Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WNB.8361.76.2012

Szczecin, dnia 24 maja 2012r.

Zachodniopomorski Wojewódzki                                          

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

WNB.8361.76.2012.Mo

Paweł Madejski i Iwona Madejska

wspólnicy spółki cywilnej „PIMA”

al. Wyzwolenia 38b

71-500 Szczecin

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

1)      wstrzymuje wprowadzenie na rynek przez przedsiębiorców Paweł Madejski i Iwona Madejska wspólników Spółki Cywilnej „PIMA”, al. Wyzwolenia 38b,
71-500 Szczecin następujących produktów tj. pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania:

-        deska JUNIOR KICKBOARD 345x215x30mm WIN, symbol KB-004,

-        deska SENIOR KICKBOARD 470x285x38mm WIN, symbol KB-005,

-        MAKARON AQUA NOODLE, 1,6m symbol AQ-0060-160 kod EAN 5412488300001,

do czasu ich odpowiedniego oznakowania,

2)      nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 16 maja 2012 r. na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 00010275 z dnia 16 maja 2012 r. działający z upoważnienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie rozpoczęli kontrolę u przedsiębiorców Paweł Madejski i Iwona Madejska wspólników Spółki Cywilnej „PIMA”, al. Wyzwolenia 38b, 71-500 Szczecin w Sklepie „PIMA”.

 

W toku czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili w sprzedaży 3 partie produktów - pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania tj.

-          partię desek JUNIOR KICKBOARD 345x215x30mm WIN, symbol KB-004, w ilości 9 szt. dostarczonej do kontrolowanego przedsiębiorcy według faktury 992/02/2011 z dnia 04.02.2011r.

-          partię desek SENIOR KICKBOARD 470x285x38mm WIN, symbol KB-005, w ilości 8 szt. dostarczonej do kontrolowanego przedsiębiorcy według faktury jw.

-          partię MAKARON AQUA NOODLE, 1,6m symbol AQ-0060-160 kod EAN 5412488300001 w ilości 16 szt. dostarczonej do kontrolowanego przedsiębiorcy według faktury 1761/03/2012 z dnia 02.03.2012r. oraz faktury 1427/02/2011 z dnia 17.02.2011r.

Dostawcą według ww. faktur był KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o., Fordyńska 30, 85-085 Bydgoszcz.

 

W trakcie kontroli w dniu 17.05.2012 r. przeprowadzono badania organoleptyczne ww. pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania na zgodność z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 i art. 10 ust 4 i 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.), posiłkując się zapisami normy PN-EN 13138-2:2007 „Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do osobistego użytku”, pkt 5 „Wymagania bezpieczeństwa” oraz pkt 7 „Ostrzeżenia i oznakowanie” (numer normy podany na produktach).

 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania:

-     deska JUNIOR KICKBOARD 345x215x30mm WIN, symbol KB-004,

-     deska SENIOR KICKBOARD 470x285x38mm WIN, symbol KB-005,

-     MAKARON AQUA NOODLE, 1,6m symbol AQ-0060-160 kod EAN 5412488300001,

nie były oznaczone (w postaci nadruku lub wytłoczenia) ostrzeżeniami w języku polskim o treści: „OSTRZEŻENIE. NIE CHRONI PRZED UTONIĘCIEM. UŻYWAĆ TYLKO POD STAŁYM NADZOREM”, co wymagane jest pkt 7.2 „Ostrzeżenia i oznakowanie na produkcie” normy PN-EN 13138-2:2007 jw.

Do urządzeń nie dołączono również broszurek, w których umieszczono by, co najmniej następujące informacje:

·         szczegółowe informacje jak używać i trzymać pomoc pływacką z uwzględnieniem jej specyficznych właściwości,

·         szczegółowe informacje dotyczące procedur przechowywania i utrzymywania w dobrym stanie,

·         dotyczące ustalenia, czy urządzenie jest odpowiednie dla danego użytkownika,

co wymagane jest pkt 7.3 „Informacje dołączone przez producenta” normy PN-EN 13138-2:2007 jw.

Na urządzeniach brak było etykiet z informacjami o wyrobach lub ich odmianach w układzie graficznym, zawierających te same informacje, co wymagane jest pkt 7.4 „Informacja dla konsumentów w punkcie sprzedaży” normy PN-EN 13138-2:2007 jw.

Urządzenia nie były oznakowane informacjami i ostrzeżeniami w języku polskim. Zgodnie z pkt 7.1 „Postanowienia ogólne” normy PN-EN 13138-2:2007 jw. wszystkie ostrzeżenia, oznakowania i informacje na urządzeniu, na opakowaniu oraz w informacji (instrukcji) dołączonej przez producenta powinny być w języku polskim.

 

W związku z takimi wynikami badań stwierdzono, że ww. pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania nie spełniają wymagań zawartych w  rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) z uwagi na to, że na produktach nie podano ostrzeżeń oraz informacji jw. w języku polskim. Biorąc pod uwagę przeznaczenie produktów oraz środowisko, w którym produkty są używane, brak powyższych ostrzeżeń i informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania może w określonych warunkach stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

 

Ponadto, wbrew wymaganiom określonym w art. 10 ust 4 i 6 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów jw., na produktach nie umieszczono oznaczenia identyfikującego produkt.

 

Brak podania na urządzeniach ostrzeżeń o treści: „OSTRZEŻENIE. NIE CHRONI PRZED UTONIĘCIEM. UŻYWAĆ TYLKO POD STAŁYM NADZOREM” oraz informacji wymaganych w broszurkach i etykietach może doprowadzić w określonych warunkach do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia z powodu podtopienia lub utonięcia.

 

Wyniki z przeprowadzonych badań udokumentowano w sporządzonych sprawozdaniach z badań organoleptycznych: Nr 00005128, Nr 00005129 i Nr 00005130 z dnia 17.05.2012 r.

 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych badań organoleptycznych dokonano szacowania i oceny ryzyka, z których wynika że występuje wysokie ryzyko wystąpienia zagrożenia podtopienia lub utonięcia (udokumentowane w załącznikach Nr 14- 16 do protokołu kontroli).

 

Zgodnie z przepisem art.10 § 1 ustawy kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 kpa, zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 kpa.

 

Stąd biorąc pod uwagę opisane wyżej realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika, jakie nieść może użytkowanie przedmiotowych produktów Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 10 § 2 ustawy kpa, odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów, o której mowa w art. 10 § 1 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm) jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że produkt może stwarzać zagrożenie w określonych warunkach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji wstrzymać wprowadzanie produktu na rynek do czasu jego odpowiedniego oznakowania.

 

W świetle przedstawionych okoliczności wstrzymanie wprowadzenia na rynek produktów tj.: pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania:

-     deska JUNIOR KICKBOARD 345x215x30mm WIN, symbol KB-004,

-     deska SENIOR KICKBOARD 470x285x38mm WIN, symbol KB-005,

-     MAKARON AQUA NOODLE, 1,6m symbol AQ-0060-160 kod EAN 5412488300001,

jest uzasadnione.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba, że przepisy Kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji. 

 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony, decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty, uznać należy, że w niniejszej sprawie zaistniała jedna z przesłanek, o której mowa w wyżej przytoczonym przepisie (zagrożone życie lub zdrowie konsumenta), dające organowi podstawę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, stąd w niniejszym zakresie orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin .

Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje na możliwość wypowiedzenia się przez stronę w sprawie w odwołaniu wniesionym od niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

                                                                                 Zachodniopomorski Wojewódzki

                                                                                   Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                                  Ewa Kryjom

 

Otrzymują:

-         Paweł Madejski - wspólnik spółki cywilnej „PIMA” al. Wyzwolenia 38b,71-500 Szczecin,

-         Iwona Madejska - wspólnik spółki cywilnej „PIMA” al. Wyzwolenia 38b,71-500 Szczecin,

-        a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-09-2012 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 09:33