Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w III kwartale 2010r. w podanym wyżej zakresie 18 kontroli.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców m.in. w Świnoujściu, Pyrzycach, Choszcznie, Szczecinie, Kołobrzegu, Wolinie, Grzybowie.

 

Powyższe kontrole przeprowadzono w związku z pismami:

-        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

-        Prezydenta Miasta Kołobrzeg,

-        konsumenta,

oraz rozeznaniem przeprowadzonym przez inspektorów tut. Inspektoratu w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

 

Nieprawidłowości nie odnotowano tylko u 1 przedsiębiorcy.

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

I.             Legalność i prawidłowość wykonywania działalności gospodarczej

 

1)            Zgłoszenie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Pięciu ze skontrolowanych przedsiębiorców zgłosiło prowadzoną działalność do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a trzynastu przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej.

Prowadzona działalność gospodarcza była zgodna z zarejestrowanym zakresem.

 

Podczas kontroli stwierdzono, że sześciu przedsiębiorców okazało zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź wpis do rejestru sądowego – z nieaktualnymi danymi w zakresie PKD. Wpisany w tych dokumentach przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 33, poz.289 z późn. zm.). Przepis ten został uchylony  z dniem 01 stycznia 2008 roku, a określenia do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją można było stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 

Jeden przedsiębiorca poprawił niezgodność niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

Natomiast do pozostałych przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie uchybienia. Ponadto o stwierdzonych niezgodnościach w okazanych odpisach z rejestru przedsiębiorców KRS poinformowano Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego właściwych Sądów Rejonowych.

 

2)        Posiadanie ważnych decyzji administracyjnych lub promes o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

 

Podczas kontroli ustalono, że:

a)      spośród objętych kontrolą przedsiębiorców tylko dwóch posiadało decyzję o zaszeregowaniu swojego obiektu do rodzaju i kategorii:

-       Hotel i nadaniu kategorii „*” (jedna gwiazdka) –  dla Hotelu w Świnoujściu,

-       Pensjonat i nadaniu kategorii *” (jedna gwiazdka) – w przypadku Pensjonatu w Kołobrzegu.

 

Jednakże przedsiębiorca ze Świnoujścia na stronie internetowej uwidocznił informację, że Hotel składa się z trzech budynków (I, II, III) używając nazwy rodzajowej „hotel” także do obiektu III nie posiadając dla tego obiektu wymaganej decyzji. Osobę odpowiedzialną w tym zakresie ukarano mandatem karnym kredytowanym.

 

b)      jedenastu przedsiębiorców - najczęściej na zewnątrz budynków, w którym świadczono usługi hotelarskie oraz na stronach internetowych - używało zastrzeżone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych nazwy rodzajowe (hotel, pensjonat, motel) nie posiadając stosownej decyzji m.in. przedsiębiorcy w Wolinie, w Choszcznie, w Świnoujściu, w Szczecinie, w Pyrzycach, w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 60¹ § 4 pkt 2 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 j.t.) na przedsiębiorców odpowiedzialnych za powyższe nieprawidłowości nałożono mandaty karne kredytowane.

 

c)      dwóch przedsiębiorców używało oznaczeń, które mogły wprowadzić klientów w błąd.

 

Przedsiębiorca w Choszcznie używał zdrobnienia nazwy rodzajowej w sposób, który mógł wprowadzić potencjalnych klientów w błąd, co do rodzaju lub kategorii obiektu. Budynek w którym świadczono usługi hotelarskie oznaczony był napisem HOTELIK. Takiego też określenia używano na stronie internetowej.

 

Przedsiębiorca w Świnoujściu używał zarówno zdrobnień nazwy rodzajowej „HOTELik” jak również używał zastrzeżonej nazwy rodzajowej „HOTEL” nie posiadając stosownej decyzji. Nazwa „HOTELik …” podawana była na reklamie wizualnej usytuowanej przy przeprawie promowej „Karsibór” jak i na budynku obiektu w którym świadczono usługi hotelarskie oraz w treści ulotek reklamowych i wizytówek. Zastrzeżoną nazwę rodzajową wykorzystywano na stronie internetowej, na której obiekt polecany był jako Hotel.

Ww. przedsiębiorców odpowiedzialnych za powyższe ukarano mandatami karnymi kredytowanymi z art. 60¹ § 4 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 j.t.).

 

3)            Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

W czasie kontroli przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi hotelarskie nie posiadając decyzji o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju lub kategorii  - stwierdzono, że przedsiębiorcy nie zgłosili także obiektów w których świadczone były ww. usługi do ewidencji innych obiektów prowadzonych przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce położenia obiektu. Dotyczyło to przedsiębiorców w m.in.: Wolinie, Kołobrzegu, Choszcznie, Szczecinie, Pyrzycach.

 

Do ww. przedsiębiorców przesłano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Ponadto o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono wójta/burmistrza/prezydenta właściwych ze względu na miejsce prowadzonych ewidencji innych obiektów, a w zbiorczej informacji do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ujęte zostaną wszystkie wyniki kontroli.

 

4)        Spełnienie wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Sprawdzono spełnienie przez przedsiębiorców minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, według załącznika Nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dnia z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j.: Dz. U. nr 22 z 2006 r., poz. 169).

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u dwóch przedsiębiorców:

a)      W Kołobrzegu - w węzłach sanitarnych znajdujących się przy sprawdzonych pokojach brak było dozowników do mydła płynnego oraz ręczników papierowych,

b)      W Kołobrzegu - w trzech sprawdzanych pokojach brak było nocnego stolika lub półki przy każdym łóżku oraz w węzłach sanitarnych znajdujących się przy ośmiu sprawdzonych pokojach brak było dozowników do mydła płynnego oraz ręczników papierowych.

 

Do przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

 

5)        Posiadanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez obiekt hotelarski wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.

 

W czasie kontroli sprawdzono także dokumenty potwierdzające, że kontrolowane obiekty spełniają określone wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Sześciu niżej wymienionych przedsiębiorców nie okazało stosownej dokumentacji:

a)      W Choszcznie - nie okazano dokumentu potwierdzającego, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie spełnia wymagania przeciwpożarowe,

 

b)      W Wiciu - nie okazano dokumentu potwierdzającego, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie spełnia wymagania budowlane,

 

c)      W Kołobrzegu -  nie okazano dokumentu potwierdzającego, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie spełnia wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe,

d)     W Grzybowie - nie okazano dokumentu potwierdzającego, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie spełnia wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe,

e)      W Kołobrzegu - nie okazano dokumentu potwierdzającego, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie spełnia wymagania budowlane

f)       W Kołobrzegu - nie okazano dokumentu potwierdzającego, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie spełnia wymagania sanitarne i przeciwpożarowe.

O ustaleniach kontroli powiadomiono Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Komendantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie do przedsiębiorców przesłano wystąpienia pokontrolne o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

6)        Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Sześciu skontrolowanych przedsiębiorców prowadziło sprzedaż napojów alkoholowych.

 

W/w przedsiębiorcy posiadali aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych znajdujących się w ofercie handlowej oraz opłaty za korzystanie z tychże zezwoleń.

 

W widocznych dla klientów miejscach były umieszczone informacje o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Zaobserwowano, że przedsiębiorcy nie sprzedawali alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw. Nie stwierdzono niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.

 

W dwóch obiektach sprzedaż napojów alkoholowych prowadzili inni (niż kontrolowani) przedsiębiorcy.

 

II.          Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych.

 

Kontrolujący stwierdzili, że w materiałach reklamowych podawano klientom rzetelne informacje, w których wykazano wszystkie prowadzone w obiektach usługi.

Ustalono jednak, że przedsiębiorcy na stronach internetowych zamieszczali nieprawdziwą informację o rodzaju obiektu lub kategorii obiektu.

 

W przypadku obiektu w Grzybowie na stronie internetowej była zamieszczona nieprawdziwa informacja o tym, że obiekt posiada przytulną kawiarenkę wraz z fotografiami wnętrza kawiarni. Po wskazaniu nieprawidłowości, w trakcie kontroli, przedsiębiorca usunęła ze strony internetowej ww. informację i fotografie kawiarni.

 

III.      Prawidłowość i rzetelność uwidaczniania cen oraz informacji wymaganych w przepisach prawa.

 

Sprawdzając przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.)  nieprawidłowości stwierdzono jedynie u przedsiębiorcy w Wiciu, która nie uwidoczniła cennika usług hotelarskich, a w pokojach noclegowych nie wyłożyła katalogu zawierającego ceny noclegu.

 

Za popełnienie wykroczenia określonego w art. 137 § 1 kw. na przedsiębiorcę nałożono mandat karny. Jednocześnie do kontrolowanego przesłano wystąpienie pokontrolne o usunięcie stwierdzonego uchybienia.

 

Sprawdzając spełnianie wymogów określonych w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r Nr 223, poz. 2268 ze zm.) stwierdzono w Hotelu w Świnoujściu brak w widocznym miejscu nazwy oraz siedziby przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w tym obiekcie, oraz informacji o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto na zewnątrz hotelu umieszczono informację określającą rodzaj obiektu, tj. „HOTEL”, natomiast nie umieszczono informacji o kategorii obiektu (jedna gwiazdka) oraz o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

W Pensjonacie w Kołobrzegu ustalono, że przedsiębiorca nie opracował regulaminu porządkowego dla osób przebywających na jego terenie.

 

IV.       Prawidłowość i rzetelność wykonania zaleceń po kontrolnych.

 

Po zakończonych czynnościach kontrolnych przedsiębiorca w Świnoujściu udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne informując, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte, czego nie potwierdziło przeprowadzone rozeznanie. Natomiast inny przedsiębiorca w Świnoujściu pomimo przesyłanych ponagleń nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

W związku z powyższym  przeprowadzono u ww. przedsiębiorców ponowne kontrole  na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.). W wyniku tych kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy nadal używali nazwy rodzajowej bez decyzji lub nazwy mogącej wprowadzić klientów w błąd. Od osób odpowiedzialnych pobrano wyjaśnienia i skierowano wobec nich wnioski do sądu.

 

W czasie kontroli  przedsiębiorca w Świnoujściu usunął nazwę hotel z oznaczenia na zewnątrz. Natomiast dla drugiego przedsiębiorcy w Świnoujściu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - ze względu na interes konsumenta - wydał decyzję zarządzającą niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu prawnie chronionej nazwy rodzajowej „hotel” oraz oznaczenia ”hotel ik”, które może klientów wprowadzić w błąd.

 

Wykorzystanie ustaleń:

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

1)      skierowania dwóch wniosków do sądu,

2)      ukarania przedsiębiorców mandatami o łącznej wysokości 4.000,00 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹ § 4 pkt 2, art. 60¹ § 4 pkt 2a, art. 60¹ § 4 pkt 3 oraz art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 j.t.),

3)      wydania decyzji zarządzającej niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości ze względu na interes konsumenta,

4)      skierowania  do szesnastu przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

5)      skierowania czterech informacji do Sądu Rejonowego Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie nieaktualnego PKD.

6)      przesłania informacji:

- do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego,

- do Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych,

- do Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

- do odpowiednich organów ewidencyjnych.

 

Podsumowanie:

W III kwartale 2010 r. kontrolą objęto osiemnastu przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie i różnego rodzaju nieprawidłowości ujawniono u siedemnastu przedsiębiorców, co stanowiło  94 % skontrolowanych przedsiębiorców.

Najczęściej stwierdzano stosowanie nazw i oznaczeń graficznych wprowadzających konsumenta w błąd, co do rodzaju i kategorii obiektu bez właściwej decyzji.

Przedsiębiorcy, którzy używali nazw rodzajowych, nazwy  „hotelik”, czy też innych podobnych form wyjaśniali, że tam, gdzie w jakiejkolwiek postaci pojawia się nazwa „hotel” „pensjonat” itp., wzbudza to większe zainteresowanie klientów. Tłumaczyli także,  że  przejęli te obiekty po kimś, kto wcześniej również tych nazw używał i nie zdawali sobie sprawy, że nazwa „hotel” itp. wymaga zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Ponadto oświadczali, że zdrobniałe  nazwy rodzajowe wpisywane były bez jakichkolwiek zastrzeżeń np.  w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji innych obiektów.

 

Wielu przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w innych obiektach, nie wiedziało, że przed rozpoczęciem świadczenia takich usług należy zgłosić obiekt do organu ewidencyjnego. Sądzili, że odpowiedni zapis w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w punkcie dotyczącym przedmiotu wykonywanej działalności – jest wystarczający.

Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz przeprowadzone rozeznania potwierdziły konieczność dalszego monitorowania działalności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie szczególnie w okresie letnim i w miejscowościach wypoczynkowych.

 

Beata Manios - specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie) Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-11-2010 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2010 13:42