Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych, tj. posiadania świadectw homologacji

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 7 kontroli - 5 w placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną i 2 w placówkach prowadzącego sprzedaż hurtową.

Sprawdzeniem w zakresie posiadania ważnych świadectw homologacji oraz zgodnego z przepisami oznakowania objęto 23 partie części samochodowych zamiennych (nie objętych systemem homologacji w odniesieniu do pojazdu), w tym:

 • 8 partii klocków hamulcowych,
 • 2 partie zespołów okładzin bębnowych - szczęk hamulcowych,
 • 13 partii żarówek.

W trakcie kontroli na ww. 23 partie części samochodowych uzyskano 22 świadectwa homologacji, w tym 5 świadectw homologacji z wymazanymi przez wprowadzającego do obrotu danymi technicznymi bądź rozbieżnymi danymi pomiędzy świadectwami a oznakowaniem części.

Ogółem zakwestionowano łącznie 7 partii części zamiennych u 3 przedsiębiorców, w tym:

 • 7 partii z uwagi na niewłaściwe oznakowanie na zgodność z Regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),
 • 5 partii z uwagi na brak możliwości zinterpretowania świadectw homologacji, tj. sposobu oznakowania części zamiennych do danych zawartych w świadectwach homologacji, braku możliwości zinterpretowania świadectw homologacji oraz wymazania danych),
 • 1 partię z uwagi na brak świadectwa homologacji.

1. Założenia ogólne

Sprawdzeniem w zakresie spełnienia wymagań technicznych potwierdzonych przez wydanie świadectw homologacji objęto 23 partie części samochodowych zamiennych.
W czasie kontroli zwrócono się do kontrolowanych przedsiębiorców o udostępnienie świadectw homologacji części zamiennych objętych kontrolą. W przypadku nie posiadania świadectw przez kontrolowanych przedsiębiorców, na podstawie art. 16a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063), kierowano do dostawców lub wprowadzających do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pisemne żądania okazania świadectw homologacji.
W przypadku dystrybutorów, którzy nie posiadali ww. świadectw, skierowane żądania dotyczyły przedstawienia dokumentów zakupu celem ustalenia dalszego łańcucha dystrybucji.

2. Kontrola posiadania świadectw homologacji oraz oznakowania

Po uzyskaniu dokumentów, o których mowa wyżej sprawdzono:

 • czy zgodnie z wymaganiami art. 70d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128), producenci ww. części uzyskali dla każdej z powyższych części odpowiednie świadectwo homologacji typu WE,
 • wymagania techniczne, odpowiednie dla każdej kategorii pojazdów przeznaczonych dla konsumentów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r., poz. 1475),
 • czy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 160 z 2012 r., s. 8 z późn. zm.), miejsce i sposób oznakowania kontrolowanych części zamiennych były zgodne dla;
  • klocków/szczęk hamulcowych – z Regulaminem nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,
  • żarówek samochodowych – z Regulaminem nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,
  • żarówek samochodowych – z Regulaminem nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych.

A. Świadectwa homologacji.

Podczas kontroli przeprowadzanej u jednego przedsiębiorcy nie przedłożono wymaganego świadectwa homologacji na żarówkę oznaczoną H4 MORETTI H4, 12V, 18/18W, P4 (żarówka została wprowadzona do obrotu przed 22.06.2013 r.). Ponadto ww. żarówki nie były oznakowane znakiem homologacji.
Przedsiębiorca po zapoznaniu z ustaleniami kontroli wycofał zakwestionowane żarówki z obrotu, na dowód powyższego przedstawił fakturę-korektę.
Do wprowadzającego do obrotu ww. żarówki skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto w związku z tym, że wprowadzający do obrotu ma swoją siedzibę w województwie śląskim o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono WIIH w Katowicach.

B. Oznakowanie kontrolowanych części zamiennych w porównaniu do danych zawartych w okazanych świadectwach homologacji.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u dwóch przedsiębiorców:

a/ Pierwszy przedsiębiorca, oferujący do sprzedaży:

 • żarówki H4 BULLTEC - 12V60/55W, E8,
 • żarówki H7 BULLTEC - 12V55W, E4.

Na ww. żarówki przedstawiono łącznie 5 świadectw homologacji, tj.:

 • świadectwo homologacji E4 na żarówki Taili Lamp 24VH7,
 • świadectwo homologacji E8 na żarówki Tianli, TL, Taili Lamp H7 12V 55W.
 • świadectwo homologacji E4 na żarówki Taili Lamp 24VH7,
 • świadectwo homologacji E8 na żarówki Tianli, TL, Taili Lamp H7 12V 55W,
 • świadectwo homologacji E4 na żarówki Taili Lamp 12VH4.

Analizując powyższe dokumenty ustalono rozbieżności pomiędzy markami żarówek wskazanymi w ww. świadectwach homologacji a markami żarówek wskazanymi bezpośrednio w oznakowaniu ww. żarówek. Nie można było więc jednoznacznie stwierdzić (brak możliwości ustalenia), czy ww. części spełniają wymagania techniczne, o których mowa w art. 70c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128), tj. posiadają odpowiednie świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części czy też typu EKG ONZ.

Po ustaleniu, że wprowadzający do obrotu ww. żarówki ma siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaplanowano przeprowadzenie u tego przedsiębiorcy kontroli.

b/ Drugi przedsiębiorca, oferujący do sprzedaży:

 • klocki hamulcowe SRLine S70-1097, E1, 90R- 01967/052, 1113D, SRLine, Brakes, Selected Replacement Line, Brake pads, www.srline.com, S70-1097, kod kreskowy 5901532539721, PJ, 411_0913.

Oznakowanie ww. klocków było niezgodne z okazanym świadectwem homologacji w zakresie nazwy lub znaku producenta, marki i typu zespołu okładzin hamulcowych lub też marki i typu okładzin. Przedłożone w trakcie kontroli dokumenty nie pozwoliły jednoznacznie ustalić, czy ww. świadectwo homologacji zostało wydane dla tych części.
Ustalono bowiem, że otrzymane świadectwo homologacji E1 90R01967/052 (nr świadectwa tożsamy z oznakowaniem - nadrukiem na ww. klockach) zostało wydane dla klocków hamulcowych zawierających:

 • markę i typ zamiennych zespołów okładzin hamulcowych oznaczonych „SLB477,
 • markę i typ okładziny hamulcowej oznaczonej „leca-06A”.

Ponadto dokonano analizy otrzymanych dokumentów technicznych - invoice, w których zawarto informacje dotyczące oznakowania ww. klocków jako „S70-1097” oraz „SLB477”.
Oznakowanie „S70-1097” zostało umieszczone na opakowaniu klocków, natomiast oznakowanie „SLB477” zostało wskazane w ww. świadectwie homologacji jako marka i typ zamiennych zespołów okładzin hamulcowych.
Porównując przedłożone świadectwo homologacji E1 90R01967/052, z oznakowaniem produktu stwierdzono, że na opakowaniu podano inne oznakowanie niż na przedmiotowym świadectwie homologacji.
Ponadto na podstawie przedłożonego świadectwa homologacji nie można było zidentyfikować producenta z uwagi, na usunięcie tych danych z dokumentu, zaś na opakowaniu ww. klocków umieszczono znak towarowy, który nie był tożsamy z danymi zamieszczonymi w przedmiotowym świadectwie homologacji.

 • klocki hamulcowe SRLine S70-1085, E11, 90R-02A0863/13826, 0916D SRLine, Brakes, Selected Replacement Line, Brake pads, www.srline.com, S70-1085, kod kreskowy 5901532539721, PJ, 596_0116,

Oznakowanie ww. klocków było niezgodne z okazanym świadectwem homologacji w zakresie nazwy lub znaku producenta, marki i typu zespołu okładzin hamulcowych lub też marki i typu okładzin. Złożone w trakcie kontroli dokumenty nie pozwoliły jednoznacznie ustalić, czy ww. przedłożone świadectwo homologacji zostało wydane dla tych części.
Ustalono bowiem, że otrzymane świadectwo homologacji E11 90R-02A0863/13826 (nr świadectwa tożsamy z nadrukiem na ww. klockach) zostało wydane dla klocków hamulcowych zawierających:

 • markę i typ zamiennych zespołów okładzin hamulcowych oznaczonych „DBP440 DNH A, DPB915 DNH A, DBP947 DNH A”,
 • markę i typ okładziny hamulcowej oznaczonej „DNH A”.

Ponadto dokonano analizy otrzymanych dokumentów technicznych - invoice, w których zawarto informacje dotyczące oznakowania ww. klocków jako „S70-1085” oraz „DBP915”. Oznakowanie „S70-1085” zostało umieszczone na opakowaniu klocków, natomiast oznakowanie „DBP915” wraz z „DNH A” zostało umieszczone w ww. świadectwie homologacji jako marka i typ zamiennych zespołów okładzin hamulcowych.
Porównując przedłożone świadectwo homologacji E11 90R-02A0863/13826 z oznakowaniem produktu stwierdzono, że na opakowaniu podano inne oznakowanie niż na przedmiotowym świadectwie.
Na podstawie przedłożonego świadectwa homologacji nie można było zidentyfikować producenta z uwagi, na usunięcie tych danych z dokumentu, zaś na opakowaniu ww. klocków umieszczono znak towarowy, który nie był tożsamy z danymi zamieszczonymi w przedmiotowym świadectwie homologacji.

 • klocki hamulcowe SRLine S70-1126, E11, 90R-01187/3505, 3814B, SRLine, Brakes, Selected Replacement Line, Brake pads, www.srline.com, S70-1126, kod kreskowy 5901532539837, PJ, 411_0714,

Oznakowanie ww. klocków było niezgodne z okazanym świadectwem homologacji w zakresie nazwy lub znaku producenta, marki i typu zespołu okładzin hamulcowych lub też marki i typu okładzin. Złożone w trakcie kontroli dokumenty nie pozwoliły jednoznacznie ustalić, czy przedłożone świadectwo homologacji zostało wydane dla tych części.
Ustalono bowiem, że otrzymane świadectwo homologacji E11 90R-02A0863/13826 (nr świadectwa tożsamy z ww. klockami) zostało wydane na klocków hamulcowych zawierających:

 • markę i typ zamiennych zespołów okładzin hamulcowych oznaczonych „SLB1793”,
 • markę i typ okładziny hamulcowej oznaczonej „leca – LE TD3GG”.

Ponadto dokonano analizy otrzymanych dokumentów technicznych, w których zawarto informacje dotyczące oznakowania ww. klocków jako „S70-1126” oraz „SLB1793”. Oznakowanie „S70-1126” zostało umieszczone na opakowaniu klocków, natomiast oznakowanie „SLB1793” został umieszczony w ww. świadectwie homologacji jako marka i typ zamiennych zespołów okładzin hamulcowych.

Porównując przedłożone świadectwo homologacji E11 90R-01187/3505 z oznakowaniem produktu stwierdzono, że na opakowaniu podano inne oznakowanie niż na przedmiotowym świadectwie.

Na podstawie przedłożonego świadectwa homologacji nie można było zidentyfikować producenta z uwagi, na usunięcie tych danych z dokumentu, zaś na opakowaniu ww. klocków umieszczono znak towarowy, który nie był tożsamy z danymi zamieszczonymi w przedmiotowym świadectwie homologacji.

Przedsiębiorca po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli wycofał ww. klocki hamulcowe SRLine z obrotu a następnie zwrócił je dostawcy.
Do dostawcy, a zarazem wprowadzającego do obrotu przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano również WIIH w Warszawie, na którego terenie na siedzibę ww. przedsiębiorca.

C. Oznakowanie części zamiennych na zgodność z wymaganiami regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u trzech przedsiębiorców:

 • U pierwszego przedsiębiorcy, u którego oferowane do sprzedaży żarówki H4 MORETTI H4, 12V, 18/18W, P4, na trzonku których nie zamieszczono nazwy handlowej lub znaku towarowego a także znaku homologacji, co niezgodne jest z wymaganiem pkt. 2.3.1.1 oraz 2.4.3 regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep umieszczono na żarówce.
  Przedsiębiorca po zapoznaniu z ustaleniami kontroli wycofał zakwestionowane żarówki z obrotu. Do wprowadzającego do obrotu ww. żarówki, skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowościach.
  Ponadto w związku z tym, że wprowadzający do obrotu ww. żarówki ma swoją siedzibę w województwie śląskim o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono WIIH w Katowicach.
 • U drugiego przedsiębiorcy, u którego oferowane do sprzedaży;
  • klocki hamulcowe SRLine S701097, E1, 90R-01967/052, 1113D, SRLine, Brakes, Selected Replacement Line, Brake pads, www.srline.com, S701097, kod kreskowy 5901532539721, PJ, 411_0913,
  • klocki hamulcowe SRLine S701126, E11, 90R01187/3505, 3814B, SRLine, Brakes, Selected Replacement Line, Brake pads, www.srline.com, S701126, kod kreskowy 5901532539837, PJ, 411_0714,
  • klocki hamulcowe SRLine S701126, E11, 90R01187/3505, 3814B, SRLine, Brakes, Selected Replacement Line, Brake pads, www.srline.com, S701126, kod kreskowy 5901532539837, PJ, 411_0714,

nie zwierały na swoim opakowaniu informacji o:

 • ilości zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, co niezgodne jest z pkt 6.3.1 regulaminu z regulaminem nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,
 • pojazdach/osiach/hamulcach, dla których zawartość jest homologowana, co niezgodne jest z pkt 6.3.4 ww. regulaminu EKG ONZ nr 90,
 • znaku homologacji, co niezgodne jest z pkt 6.3.5 ww. regulaminu EKG ONZ nr 90 (znak homologacji podano wyłącznie na oznakowaniu klocków).

Przedsiębiorca po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli wycofał ww. klocki hamulcowe SRLine z obrotu a następnie zwrócił je dostawcy.
Do dostawcy a zarazem wprowadzającego do obrotu przedsiębiorcy, skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskami usunięcia ww. stwierdzonych nieprawidłowości. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano również WIIH w Warszawie, na którego terenie przedsiębiorca ten ma siedzibę.

 • U trzeciego przedsiębiorcy, u którego oferowane do sprzedaży szczęki hamulcowe kraft automotive, E13 90R – 010192/012, EAN 5901159192507 posiadały załączoną instrukcję montażu, jednakże brak było w niej ogólnych informacji zwracających uwagę na:
  • nienaruszalność konstrukcji szczęki, oparcia i osi obrotu;
  • deformacji i korozji szczęki,
  • typu i rozmiaru nitu, jakiego należy użyć,
  • wymaganych narzędzi oraz siły stosowanej przy nitowaniu,

co niezgodne jest z pkt 6.1.4.3. ww. regulaminu EKG ONZ nr 90.

Do wprowadzającego do obrotu skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Wystąpienie pokontrolne skierowano również do kontrolowanego przedsiębiorcy. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, iż zakwestionowane szczęki zwrócił do dostawcy.

3. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 7 skontrolowanych przedsiębiorców 6 zgłosiło prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś 1 przedsiębiorca do Krajowego Rejestru Sądowego.
Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • skierowania wystąpień pokontrolnych do 3 przedsiębiorców wprowadzających części zamienne do obrotu z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do 1 kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowania pism do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie i Katowicach, informujących o stwierdzonych podczas kontroli niezgodnościach.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 20-10-2017 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2017 14:17