokonano u wszystkich  przedsiębiorców, nie stwierdzając nieprawidłowości.

W wyniku sprawdzenia przestrzegania deklarowanych gramatur ustalono, że u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali ilości nominalne oferowanych potraw nieprawidłowości nie stwierdzono. W wyniku rozliczenia zakupów stwierdzono, że należności wyliczano i pobierano prawidłowo.

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono, czy nie stosują podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku lub jadłospisie, zastępując droższe składniki tańszymi substytutami. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. W cennikach nie deklarowano potraw przygotowanych z surowców mrożonych jako świeże. Potrawy produkowane były z mrożonych surowców takich jak: frytki, ryby oraz ze świeżych surowców jak warzywa na surówki.

 

 

     2. PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

 

Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnychw świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) zbadano u wszystkich  przedsiębiorców w odniesieniu do produktów z zakupu kontrolnego. Informacje dotyczące  produktów będących przedmiotem zakupu kontrolnego uwidocznione w cenniku umożliwiały łatwą identyfikację cen z towarami zgodnie z §5 ust. 4  ww. rozporządzenia.

 

Nieprawidłowościw badanym zakresie stwierdzono w przypadku 1 przedsiębiorcy , gdzie brak było daty  wystawienia cennika  oraz określenia ilości nominalnej potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, w tym zwłaszcza ilości głównego składnika (mięsa, drobiu) oraz dodatków uzupełniających.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym zaocznym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

 

 

3.       JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Świeżość potraw, surowców i półproduktów służących do sporządzenia posiłków, oceniono u wszystkich 4 przedsiębiorców poprzez sprawdzenie czy nie są zanieczyszczone, nie wykazują oznak śluzowacenia, zeschnięcia, pleśnienia, niewłaściwego zabarwienia lub zapachu świadczącego o rozpoczynającym się procesie psucia. Na miejscu dokonano oceny organoleptycznej  11 potraw kulinarnych. Nie wniesiono zastrzeżeń, co do jakości ocenianych wyrobów. Smak i zapach wszystkich potraw był charakterystyczny dla danego rodzaju potraw i użytych składników. Badane wyroby kulinarne odpowiadały wymaganiom jakościowym w zakresie przeprowadzonej oceny organoleptycznej w odniesieniu do przedstawionych receptur. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Nie kwestionowano również tłuszczu smażalniczego u kontrolowanych przedsiębiorców.

 

     4. IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

 

U 4 przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.).

Badaniem objęto 14 partii poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

5.  PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

 

U 4 skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej  i służących do przygotowywania potraw.

 

Badaniom poddano 20 partii towarów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r o języku polskim sprawdzono 5 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

Na podstawie analizy oznakowania opakowań różnych towarów stosowanych do produkcji, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z  dnia 18.09.2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177 poz. 1094). Badaniom poddano 20 partii towarów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 

6. PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ

   OKRESÓW JEJ TRWAŁOŚCI

 

a) warunki przechowywania środków spożywczych

W trakcie kontroli sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów kulinarnych oraz produktów oferowanych do sprzedaży, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 r., s.1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.06.2008 r., s.42). Liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały prawidłową segregację asortymentową. Zagadnienie to zbadano u wszystkich przedsiębiorców, obejmując badaniem 65 partii.

 

Uchybienia w badanym zakresie stwierdzono w jednym przypadku, gdzie:

-  nie przestrzegano obowiązku zachowania segregacji asortymentowej tzn. w jednym urządzeniu chłodniczym przechowywano razem 5 partii mrożonych przetworów  mięsnych, 4 partie mrożonych przetworów rybnych oraz mrożone wyroby kulinarne (kopytka i pierogi),

-  w niewłaściwych warunkach termicznych przechowywano partię 2 kg kiełbasy podsuszanej salami, którą zamrożono, zamiast przechowywać w temperaturze od 0 do 7° C w suchym miejscu, zgodnie z zaleceniem producenta uwidocznionym na opakowaniach wyrobu.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym zaocznym za wykroczenie z art.111 § 2 Kodeks Wykroczeń.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt.5 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia porządkowe.

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarnych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

b)  przestrzeganie okresów przechowywania żywności.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia surowców i środków spożywczych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 65 partii różnych towarów, z czego zakwestionowano 14 partii w restauracji.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym zaocznym  za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy wszystkie towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano  właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

7. WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

 

·         Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością odpowiadały wymaganiom określonym w art.15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004 r., s.4) w  zakresie oznakowania określeniem „do kontaktu z żywnością” lub wskazaniem zastosowania tych materiałów i wyrobów lub symbolem graficznym, którego wzór określa załącznik II ww. rozporządzenia.

 

Badaniem objęto 24 partie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

·         Nie stwierdzono wyrobów oznaczonych deklaracją producenta dotyczącą ich szczególnego przeznaczenia lub zalecanych warunków stosowania.

 

·         We wszystkich placówkach sprawdzono, czy podane do dań z zakupu sztućce nie ulegają zniekształceniu, stopieniu, nie łamią się. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono 

 

 

8. INNE ZAGADNIENIA

 

·       Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis z krajowego rejestru sądowego oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej  w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

·       Sprawdzając przestrzeganie  postanowienia art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.), nieprawidłowości nie stwierdzono. Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

·       Sprawdzając przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) ustalono, że w placówce, gdzie kontrolę przeprowadzono na zawiadomienie - restauracja w Kołobrzegu, nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych.

 

·       Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Zagadnienie to sprawdzono w restauracji w Kołobrzegu, gdzie nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych, a w pomieszczeniach obowiązywał zakaz palenia.

 

·       Sprawdzając  przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z ze zm.), nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

·       W  placówce, gdzie kontrolę przeprowadzono na zawiadomienie - restauracja w Kołobrzegu,  nie organizowano promocji cenowych.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·         ukarania 1 osoby mandatem karnym zaocznym na łączną kwotę 400 zł za wykroczenia :

z art.111 § 2Kodeks Wykroczeń, art. 137 § 1 Kodeks Wykroczeń,  art.100 ust.1 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ,        

·         wydania w trakcie kontroli 1 żądania dotyczącego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,

·         przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzonych uchybień sanitarno – porządkowych oraz nieprzestrzegania aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości

·         skierowania wystąpienia pokontrolnego  do 1 przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowania wniosku do sądu w związku z niezapłaceniem przez przedsiębiorcę mandatu karnego zaocznego.

 

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wymierzył przedsiębiorcy karę grzywny w wysokości 550 zł oraz zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 50 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania oraz kwotę 55 zł tytułem opłaty.

 

 

W II kwartale  przeprowadzono 7 kontroli u 6 przedsiębiorców  w zakresie prawidłowości funkcjonowania restauracji.

 

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco :

 

     1. RZETELNOŚĆ USŁUGI (SPRZEDAŻY)

 

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem  kontroli dokonano u 6  przedsiębiorców, nie stwierdzając nieprawidłowości.

W wyniku sprawdzenia przestrzegania deklarowanych gramatur ustalono, że u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali ilości nominalne oferowanych potraw nieprawidłowości nie stwierdzono. W wyniku rozliczenia zakupów stwierdzono, że należności wyliczano i pobierano prawidłowo.

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono, czy nie stosują podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku lub jadłospisie, zastępując droższe składniki tańszymi substytutami. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. W cennikach nie deklarowano potraw przygotowanych z surowców mrożonych jako świeże. Potrawy produkowane były z mrożonych surowców takich jak: frytki, ryby oraz ze świeżych surowców jak warzywa na surówki.

 

 

     2. PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

 

 Prawidłowość uwidaczniania cen sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców, (podczas  kontroli urzędowej odniesiono się tylko do towarów z zakupu kontrolnego).  W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości dało to podstawę do kontroli dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia. Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorców:

 

- restauracja w Hotelu w Szczecinie, gdzie stwierdzono w cenniku brak określenia ilości nominalnej potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary, zawartej w jednej porcji, w tym zwłaszcza ilości głównego składnika (mięsa, drobiu, ryb) oraz dodatków uzupełniających i napojów, barak daty wystawienia cennika.

- restauracja w Hotelu w Szczecinie, gdzie stwierdzono brak uwidocznienia w cennikach ilości nominalnych potraw lub wyrobów wyrażonych w legalnych jednostkach miary zawartych w jednej porcji przy napojach gorących i koktajlach oraz nie uwidoczniono daty wystawienia cennika.

- restauracja w Sławnie, gdzie stwierdzono brak daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary, zawartej w jednej porcji, w tym zwłaszcza ilości głównego składnika (mięsa, drobiu, ryb) oraz dodatków uzupełniających i napojów.

 

Przedsiębiorców ukarano mandatami karnymi  kredytowanymi  za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeks wykroczeń.

Skierowano wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

 

3.       JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Świeżość potraw, surowców i półproduktów służących do sporządzenia posiłków, oceniono u 5 przedsiębiorców poprzez sprawdzenie czy nie są zanieczyszczone, nie wykazują oznak śluzowacenia, zeschnięcia, pleśnienia, niewłaściwego zabarwienia lub zapachu świadczącego o rozpoczynającym się procesie psucia. Na miejscu dokonano oceny organoleptycznej  11 potraw kulinarnych. Nie wniesiono zastrzeżeń, co do jakości ocenianych wyrobów. Smak i zapach wszystkich potraw był charakterystyczny dla danego rodzaju potraw i użytych składników. Badane wyroby kulinarne odpowiadają wymaganiom jakościowym w zakresie przeprowadzonej oceny organoleptycznej w odniesieniu do przedstawionych receptur. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Nie kwestionowano również tłuszczu smażalniczego u kontrolowanych przedsiębiorców.

 

     4. IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

 

U 6 przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.).

Badaniem objęto 21 partii poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców okazanych przez przedsiębiorców.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

5.  PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

 

U 6 skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej  i służących do przygotowywania potraw zgodnie z przepisami :

-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094),

-    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2009r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 17, poz. 96),

-    ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze. zm.).

Dodatkowo przy kontroli poprzedzonej zawiadomieniem środki spożywcze sprawdzono zgodnie z przepisami:

-   ustawy z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz.999 z późn. zm.);

-   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137, poz. 967 ze zm.);

 

Badaniom poddano 30 partii towarów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim sprawdzono 5 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości 

 

Na podstawie analizy oznakowania opakowań różnych towarów stosowanych do produkcji, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia   dnia 18.09.2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177 poz. 1094). Badaniom poddano 29 partii towarów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 

6. PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ

   OKRESÓW JEJ TRWAŁOŚCI

 

a) warunki przechowywania środków spożywczych

W trakcie kontroli sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów kulinarnych oraz produktów oferowanych do sprzedaży, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 r., s.1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.06.2008 r., s.42). Liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały prawidłową segregację asortymentową.  Zagadnienie to zbadano u wszystkich przedsiębiorców, obejmując badaniem 66 partii.

 

Uchybieniaw badanym zakresie stwierdzono:

 

·        w restauracji w Sławnie

-w jednej zamrażarce przechowywano razem z pełnowartościowymi mrożonymi przetworami rybnymi wycofane z obrotu, zamrożone resztki wędzonego pstrąga.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym  za wykroczenie z art.111 § 2 Kodeks Wykroczeń.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia porządkowe.

O ww. nieprawidłowościach poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

·        w restauracji w Koszalinie:

 -w urządzeniu chłodniczym w kuchni przechowywano w nie przykrytych pojemnikach różne rodzaje artykułów żywnościowych: rozmrażany, ugotowany wcześniej i zamrożony kurczak, brokuły, ogórki, cebula czerwona, ananas, starty żółty ser i dodatkowo w otwartych metalowych puszkach oliwki, brzoskwinie, ananasy i kukurydzę,

-nie przestrzegano obowiązku segregacji asortymentowej, gdyż w jednym urządzeniu chłodniczym przechowywano razem mrożone przetwory warzywne z rybnymi i drobiem,

-w niewłaściwych warunkach termicznych tj. w temperaturze otoczenia wynoszącej 21,1ºC przechowywano w kartonach, w magazynie na podłodze 16 kg wiórków serowych, zamiast przechowywać je zgodnie z zaleceniem producenta uwidocznionym na opakowaniu w temp. od 0°C do 10ºC,

-zamrożono 8 opakowań łososia norweskiego wędzonego na zimno plastry a`100g, zamiast przechowywać zgodnie z zaleceniem producenta w temp. od 0°C do 4ºC,

-stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń kuchennych i magazynowych, brudne wszystkie urządzenia chłodnicze, dodatkowo w kuchni w brudnym plastikowym naczyniu przechowywano sztućce,

-stwierdzono niewłaściwy stan techniczny chłodziarki w kuchni, z powodu bardzo skorodowanych metalowych półek,

-odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci były składowane w niezamykanych pojemnikach.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym  za wykroczenie z art.111 § 2 Kodeks Wykroczeń.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej,  niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia porządkowe.

O ww. nieprawidłowościach poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

 

b)       przestrzeganie okresów przechowywania żywności.

 

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich  przedsiębiorców obejmując badaniem 67 partii różnych towarów, z czego zakwestionowano  9  partii, a mianowicie:

 

- w restauracji w Hotelu w Szczecinie, stwierdzono w obrocie 3 partie artykułów spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości na kwotę 103 zł;

- w restauracji w Szczecinie, stwierdzono 3 partie artykułów spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości na kwotę 207 zł;

- w restauracji w Koszalinie stwierdzono 3 partie artykułów spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości na kwotę 75zł

 

Przedsiębiorców  ukarano mandatami karnymi kredytowanymi  za wykroczenia z art. 100 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorców towary w trakcie kontroli wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O ww. nieprawidłowościach poinformowano właściwe terytorialnie organy Inspekcji Sanitarnej.

 

 7.  WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

 

·         Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością odpowiadały wymaganiom określonym w art.15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004 r., s.4) w  zakresie oznakowania określeniem „do kontaktu z żywnością” lub wskazaniem zastosowania tych materiałów i wyrobów lub symbolem graficznym, którego wzór określa załącznik II ww. rozporządzenia.

 

 Badaniem objęto 13 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie stwierdzając nieprawidłowości.

.

·         Nie stwierdzono wyrobów oznaczonych deklaracją producenta dotyczącą ich szczególnego przeznaczenia lub zalecanych warunków stosowania.

 

·         Do dań serwowanych na miejscu stosowano wyłącznie naczynia i sztućce wielokrotnego użytku.

 

 

8. INNE ZAGADNIENIA

 

·       Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu  o odpis z krajowego rejestru sądowego oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej  w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.).

W przypadku trzech spółek w okazanych odpisach z rejestru przedsiębiorców Nr KRS 0000168824, Nr KRS 0000084475 i Nr KRS 0000106935 w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.01.2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przepis ten został uchylony z dniem 01.01.2008r., a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31.12.2009r. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W związku z powyższym stwierdzono naruszenie art. 47 w związku z art. 22 ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

 

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Skierowano wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia.

 

·         Sprawdzając przestrzeganie postanowienia art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.), nieprawidłowości  stwierdzono u przedsiębiorcy w restauracji w Koszalinie, która  udostępniła na żądanie kontrolujących 2 nieaktualne orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.110 kw.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia.

 

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego PUB w Szczecinie nie okazano decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu wprowadzającego do obrotu żywność o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

·       Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn zm.) u 3 przedsiębiorców, stwierdzając w restauracji  w Sławnienieprawidłowość polegającą na nie uwidocznieniu  informacji o szkodliwości spożywania alkoholu stwierdzono.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie  z art.45 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji  Handlowej, ww. informację uwidoczniono w trakcie kontroli.

 

Przedsiębiorca posiadał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przestrzegał ich warunków, zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz przestrzegał zakazu ich sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym.

 

·       Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.,). Zagadnienie to zbadano w restauracji w Sławnie. W placówce tej nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych, a palić można było wyłącznie w wyodrębnionych miejscach.

 

·       Sprawdzając  przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

Nieprawidłowośćstwierdzono w restauracji w Hotelu w Szczecinie wobec którego przeprowadzono dodatkową kontrolę dla przeciwdziałania  popełnienia wykroczenia przy uwzględnieniu art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007r.Nr 155, poz. 1095 ze zm.).W użytkowaniu restauracji stwierdzono narzędzie pomiarowe- wagę elektroniczną bez numeru i bez cechy legalizacji.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie Urząd Miar.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia.

 

·       Nie stwierdzono organizowania promocji cenowych.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·         ukarania 6 osób mandatami karnymi  na łączną kwotę 1.550 zł za wykroczenia z:

- art.111 § 2 Kodeks Wykroczeń,

      -art.100 ust.1 pkt.1 ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

      -art. 137§ 1Kodeks Wykroczeń,

-art. 110 Kodeks Wykroczeń,

-art. 45  pkt.2 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach      

·         wydania w trakcie kontroli 3 żądań dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,

·         przesłania 4 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzonych uchybień sanitarno – porządkowych, nieprzestrzegania terminów przydatności do spożycia bądź daty minimalnej trwałości oraz przechowywania przez przedsiębiorcę nieaktualnych orzeczeń lekarskich,

·         skierowania  wystąpień pokontrolnych do 5 przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

 

 

 

 W III kwartale  przeprowadzono 19 kontroli u 16 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letnim.

 

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco :

 

     1. RZETELNOŚĆ USŁUGI (SPRZEDAŻY)

 

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem  kontroli dokonano u wszystkich  przedsiębiorców, stwierdzając nieprawidłowość u 1 przedsiębiorcy   restauracji w Pobierowie. Kucharz oszukał nabywców co do wagi, albowiem odważył filety z soli łącznie o 126g mniej (na wartość 8,82zł) niż zadeklarowano.

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia.

Wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 134 § 1 Kodeks Wykroczeń został skierowany wniosek o ukaranie do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego.

Sąd Rejonowy w Gryficach wymierzył przeciwko obwinionemu  karę grzywny w wysokości 300zł i zasądził 50 zł zwrotu zryczałtowanych wydatków Skarbu Państwa oraz 30 zł tytułem opłaty sądowej.

 

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono, czy nie stosują podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku lub jadłospisie, zastępując droższe składniki tańszymi substytutami.

Nieprawidłowościstwierdzono u dwóch przedsiębiorców w restauracji w Kołobrzegu i tawernie pizzerii  w Dąbkach, gdzie w cenniku znajdowały się potrawy z dorsza, a na stanie placówki i w dokumentach dostaw widniał czarniak. Nieprawidłowości usunięto w toku kontroli.

 

Przedsiębiorcy nie deklarowali z jakich surowców są produkowane potrawy, ze świeżych czy z mrożonych.  Faktycznie potrawy produkowane były z mrożonych  surowców rybnych, mrożonych frytek oraz z mrożonych wyrobów kulinarnych, a surówki przygotowywane były ze świeżych warzyw.

 

 

     2. PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

 

Prawidłowość uwidaczniania cen sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców, (w przypadku kontroli urzędowych odniesiono się tylko do towarów z zakupu kontrolnego).

Dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia przy uwzględnieniu  art. 79 ust.2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007r.Nr 155, poz. 1095 ze zm.) przeprowadzono kontrole u przedsiębiorców, stwierdzając nieprawidłowości w:

 

- Spółce Cywilnej w Świnoujściu, gdzie stwierdzono brakuwidocznienia w cenniku ilości nominalnej wyrobu i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, brak daty wystawienia cennika;

- zajeździe w Będzinie,gdzie stwierdzono brak daty wystawienia cennika i określenia ilości nominalnych napojów i składnika głównego w zestawach śniadaniowych

- tawernie pizzerii w Dąbkach, gdziestwierdzonobrak daty wystawienia cennika i określenia ilości nominalnej potrawy lub wyrobu w tym zwłaszcza ilości głównego składnika (mięsa, drobiu i ryb);

- restauracji w Kołobrzegu, gdzie stwierdzonobrak daty wystawienia cennika i określenia ilości nominalnych potrawy lub wyrobu w tym zwłaszcza ilości głównego składnika (mięsa, drobiu, ryb) oraz dodatków uzupełniających i napojów.

 

Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi  kredytowanymi za wykroczenie z art. 137 § 1 kw.

Do przedsiębiorców skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

 

3.       JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

 Świeżość potraw, półproduktów i surowców stosowanych do przygotowania posiłków oceniono u wszystkich  przedsiębiorców objętych kontrolą, gdzie  u 10 przedsiębiorców dokonano oceny organoleptycznej na miejscu 28 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

 Do badań laboratoryjnych u 10 przedsiębiorców pobrano 31 próbek napojów alkoholowych  i naparów kawy. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Poznaniu  zakwestionowano  3próbki.

 

Dotyczyło to:

restauracji Tawerna w Świnoujściu, gdzie stwierdzono w wyniku badań laboratoryjnych wyrobów spirytusowych (wódek Finlandia i Wyborowa) pobranych z zakupu kontrolnego, że przedsiębiorca oszukał nabywców co do ilości, albowiem nalał wódki „Finlandia” mniej o 8ml (na wartość 1zł) i wódki „Wyborowa” mniej o 6ml (na wartość 0,16zł) niż deklarowano.

 

Wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 134 § 1 Kodeks Wykroczeń skierowano wniosek do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu obwinioną za popełnienie czynu uznał winną popełnienia zarzuconego jej czynu i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary wymierzył karę nagany, jednocześnie zasądził od obwinionej wydatki postępowania.

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Skierowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydano decyzję o kosztach badań produktów.

 

Baru w Świnoujściu, gdziestwierdzono w wyniku badań laboratoryjnych m.in. wódkę Finlandia pobraną z zakupu kontrolnego, że nie odpowiada deklaracji kontrolowanego z uwagi na zaniżenie objętości o 1ml po uwzględnieniu tolerancji (10% -15ml oraz wartości niepewności ± 2,0ml).

 

Wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 134 § 1 Kodeks Wykroczeń zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 Kodeks Wykroczeń.

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Skierowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydano decyzję o kosztach badań produktu.

 

W jednej placówce tj. w tawernie pizzerii  w Dąbkach stwierdzono stosowanie do produkcji tłuszczu smażalniczego nadmiernie zanieczyszczonego pozostałościami surowców wcześniej smażonych.

 

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.111 § 2 kw.

 Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o Inspekcji  Handlowej,  dokonano wymiany oleju.

O powyższej nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

     4. IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art.18 ust.2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002, s.1ze zm.), nieprawidłowości nie stwierdzono. Badaniem w powyższym zakresie objęto 54 partii artykułów spożywczych.

 

 

5.  PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

 

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej i służących do przygotowywania potraw zgodnie z przepisami :

-    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094),

-    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.01.200r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 17, poz. 96),

-    ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze. zm.).

Dodatkowo przy kontroli poprzedzonej zawiadomieniem środki spożywcze sprawdzono zgodnie z przepisami:

-   ustawy z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz.999 z późn. zm.);

-   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137, poz. 967ze zm.);

 

Badaniom poddano 80 partii towarów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim sprawdzono 27 partii nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

Na podstawie analizy oznakowania opakowań różnych towarów stosowanych do produkcji, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia   dnia 18.09.2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177 poz. 1094). Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

         

6. PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ

   OKRESÓW JEJ TRWAŁOŚCI

 

a) warunki przechowywania środków spożywczych

W trakcie kontroli sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów kulinarnych oraz produktów oferowanych do sprzedaży, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 r., s.1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.06.2008 r., s.42). Liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały prawidłową segregację asortymentową.  Zagadnienie to zbadano u wszystkich przedsiębiorców, obejmując badaniem 170 partii.

 

Uchybieniaw badanym zakresie stwierdzono w 3 placówkach:

 

·       w zajeździe w Będzinie

- w jednym urządzeniu chłodniczym w kuchni przechowywano razem w odkrytych pojemnikach i opakowaniach mięso, drób, przetwory mleczarskie i ugotowane wcześniej zupy i sosy.

 

Osobę odpowiedzialną  ukarano mandatem karnym kredytowanym  za wykroczenie z art.111 § 2kw.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art.16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w trakcie kontroli niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia porządkowe.

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarno-porządkowych  poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

·       w restauracji w Kołobrzegu

- w urządzeniach chłodniczych w kuchni przechowywano w nie przykrytych pojemnikach różne rodzaje artykułów żywnościowych: anchois, kapary, oliwki czarne, tuńczyk konserwowy, łosoś w marynacie, gotowane jajka, pomidory, ogórki, sałatę oraz różne rodzaje przygotowanych wcześniej zup i sosów,

- w ww. urządzeniach znajdowały się puste, nie umyte pojemniki po przechowywanych tam półproduktach,

- w niewłaściwych warunkach termicznych tj. w stanie zamrożonym przechowywano 3 partie towarów,

- odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci były składowane w niezamykanych pojemnikach.

 

Osobę odpowiedzialną  ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.111 § 2kw.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art.16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej w trakcie kontroli niezwłocznie usunięto stwierdzone  uchybienia porządkowe.

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarno-porządkowych i niewłaściwym przechowywaniu towarów  poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

·       w barze rybnym w Unieściu

-  w kuchni panował nieporządek,

- odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci składowane były w nie

   zamykanych pojemnikach,

- naczynia używane do serwowania posiłków były wyszczerbione.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.111 § 2 kw.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art.16 ust.1 pkt.5 ustawy o Inspekcji Handlowej w trakcie kontroli niezwłocznie usunięto stwierdzone  uchybienia porządkowe.

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarno-porządkowych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

b)  przestrzeganie okresów przechowywania żywności.

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich  przedsiębiorców obejmując badaniem 174  partii różnych towarów, z czego zakwestionowano 20 partii, a mianowicie :

 

·         w barze w Świnoujściustwierdzono 4 partie żywności o wartości 33zł po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości

 

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.100 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O nieprzestrzeganiu aktualności dat minimalnej trwałości  poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej .

 

 

·         w restauracji w Kołobrzegustwierdzono 2 partie żywności o wartości 95zł po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości

 

Osobę odpowiedzialną  ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.100 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy  towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O nieprzestrzeganiu aktualności dat minimalnej trwałości  poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej .

 

·         w restauracji w Manowie stwierdzono 5 partii żywności o wartości 35zł po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości

 

Osobę odpowiedzialną  ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O nieprzestrzeganiu aktualności dat minimalnej trwałości poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

·          w barze rybnym w Unieściu stwierdzono 9 partii żywności o wartości 60zł po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości

 

Przedsiębiorcę  ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

O nieprzestrzeganiu terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

 

7.  WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

 

·         Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością odpowiadały wymaganiom określonym w art.15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004 r., s.4) w  zakresie oznakowania określeniem „do kontaktu z żywnością” lub wskazaniem zastosowania tych materiałów i wyrobów lub symbolem graficznym, którego wzór określa załącznik II ww. rozporządzenia.

           Badaniem objęto  44 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

·         Nie stwierdzono wyrobów oznaczonych deklaracją producenta dotyczącą ich szczególnego przeznaczenia lub zalecanych warunków stosowania.

 

·         Do dań z zakupu we wszystkich placówkach podano naczynia i sztućce wielokrotnego użytku.

 

 

8. INNE ZAGADNIENIA

 

·         Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu  o ewidencję działalności gospodarczej  w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.).

 

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u 7 przedsiębiorców tj.:

 

-  w Świnoujściu (2 wspólników),

-   w Międzyzdrojach,

-    w Świnoujściu,

-    w   Unieściu,

-    w Dąbkach,

-    w Unieściu,

gdzie okazano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w których w przedmiocie działalności gospodarczej  wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.). Przepis ten został uchylony z dniem 01 stycznia 2008r., a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Dodatkowo w okazanym zaświadczeniu u jednego przedsiębiorcy w Świnoujściu w przedmiocie działalności przedsiębiorcy nie wskazano przedmiotu działalności zgodnie z z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

Jeden przedsiębiorcauaktualnił zaświadczenie w trakcie kontroli, do pozostałych przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o uaktualnienie PKD.

 

·       Sprawdzając przestrzeganie   postanowienia art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914), nieprawidłowości nie stwierdzono. Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących aktualne orzeczenia  lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

·       Sprawdzając przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn zm.) nieprawidłowość polegającą na nie uwidocznieniu  informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, stwierdzono uprzedsiębiorcyw barze  w Unieściu.

 

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.45 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na wydane w trakcie kontroli żądanie na podstawie art.16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej w trakcie kontroli niezwłocznie uwidoczniono ww. informację.

 

Przedsiębiorcy objęci kontrolą poprzedzoną zawiadomieniem posiadali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przestrzegali ich warunków zgodnie z przepisami cytowanej ustawy, między innymi zakazu sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym.

 

·       Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

W żadnej z placówek, w których przeprowadzono kontrole na zawiadomienie,  nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych, a palić można było wyłącznie w wyodrębnionych miejscach.

 

·       Sprawdzając  przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja  2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), u dwóch przedsiębiorców w toku dodatkowej kontroli przeprowadzonej dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia stwierdzono w obrocie wagę z nieważnym i nieczytelnym dowodem kontroli metrologicznej, a mianowicie:

 

-w zajeździe w Będzinie– waga elektroniczna z dowodem „CE 05”.

 

Osobę odpowiedzialną  ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Skierowano pismo informacyjne do Urzędu Miar.

 

- w restauracji w Mielnie – waga elektroniczna z nieczytelnym dowodem kontroli metrologicznej.

 

Przedsiębiorcę  ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  Prawo o miarach.

Skierowano pismo informacyjne do Urzędu Miar.

 

·       W żadnej z kontrolowanych placówek nie organizowano promocji cenowych

 

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·       ukarania 9 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 2350 zł za wykroczenia z art.111§ 2 Kodeks Wykroczeń, art. 137 §1 Kodeks Wykroczeń, art.100 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, art.45 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

·       wydania w trakcie kontroli 5 żądań dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,

·       skierowania  wystąpień pokontrolnych do 9 przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·       skierowania 6 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej dotyczących nieprzestrzegania przepisów sanitarno – porządkowych, nieprzestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości, nieprzestrzegania wymaganych warunków przechowywania towarów

·       skierowania 2 informacji do Urzędu Miar dotyczących stosowania w obrocie wagi z nieważnym i wagi z nieczytelnym dowodem kontroli metrologicznej,

·       skierowania 3 pism do przedsiębiorcy wraz ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych,

·       skierowania 2 wniosków do Sądu za popełnienie wykroczenia z art. 134 § 1 Kodeks Wykroczeń.

 Sąd Rejonowy w Świnoujściu obwinioną za popełnienie czynu uznał winną popełnienia zarzuconego jej czynu i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary wymierzył karę nagany, jednocześnie zasądził od obwinionej wydatki postępowania.

Sąd Rejonowy w Gryficach wymierzył przeciwko obwinionemu  karę grzywny w wysokości 300zł i zasądził 50 zł zwrotu zryczałtowanych wydatków Skarbu Państwa oraz 30 zł tytułem opłaty sadowej.

 

 

 

W IV kwartale przeprowadzono 2 kontrole u 2 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania barów mlecznych.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco :

 

     1. RZETELNOŚĆ USŁUGI (SPRZEDAŻY)

 

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem  kontroli dokonano u wszystkich  przedsiębiorców, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

W wyniku sprawdzenia przestrzegania deklarowanych gramatur ustalono, że u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali ilości nominalne oferowanych potraw nieprawidłowości nie stwierdzono. W wyniku rozliczenia zakupów stwierdzono, że należności wyliczano i pobierano prawidłowo.

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono, czy nie stosują podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku lub jadłospisie, zastępując droższe składniki tańszymi substytutami. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. W cennikach nie deklarowano potraw przygotowanych z surowców mrożonych jako świeże. Potrawy produkowane były z mrożonych surowców takich jak: frytki, ryby oraz ze świeżych surowców jak warzywa na surówki.

 

 

 

     2. PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

 

Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnychw świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) zbadano u wszystkich  przedsiębiorców w odniesieniu do produktów z zakupu kontrolnego. Informacje dotyczące  produktów będących przedmiotem zakupu kontrolnego uwidocznione w cenniku umożliwiały łatwą identyfikację cen z towarami zgodnie z § 5 ust. 4  ww. rozporządzenia.

 

Sprawdzając prawidłowość uwidaczniania cen podczas kontroli na zawiadomienie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

3.       JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Świeżość potraw, surowców i półproduktów służących do sporządzenia posiłków, oceniono u 2 przedsiębiorców poprzez sprawdzenie czy nie są zanieczyszczone, nie wykazują oznak śluzowacenia, zeschnięcia, pleśnienia, niewłaściwego zabarwienia lub zapachu świadczącego o rozpoczynającym się procesie psucia. Na miejscu dokonano oceny organoleptycznej  6 potraw kulinarnych. Nie wniesiono zastrzeżeń, co do jakości ocenianych wyrobów. Smak i zapach wszystkich potraw był charakterystyczny dla danego rodzaju potraw i użytych składników. Badane wyroby kulinarne odpowiadały wymaganiom jakościowym w zakresie przeprowadzonej oceny organoleptycznej w odniesieniu do przedstawionych receptur. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Tłuszcz smażalniczy nie był nadmiernie zanieczyszczony pozostałościami surowców wcześniej smażonych.

 

 

4.       IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

 

Sprawdzono przestrzeganie przepisu art.18 ust.2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002, s.1), nieprawidłowości nie stwierdzono. Badaniem w powyższym zakresie objęto 7 partii przetworów mięsnych.

 

 

5.       PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

 

W czasie kontroli sprawdzono, czy znajdujące się w obrocie środki spożywcze są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Badaniem objęto 10 partii towarów,  nie stwierdzając nieprawidłowości.

Na podstawie analizy oznakowania opakowań towarów, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy  produktów spożywczych.

         

 

6. PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ

   OKRESÓW JEJ TRWAŁOŚCI

 

a) warunki przechowywania środków spożywczych

W trakcie kontroli sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów kulinarnych oraz produktów oferowanych do sprzedaży, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 r., s.1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.06.2008 r., s.42). Liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały prawidłową segregację asortymentową.  Zagadnienie to zbadano u wszystkich przedsiębiorców, obejmując badaniem 17 partii.

 

b)  przestrzeganie okresów przechowywania żywności.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia surowców i środków spożywczych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 17 partii różnych towarów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

    7. WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

 

·         Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością odpowiadały wymaganiom określonym w art.15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004 r., s.4) w  zakresie oznakowania określeniem „do kontaktu z żywnością” lub wskazaniem zastosowania tych materiałów i wyrobów lub symbolem graficznym, którego wzór określa załącznik II ww. rozporządzenia.

           Badaniem objęto  13 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

·         Nie stwierdzono wyrobów oznaczonych deklaracją producenta dotyczącą ich szczególnego przeznaczenia lub zalecanych warunków stosowania. 

 

·         Do dań z zakupu podano naczynia i sztućce wielokrotnego użytku.

 

 

8.       INNE ZAGADNIENIA

 

 

·         Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu  o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej  w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).

 

Nieprawidłowościstwierdzono :

        - w barze mlecznym w Szczecinie, gdzie okazano zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w którym w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.). Przepis ten został uchylony z dniem 01 stycznia 2008r., a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009r.

      Przedsiębiorcauaktualnił zaświadczenie w trakcie kontroli.

 

        - w barze mlecznym w Kołobrzegu, gdzie identyfikacji dokonano w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U z 2010 r. Nr 220 poz. 1447), gdzie w okazanym dokumencie w przedmiocie działalności gospodarczej wskazano przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.). Przepis ten został uchylony z dniem 01 stycznia 2008 r., a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009r.

 

W trakcie kontroli przedsiębiorca okazał kontrolującym dokumenty złożone do sądu a dotyczące między innymi aktualizacji PKD. W związku z powyższym nie kierowano wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy oraz informacji do Sądu Rejonowego.

 

 

·       Sprawdzając przestrzeganie   postanowienia art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.), nieprawidłowości nie stwierdzono. Przedsiębiorca przechowywał i udostępnił na żądanie kontrolujących aktualne orzeczenia  lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

·       Sprawdzając  przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11.05. 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) nieprawidłowości nie stwierdzono. W przypadku kontroli nie zapowiedzianej, sprawdzono tylko przyrząd służący do odmierzania produktów zakupionych w celu sprawdzenia rzetelności usługi (sprzedaży). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

·       W placówce nie organizowano promocji cenowych.

 

 

Wykorzystanie ustaleń ze wszystkich kwartałów

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·         ukarania 16 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 4300 zł za wykroczenia :

art. 110Kodeks Wykroczeń

art.111 § 2 Kodeks Wykroczeń,

art. 137§ 1 Kodeks Wykroczeń,

art. 100 ust.1 pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

art. 45 pkt.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo o miarach.

·         wydania w trakcie kontroli 10 żądań dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień

      porządkowych,

·         skierowania 16 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie

      stwierdzonych uchybień,

·         przesłania 11 informacji do właściwych terytorialnie PPIS o nieprzestrzeganiu przepisów

      sanitarnych, nieprzestrzeganiu terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości,  przechowywaniu przez przedsiębiorcę nieaktualnych orzeczeń lekarskich

·         przesłania 3 informacji do  Urzędu Miar o stosowaniu w obrocie wagi z nieważnym dowodem  kontroli metrologicznej i wagi z nieczytelnym dowodem kontroli metrologicznej,

·         skierowania 3 wniosków o ukaranie do właściwych terytorialnie Sądów Rejonowych,

·         przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie Oddziałów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 04-03-2011 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 15-07-2011 08:24