Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 4 kontrole, w tym 3 u przedsiębiorców prowadzących wyłącznie sprzedaż detaliczną oraz 1 u przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż hurtową.
Kontrolą objęto czterech wymienionych przedsiębiorców.
 

W ramach programu kontrolą objęto 12 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie, tj.:

 • 4 partie płynów do chłodnic samochodowych,
 • 2 partie koncentratów do chłodnic samochodowych,
 • 5 partii zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych,
 • 1 partię zimowego koncentratu do spryskiwaczy samochodowych.

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców, u których zakwestionowano oznakowania opakowań 4 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie, tj.:

 • 1 partia płynu do chłodnic samochodowych,
 • 1 partia koncentratu do chłodnic samochodowych,
 • 2 partie zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych.

W czasie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki zimowych płynów do spryskiwaczy, w tym jedną partię w zakresie zawartości metanolu a drugą partię w zakresie sprawdzenia temperatury krystalizacji cieczy.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

1.1 Obowiązek dokonania wymaganej rejestracji substancji oraz obowiązek dostarczania odbiorcy substancji lub mieszaniny wymaganej karty charakterystyki.

Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 12 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie u 4 przedsiębiorców. W wyniku powyższego stwierdzono, że wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy posiadali karty charakterystyki dla objętych kontrolą mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. W przedmiotowych kartach charakterystyki podane były numery rejestracyjne substancji stwarzających zagrożenie.

1.2. Prawidłowość oznakowania substancji i mieszanin oraz ich opakowań.

W czasie kontroli dokonano oceny zgodności oznakowania mieszanin z obowiązującymi przepisami.
Spośród 12 partii produktów wytypowanych do kontroli, 11 partii było mieszaninami zaklasyfikowanymi jako stwarzające zagrożenie i oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)  nr 1907/2006
(Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r. ze zm.) – zwanego rozporządzeniem CLP, a 1 partia była mieszaniną niebezpieczną wyprodukowaną 06.09.2013 r. i oznakowana wg przepisów ustawy
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 405) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 208).

Ponadto oznakowanie 4 partii zimowych płynów do spryskiwaczy sprawdzono również w oparciu o przepisy rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L104 z 08.04.2004 r. str. 1 ze zm.) z uwagi na to, iż w swoim składzie zawierały detergent.

W wyniku powyższego sprawdzenia zakwestionowano oznakowania opakowań 4 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie (2 partie zimowego płynu do spryskiwaczy, 2 partie płynu samochodowego do chłodnic), tj.:

 • zimowy płyn do spryskiwaczy, którego etykieta umieszczona na opakowaniu zawierała brzmienie zwrotu P210 niezgodne z częścią 2 załącznika nr IV ww. rozporządzenia, tj. na etykiecie podano „Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione”. Powyższe jest niezgodne z wymaganiami art. 22 ust. 1, w związku z ust. 4 ww. rozporządzenia zmienionym art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L Nr 149, str. 1) i skutkuje odpowiedzialnością z art. 44 ust. 1 ww. ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie zastosowano środek w postaci pouczenia na zasadzie art. 41 ustawy Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).
  Ponadto do kontrolowanego przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia. W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca napisał, że wycofał partię przedmiotowego płynu do spryskiwaczy i oddał ją do dystrybutora. Ponadto zostało przesłane również pismo do dystrybutora kwestionowanego płynu do spryskiwaczy z informacją o stwierdzonej nieprawidłowości. Dystrybutor usunął stwierdzoną nieprawidłowość i na dowód tego przesłał wzór poprawionej etykiety.
 • płyn do chłodnic samochodowych o stężeniu eksploatacyjnym.
 • koncentrat płynu do chłodnic samochodowych.
  Ww. płyn i koncentrat wprowadzony do obrotu po dniu 1 czerwca 2015 r.,  oznakowany był według przepisów art. 20 ust. 2-11 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia, tj. piktogramem wskazującym rodzaj zagrożenia, zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia R i zwrotami S określającymi warunki bezpiecznego stosowania mieszaniny chemicznej oraz dodatkową informacją z ostrzeżeniami.
  Oznakowanie obu mieszanin zawierało niewłaściwą nazwę dostawcy, co naruszało art. 17 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia CLP.
  Identyfikator obu produktów dla mieszaniny chemicznej na etykiecie umieszczonej na opakowaniach nie zawierał danych identyfikujących substancję PENTAHYDRAT TETRABORANU DISODU w mieszaninie, która decyduje o jej zakwalifikowaniu w kategorii dotyczącej działania mutagennego na komórki rozrodcze, co  jest  niezgodne z art. 18 ust. 3 lit. b) ww. rozporządzenia CLP.
  Etykiety płynu i koncentratu  nie zawierały:
  • piktogramów określających rodzaj zagrożenia: GHS08 symbol: zagrożenie dla zdrowia, GHS07 symbol: wykrzyknik - hasła ostrzegawczego: Uwaga,
  • zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H 302, H373,
  • zwrotów wskazujących środki ostrożności P264, P270, P301+P312, P314, P330, co jest niezgodne z art. 19, 20, 21, 22 ww. rozporządzenia CLP.

Obowiązujące według rozporządzenia CLP elementy oznakowania: piktogramy określające rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności podano  w przedłożonych  kartach charakterystyki.
Ponadto na etykietach obu mieszanin chemicznych podano niewłaściwe określenie producenta jako dystrybutora, bowiem przedmiotowy podmiot nie jest dystrybutorem w myśl definicji „dystrybutor” podanej w art. 2 pkt 20 ww. rozporządzenia CLP.
Po ujawnieniu nieprawidłowości przedsiębiorca wycofał z obrotu kwestionowany płyn i koncentrat do chłodnic.
Wprowadzenie do obrotu przez przedsiębiorcę mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie oznakowanych niezgodnie z rozdziałem III ww. rozporządzenia CLP wbrew przepisowi art. 4 ust. 4 tego samego rozporządzenia  jest wykroczeniem  określonym w art. 44 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej za to wykroczenie zastosowano środek w postaci pouczenia na zasadzie art. 41 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1094 ze zm.). Ponadto do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie uchybień w oznakowaniu. Kontrolowany podmiot poinformował, że wprowadzane do obrotu kwestionowane produkty są oznakowane nowymi prawidłowymi etykietami. 

 • zimowy zapachowy płyn do spryskiwania i mycia szyb samochodowych oraz reflektorów, którego oznakowanie opakowania nie zawierało:
  • adresu e-mail dostawcy pod którym dostępny jest arkusz danych składników dla personelu medycznego (podanego w przedłożonej karcie charakterystyki produktu), co narusza art. 11 ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia w sprawie detergentów,
  • składnika detergentu niezależnie od stopnia stężenia: kompozycje zapachowe, co narusza art. 11 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie detergentów,
  • adresu strony internetowej na której można zapoznać się z wykazem składników o którym mowa w części D załącznika VII ww. rozporządzenia w sprawie detergentów – podany adres www. dixoil.pl nie zawierał dostępu do takiego arkusza składników – wbrew wymogowi zamieszczonemu w punkcie A załącznika VII do ww.  rozporządzenia w sprawie detergentów.

Pozostałe  informacje w zakresie oznakowania, określone w rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów były umieszczone na opakowaniach.
Do producenta ww. płynu zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi spółka poinformowała o wykonaniu wniosku.
O ustaleniach kontroli w tym zakresie poinformowano Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  w Warszawie (właściwy dla miejsca siedziby producenta ww. mieszaniny).

Pozostałe partie opakowań mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie objęte sprawdzeniem posiadały etykiety zaopatrzone w piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze oraz zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty P określające warunki bezpiecznego stosowania. Oznakowania spełniały wymagania określone w rozdziale III i IV ww. rozporządzenia CLP.  

Oznakowania 8 partii opakowań mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie było sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ust. 2 tytułu III  rozporządzenia CLP w myśl przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43 poz. 224 ze zm.).

Opakowania – rozporządzenie CLP

Spośród 12 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie wymaganiom przepisów sekcji 3.1.1. załącznika II do rozporządzenia CLP (dotyczące opakowań, które powinny być wyposażone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci) nie podlegało żadne opakowanie, a przepisom sekcji 3.2.1. ww. załącznika (dotyczące opakowań  wyposażonych w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie) podlegały opakowania wszystkich 12 partii mieszanin wytypowanych do kontroli. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

1.3  Zimowe płyny do spryskiwaczy samochodowych – badania laboratoryjne.

W toku kontroli u przedsiębiorcy pobrano do badań laboratoryjnych próbkę zimowego płynu do spryskiwaczy w zakresie zawartości metanolu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbka jest zgodna pod względem stężenia metanolu z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2013 r., poz. 180 ze zm.).

1.4. Płyny do chłodnic samochodowych oraz płyny/koncentraty do spryskiwaczy szyb samochodowych – badania laboratoryjne.

W toku kontroli u przedsiębiorcy pobrano do badań laboratoryjnych próbkę zimowego płynu do spryskiwaczy samochodowych o nazwie: zimowy zapachowy płyn do spryskiwania i mycia szyb samochodowych oraz reflektorów w celu przeprowadzenia badań w zakresie sprawdzenia temperatury krystalizacji cieczy.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej UOKiK w Bydgoszczy stwierdzono, że badana próbka jest zgodna z wymaganiami w zakresie przeprowadzonych badań.

 

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów.

W miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach trzech skontrolowanych przedsiębiorców uwidoczniło informacje w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku w tym, recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1863).

U jednego przedsiębiorcy w miejscu sprzedaży tych produktów stwierdzono brak informacji wymaganych powyższym przepisem. W trakcie kontroli przedsiębiorca wywiesił w miejscu sprzedaży wymagane informacje dla użytkowników produktów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Z tytułu niewykonania ww. obowiązków dla przedsiębiorcy wydano decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

 

Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Sprawdzono przestrzeganie okresów trwałości - przydatności do użycia towarów oferowanych do sprzedaży mieszanin. Kontrolą objęto 13 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń

    

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • wydania decyzji nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5000 zł,
 • zastosowania dwóch pouczeń wobec dwóch przedsiębiorców na zasadzie art. 41 KW za popełnienie wykroczenia z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach,
 • skierowania wystąpień pokontrolnych do 2 producentów z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem  o usunięcie nieprawidłowości,
 • skierowania 1 pisma do dystrybutora informującego o stwierdzonej nieprawidłowości,
 • przesłania informacji o ustaleniach kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-04-2017 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 13-04-2017 09:01