Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.82,114.2012.J-73.2012

Szczecin, dnia 30.11.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                 

WKŻ.8361.82,114.2012/J-73/2012

Upoważnienie Nr 00010360, Nr 00010703

„Eurocash” Spółka Akcyjna

ul. Wiśniowa 11

62-052 Komorniki

prowadząca działalność gospodarczą w

hurtowni w Szczecinie przy ul. Cukrowej 10

 

DECYZJA Nr J-73/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy„Eurocash” Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni Eurocash przy ul. Cukrowej 10 w Szczecinie kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno – spożywczego pod nazwą czekolada mleczna „Amelia” 100g wyprodukowanego przez ZWC Millano Krzysztof Kotas ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo, nieodpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej deklarowanej przez producenta na opakowaniu, polegających na zaniżeniu zawartości białka, z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s.1 z późn. zm.).

 

            Uzasadnienie

 

W dniach 8,9,10 maja i 19 czerwca 2012r na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.05.2004 s. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) zgodnie z upoważnieniami nr 00010360 i 00010703inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Eurocash” Spółka Akcyjna, siedziba: ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni Eurocash przy ul. Cukrowej 10, zwanego również „stroną”.

 

W toku kontroli stwierdzono w obrocie handlowym 1 partię tj. 48 opakowań czekolady mlecznej „Amelia”100g o wartości 64,32 złotych, oznakowanej m. in.: najlepiej spożyć przed końcem: 04.2013, producenta ZWC Millano Krzysztof Kotas ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo.

 

Próbkę w/w produktu (liczącą 6 opakowań) za protokołem pobrania próbki produktu nr 000659 pobrano do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie. Równolegle z w/w próbką produktu za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000660 w takiej samej ilości pobrano próbkę kontrolną w/w produktu.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że badana czekolada nie odpowiada wymaganiom określonym w deklaracji producenta, zamieszczonej na opakowaniu, z uwagi na zaniżoną zawartość białkapomimo uwzględnienia 15% tolerancji od wartości deklarowanej na opakowaniu, tj. deklarowano 5,5% a stwierdzono 3,6±0,1%,

 

W związku z powyższym stwierdzono, iż w/w produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na niezgodność z deklaracją producenta z uwagi na zaniżoną zawartość białka.

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 28 czerwca 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie odpowiednio przepisów art. 33 i 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i do producenta przedmiotowego produktu wystosował wystąpienia pokontrolne.

Kontrolowany przedsiębiorca w swojej odpowiedzi z dnia 5.07.2012r. poinformował, że  zwrócił się do producenta kwestionowanego produktu o wyjaśnienie zaistniałej nieprawidłowości. Z wyjaśnień uzyskanych przez kontrolowanego od producenta wynika, że deklarowane na etykiecie zawartości białka są wartościami średnimi uzyskanymi z wyliczeń na podstawie zawartości białka w surowcach i ich udziału w recepturze. Jak wyjaśnił kontrolowany, producent wskazał, iż najbardziej prawdopodobną przyczyną zaniżenia zawartości białka była niższa zawartość białka w produktach mlecznych użytych do produkcji przedmiotowej partii czekolady. Nadto kontrolowany przedsiębiorca wskazał, iż producent zapewnił o zwiększeniu kontroli surowców mlecznych oraz uwzględni oznaczenie zawartości białka w próbkach wysyłanych do laboratoriów zewnętrznych.

 

Z kolei producent kwestionowanego produktu, tj. Zakład Wyrobów Cukierniczych „Millano” Krzysztof Kotas ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo w swojej odpowiedzi do tut. Inspektoratu wyjaśnił, iż deklarowane na etykiecie zawartości białka w 100g wyrobu są wartościami wyliczonymi na podstawie średniej zawartości białka w surowcach i ich ilościach wynikających z receptury. Wyjaśnił, iż różnica w wartości deklarowanej zawartości białka a wartości oznaczonej prawdopodobnie wyniknęła z niższej zawartości białka w surowcu niż deklarowana przez dostawcę ilość białka. Wyraził swoje podejrzenie, że surowcami, w których wystąpił problem niskiej zawartości białka mogą być produkty mleczne użyte do produkcji czekolady mlecznej. Producent zapewnił jednocześnie, iż wszystkie surowce przyjmowane do zakładu pochodzą od stałych, sprawdzonych dostawców, posiadają atesty jakościowe i podlegają kontroli przez zakładowe laboratorium, które skupiały się głównie na fałszowaniu surowców ekwiwalentami tłuszczów kakaowych i mlecznych. Poinformował ponadto, iż zwiększa kontrole surowców mlecznych używanych do produkcji wyrobów gotowych oraz do planów badań zlecanych do zewnętrznych akredytowanych laboratoriów wprowadzi kontrolę zawartości białek w surowcach. A w przypadku potwierdzenia się niższej zawartości białka w surowcach – zweryfikuje deklaracje wartości odżywczych na etykietach. Niezależnie od powyższego producent zlecił przebadanie czekolad produkowanych dla Eurocash S.A.  będących w magazynie.

 

Przedłożone pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił w toczącym się postępowaniu, o czym niżej.

 

W świetle powyższego pismem z dnia 12 listopada 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – „Eurocash” Spółka Akcyjna, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno- spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu, a polegających na zaniżeniu zawartości białka (deklarowano 5,5% a stwierdzono 3,6±0,1%), uwzględniając 15% tolerancję od wartości deklarowanej na opakowaniu.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno- spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że cechyfizykochemiczne artykułu rolno- spożywczego są jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz.UE. L 2002 Nr 31, str.1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie, z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno- spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca„Eurocash” Spółka Akcyjna odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, oceniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że wyroby czekoladowe są produktami, które należą do dosyć często spożywanych, zwłaszcza przez dzieci i młodzież i uchodzą za jedne z najlepszych, jeżeli chodzi o kategorię słodyczy. Oceniając stopień szkodliwości czynu organ uznał, iż ujawniona wada fizykochemiczna badanej czekolady, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich wartości innych ważnych parametrów jakościowych wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. nr 214, poz. 1813 ze zm.) istotnych z punktu widzenia właściwości produktu, tj. zawartość tłuszczu mlecznego i zawartość ekwiwalentów tłuszczu kakaowego (CBE) w badanej czekoladzie, nie ma bezpośredniego wpływu na jego przydatność do celów spożywczych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów innym przedsiębiorcom. Można więc ją potraktować jako profesjonalistę mającą wpływ na obrót żywnością i znającą przepisy prawa żywnościowego. W odniesieniu do stwierdzonej wady czekolady, strona wprawdzie nie miała wpływu na wystąpienie tego naruszenia (tzn. nie powstało ono na skutek zamierzonych, bądź niezamierzonych działań przedsiębiorcy polegających na przykład na nieprawidłowym przechowywaniu czy transporcie), ani świadomości jego wystąpienia (stwierdzona „wada” jest niemożliwa do wykrycia bez przeprowadzenia badań laboratoryjnych, a ich przeprowadzanie przez przedsiębiorcę może przekraczać zwyczajowe działania przyjęte w stosunkach handlowych tego rodzaju), a przed wystąpieniem naruszenia nie uchroniłaby strony znajomość przepisów prawa żywnościowego (oznakowanie artykułu rolno - spożywczego zawierało informację o wartości odżywczej produktu w tym o procentowej zawartości białka w produkcie), to jednak nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej. Oceniając stopień zawinienia strony organ uwzględnił również działania podjęte przez stronę w momencie powzięcia informacji o wynikach badań laboratoryjnych (na stanie hurtowni nie było już wprawdzie przedmiotowej czekolady, jednak informacja w tym zakresie przekazana została bezpośrednio do producenta). Organ uwzględnił również działania samego producenta, który w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o zwiększeniu kontroli surowców mlecznych używanych do produkcji wyrobów gotowych oraz o wprowadzeniu do planów badań zlecanych do zewnętrznych akredytowanych laboratoriów kontroli zawartości białka w surowcach.

 

Ustalając zakres naruszenia organ ustalił, że stwierdzona nieprawidłowość była jedyną w odniesieniu do tego artykułu rolno- spożywczego. Nadto organ uwzględnił okoliczność, że jednocześnie zachowane są odpowiednie wartości innych ważnych parametrów jakościowych wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. nr 214, poz. 1813 ze zm.).

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że w dotychczas przeprowadzonych u przedsiębiorcy kontroli tut. organ nie stwierdził artykułów rolno- spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, uznał – na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej www.eurocash.pl, jak i przesłanych przez stronę – że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych obrotów ze sprzedaży towarów są największe spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu jej naruszenia stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 321,60zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie – kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia i zakresu naruszenia. Uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej, przedsiębiorca uzyskał bowiem wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 Ewa Kryjom

………………………………………………..

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

 

Otrzymują:

-            Eurocash S.A. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki,

-           A/a (Jr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-01-2013 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2013 09:14