Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 8 kontroli.

U 8 ww. przedsiębiorców do kontroli wytypowano 50 partii różnego rodzaju sprzętu dla gospodarstw domowych.
Zakwestionowano łącznie 10 partii, w tym:

 • 4 partie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, które nie były oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w zał. nr 2 ustawy o zużytym sprzęcie,
 • 9 partii sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do których nie była dołączona informacja dotycząca zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 2 ustawy o zużytym sprzęcie,
 • 10 partii sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do których nie była dołączona informacja dotycząca potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych w sprzęcie.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

1. Sprawdzenie przestrzegania art. 37 ust. 1-3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W trakcie 8 kontroli ustalono, że:

 • jeden kontrolowany przedsiębiorca jako dystrybutor nieodpłatnie nie odbierał zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany; pozostałych siedmiu odbierali ww. sprzęt,
 • dwóch przedsiębiorców nie zajmowało się dostarczaniem nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, a zatem nie mieli obowiązku odbierać nieodpłatnie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, natomiast sześciu pozostałych przedsiębiorców odbierało nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 • ośmiu kontrolowanych przedsiębiorców jako dystrybutorzy nie byli obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia w jednostce handlu detalicznego lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, ponieważ prowadzili jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej mniej niż 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

2. Sprawdzenie przestrzegania art. 37 ust. 4, art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W toku kontroli sprawdzono, czy:

a. kontrolowani przedsiębiorcy zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o zużytym sprzęcie umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 ww. ustawy ustalając, że:

 • 1 przedsiębiorca nie umieścił w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji wymaganych przepisem art. 37 ust. 1-3,
 • 1 przedsiębiorca nie umieścił w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji wymaganych przepisem art. 37 ust. 3.

Za ww. nieprawidłowości:

 • w stosunku do pierwszego przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej (art. 37 ust. 1-3),
 • w stosunku do drugiego przedsiębiorcy ZWIIH po ponownym przeanalizowaniu sprawy uznał, że wymagana art. 37 ust. 3 informacja była uwidoczniona przez przedsiębiorcę w sposób pośredni, wskazując w skierowanym wystąpieniu pokontrolnym, że odstępuje od wszczęcia w stosunku do przedsiębiorcy postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz, że treści udostępnianych konsumentom informacji winny być jednoznaczne i aktualizowane zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa.

b. dystrybutor, stosownie do art. 39 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie, umieściło w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumienia się na odległość – czy przekazuje te informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;

Tylko 1 kontrolowany przedsiębiorca nie umieścił w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu i wobec niego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie wymogów art. 39 pkt 2.

c. sprzęt udostępniany na rynku przez kontrolowanych przedsiębiorców został:

 • wprowadzony do obrotu przez wprowadzającego sprzęt, który został wpisany do rejestru lub pochodzi od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru (art. 39 pkt 1 lit a) ustawy o zużytym sprzęcie;
  Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy. Ponieważ w czasie kontroli u tego przedsiębiorcy nie ustalono tego zagadnienia, do dostawcy sprzętu wskazanego na przedłożonej fakturze oraz do 3 dystrybutorów oznaczających się na sprzęcie, wystosowano żądania mające na celu ustalenie status przedsiębiorców oraz daty wprowadzenia sprzętu do obrotu.
  Dwaj przedsiębiorcy nie podjęli przesłanej korespondencji, trzeci nie udzielił odpowiedzi, a następny przesłał informację, że „nie posiada wymienionych towarów i wszystkie towary wycofał z obrotu”.
  Nie ustalono więc czy wprowadzający do obrotu sprawdzane 10 partii sprzętu udostępnianego na rynku przez dystrybutora są wpisani do rejestru.
  W związku z powyższym informację o ww. przedsiębiorcach (dostawcach/dystrybutorach) przesłana zostanie do właściwego terytorialnie WIIH w Warszawie a także do WIOŚ w Warszawie.
 • oznakowany zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, tj.: czy w sposób wyraźny, czytelny i trwały, umieszczono na nim symbol selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ww. ustawy, a jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu – ww. oznakowanie umieszczono na opakowaniu i dokumentach dołączonych do sprzętu;
  Ustalono że u jednego przedsiębiorcy 4 partie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych stanowiące ofertę handlową nie były oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w zał. nr 2 ustawy o zużytym sprzęcie. Wobec tego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej.

d. do sprzętu dołączono informację, o której mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy o:

 • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy,
 • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

U jednego przedsiębiorcy stwierdzono:

 • 9 partii sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do których nie była dołączona informacja dotycząca zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 2 ustawy o zużytym sprzęcie,
 • 10 partii sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do których nie była dołączona informacja dotycząca potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych w sprzęcie.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej (art. 39 pkt 3).
Ponadto do WIOŚ w Warszawie zostanie skierowana informacja dotycząca firm, których sprzęt jest niewłaściwie oznaczony i bez załączonej informacji.

3. Inne zagadnienia

Ustalono, że jeden przedsiębiorca - wprowadzający sprzęt do obrotu - nie uwidocznił na fakturze numeru rejestrowego wymaganego art. 12 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). W związku z powyższym zostanie przesłana w tej sprawie informacja do Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dadzą podstawę do:

 • wydania decyzji administracyjnej nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną,
 • skierowania informacji do WIOŚ w Warszawie,
 • skierowania informacji do WIIH w Warszawie,
 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do importera,
 • skierowania 2 pism do przedsiębiorców oznaczających się na sprawdzanym sprzęcie, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 20-10-2017 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2017 14:21