Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH -702-4(1)/18/AnŁ z dnia 8 stycznia 2018 r. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 Sklepy sieci handlowych:

· Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, prowadząca

działalność gospodarczą w sklepie w Goleniowie; [KONTROLA URZĘDOWA];

· Spółka Akcyjna, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Stargardzie; [KONTROLA URZĘDOWA];

· Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą

w sklepie Koszalinie; [KONTROLA URZĘDOWA].

 Pozostałe placówki:

 - Spółdzielnia, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Pyrzycach [KONTROLA URZĘDOWA],

 - Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Darłowie [KONTROLA URZĘDOWA].

Ogółem skontrolowano 25 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek
o wartości 1967 zł oraz partię rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego o wartości
78 zł, nie kwestionując badanych partii.

Kontrolą objęto:

a)16 partii oliwy z oliwek o wartości 1479 zł, nie kwestionując badanych partii w tym:

 - 12 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych o wartości 1024 zł,

 - 3 partie oliwy z oliwek zawierające rafinowaną oliwę z oliwek i oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia o wartości 302 zł,

 - 1 partię oliwy z wytłoczyn oliwek o wartości 153 zł,

b) 9 partii nierafinowanych olejów roślinnych o wartości 488 zł, nie kwestionując badanych partii.

Ponadto kontrolą objęto partię rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego o wartości
78 zł, nie kwestionując badanej partii.

W ramach przeprowadzonych kontroli:

  • w sklepach i magazynach centralnych sieci handlowych zbadano 15 partii o wartości 1348 zł, nie kwestionując badanych partii oraz partię rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego o wartości 78 zł, nie kwestionując badanej partii,
  • w sklepach pozostałych zbadano 10 partii o wartości 619 zł, nie kwestionując badanych partii.

I Ocena laboratoryjna oliwy z oliwek

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 1 partię oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia o wartości 128 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

II Ocena laboratoryjna nierafinowanych olejów roślinnych

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 1 partię oleju rzepakowego tłoczonego na zimno o wartości 60 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

Ponadto kontrolą objęto partię rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego o wartości
78 zł, nie kwestionując badanej partii.

III Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktów

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335) pobrano do badań laboratoryjnych oliwę z oliwek najwyższej jakości oraz olej rzepakowy tłoczony na zimno, w celu sprawdzenia zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą (…). Oceny ilości rzeczywistej 4 opakowań ww. produktów
o wartości 62 zł dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów na opakowaniach jednostkowych.

Ponadto badaniem objęto 2 opakowania rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego
o wartości 78 zł. Nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej w ww. partiach produktów.

IV Prawidłowość oznakowania nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Prawidłowość oznakowania nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1 z późn. zm.
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.);
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.01.2012 r, s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1 i załącznikiem VII,  cz. VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r, s. 671 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2018r., poz. 2164 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Ogółem zbadano 25 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 1967 zł, nie kwestionując zbadanych partii. Ponadto kontrolą objęto partię rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego o wartości 78 zł, nie kwestionując badanej partii.Na badanych ww. produktach konwencjonalnych nie stosowano określeń bio/eko lub wyrazów zawierających terminy jw., oznaczeń ChNP, ChOG, GTS. Na ww. produktach nie deklarowano oświadczeń żywieniowych/zdrowotnych. Ww. produkty nie były produktami ekologicznymi.

V Prawidłowość oznakowania oliwy z oliwek składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwy z pierwszego tłoczenia

Sprawdzono prawidłowość oznakowania 3 partii oliwy z oliwek składającej się z rafinowanej oliwy z oliwek i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia o wartości 302 zł, ze szczególnym uwzględnieniem przepisu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.01.2012, s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1 i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L z 20.12.2013 r., 347 s. 671 z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości nierafinowanych olejów roślinnych
i oliwy z oliwek oraz rafinowanego oleju kokosowego sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 25 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości
1967 zł oraz partię rafinowanego oleju kokosowego o wartości 78 zł nie kwestionując zbadanych partii.

VII Warunki przechowywania

Sprawdzono warunki przechowywania 25 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 1967 zł oraz partię rafinowanego oleju kokosowego o wartości 78 zł uwzględniając zalecenia producentów umieszczone w oznakowaniu oraz przepisach rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s.1 z późn. zm.) oraz art. 4a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.01.2012r. s. 14 z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

VIII Przestrzeganie przepisów art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.01.2012, s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1 i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s. 671 z późn. zm.).

Badaniem objęto 16 partii oliwy z oliwek o wartości 1479 zł i nie stwierdzono nieprawidłowości. Objętość opakowań zbadanych partii oliwy z oliwek nie przekraczała ustalonego maksymalnego limitu 5l, a sposób zamknięcia opakowań nie pozwalał na otwarcie i ponowne zapieczętowanie. Stan opakowań badanych ww. partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek oraz rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego był prawidłowy.

IX Przestrzeganie przepisów art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s.1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

W powyższym zakresie zbadano 25 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 1967 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości Ponadto kontrolą objęto partię rafinowanego bezzapachowego oleju kokosowego o wartości 78 zł, nie kwestionując badanej partii.

Identyfikacja przedsiębiorców

W trakcie przeprowadzonych kontroli u 4 kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz u 1 przedsiębiorcy w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

X. Przestrzeganie postanowień art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r, s. 18 z późn. zm.).

Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży internetowej nierafinowanych olejów roślinnych oraz oliwy z oliwek.

XI. Inne zagadnienia

W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Sprawdzono u 5 przedsiębiorców przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Podsumowanie

Materiały z kontroli w zakresie jakości i oznakowania nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek nie wykazały nieprawidłowości. W związku z faktem, iż produkty te stają się coraz powszechniej stosowanymi środkami spożywczymi są zalecane w prowadzeniu zdrowej, zbilansowanej diety, jak najbardziej zasadne jest dalsze przeprowadzanie kontroli w tym temacie.

 

Opracowała:

Regina Boryszewska – specjalista

Krystyna Nawrocka – st. specjalista

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 13-02-2019 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2019 10:02