Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w powyższym zakresie w IV kwartale 2016 r. przeprowadził 4 kontrole.

Kontrolą objęto czterech przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż detaliczną (w tym dwóch w sklepach wielkopowierzchniowych).

W czasie prowadzonych kontroli sprawdzono 13 niżej wymienionych partii detergentów, tj.:

 • płyn do prania,
 • płyn uniwersalny,
 • płyn do mycia naczyń cytrynowy,
 • kapsułki w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia do prania białych ubrań o zapachu białej orchidei i jaśminu,
 • tabletki do zmywarek,
 • tabletki do zmywarek,
 • płyn do mycia szyb,
 • płyn do mycia podłóg,
 • uniwersalny płyn do czyszczenia,
 • uniwersalny spray do czyszczenia,
 • (balsam do naczyń),
 • (płyn do prania),
 • (płyn do prania).

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców a dotyczyły one:

 • nieprawidłowego oznakowania 4 partii detergentów (w tym 1 partii będącej również mieszaniną chemiczną),
 • niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian objętych wpisem.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

Prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 13 partii detergentów. Sprawdzenia dokonano
w oparciu o przepisy:

 • rozporządzenia WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L z 8 kwietnia 2004 r., nr 104, str. 1) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII,
 • ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie detergentów,
 • ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowani towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010).

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono w oznakowaniu 3 partii detergentów, tj.:

 • (balsamu do naczyń),
 • (płynu do prania),
 • (płynu do prania).

Sprawdzając oznakowanie trzech ww. detergentów stwierdzono, że poniższe informacje zamieszczono wyłącznie w języku niemieckim, bez polskiej wersji językowej:

 • nazwa wyrobu,
 • zawartość składników (wymagania określone w art. 11 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie detergentów zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A tego rozporządzenia), w tym procent wagowy, instrukcję użycia i specjalne środki ostrożności  (z wyłączeniem procentów wagowych).

Ustalono także, że opakowania 2 partii detergentów przeznaczonych do prania zgodnie
z wymaganiami art. 11 ust. 4 opatrzono w informacje określone w załączniku VII B
ww. rozporządzenia w zalecane ilości i/lub sposób dozowania, który wyrażono w mililitrach odpowiednio dla standardowego wsadu pralki, jednakże informacje o dozowaniu dla wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z uwzględnieniem prania jedno- lub dwukąpielowego podano również w języku niemieckim, bez polskiej wersji językowej.

Ponieważ oznakowanie na opakowaniach ww. detergentów dot. zawartości składników, instrukcji użycia, specjalnych środków ostrożności oraz informacji o dozowaniu dla wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z uwzględnieniem prania jedno- lub dwukąpielowego (w zakresie wymagań określonych w art. 11 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie detergentów) było sporządzone w języku niemieckim bez sporządzenia polskiej wersji językowej, naruszało to wymagania określone w art. 7a ust. 1 ww. ustawy o języku polskim, w związku z art. 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie detergentów.

Ponadto stwierdzono, że nazwy ww. detergentów podano wyłącznie w języku niemieckim, bez podania w polskiej wersji językowej, niezgodnie z art. 7a ww. ustawy o języku polskim.

Za powyższe nieprawidłowości na kontrolowanego przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowany. W trakcie trwania kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i na zakwestionowanych wyrobach uzupełnił oznaczenia towarów zgodnie z ww. wymaganiami.

Pozostałe 10 partii detergentów zawierało umieszczone trwale, za pomocą czytelnych, widocznych liter informacje wymagane art. 11 ust. 2, 3, 4 cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004 r. zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20.06.2006 r., a także adres stron internetowych (o którym mowa w części D załącznika VII do ww. rozporządzenia
Nr 648/2004), na których zamieszczono arkusze składników wyrobów objętych kontrolą.

Informacje na opakowaniach detergentów podano w języku polskim, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz art. 7 i art. 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).    

Producenci tych detergentów umieścili w wykazie (niezależnie od ich stężenia) także rodzaje składników jak enzymy, kompozycje zapachowe i środki konserwujące. Nazewnictwo stwierdzonych środków konserwujących i kompozycji zapachowych było zgodne z nazwami substancji przyjętymi w wykazie i podanym w Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI).

Oznakowanie opakowań jednostkowych badanych detergentów (w tym ilością nominalną), było zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

Ustalono, że 6 partii detergentów wytypowanych do kontroli oznaczonych było znakiem „?” zgodnie z wymaganiami art. 16 ust. 2 i 4 ww. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towarów paczkowanych (detergentów) była zgodna z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010), w związku
z art. 7 ust. 2 ww. ustawy o towarach paczkowanych.

Pięć partii detergentów objętych kontrolą, tj.:

 • tabletki do zmywarek - kapsułki w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia,
 • kapsułki do prania białych ubrań o zapachu białej orchidei i jaśminu,
 • płyn uniwersalny,
 • płyn cytrynowy do mycia naczyń,
 • tabletki do zmywarek,

zostało sklasyfikowanych i oznakowanych przez producentów jako mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie.

W związku z powyższym dokonano oceny oznakowania ww. detergentów również
na zgodność z przepisami określonymi w rozporządzeniu nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r.
ze zm.) zwanego rozporządzeniem CLP.

W wyniku powyższego stwierdzono, że oznakowanie ww. detergentów będących również mieszaninami chemicznymi spełnia wymagania określone w tytule III ww. rozporządzenia
nr 1272/2008 i zawiera informacje i oznakowanie wymagane w art. 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Ponadto zgodnie z wymaganiami art. 35 rozporządzenia nr 1272/2008, sprawdzono
czy opakowania nie miały kształtu, ani nie były zaprojektowane w sposób, który mógłby stwarzać prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości
lub wprowadzenia w błąd konsumentów, jak również czy nie wyglądały ani czy nie były zaprojektowane w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt, produktów leczniczych lub kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Dokonując oceny prawidłowości oznakowania stwierdzono, że zawarte w ww. detergentach substancje czy mieszaniny nie są ujęte w sekcji 3.1.1. i 3.2.1. załącznika II do ww. rozporządzenia nr 1272/2008, w związku z powyższym przepisy nie nakładały obowiązku
na producentów wyposażenia ich w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci,
czy w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

 

 Kapsułki do prania i zmywarek

W czasie prowadzonych kontroli sprawdzono także oznakowanie niżej wymienionych  typów produktów:

 • kapsułki w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia do prania białych ubrań o zapachu białej orchidei i jaśminu,
 • tabletki do zmywarek,
 • tabletki do zmywarek.

Ustalono, że kapsułki do prania, zgodnie z definicją art. 2 pkt 1a rozporządzenia WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów zostały zakwalifikowane jako „detergent dla konsumentów przeznaczony do prania”, co oznacza detergent przeznaczony do prania w celu stosowania ich przez użytkowników prywatnych, w tym także w publicznych pralniach samoobsługowych.

W związku z powyższym dokonano sprawdzenia poprawności oznakowania ww. detergentu na zgodność z wymaganiami załącznika II pkt 3.3 rozporządzenia nr 1272/2008.

Stwierdzono, że opakowanie ww. płynnego detergentu stanowiła zamknięta torebka z tworzywa sztucznego w dolnej części wykonana z przejrzystej (przezroczystej) folii, co niezgodne było z wymaganiami określonymi w pkt. 3.3.2 załącznika II do ww. rozporządzenia nr 1272/2008, który stanowi, że opakowanie zewnętrzne ww. detergentu winno być nieprzejrzyste lub przyciemnione, tak by uniemożliwiało widoczność jednorazowych dawek.

Po wskazaniu ww. nieprawidłowości kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał zakwestionowany produkt z obrotu oraz zwrócił je dostawcy.

Do przedsiębiorcy wprowadzającego detergent do obrotu skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, iż przystąpił do zmiany opakowania ww. kapsułek.

Ponadto stwierdzono, że opakowanie zewnętrzne ww. przedmiotowych kapsułek do prania spełniało wymogi określone w pkt. 3.3.2 (ii), (iii), (iv) załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008, tj.:

 • w widocznym miejscu i w formacie przyciągającym uwagę widniał na nim zwrot P102 określający środki ostrożności „Chronić przed dziećmi”,
 • nadawało się do łatwego wielokrotnego zamykania i stanowiło oddzielny pojemnik,
 • wyposażone było w zamknięcie uniemożliwiające małym dzieciom otwarcie opakowania.

W zakresie oznakowania detergentów przeznaczonych do stosowania w automatycznych zmywarkach do naczyń kontrolą objęto dwie partie opakowań ww. tabletek do automatycznych zmywarek do naczyń.  Oceny dokonano na zgodność z wymaganiami sekcji B załącznika VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004. W wyniku powyższego stwierdzono, ze detergenty były opatrzone informacją o standardowym dozowaniu w postaci liczby tabletek. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 Badania laboratoryjne.

W czasie prowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości masy netto i jej zgodności z deklaracją producenta pobrano 2 partie detergentów, tj:

 • płyn do naczyń,
 • uniwersalny spray do czyszczenia.

W wyniku badań przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej UOKiK w Bydgoszczy stwierdzono, że badane próbki w zakresie przeprowadzonych badań odpowiadają deklaracjom producentów umieszczonych na opakowaniach jednostkowych.

 

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów.

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów sprawdzono u wszystkich czterech skontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Kontrolą przestrzegania terminów trwałości – przydatności do użycia objęto 12 partii detergentów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Legalność prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzech przedsiębiorców zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, a jeden do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W czasie kontroli stwierdzono, iż przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, ponieważ w danych dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej (kody PKD) nie ujął faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej, tj. sprzedaży detalicznej produktów chemii gospodarczej (detergentów) - pomimo upływu 7 dniowego terminu, co narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.) i skutkuje odpowiedzialnością z art. 60¹ § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).

Na ww. przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowany i skierowano wystąpienie pokontrolne.

W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował o dokonaniu właściwych zmian we wpisie.  

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej pozostałych przedsiębiorców był zgodny z zarejestrowanym wpisem.

 

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do wprowadzającego do obrotu,
 • nałożenia 1 mandatu karnego na kwotę 300 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹ § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.).

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-04-2017 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2017 08:40