Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w placówkach detalicznych osiem kontroli u ośmiu przedsiębiorców.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących:

 • sklep ogrodniczy w Pyrzycach (1 przedsiębiorca),
 • sklep drzewny w Koszalinie ( 1 przedsiębiorca),
 • hipermarket w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie i Szczecinku (6 przedsiębiorców).

Kontroli poddano 12 partii (159 op.) oferowanych do sprzedaży, przeznaczonych dla konsumentów produktów biobójczych, w tym 12 partii (159 op.) sklasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne.
Nieprawidłowości stwierdzono przy 6 partiach (45 op.) ww. produktów. Ponadto kontrolą objęto 11 partii (2463 szt.) oferowanych do sprzedaży wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.
Nieprawidłowości stwierdzono przy 3 partiach wyrobów (1636 szt.).

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:
 
1.    Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania produktów biobójczych.

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 12 partii produktów biobójczych. Sprawdzenia dokonano w oparciu o przepisy:
-    ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2231 ze zm.),
-    ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1225),
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L z  2012 r., nr 167, s. 1, ze zm.),
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L z 31.12.2008 r., nr 353, str. 1, ze zm.).

Zakwestionowano oznakowania 6 partii (45 op.) produktów biobójczych wprowadzonych
do obrotu przez podmioty odpowiedzialne, ponieważ nie spełniały wymagań zawartych w:

 • art. 33 ust. 3 pkt 11 ustawy produktach biobójczych – 1 partia,
 • art. 33 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy o produktach biobójczych – 1 partia.
 • art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 pkt k) ww. rozporządzenia (UE) nr 528/2012 – 4 partie,
 • art. 33 ust. 2 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 ww. rozporządzenia (UE) nr 528/2012 – 1 partia,
 • art. 19, art. 20 i art. 21 ww. rozporządzenia (WE) nr  1272/2008 – 2 partie,
 • art. 35 ust. 2 ww. rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 – 2 partie.

Były to niżej wymienione produkty w oznakowaniu których stwierdzono:

 • na osy.

Brak informacji dotyczących numeru serii i daty ważności uwzględniającej normalne warunki przechowywania produktu biobójczego, co niezgodne jest z wymaganiami art. 33 ust. 3 pkt 11 i art. 33 ust. 5 ww. ustawy produktach biobójczych oraz art. 69 ust. 2 pkt k) ww. rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

 • produkt gryzoniobójczy.

Brak informacji dotyczących: piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawczego, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, co jest niezgodne z wymaganiami art. 19, art. 20 i art. 21 ww. rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Ponadto opakowanie ww. produktu nie zaopatrzono w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie oraz nie zapatrzono w zamkniecie utrudniające otwarcie przez dzieci, co niezgodne jest z art. 35 ust. 2 ww. rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

 • pasta.

Brak informacji dotyczących: piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawczego, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, co jest niezgodne z wymaganiami art. 19, art. 20 i art. 21 ww. rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Ponadto opakowanie ww. produktu nie zaopatrzono w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie oraz nie zapatrzono w zamkniecie utrudniające otwarcie przez dzieci, co niezgodne jest z art. 35 ust. 2 ww. rozporządzenia (WE) nr 1272.
Na etykiecie podano informacje „Bardzo smaczne” oraz „Skuteczne już po jednym podaniu” podczas gdy w dalszej części etykiety wskazano, że „W przypadku tego typu środków gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeżeli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem”, co niezgodne jest z wymaganiami art. 33 ust. 2 ww. ustawy o produktach biobójczych, który stanowi, że oznakowanie produktu biobójczego nie może wprowadzać w błąd lub informować w sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu oraz niezgodne z wymaganiami art. 69 ust. 2 ww. rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

 • koncentrat.

Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego nie były umieszczone na etykiecie, lecz na opakowaniu produktu, co jest  niezgodnie z art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 punkt k) ww. rozporządzenia nr 528/2012.
Na opakowaniu zamieszczono informację o treści: „Okres ważności: 3 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer partii:” – bez podania daty produkcji i numeru partii w przeznaczonym miejscu. Informację „…” umieszczono natomiast na nakrętce preparatu, bez wskazania, że ww. dane liczbowe to data produkcji i numer serii.

 • Płyn na krety i nornice.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego zamieszczone na etykiecie ww. produktu, nie zawierało pełnej nazwy przedsiębiorcy (imienia i nazwiska), co narusza art. 33 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy o produktach biobójczych.
Ponadto informacja o numerze serii i dacie ważności, została zamieszczona na etykiecie, o treści: „Data ważności: 3 lata od daty produkcji”, „Data produkcji/Nr serii” – bez zamieszczenia nr serii i daty produkcji. Natomiast na zakrętce opakowań produktu umieszczono nadruk z tymi informacjami bez wskazania, że ww. dane liczbowe to data produkcji i numer serii. Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego powinny być umieszczone na etykiecie zgodnie w wymaganiami określonymi w art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 pkt k) ww. rozporządzenia  (UE) Nr 528/2012.

 • koncentrat, impregnat do drewna ogrodowego.

Informacja o numerze serii i dacie ważności, została zamieszczona na etykiecie, o treści: „Data ważności i numer partii na opakowaniu” – bez zamieszczenia nr serii i daty produkcji. Natomiast na zakrętce opakowań produktu umieszczono nadruk z ww. informacjami liczbowymi bez wskazania, że jest to data ważności i numer serii. Informacje o numerze serii i dacie ważności produktu biobójczego powinny być umieszczone na etykiecie zgodnie w wymaganiami określonymi w art. 33 ust. 5 ww. ustawy o produktach biobójczych i art. 69 ust. 2 pkt k, ww. rozporządzenia (UE) Nr 528/2012.

W trakcie kontroli zakwestionowane ww. cztery partie produktów, decyzją przedsiębiorców zostały wycofane z obrotu i zwrócone do dostawców. Natomiast dwie partie produktów, zostały prawidłowo oznakowane już w czasie trwania kontroli.

Wobec osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu został skierowany wniosek do sądu o ukaranie za wykroczenia z art. 46 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o produktach biobójczych, z art. 44 ust. 1 oraz art. 46 ust. 2 ww. ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Wobec osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu produktu zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.) za wykroczenie określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o produktach biobójczych.

Ponadto przesłano 2 wystąpienia pokontrolne do producentów produktów biobójczych, 2 pisma informacyjne do dystrybutorów, 4 pisma do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Wieruszowie, Bochni, Koszalinie, Wrocławiu.
O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano odpowiednie Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Delegaturę w Koszalinie oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o produktach biobójczych, badane produkty biobójcze były oznakowane w języku polskim.
W świetle przestrzegania przepisu art. 69 ust. 2 pkt b) i o) ww. rozporządzenia  Nr 528/2012 stwierdzono, że z informacji podanych w oznaczeniach produktów nie wynikało, że zawierają nanomateriały i mikroorganizmy.

2.    Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.

Sprawdzeniem objęto 11 partii wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych -impregnowanych wyrobów z drewna w zakresie przestrzegania przepisu art. 58 ww. rozporządzenia (UE) Nr 528/2012.

Zakwestionowano oznakowania 3 partii (1636 szt.) wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.

Były to niżej wymienione produkty:

 •  tarcica sosnowa obrzynana. Wyrób nie był zaopatrzony w etykietę informującą o tym, że drewno jest impregnowane wraz z podaniem informacji o zastosowaniu substancji czynnych i środków ostrożności w celu ochrony ludzi, zwierząt i środowiska, o której mowa w art. 58 ust. 3, 4 ww. rozporządzenia (UE) Nr 528/2012, zgodnie z którym etykieta winna zawierać informacje m.in. o tym, że drewno zostało impregnowane produktem biobójczym wraz z wymienieniem  substancji czynnych.
 • płotek trawnikowy.
 • deska tarasowa.

Wyżej wymienione dwie partie wyrobów na etykiecie nie posiadały informacji dotyczących środków ostrożności w celu ochrony ludzi, zwierząt i środowiska o treści: „Nie stosuje się do drewna, które może mieć bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi oraz karmą dla zwierząt, a także do drewna stosowanego w ulach, saunach i  szklarniach”, co stanowi naruszenie art. 58 ust. 4 ww. rozporządzenia (UE) Nr 528/2012.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości producent tarcicy sosnowej, wycofał ze sprzedaży przedmiotowy wyrób w celu prawidłowego oznakowania.

Za wprowadzenie do obrotu niezgodnie z przepisami art. 58 ww. rozporządzenia 528/2012 ww.  wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych, skierowano wniosek do sądu o  ukaranie za wykroczenie określone w art. 46 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o produktach biobójczych.

W czasie trwania kontroli decyzją przedsiębiorcy wyroby nieprawidłowo oznaczone, tj. płotek trawnikowy i deska tarasowa, zostały wycofane z obrotu. Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta ww. wyrobów oraz poinformowano właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku. Producent ww. wyrobów poinformował Inspektorat, że obecnie wprowadzane do obrotu wyroby są prawidłowo oznaczone. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o produktach biobójczych, badane wyroby poddane działaniu produktów biobójczych były oznakowane w języku polskim.

3.    Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów.

Sprawdzając powyższe zagadnienie stwierdzono, że wszyscy przedsiębiorcy będąc sprzedawcą produktów w opakowaniach przekazywali użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
-    dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
-    właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
-    znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach,
poprzez  wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży, co było zgodne z art. 42
pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.).

W zakresie przestrzegania przepisu art. 41ww. ustawy dotyczącego zakazu dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru sprawdzeniem objęto 8 przedsiębiorców (w tym konfekcjonera) wprowadzających do obrotu kontrolowane 12 partii produktów biobójczych w opakowaniach. Stwierdzając, że 2 przedsiębiorców jako wprowadzający ww. produkty w opakowaniach, nie figurują w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, do której dostęp jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl w rejestrze w dziale VI w tabeli 4 jako wprowadzający produkty w opakowaniach. Zatem mając na uwadze powyższe oraz wymagania ww. ustawy, która zakazuje dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy nie są wpisani do rejestru, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego przedsiębiorcy w celu wydania decyzji o  nałożeniu kary pieniężnej.

Sprawdzając przestrzeganie art. 40a ww. ustawy dotyczącego pobierania opłaty recyklingowej
od lekkich torb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych do sprzedaży stwierdzono, że takie torby (5 partii) były w ofercie
u 4 przedsiębiorców, którzy pobierali opłatę recyklingową w prawidłowej wysokości 0,25 zł (z  podatkiem VAT).

4.    Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Ustalono, że 1 partia produktu (owadozol), nie posiadała daty ważności. Pozostałe produkty oznaczone były datą ważności, w tym 3 partie produktu powyższą informację miały umieszczoną poza etykietą (niezgodnie z przepisami).

5.    Wykorzystanie ustaleń.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
-    skierowania 2 wniosków do sądów o ukaranie,  
-    1 pouczenia z art. 41 Kodeksu wykroczeń,
-    wszczęcia postepowania administracyjnego celem nałożenia kary pieniężnej,
-    skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów,
-    przesłania 2 pism informacyjnych do dystrybutorów,
-    przesłania 5 informacje do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
-    przesłania informacji do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie,
-    przesłania informacji o ustaleniach kontroli do odpowiednich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 21-11-2019 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 21-11-2019 10:50