Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.83.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Agnieszka Miszałkowska

Firma przedsiębiorcy:

Zielony Ogród

Agnieszka Miszałkowska

ul. Duńska 39

71-795 Szczecin

DECYZJA Nr WPN.8361.83.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Agnieszkę Miszałkowską karę pieniężną w wysokości 250,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568), tj. z uwagi na to, że na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy towarach oferowanych do sprzedaży, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru, nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 15 i 20 kwietnia 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r., poz. 1069) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem nr WPN/U-84/2015 z dnia 15.04.2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Agnieszki Miszałkowskiej, w sklepie „Zielony Ogród” w Szczecinie przy ul. Duńskiej 39, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązków, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą”, oraz spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

W wyniku kontroli ustalono, że w sklepie oferowano do sprzedaży artykuły ogrodnicze, m.in. doniczki, podstawki pod doniczki, ziemie do kwiatów, nawozy.

Do kontroli przestrzegania postanowień ustawy oraz rozporządzenia wytypowano 30 partii towarów stanowiących ofertę przedsiębiorcy. Dokonując sprawdzenia przestrzegana przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie uwidaczniania cen w przypadku towarów oferowanych kupującym do sprzedaży w sklepie, tj. m.in. takich towarów jak: Florovit płynny wieloskładnikowy nawóz ogrodniczy 500ml, Compo Bio nawóz do warzyw i owoców 500ml, Compo środek do pielęgnacji orchidei 250ml, Biohumus naturalny produkt hodowli dżdżownic 500ml, Bioktor biologiczny środek do oczyszczania instalacji sanitarnych 500g, Substral nawóz do kaktusów 250ml, do paproci 500ml, interwencyjny do truskawek 350g, do roślin zielonych 1l, obornik granulowany 1l, Biopon żel nawóz: do iglaków 1kg, mineralny rosliny kwitnące 0,5l, mineralny storczyk 05l, Substral nawóz burza kwiatów 300g, Zielony dom mgiełka: dla storczyków 300ml, uniwersalna nawozowa 300ml, Substral nawóz: rododendrony 300g, róże 300g, Bros postrach psa i kota 300ml, Biohumus w pełni naturalny nawóz paproć 500ml, Kronen ziemia uniwersalna z nawilżaczem 50l, Sterlux ziemia kwiatowa 50l, Substral podłoże pod borówkę 50l, Substral podłoże lekkie 20l, Lamela: doniczka art. 202 Magnolia 155mm, art. 203 Magnolia 180mm, podstawka art. 603 biała perła, doniczka art. 206 Magnolia 300mm, Campana doniczka 0,9m, doniczka trójkatna 26mm biała stwierdzono, iż wszystkie te towary opatrzone były wywieszkami, zawierającymi cenę towaru.

Spośród wytypowanych towarów, 21 skontrolowanych partii, oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży, objętych było obowiązkiem uwidocznienia na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych. W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku 4 partii, tj. Kronen ziemia uniwersalna z nawilżaczem 50l, Sterlux ziemia kwiatowa 50l, Substral podłoże pod borówkę 50l, Substral podłoże lekkie 20l obowiązek ten nie został spełniony, tj. na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego brak było uwidocznienia ceny jednostkowej. Przy pozostałych w/w towarach, których dotyczył obowiązek uwidocznienia ceny jednostkowej, cenę jednostkową uwidoczniono.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia - w przypadku braku ceny jednostkowej na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy towarze oferowanym w miejscu sprzedaży.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2015r. kontrolowany przedsiębiorca Agnieszka Miszałkowska poinformowała tut. organ, że zastosowała się do wszystkich zaleceń związanych z przeprowadzoną kontrolą, w związku z czym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od kierowania do przedsiębiorcy wystąpienia pokontrolnego wzywającego do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 14 maja 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia, tj. z uwagi na to, że na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy towarach oferowanych do sprzedaży, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd.1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

W myśl przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, ceną jednostkową na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny (bardzo poważny) z tego względu, że cena jednostkowa jest podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie właściwego wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Samo uwidocznienie na wywieszkach przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewnia jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości. Przy ocenie stopnia naruszenia obowiązków organ uwzględnił również okoliczność, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła czterech (z 21) partii towarów, których dotyczył obowiązek uwidocznienia ceny jednostkowej, tj. Kronen ziemia uniwersalna z nawilżaczem 50l, Sterlux ziemia kwiatowa 50l, Substral podłoże pod borówkę 50l, Substral podłoże lekkie 20l.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany przez tut. organ. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona prowadzi działalność gospodarczą przez stosunkowo długi okres czasu i zdaniem organu powinna wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego, organ uwzględnił fakt, iż przedsiębiorca usunął stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, o czym powiadomił z własnej inicjatywy po zakończeniu kontroli.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o uzyskana od strony informację o wielkości obrotów, przychodów uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584) strona należy do grupy mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z najmniejszych w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 250,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 250,00 złotych kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Agnieszka Miszałkowska, firma: Zielony Ogród Agnieszka Miszałkowska, u. Duńska 39, 71-795 Szczecin, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

...................................................... (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Agnieszka Miszałkowska „Zielony Ogród”, ul. Duńska 39, 71-795 Szczecin,

  2. A/a.

5

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:51