Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.78.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Travel Free Poland Sp. z o. o.

ul. Strzelecka nr 9-11

66-470 Kostrzyn nad Odrą

reprezentowana przez

Radcę Prawnego Dariusza Perzanowskiego

Kancelaria Radcy Prawnego,

Dariusz Perzanowski,

ul. Stary Rynek 24,

65-067 Zielona Góra,

DECYZJA Nr WPN.8361.78.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Travel Free Poland Sp. z o.o., ul. Strzelecka nr 9-11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, karę pieniężną w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568), tj. z uwagi na to, że na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego, przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 14 i 20 kwietnia 2015r. na podstawie art. 3 ust.1 pkt 1, 1c, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz.148 ze zm.), art. 29 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013r., poz. 475), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/ 2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dnia 22 grudnia 2009r. Nr 342, str. 59 ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 224 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1pkt 6 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli: WPN/U-83/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Travel Free Poland Sp. z o.o., ul. Strzelecka nr 9-11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w miejscu prowadzenia działalności w sklepie „Travel Free” w Lubieszynie 1b, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli oferowany do sprzedaży towar sprawdzono pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą” oraz spełniania wymogów dotyczących oznaczenia ceną określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów stanowiących ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy. Ustalono, że wszystkie towary objęte były obowiązkiem uwidocznienia na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych. W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku wszystkich 30 partii towarów, tj. przy: Nivea Q 10 (krem do twarzy) 50 ml, Schauma Spulung (odżywka do włosów) 250 ml, Pril Green Tea (płyn do płukania) 750 ml, Schauma Cotton Fresh (odżywka do włosów) 250 ml, Persil Pulver Univer (proszek do prania) 5,625 kg, BDF - Nivea Creme (krem) 400 ml, Right Guard Deo Stic (dezodorant w sztyfcie) 50 ml, Axe Rise Up (mydło w płynie) 250 ml, Mr. Muscle Glas - Total (płyn do mycia szyb) 500 ml, Adidas Hair & Body Shower Gel (żel do mycia włosów i ciała) 250 ml, Adidas Anti - perspirant 150 ml, Sagrotan Samt - Schaumm (mydło w płynie) 250 ml, Coral Optimal White (płyn do płukania) 3 l, Spee Gel Apfel (płyn do prania) 3, 504 l, Weisser Riese (płyn do prania) 1, 168 l, Spee Aktiv Gel (płyn do prania) 1,168 l, Spee Color (płyn do prania) 1,168 l, Lenor Sommerbrise (płyn do płukania) 1,2 l, Persil Color (proszek do prania) 3,6 kg, Weisser Riese (proszek do prania) 4,9 kg, Coral (proszek do prania) 3555 g, Dove Nutrium Moisture (mydło w płynie) 250 ml, Florena Men Fluid (krem do twarzy) 50 ml, Gillette Schauma (pianka do golenia) 300 ml, Kneipp Naturkind Shampoo (szampon dla dzieci) 200 ml, Penaten Waschcreme ( żel do mycia) 250 ml, Fa Aloe Vera Cremebad ( płyn do kąpieli) 500 ml, CD Fresh Shower Gel (żel do mycia) 250 ml, Schauma 7 Krauter Schwarzkopf (szampon do włosów) 400 ml, Spee Megaperls (proszek do prania) 1,08 kg obowiązek ten nie został spełniony, tj. na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego, przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych. Wszystkie ww. towary oznaczone były wywieszkami zawierającymi informacje wymagane przepisami § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono brak uwidocznienia cen jednostkowych, co stanowi naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z ustaleniami kontroli w dniu 8 maja 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, wzywając go do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 28 maja 2015r. strona działając przez pełnomocnika radcę prawnego Dariusza Perzanowskiego poinformowała, że wszystkie uchybienia dotyczące naruszenia przepisów w zakresie cen zostały usunięte.

Mając na uwadze dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 18 czerwca 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru).

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w odpowiedzi na w/w zawiadomienie pismem z dnia 26 czerwca 2015r. działając przez pełnomocnika radcę prawnego Dariusza Perzanowskiego podniosła, że w indywidualnych okolicznościach istniejących w niniejszym postępowaniu możliwe i dopuszczalne jest nałożenie na Spółkę kary w szczególnie niskiej wysokości. Przy tak sformułowanym stwierdzeniu strona przywołała dokument Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „ Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług”. Stanowisko swoje strona uzasadniła omówieniem ustawowych kryteriów określonych w art. 6 ust. 3 ustawy tj.: stopnia naruszenia obowiązków, dotychczasowej działalności przedsiębiorcy, wielkości jego obrotu i przychodów. Przedstawione argumenty organ uwzględnił i dokonał ich oceny pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568). W myśl przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, ceną jednostkową na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na uwadze powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny (bardzo poważny). W tym zakresie organ nie podzielił stanowiska strony w zakresie tego, że zakres oraz waga naruszonych przepisów jest znikoma z punktu widzenia ich znaczenia dla ochrony praw i interesów konsumenta. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie właściwego wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Same uwidocznienie na wywieszkach przy towarach ceny (jak w niniejszej sprawie), bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów nie zapewnia jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości. Przy ocenie stopnia naruszenia organ wziął pod uwagę również fakt, że brak uwidocznienia cen jednostkowych stwierdzono przy wszystkich kontrolowanych partiach towarów, których ten obowiązek dotyczył.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej objęty kontrolą tut. organu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obowiązków w zakresie cen oraz to, że prowadzi działalność gospodarczą przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2006r. zatem powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Organ wskazuje, że podnoszona przez stronę okoliczność, iż personel w skontrolowanym sklepie jest nowozatrudniony, nie może stanowić okoliczności mającej przesądzający wpływ na wyliczony wymiar kary. Nadto organ zwraca uwagę, że okoliczność, iż strona nie była wcześniej kontrolowana przez tutejszy organ w zakresie cen nie jest równoznaczna z tym, iż wcześniej strona nie dopuściła się naruszenia w tym zakresie przepisów.

Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, iż w toku prowadzonego postępowania, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem, organ uwzględnił okoliczność, że strona usunęła stwierdzone uchybienia w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących cen.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „średnich przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest znaczny.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 900 zł kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Travel Free Poland Sp. z o.o., ul. Strzelecka nr 9-11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do

czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

................................................ (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- adresat: Radca Prawny Dariusz Perzanowski, Kancelaria Radcy Prawnego, Dariusz Perzanowski,

65-067 Zielona Góra, ul. Stary Rynek 24,

- a/a.

4

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:51