Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 14 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznania oraz informację konsumenta.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Mierzynie, Koszalinie, Nowogardzie,  Rewalu, Sianowie, Sławnie, Szczecinku. Kontrolowano hurtownie, sklepy wielko powierzchniowe i sklepy detaliczne.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 159 partii mięsa i przetworów mięsnych  z czego zakwestionowano 20 partii, co stanowi 12,6 % zbadanych partii tj.:

 

-       17 partii mięsa, nie kwestionując zbadanych partii;

-       1 partię mięsa mielonego, nie kwestionując badanej partii;

-       24 partie konserw, z czego zakwestionowano 1 partię konserwy, co stanowi 4,2 % zbadanych partii;

-       11 partii produktów blokowych, nie kwestionując badanych partii;

-       47 partii kiełbas, z czego zakwestionowano 14 partii, co stanowi 29,8 % zbadanych partii;

-       36 partii wędzonek, z czego zakwestionowano 3 partie, co stanowi 8,3 % zbadanych partii;

-       18 partii wędlin podrobowych, z czego zakwestionowano 1 partię,

-       5 partii innych przetworów mięsnych(„smalec ze skwarkami”, 2 partie „mięsa garmażeryjnego”, „mielonkę garmażeryjną-półprodukt garmażeryjny”, „mięso drobne-produkt mięsny surowy”) kwestionując 1 zbadaną partię, co stanowi 20,0 % zbadanych partii.

 

W hurtowni zbadano ogółem 42 partie mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 2,4 % zbadanych partii; w sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 11 partii ww. produktów, nie kwestionując badanych partii; w pozostałych sklepach zbadano ogółem 106 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 19 partii, co stanowi 17,9 % badanych partii.

 

I.         JAKOŚĆ  PRZETWORÓW  MIĘSNYCH

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 22 partie (43 próby) przetworów mięsnych, w tym 10 partii konserw wysokowydajnych, 3 partie produktów blokowych, 5 partii kiełbas, 2 partie wędzonek, 2 partie wędlin podrobowych.

W Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie kwestionowano jakości przetworów mięsnych.

 

W toku prowadzonych postępowań kontrolnych zbadano organoleptycznie 2 partie przetworów mięsnych (1 partię wędzonki, 1 partię kiełbasy), nie kwestionując zbadanych partii.

 

II.        OZNAKOWANIE  MIĘSA  I  PRZETWORÓW  MIĘSNYCH

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania:

 

a) przetworów mięsnych bez opakowań zgodnie z postanowieniem:

 

Badaniem objęto 106 partii przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 14 partii przetworów mięsnych-wędlin, co stanowi 13,2 % zbadanych partii.

 

W miejscu sprzedaży wędlin nie uwidoczniono, na wywieszkach informacji dotyczących występujących składników tj.:

·        przy 14 partiach przetworów mięsnych-kiełbas (kiełbasa: jałowcowa, żywiecka, 2 partie-śląskiej, litewska, węgierska, cygańska, husarska, zwyczajna, popularna, czosnkowa, serowa, piwna, krotoszyńska). Ww. przetwory oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Nowogardzie.

 

b) opakowań jednostkowych mięsa i przetworów mięsnych zgodnie z postanowieniami:

 

Kontrolą objęto 49 partii przetworów mięsnych, nie kwestionując zbadanych partii.

 

Sprawdzono stan opakowań 49 partii mięsa i przetworów mięsnych nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

c) mięsa wołowego i przetworów z mięsa wołowego zgodnie z postanowieniami:

                            

W toku prowadzonych kontroli zbadano 4 partie mięsa wołowego bez opakowań. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 

III.      PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
            I TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO SPOŻYCIA

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mięsa i przetworów mięsnych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 159 partii mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 4 partie, tj.:

 

·        w hurtowni w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży 1 partię konserwy 300g
 - 10 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

                                                           

·        w sklepie mięsnym w Sianowie, gdzie oferowano do sprzedaży 2 partie przetworów mięsnych po upływie terminu przydatności do spożycia tj.:

-          1 partię ogonówki  - 13 dni po upływie terminu,

-          1 partię smalcu - 2 dni po upływie terminu,

 

·        w sklepie mięsnym w Szczecinku, gdzie oferowano do sprzedaży partię pasztetowej wędzonej - 1 dzień po upływie terminu przydatności do spożycia.

      

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych ww. przedsiębiorcy wycofali z obrotu przetwory mięsne po upływie terminu przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości.

 

IV.      WARUNKI  PRZECHOWYWANIA

 

Sprawdzono przestrzeganie zaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1;Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t. 34, s. 319).

 

Kontrolą objęto 159 partii mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano nieprawidłowe warunki przechowywania 2 partii przetworów mięsnych. Nieprzestrzeganie zalecanych przez producentów warunków przechowywania stwierdzono u 1 z 14 kontrolowanych przedsiębiorców tj.

-       w sklepie mięsnym w Szczecinku, gdzie poza urządzeniem chłodniczym w temperaturze +17,5 ºC przechowywano 2 partie przetworów mięsnych (polędwica, szynka). Zgodnie z zaleceniami producentów Polędwica winna być przechowywana w temp. +2 do +6 ºC”, natomiast Szynka w temperaturze od +0 do +7 ºC”.

W trakcie kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzoną nieprawidłowość.

 

 

V.         PRZESTRZEGANIE  USTAWY  O  TOWARACH  PACZKOWANYCH

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz.1409 z późn. zm.) sprawdzono partie przetworów mięsnych pobranych do badań laboratoryjnych w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 10 partii o wartości 3 321 zł. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

 

VI.      PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE    ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

INNE  ZAGADNIENIA

 

Przed rozpoczęciem kontroli u 5 z 14 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego. Nierzetelną obsługę stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie oszukano nabywcę pobierając należność o 6,33 zł więcej niż należało.

 

W trakcie 1 kontroli poprzedzonej zawiadomieniem przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11.05.2001r. „Prawo o miarach” (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) w zakresie aktualności i czytelności cech legalizacji przyrządów pomiarowych stosowanych w obrocie handlowym. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

-       nałożenia 3 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 450 zł,

-     wydania w trakcie kontroli 1 żądania dotyczącego nieprawidłowych warunków przechowywania przetworów mięsnych,

-       wystosowania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

-       przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej wskazujących nieprawidłowości w zakresie przestrzegania aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz nieprawidłowych warunków przechowywania,

-       skierowania 1wniosku do sądu,

 

 

Porównując wyniki kontroli w zakresie jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych z kontrolą realizowaną w I kwartale 2008r. należy stwierdzić, iż zmniejszył się procent ogółem zakwestionowanych przetworów mięsnych i mięsa. W 2008r. zakwestionowano 31,7 % tych artykułów żywnościowych, obecnie 12,6 %.

 

W 2008r. zakwestionowano prawidłowość oznakowania w 28,6 %, aktualnie w 13,2 %.
W trakcie bieżących kontroli zakwestionowano oznakowanie wędlin bez opakowań w miejscu sprzedaży.

 

Podczas obecnych kontroli 3 z 14 skontrolowanych przedsiębiorców nie przestrzegało aktualności terminów przydatności i dat minimalnej trwałości.W 2008r. stwierdzono takie przypadki u 2 z 14 przedsiębiorców.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku obecnie nie kwestionowano jakości przetworów mięsnych.

 


Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4230521

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 01-12-2009 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2009 09:18