Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.60.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

„Douglas Polska” Sp. z o.o.

ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

DECYZJA Nr WPN.8361.60.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę „Douglas Polska” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa karę pieniężną w wysokości 1450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) z uwagi na to, iż towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazując ich ceny, ponadto na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 11 i 16 marca 2015 r. na podstawie art. 3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz.148, ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem WPN/U-61/2015 z dnia 11 marca 2015 r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „Douglas Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, w miejscu sprzedaży, tj. w Perfumerii Douglas w Centrum Handlowym „Atrium Molo” w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów (kosmetyków), stanowiących ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy. Ustalono, że przy 10 partiach towarów oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży, tj. przy: maxi eyeliner do powiek PUPA, pomadce do ust i balsam w jednym PUPA, pudrowym różu do policzków i włosów PUPA, palecie cieni do powiek PUPA, wypiekanym cieniu do powiek PUPA, pomadce do ust MISS PUPA, lakierze do paznokci REVLON, lakierze do paznokci Sally Hansen Satin GLAM, lakierze do paznokci LASTING COLOR PUPA, lakierze do paznokci COLLISTAR nie uwidoczniono wywieszek zawierających informacje wskazujące ich ceny. Ponadto stwierdzono, iż przy 18 partiach towarów, tj. przy: maxi eyeliner do powiek PUPA 2,4ml, pomadce do ust i balsam w jednym PUPA 2,5g, pudrowym różu do policzków i włosów PUPA 3g, palecie cieni do powiek PUPA 5,2g, pomadce do ust MISS PUPA 2,4ml, lakierze do paznokci REVLON 14,7ml, lakierze do paznokci LASTING COLOR PUPA 5ml, lakierze do paznokci COLLISTAR 6ml, nawilżającym balsamie do ciała Douglas Care&Comfort 400ml, delikatnym mleczku do ciała Douglas XLarge AnySize AnyTime 500ml, pieniącym się żelu pod prysznic Douglas XLarge AnySize AnyTime 500ml, odżywczym toniku do twarzy Douglas XLarge AnySize AnyTime 500ml, kremie aktywnie nawilżającym Dr Irena Eris Hydrogenic 50ml, płynie do ekspresowego demakijażu oczu Clarins 125ml, szamponie połysk wzbogacający fryzurę LAB35 500ml, wodzie micelarnej Lancome 400ml, odżywce nawilżającej do włosów Insight Anti-Frizz 500ml oraz mleczku do demakijażu z owocowym kompleksem nawilżającym AA Prestige Pure Skin 200ml, objętych obowiązkiem uwidocznienia cen jednostkowych, brak było uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.

Przy wszystkich wymienionych wyżej wyrobach kosmetycznych brak było również uwidocznienia wywieszek zawierających nazwę towaru oraz jednostkę miar, odnoszącą się do uwidocznionej ceny.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia w przypadku braku nazwy handlowej, ceny oraz jednostki miary odnoszącej się do uwidocznionej ceny (na wywieszkach) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia w przypadku braku uwidocznienia ceny jednostkowej.

W związku z ustaleniami kontroli w dniu 3 kwietnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, wzywając go do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 6 maja 2015r. strona poinformowała, że wszystkie uchybienia dotyczące naruszenia przepisów w zakresie cen zostały usunięte.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 26 maja 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy, w związku z naruszeniem § 3 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia z uwagi na to, iż towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazując ich ceny oraz z uwagi na to, że na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego dla towarów przeznaczonych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

  2. wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, z zastrzeżeniem § 3a i 5, wywieszkami zawierającymi informację wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach. Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za 1 litr lub metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni, 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów. Przepisy nie przewidują odstępstwa od uwidocznienia ceny jednostkowej towaru, poza jednym przypadkiem, gdy cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Jednocześnie organ uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp. 15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen stopień naruszenia należy określić jako istotny. Z punktu widzenia konsumenta uwidoczniona informacja o cenie jest podstawą podjęcia decyzji o zakupie towaru, a także daje możliwość porównania cen podobnych towarów od różnych producentów i w rezultacie umożliwia konsumentowi podjęcie korzystnej dla niego decyzji w sprawie nabycia towaru. Podobnie należy ocenić stopień naruszenia obowiązków w odniesieniu do braku uwidocznienia cen jednostkowych, albowiem brak tych informacji może utrudnić konsumentowi właściwy wybór towaru. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym właściwy wybór towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Przy ocenie stopnia naruszenia organ uwzględnił również okoliczność, że powyższe nieprawidłowości stwierdzono przy znacznej ilości towarów oferowanych przez stronę kupującym.

Niezależnie od powyższego organ wskazuje, że poza nieprawidłowościami w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących uwidaczniania cen, dających podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy, w toku kontroli u przedsiębiorcy przy wyżej wymienionych i zakwestionowanych wyrobach kosmetycznych brak było również uwidocznienia nazw towarów oraz jednostek miar, odnoszących się do uwidocznionej ceny.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany przez tut. organ, a podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z naruszeniem aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił również okoliczność, że strona działalność gospodarczą prowadzi przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2001r. oraz fakt, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Powinna zatem wykazać się znajomością przepisów dotyczących prowadzonej działalności, tym bardziej, że naruszone przez stronę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez nią działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od przedsiębiorcy stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z największych spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na stronę nałożyć karę pieniężną w wysokości 1450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia kary z art. 6 ust. 1 ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji o cenie, cenie jednostkowej czy też konkretnej cenie za usługi jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 1450 zł kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Douglas Polska” Sp. z o.o. powinien uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

..............................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. „Douglas Polska” Sp. z o.o., Warszawa (01-042), ul. Okopowa 58/72,

  2. a/a.

5

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:49