Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawniania konserwantów (bez masła).

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 4 kontrole w zakresie kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawniania konserwantów (bez masła)u 3 przedsiębiorców.

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania.

 

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

 

Hurtownie:

-       Przedsiębiorstwo Handlowe zsiedzibą w Komornikach,prowadzące działalność gospodarczą w Oddziale (hurtowni) w Szczecinie. Z uwagi na niewłaściwą jakość zbadanego laboratoryjnie produktu kontrolę przeprowadzono dwukrotnie.

 

Sklepy sieci handlowych:

-           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Lublinie,prowadząca działalność gospodarczą w Supermarkecie w Szczecinie.

 

Pozostałe sklepy:

-           przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcząw sklepie spożywczo-przemysłowym wDąbkach.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 16 partii przetworów mlecznych, z czego zakwestionowano 3 partie, co stanowi 18,8% zbadanych partii, tj.:

 

-       1 partię mleka, nie kwestionując zbadanej partii;

-       2 partie serów dojrzewających, nie kwestionując badanych partii;

-       5 partii serów twarogowych, z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 40,0 % zbadanych partii;

-       1 partię sera topionego, nie kwestionując zbadanej partii;

-       4 partie napojów mlecznych fermentowanych, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 25,0 % zbadanych partii;

-       3 partie śmietany i śmietanki, nie kwestionując zbadanych partii.

 

W hurtowni zbadano ogółem 5 partii przetworów mlecznych,
z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 20% zbadanych partii;

w sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 4 partie ww. produktów, nie kwestionując badanych partii; w pozostałych sklepach zbadano ogółem 7 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 28,6 % badanych partii.

 

I.         JAKOŚĆ  PRODUKTÓW  MLECZNYCH

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 6 partii
(13 prób) przetworów mlecznych, w tym 1 partię sera dojrzewającego, 2 partie serów twarogowych; 2 partie napojów mlecznych fermentowanych oraz 1 partię śmietanki.

W Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Poznaniu dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych
w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano jakość:

-           1 partii „Twarogu extra półtłustego” 3,5 % tłuszczu „nie zawiera środków konserwujących”, z uwagi na zawyżoną o 1,0% zawartość tłuszczu oraz zaniżoną w dwóch opakowaniach o 0,6 g masę netto, w stosunku do deklarowanej w oznakowaniu 496g oraz 500g.

 

W pobranych do badań laboratoryjnych 6 partiach przetworów mlecznych przeprowadzono badania w kierunku sprawdzenia dodatku konserwantów.

W oznakowaniu 3 partii tych produktów producent umieścił informację o tym, iż produkt nie zawiera konserwantów. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały obecnościkonserwantów (kwasu benzoesowego, sorbowego, azotynów, azotanów).

 

II          SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ PRODUKTU

 

Uwzględniając przepisyUstawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740z późn. zm.)pobrane do badań laboratoryjnych produkty mleczne sprawdzono
w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 5 partii.Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

Ponadto zbadano masę netto 2 próbek „Twarogu extra półtłustego” 3,5 % tłuszczu „nie zawiera środków konserwujących”, o różnej masie nominalnej dla całej partii. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w dwóch opakowaniach zaniżenie masy netto o 0,6g, w stosunku do deklarowanej w oznakowaniu 250g, 246g.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

 

III.      OZNAKOWANIE  PRODUKTÓW  MLECZNYCH

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania przetworów mlecznych w odniesieniu do postanowień przepisów:

 

-   rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.),

-   ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.
Nr 136 poz. 914),

-   ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U.
z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-   rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r.w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U L 404
z 30.12.2006, str.9-25 ze zm.),

-   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),

-   rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007r. wsprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2090/91 (Dz. U. z 20.07.2007).

 

Kontrolą objęto 16 partii produktów mlecznych. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie kwestionowano prawidłowości oznakowania badanych produktów.

 

IV.      PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI
            I  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA,  WARUNKI  I  SPOSÓB  PRZECHOWYWANIA

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia przetworów mlecznych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy.

Kontrolą objęto 16 partii mleka i produktów mlecznych, z czego zakwestionowano 2 partie, tj.

-           u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym wDąbkach, gdzie oferowano do sprzedażyjogurt naturalny 370 g  – 3 dni po upływie terminu przydatności do spożycia oraz serek wiejski 200g  - 3 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.

 

W trakcie kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego ww. produkty.

Sprawdzono warunki przechowywania 16 partii produktów mlecznych, w odniesieniu dozaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139z 30.04.2004, s. 1;Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t. 34, s. 319). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań ww. produktów mlecznych był prawidłowy.

 

V.        IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095 ze zm.).Kontrolowani przedsiębiorcy okazali stosowne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź zmianie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

VI.        PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym wDąbkach, gdzie okazano dwa nieaktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych osób bezpośrednio stykających się z żywnością oraz nie udostępniono kontrolującym dwóch orzeczeń lekarskich.

 

VII.     PRZYCZYNY  STWIERDZONYCH  NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono
u dwóch przedsiębiorców. Dotyczyły one oferowania do sprzedaży produktów mlecznych po terminie przydatności do spożycia oraz wprowadzenia do obrotu handlowego produktu mlecznego o niewłaściwej jakości. Ponadto stwierdzono również przechowywanie przez przedsiębiorcę nieaktualnych orzeczeń lekarskich osób bezpośrednio stykających się z żywnością oraz nie udostępnienie orzeczeń lekarskich kontrolującym.

 

    INNE  ZAGADNIENIA

 

W trakcie kontroli u 2 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-           nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 250 zł,

-           skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców
z wnioskami o usunięcie uchybień,

-           przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej
w zakresie nieprzestrzegania aktualności terminu przydatności do spożycia oraz przechowywania przez przedsiębiorcę nieaktualnych orzeczeń lekarskich dla osób bezpośrednio stykających się z żywnością oraz nie udostępnienia orzeczeń lekarskich kontrolującym,

-           skierowania do 1 producenta wystąpienia pokontrolnego z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

-           przekazania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

Ponadto materiały z 1 sprawy zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie
w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej
z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 02-11-2010 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 13:09