Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.38.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Auto Rondo Sp. z o.o.

ul. Miodowa nr 107

71-497 Szczecin

DECYZJA Nr WPN.8361.38.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Auto Rondo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej nr 107, 71-497 Szczecin karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) oraz w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na to, iż towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazując ich ceny, ponadto na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości nie uwidoczniono cen jednostkowych, oraz z uwagi na to, iż w miejscu świadczonych usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych w uwidocznionym i ogólnodostępnym cenniku ceny za wykonane usługi podano „od”, tj. bez dokładnego określenia ceny za usługi z uwzględnieniem jej rodzaju oraz zakresu, co nie zapewniało jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o cenie za świadczone usługi.

Uzasadnienie

W dniach 17 i 20 lutego 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr WPN/U-41/2015 z dnia 17.02.2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Auto Rondo Sp. z o.o. w warsztacie samochodowym Auto Rondo mieszczącym się przy ul. Skandynawskiej 2A w Stargardzie Szczecińskim, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów (płynów eksploatacyjnych do pojazdów silnikowych) stanowiących całą ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy. Ustalono, że przy 22 partiach towarów oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży, tj. przy: Oleju silnikowym Lotos Diesel Semisynthetic 10W-40 4l, Oleju silnikowym Lotos Synthetic Plus 5W-40 4l, Oleju silnikowym Lotos Mineralny 15W-40 4l, Oleju silnikowym Lotos Diesel 15W-40 1l, Oleju silnikowym Lotos Diesel 15W-40 4l, Oleju silnikowym Mobil Super 1000 15W-40 5l, Oleju silnikowym Mobil Super 1000 15W-40 1l, Oleju silnikowym Mobil Super 3000 5W-40 4l, Oleju silnikowym Mobil Super 3000 5W-40 1l, Oleju silnikowym Mobil 1 5W-30 4l, Oleju silnikowym Mobil 1 5W-30 1l, Oleju silnikowym Mobil 1 OW-40 4l, Oleju silnikowym Mobil 1 OW-40 1l, Oleju silnikowym Lotos City Gas 15W-40 5l, Oleju silnikowym Valvoline 5W-30 1l, Oleju silnikowym Valvoline 10W-40 5l, Oleju silnikowym Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 4l,

Oleju silnikowym Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 1l, Oleju silnikowym Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 4l, Oleju silnikowym Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 1l, Oleju silnikowym Castrol Edge Titanium 5W-40 1l, Oleju silnikowym Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 4l nie uwidoczniono wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe oraz ceny. Ponadto stwierdzono, iż przy 17 partiach towarów, tj. m.in. przy: Oleju silnikowym Lotos Diesel Semisynthetic 10W-40 4l, Oleju silnikowym Lotos Synthetic Plus 5W-40 4l, Oleju silnikowym Lotos Mineralny 15W-40 4l, Oleju silnikowym Lotos Diesel 15W-40 4l, Oleju silnikowym Mobil Super 1000 15W-40 5l, objętych zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem uwidocznienia na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych, brak było uwidocznienia cen jednostkowych towaru. Jednocześnie w toku kontroli ustalono, że w miejscu świadczonych usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych w widocznym i ogólnodostępnym miejscu znajdował się cennik na świadczone usługi. Dokonana analiza uwidocznionego cennika wykazała, że przy 34 wyszczególnionych usługach m.in.: „wymiana amortyzatora od 60,00 zł”, „wymiana łożyska przedniego od 125,00 zł”, „wymiana łożyska tylnego od 80,00 zł”, „wymiana końcówki drążka od 45,00 zł”, „wymiana sworznia od 65,00 zł” podano ceny poprzez określenie „od”. W związku z powyższym stwierdzono, że przedmiotowy cennik wskazuje należności za wykonane usługi bez dokładnego określenia ceny za usługę uwzględniając jej rodzaj oraz zakres. Biorąc pod uwagę sposób sformułowania obowiązującego u przedsiębiorcy cennika stwierdzono, iż uwidocznione ceny nie określają w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości ceny za świadczone usługi.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia w przypadku braku nazwy handlowej i ceny, § 8 ust. 1 rozporządzenia w przypadku braku uwidocznienia ceny jednostkowej oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia z uwagi na podanie w cenniku cen za świadczone usługi w sposób niejednoznaczny i budzący wątpliwości co do ich ceny uwzględniając rodzaj i zakres usług.

Kontrolowany przedsiębiorca pismem z dnia 5 marca 2015r. poinformował tut. organ, iż wszystkie usterki zostały usunięte.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 10 kwietnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy, w związku z naruszeniem § 3, § 8 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia z uwagi na to, iż towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazując ich ceny, na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości nie uwidoczniono cen jednostkowych, oraz z uwagi na to, iż w miejscu świadczonych usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych w uwidocznionym i ogólnodostępnym cenniku ceny za wykonane usługi podano „od”, tj. bez dokładnego określenia ceny uwzględniając rodzaj i zakres usługi, co nie zapewniało jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o cenie za świadczone usługi.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wysłane do strony na adres siedziby wskazany w KRS, uznano za skutecznie doręczone i pozostawiono w aktach sprawy, zgodnie z przepisem art. 44 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

  2. wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, z zastrzeżeniem § 3a i 5, wywieszkami zawierającymi informację wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach. Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za 1 litr lub metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni, 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów. Przepisy nie przewidują odstępstwa od uwidocznienia ceny jednostkowej towaru, poza jednym przypadkiem, gdy cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

Natomiast zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Jednocześnie organ uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp. 15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen stopień naruszenia należy określić jako istotny. Z punktu widzenia konsumenta uwidoczniona informacja o cenie jest podstawą podjęcia decyzji o zakupie towaru, a także daje możliwość porównania cen podobnych towarów od różnych producentów i w rezultacie umożliwia konsumentowi podjęcie korzystnej dla niego decyzji w sprawie nabycia towaru. Podobnie należy ocenić stopień naruszenia obowiązków w odniesieniu do braku uwidocznienia cen jednostkowych, albowiem brak tych informacji może utrudnić konsumentowi właściwy wybór towaru. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym właściwy wybór towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Ponadto w odniesieniu do treści cennika usług, znajdującego się w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, w którym ujęto ceny za usługi poprzez określenie „od”, bez dokładnego określenia ceny usługi z uwzględnieniem jej rodzaju oraz zakresu, organ stwierdził, że z punktu widzenia prawa konsumenta taki sposób podania ceny za usługę pozbawia go jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji co do jej wysokości. Wskazuje organ, że podanie ceny usługi z dokładnym określeniem jej rodzaju oraz zakresu umożliwia konsumentom porównanie cen tożsamych usług u różnych przedsiębiorców i jest również często podstawą podjęcia przez konsumenta decyzji co do zakupu określonej usługi. Zastosowanie więc w cenniku cen „od” uniemożliwia konsumentowi podjęcie korzystnej dla niego decyzji, ogranicza też jego prawo do uzyskania informacji o konkretnej cenie za usługę w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Konsument może realizować swoje prawa przede wszystkim przez rzetelne wypełnienie przez przedsiębiorcę nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków. Przedsiębiorca uwidaczniając ceny w sposób niedookreślony określając za usługę przedział cenowy „od” nie precyzuje konkretnej wartości usługi przez co konsumenci mogą zapłacić teoretycznie każdą cenę powyżej wskazanej w cenniku, co jest nie tylko niezgodne z ww. przepisami, a przede wszystkim narusza interesy konsumentów. Przy ocenie stopnia naruszenia organ uwzględnił również okoliczność, że powyższe nieprawidłowości stwierdzono przy znacznej ilości towarów oferowanych przez stronę kupującym oraz usług wyszczególnionych w cenniku.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany przez tut. organ. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił jednak fakt, iż naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców. Z tego też względu pomimo nieuzyskania od strony informacji dotyczącej wielkości obrotów/przychodów organ odstąpił od dalszego ustalania kwotowej wartości obrotów strony, uznając iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki i wymiar kary pieniężnej. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.


Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia kary z art. 6 ust. 1 ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji o cenie, cenie jednostkowej czy też konkretnej cenie za usługi jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 500 zł kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Auto Rondo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej nr 107, 71-497 Szczecin powinien uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

..............................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Auto Rondo Sp. z o.o., ul. Miodowa nr 107, 71-497 Szczecin,

  2. a/a.

7

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:49