Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.31.2012.J-60.2012

                                                                                                     Szczecin, dnia 08.11.2012r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

   INSPEKCJI HANDLOWEJ

    WKŻ.8361.31.2012

                   

             „Centuria” spółka

 z ograniczoną odpowiedzialnością

                              ul. Chopina 35

                 71-450 Szczecin

  prowadząca działalność gospodarczą

     w sklepie „Intermarche” przy ul. Chopina 35

        w Szczecinie

 

 DECYZJA Nr J-60/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąprowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości 1597,00 złotych(słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1)   10 partii wędlin, tj.(kiełbasa jałowcowa Nasza, kiełbasa czosnkowa Nasza, kiełbasa starowiejska Nasza, kiełbasa podwawelska Nasza, kiełbasa śląska Nasza, kiełbasa polska surowa Nasza, kiełbasa krajeńska Nasza, kiełbasa zwyczajna Nasza, kiełbasa wiejska Nasza, kiełbasa swojska Nasza), oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 519,68 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy ww. wędlinach nie uwidoczniono na wywieszkach informacji w zakresie występujących składników.

2)   4 partie ryb wędzonych tj. (makrela wędzona, grenadier wędzony, pikling wędzony, szproty wędzone), oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 133,73zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) z uwagi na brak w miejscu sprzedaży uwidocznienia informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu ww. ryb wędzonych.

 

Uzasadnienie

W dniach 23, 24 i 27 lutego 2012 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1: sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.5.2004 s.1 z póz. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.) oraz art.22 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach(Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz.2441 ze zm.)w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009989 z dnia 23 lutego 2012 r.inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono: 10 partiiwędlin oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 519,68 zł, tj.(kiełbasa jałowcowa Nasza, kiełbasa czosnkowa Nasza, kiełbasa starowiejska Nasza, kiełbasa podwawelska Nasza, kiełbasa śląska Nasza, kiełbasa polska surowa Nasza, kiełbasa krajeńska Nasza, kiełbasa zwyczajna Nasza, kiełbasa wiejska Nasza, kiełbasa swojska Nasza), przy których w miejscu sprzedaży na wywieszce nie uwidoczniono informacji w zakresie wykazu składników.  Zgodnie bowiem z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego podaje się w przypadku wędlin dodatkowo wykaz składników. Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). Ponadto stwierdzono 4 partie ryb wędzonych oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 133,73zł tj. (makrela wędzona, grenadier wędzony, pikling wędzony, szproty wędzone ), przy których w miejscu sprzedaży stwierdzono brak uwidocznienia informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu. Zgodnie bowiem z art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.)ryby wędzone mogą być oferowane do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, bez względu na sposób wprowadzenia do obrotu, tylko jeżeli właściwe oznakowanie lub etykieta wskazuje m.in. na ich metodę produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych, bądź wyhodowane) oraz obszar połowu (art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000). Wymagane informacje dotyczące handlowego oznaczenia, metody produkcji i obszaru połowu winny być zgodnie z art. 8 ww. rozporządzenia Nr 2065/2001 dostępne na każdym etapie wprowadzenia do obrotu danych gatunków. Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinie wprowadziła do obrotu 10 partii wędlin, oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 519,68 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz wprowadziła do obrotu 4 partie ryb wędzonych oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 133,73 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).

W związku z ustaleniami kontroli, przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienia tj. w toku kontroli uwidocznił w miejscu sprzedaży przy ww. środkach spożywczych brakujące informacje.

 

W związku ze stwierdzeniem niespełnienia przez poddane kontroli artykuły rolno-spożywcze wymagań jakościowych pismem z dnia 24 września 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu: 10 partii ww. wędlin luzem o wartości 519,68  zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz 4 partii ryb wędzonych oferowanych do sprzedaży „luzem” o wartości 133,73zł nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym wart. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W piśmie z dnia 05.10.2012 r. strona przedstawiła swoje stanowisko w sprawie dowodów i materiałów będących podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego.     W ww. piśmie strona wskazuje, iż  z uwagi na fakt, że wywieszki cenowe znajdują się w ladzie chłodniczej oddalonej ok. 3m od klienta, a każdy napisany składnik miał wielkość 5 milimetrów i był niemożliwy do odczytania, zostały zrobione duże A4 wywieszki ze składem wędlin do wglądu klienta. Ponadto strona w rzeczonym piśmie wskazuje, iż jest po stałym nadzorem służb weterynaryjnych. Odnośnie nieprawidłowości dotyczących ryb wędzonych strona stoi na stanowisku, iż z uwagi na brak jednoznacznego określenia przez ustawodawcę sposobu prezentacji informacji, stosowana przez stronę metoda prezentacji informacji jest właściwa. Metoda ta polega na wycięciu z opakowań zbiorczych pełnej informacji o danej partii ryb. Ponadto strona podkreśla, iż ten sposób prezentacji nie był kwestionowany jako niezgodny z prawem przez inne służby kontrolne. W dniu 11.10.2012r. do tut. Inspektoratu przybył Pan Jerzy Antczak Prokurent reprezentujący przedsiębiorcę, celem zapoznania się z materiałami postępowania. W trakcie spotkania omówiono materiały, które są podstawą przeprowadzonego postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych, omówiono przepisy mające znaczenie dla przedmiotowego postępowania. Po zakończeniu zapoznawania się z materiałami postępowania Pan Jerzy Antczak Prokurent nie złożył żadnych nowych wniosków dowodowych. Pismem z  dnia 15 października 2012r.  strona złożyła kolejne wyjaśnienia odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości. Przedsiębiorca po raz kolejny wyjaśnia w odniesieniu do 10 partii wędlin, iż z uwagi na to, że wywieszki znajdowały się w ladzie chłodniczej oddalonej o ok. 3 metry od klienta i napisy ze względu na ich wielkość były niemożliwe do odczytania zostały zrobione duże wywieszki ze składem wędlin. Według strony duże wywieszki nie zostały umieszczone bezpośrednio na produktach ze względu na swoją wielkość, były jednak dostępne do wglądu klientów na każde ich życzenie.  Zdaniem strony wykaz składników obok nazwy środka spożywczego, znajdował się w miejscu sprzedaży tj. w sklepie nie był jednak umieszczony bezpośrednio na widoku klienta. W ocenie strony przepis nie nakłada obowiązku umieszczania wywieszki z nazwą i wykazem składników bezpośrednio na widoku klienta a jedynie w miejscu sprzedaży. Jednocześnie strona wskazuje, że spółka jest pod stałym nadzorem służb weterynarii. Według strony nie doszło do naruszenia przepisów a tym samym strona nie powinna podlegać żadnej karze. Odnośnie 4 partii ryb wędzonych strona uważa, że ze względu na brak jednoznacznego określenia przez ustawodawcę sposobu prezentacji informacji, metoda stosowana przez spółkę nie powinna zostać uznana za naruszającą wymagania z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Strona podkreśla, iż  w celu wykonania powyższego wymogu wycięto z opakowań zbiorczych, tj. kartonów po środku spożywczym, pełną informację o danej partii środka spożywczego i umieszczono na widoku klienta. Taki sposób prezentacji nigdy nie był kwestionowany przez inne służby kontrolne. Tak więc według strony nie doszło do naruszenia przepisów a tym samym strona nie powinna podlegać żadnej karze. W ww. piśmie strona podniosła również argumenty, mające w jej ocenie stanowić okoliczności uzasadniające odstąpienie od wymierzenia kary ze względu na stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia czy zakres naruszenia. W podsumowaniu strona wskazuje że wszczęte postępowanie administracyjne jest nieuzasadnione, ponadto strona wnosi o określenie wielkości korzyści majątkowej jaką uzyskała spółka w prawidłowej, odpowiadającej realiom gospodarczym, wysokości.

 

Dokonując analizy złożonego ww. pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż podniesione w nim argumenty nie mają wpływu na dokonaną ocenę poszczególnych przesłanek mających wpływ na wymierzenie kary pieniężnej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Natomiast wyżej cytowane przepisy art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) stanowią szczegółowe regulacje w zakresie jakości handlowej dotyczące oznakowania produktów.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinie odpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego ww. produktów nieodpowiadających jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 14 partii artykułów rolno-spożywczych, tj. 10 partii wędlin Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowych informacji dla konsumentów o wykazie składników wędlin jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest wiedzy, jakie składniki zawarte są w wędlinach. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta, do którego produkt może trafić, odnośnie 4 partii ryb wędzonych oferowanych do sprzedaży „luzem”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu wziął pod uwagę fakt, iż wprawdzie brak powyższych informacji nie ma wpływu na zdrowie konsumentów a stanowi jedynie niespełnienie wymogu określonego przepisem prawa, to jednak z drugiej strony brak podania metody produkcji powoduje, że konsument pozbawiony jest istotnej informacji w zakresie tego czy będące przedmiotem obrotu ryby złowione zostały w morzu, wodach śródlądowych czy też zostały wyhodowane. Taka informacja natomiast może mieć bezpośredni wpływ na decyzjękonsumenta, co do tego czy produkt taki chce zakupić. Podobne znaczenie ma informacja w zakresie określenia obszaru połowu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu,można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. I tak w odniesieniu do braku uwidocznienia przy wędlinach wykazu składników organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tej informacji przy przyjmowaniu towaru w sklepie, bądź przez osobę bezpośrednio obsługującą konsumentów. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania wędlin bez opakowań w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca   2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Odnośnie braku w miejscu sprzedaży uwidocznienia informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu ryb wędzonych przy ocenie stopnia winy strony organ uwzględnił również okoliczność, że przedsiębiorca nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do zatajenia przed konsumentem omawianych informacji, to jednak można zarzucić jemu brak należytej staranności czy też niedbalstwo w zakresie zapoznawania się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych. Strona miała wpływ na wystąpienie tego naruszenia - przed jego wystąpieniem uchroniłaby stronę bowiem znajomość przepisów prawa żywnościowego. Ponadto organ uwzględnił fakt usunięcia przez stronę w toku kontroli stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, iż zakwestionowane artykuły rolno-spożywcze poza wskazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku uwidocznienia na wywieszce wykazu składników oraz braku uwidocznienia informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu spełniały pozostałe wymagania jakościowe określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy  o jakości. Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo tego, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje o składzie artykułu rolno-spożywczych i o metodzie produkcji i obszarze połowu stanowią jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej. Ponadto stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości i wartości produktów w przypadku wędlin tj. 10 partii o łącznej wartości 519,68 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że strona, była już kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej i wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez stronę do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z mniejszych  spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. W omawianym stanie faktycznym wspomniana korzyść majątkowa wynosić mogła w odniesieniu do kwestionowanych wędlin 2598,40 złotych, w odniesieniu do kwestionowanych ryb wędzonych 668,65 złotych.  Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąkarę pieniężną w wysokości 1597,00 złotych (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu wędlin i ryb wędzonych, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 1597 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczeciniepowinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)        Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                        ..………………………………………………..

                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby                                                                                                                upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chopina 35, 71-450 Szczecin

- a/a (Ka).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 13-12-2012 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2012 12:43