Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z pkt 17.1 programu kontroli jakości paliw - część II, przekazuje informację z przeprowadzonych w roku 2016 kontroli w zakresie jakości paliw.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na ogólnodostępnych stacjach paliw 122 kontrole w zakresie jakości paliw, w tym:

 • 97 kontroli paliw ciekłych,
 • 25 kontroli gazu skroplonego (LPG),

podczas których pobierano próbki paliw do badań laboratoryjnych.
Ponadto przeprowadzono 4 kontrole tzw. „papierowe”, podczas których nie pobierano próbek paliw do badań laboratoryjnych a wynikały one z wcześniej przeprowadzonych kontroli, podczas których stwierdzano paliwa niewłaściwej jakości.

Ogółem pobrano i zbadano 132 próbki paliw (w tym 127 próbek podstawowych, 5 próbek kontrolnych), tj.:

 • 62 próbki oleju napędowego (61 próbek podstawowych oraz 1 próbka kontrolna) (39 próbek pobrano w systemie pozostałym, 22 pobrano w systemie europejskim),
 • 35 próbek benzyny bezołowiowej 95 (32 próbki i 3 próbki kontrolne) (12 próbek pobrano w systemie pozostałym, 20  pobrano w systemie europejskim),
 • 9 próbek benzyny bezołowiowej 98 (wszystkie pobrano w systemie europejskim),
 • 26 próbek gazu skroplonego (LPG) ( 25 próbek podstawowych i  1 próbka kontrolna).

Oferowanie do sprzedaży paliwa niewłaściwej jakości stwierdzono podczas 5 kontroli (tj.w 4,1% wszystkich kontroli) u 5 przedsiębiorców na 5 ogólnodostępnych stacjach paliw (w tym 1 stacja gazu skroplonego LPG).
Stwierdzono także oferowanie do sprzedaży benzyny bezołowiowej 95 z minimalnym przekroczeniem parametru prężności par lecz badanie próbki kontrolnej benzyny nie potwierdziło wyniku badania próbki podstawowej.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 5 próbek ze 127 pobranych próbek paliw, co stanowilo 3,97% wszystkich pobranych próbek w tym:

 • 2 próbki oleju napędowego,
 • 2 próbki benzyny bezołowiowej 95,
 • 1 próbkę gazu skroplonego (LPG).

Ponadto na wnioski przedsiębiorców przebadano w akredytowanych laboratoriach 5 próbek kontrolnych (1 probkę oleju napedowego, 3 próbki benzyny bezołowiowej 95 i 1 próbkę gazu skroplonego LPG), a otrzymane wyniki w 4 czterech przypadkach potwierdziły ich niewłasciwą jakość.

Najczęściej kwestionowane parametry:

 • w oleju napędowym:
 • zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME,
 • zaniżony procent oddestylowania do temperatury 3500C,
 • zaniżona temperatura zapłonu,
 • w benzynie bezołowiowej:
 • zawyżona prężność par w okresie letnim,
 • zaniżona liczbę oktanową badawczą RON,
 • w gazie skroplonym (LPG) :
 • zawyżona całkowita zawartość siarki.

Wydano jedną decyzję wycofującą z obrotu handlowego niewłaściwej jakości gaz skroplony (LPG) w ilości 2522 litrów.

Informacje na temat działań podjętych przez wojewódzkich inspektorów IH w przypadku stwierdzenia paliwa złej jakości.

 1. W dniu 9 maja 2016 r. przeprowadzono u przedsiębiorcy kontrolę w zakresie jakości paliw. W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano olej napędowy. Badania laboratoryjne wykazały, że ww. paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), z uwagi na zawyżoną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) tj. 8,4% (V/V) (tolerancja ≤7,0+0,3) przy dopuszczalnej wartości max. 7,0 %(V/V); zaniżony procent oddestylowania do temperatury 3500C tj. 82,8 %(V/V) (tolerancja ≥85,0-1,6) przy wartości min. 85 %(V/V).
  W związku z powyższym w dniu 23 maja 2016 r. przedsiębiorcy przekazano protokół z badań oraz ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dolano nową partię paliwa. Z uwagi na konieczność ustalenia po tzw. „dolewce” rzeczywistej jakości oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku, pobrano ponownie do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego. Po pobraniu próbek przedmiotowe paliwo zabezpieczono. Wyniki badań po „dolewce” wykazały, że ww. paliwo spełnia wymagania jakościowe. W związku z powyższym w dniu 1 czerwca 2016 r. doręczono przedsiebiorcy protokół z badań oraz uchylono zabezpieczenie. Strona złożyła oświadczenie o rezygnacji z badania próbki kontrolnej pobranej w dniu 9 maja 2016 r.
  W związku z powyższym przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy. Z otrzymanych z WIIH w Gdańsku pism wynika, że pomimo wielokrotnych prób podjęcia kontroli jak i wezwania do stawienia się prezesa zarządu spółki kontroli nie przeprowadzono. WIIH w Gdańsku o zaistniałej sytuacji poinformował Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie, Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.
  Informację o niewłaściwej jakości oferowanego paliwa przez przedsiębiorcę na przedmiotowej stacji paliw przekazano do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, Urządu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Izby Celnej Wydział Dozoru w Szczecinie, Urządu Celnego w Koszalinie. Ponadto poinformowano również za pośrednictwem UOKiK Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie;
 2. W dniu 10 maja 2016 r. przeprowadzono u przedsiębiorcy kontrolę jakości paliw. Podczas kontroli pobrano próbkę beznyny bezołowiowej 95. W dniu 30 maja 2016 r. przesłano kontrolowanemu protokół z badań, z którego wynika, że paliwo to nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zawyżoną prężność par VP (w okresie letnim), tj. 67,0 przy wymaganiach 45,0-60,0 (tolerancja ≥45,0-1,2; ≤60,0+1,3). Strona poinformowana o możliwości badania próbki kontrolnej, w dniu 1 czerwca 2016 r. złożyła wniosek o zbadanie tej próbki. Badanie próbki kontrolnej przeprowadzone w Laboratorium, potwierdziło niewłaściwą jakość benzyny bezołowiowej 95 z uwagi na zawyżoną prężność par VP (w okresie letnim), tj. 64,6 przy wymaganiach 45,0-60,0 (tolerancja ≥45,0-1,2; ≤60,0+1,3).
  W związku z faktem, iż pobór kwestionowanej benzyny bezołowiowej 95 miał miejsce 10 maja 2016 r. (w tzw. okresie letnim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych)  a z okazanych dokumentów wynikało, że ostatnia dostawa tego produktu maiała miejsce 26 kwietnia 2016 r. tj. w okresie przejściowym trwającym do 30 kwietnia, nie wnioskowano o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u dostawcy.
  Informację o niewłaściwej jakości oferowanego paliwa przez przedsiębiorcę na przedmiotowej stacji paliw przekazano do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu, Urządu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Izby Celnej Wydziału Dozoru w Szczecinie, Urządu Celnego w Koszalinie. Ponadto poinformowano również za pośrednictwem UOKiK Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie;
 3. W dniu 10 maja 2016 r. przeprowadzono u przedsiębiorcy kontrolę jakości paliw. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano benzynę bezołowiową 95. Badania laboratoryjne wykazały, że paliwo to nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną badawczą liczbę oktanową RON tj. 94,2 przy wymaganiach min. 95,0 (tolerancja ≥95-0,4). Pismem z dnia 30 maja 2016 r. przesłano kontrolowanemu protokół z badań oraz poinformowano o możliwości badania próbki kontrolnej.
  Przedsiębiorca w dniu 1 czerwca 2016 r. złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej. Badanie próbki kontrolnej przeprowadzone w Laboratorium, potwierdziło niewłaściwą jakość benzyny bezołowiowej 95 z uwagi na  zaniżoną badawczą liczbę oktanową RON tj. 94,3 przy wymaganiach min. 95,0 (tolerancja ≥95-0,4).
  W czasie kontroli przeprowadzonej u ww. dostawcy ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca nie posiada stacjonarnych zbiorników, a sprzedaż paliw dokonuje za pomocą posiadanych cystern samochodowych. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że zakup benzyny miał miejsce w dwóch firmach. Z analizy okazanych dokumentów wynikało, że w każdym przypadku odbiór paliwa następował w Bazie Paliw. W związku z faktem, iż kwestionowano u przedsiębiorcy parametr badawczej motorowej liczby oktanowej, który należy do parametrów tzw. lekkich frakcji, a posiadane przez Inspektorat przyrządy do poboru prób ze zbiorników nie dają możlwości poboru prób benzyny z zachowaniem właściwych procedur, tj. bez konieczności przelewania benzyny, nie podjęto kontroli w Bazie Paliw.
  Informację o niewłaściwej jakości oferowanego paliwa przez przedsiębiorcę na przedmiotowej stacji paliw przekazano do Prokuratury Rejonowej w Białogardzie, Urządu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Izby Celnej Wydziału Dozoru w Szczecinie, Urządu Celnego w Koszalinie. Ponadto poinformowano również za pośrednictwem UOKiK Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie;
 4. W dniu 6 lipca 2016 r. przeprowadzono u przedsiębiorcy kontrolę jakości paliw. Podczas kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę gazu skroplonego LPG. W dniu 18 lipca 2016 r. podczas kontroli doręczono sprawozdanie z badań, z którego wynikało, że gaz skroplony LPG pobrany w dniu 6 lipca 2016 r. nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r., poz. 540) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej), tj. 100 mg/kg (tolerancja ≤50+21) przy dopuszczalnej wartości max. 50 mg/kg. W związku z uprawnieniem strony postępowania do wniesienia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej przedmiotowej partii paliwa, której wyniki mogą przesądzić o ocenie jakości badanego paliwa, dokonano zabezpieczenia przedmiotowego gazu skroplonego LPG. Przedstawiciel przedsiębiorcy złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej gazu skroplonego LPG. Badanie próbki kontrolnej przeprowadzone w Laboratorium wykazało, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r., poz. 540) ze względu na zawyżoną całkowitą zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej), tj. >100 mg/kg przy dopuszczalnej wartości max. 50 mg/kg. W związku z powyższym w dniu 16 sierpnia 2016 r. wszczęto kolejną kontrolę, w toku której w drodze decyzji zarządzono wycofanie z obrotu gazu skroplonego LPG w ilości 2522 litrów.
  W związku z powyższym przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy. Z otrzymanego z WIIH w Bydgoszczy pisma wynika, że nie pobrano prób gazu ponieważ spółka nie prowadzi sprzedaży hurtowej gazu LPG z wykorzystaniem zbiorników stacjonarnych, a sprzedaje go wyłącznie za pośrednictwem autocystern, którymi gaz LPG jest odbierany od dostawcy. WIIH w Bydgoszczy poinformował również, że dostawcą tego gazu była Spółka. O tych ustaleniach poinformowano WIIH w Olsztynie. Nie otrzymaliśmy informacji o przeprowadzeniu kontroli w dwóch podmiotach.
  Informację o niewłaściwej jakości oferowanego paliwa przez przedsiębiorcę na przedmiotowej stacji paliw przekazano do Prokuratury Rejonowej w Białogardzie, Urządu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Izby Celnej Wydziału Dozoru w Szczecinie, Urządu Celnego w Koszalinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Ponadto poinformowano również za pośrednictwem UOKiK Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie;
 5. W dniu 26 lipca 2016 r. przeprowadzono u przedsiębiorcy kontrolę jakości paliw. Podczas kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego. Pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. przekazano kontrolowanemu protokół z badań, z którego wynikało, że olej napędowy nie spełniał wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 45,5°C przy wymaganiach powyżej 55,0 ºC (tolerancja >55,0-2,1) oraz poinformowano stronę o możliwości złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej paliwa. Pełnomocnik przedsiębiorcy w dniu 6 września 2016 r. złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej. Badanie próbki kontrolnej przeprowadzone w Laboratorium wykazało, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 49,0 ºC przy wymaganiach powyżej 55,0 ºC (tolerancja >55,0-2,1).
  Na podstawie okazanych dowodów dostaw ustalono, iż paliwo zostało zakupione w Spółce. W związku z powyższym przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy. WIIH w Gorzowie Wlkp. poinformował o przeprowadzeniu kontroli jakości paliw u wskazanego dostawcy, a wyniki tej kontroli nie wykazały nieprawidłowości w badanym paliwie.
  Informację o niewłaściwej jakości oferowanego paliwa przez przedsiębiorcę na przedmiotowej stacji paliw przekazano do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu, Urządu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, Izby Celnej Wydziału Dozoru w Szczecinie, Urządu Celnego w Koszalinie. Ponadto poinformowano również za pośrednictwem UOKiK Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie;
  Dodatkowo informujemy, że czasie kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy w dniu 10 maja 2016 r. do badań laboratoryjnych pobrano próbkę benzyny bezołowiowej 95. Badanie laboratoryjne wykazało, że próbka benzyny bezołowiowej 95 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) ze względu na zawyżoną prężność par DVPE, tj. 61,5 kPa (tolerancja ≥45,0-1,2; ≤60,0+1,3) przy dopuszczalnej wartości w zakresie 45,0-60,0 kPa (okres letni trwający od dnia 1 maja do 30 września).
  Przedsiębiorca poinformowany o możliwości złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej, w ustawowym czasie złożył stosowny wniosek o zbadanie przedmiotowej próbki. Badanie próbki kontrolnej wykazało, że paliwo to spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach.
  Świadczy to o tym, że nawet duże koncerny mają problemy z parametrem prężność par (lub nie przykładają do tego problemu uwagi) w oferowanych do sprzedaży benzynach po skończeniu okresów przejściowych.

 

Informacje na temat sposobów rozstrzygania przez prokuratury i sądy spraw przekazanych w związku ze sprzedażą paliw niewłaściwej jakości.

W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi określonymi w obowiązujących przepisach skierowano do właściwych prokuratur zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

 1. Do trzech prokuratur, tj. Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie skierowano 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstawa z art. 31 ust 1 ustawy ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wobec wymienionych w ww.  pkt I przedsiębiorców;
 2. Dwie prokuratury, tj. Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu i Białogardzie przesłały postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie poinformowała o wszczęciu dochodzenia wobec przedsiębiorcy.

Na dzień opracowania informacji brak danych dot. postępowania w sprawie zawiadomienia dotyczącego 2 Spółek.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-04-2017 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2017 08:52