Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.204,231.2011 J-43.2012

            Koszalin, dnia 06 czerwca  2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 ………………………………………..                      

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli:  ZBŻ.8361.204,231.2011

Upoważnienie nr : 00009769, 00009800

   Pan Roman Wojtasik

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

WOJTASIK  ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO

PROD.HNDL.USŁUGOWE „HALINA”

ul. Lipowa 5

78-100 Kołobrzeg

 

DECYZJA  J-43/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Romanowi Wojtasikowiprowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą WOJTASIK  ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PROD.HNDL.USŁUGOWE „HALINA”, ul. Lipowa 5, 78-100 Kołobrzeg, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczegopod nazwątuńczyk w oleju roślinnym „Abba” a` 200g, wyprodukowanego w Tajlandii dla Abba Seafood Szwecja przez Siam International Food co., ltd 88 Moo 10 T Natab A. Chana Songkhia, Thailand. Importer: Superfish S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczychz uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 14 i 17.11.2011r. oraz w dniu 14.12.2011r.  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1, ze zm.; sprostowanie: Dz.U. L. 191 z 28.5.2004 r. s. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  Nr 00009769 i Nr 00009800, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Romana Wojtasika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WOJTASIK  ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PROD.HNDL.USŁUGOWE „HALINA”, zwanego dalej również „stroną”,w sklepie przy ul. Lipowej 5 w Kołobrzegu.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu produktu pod nazwą tuńczyk w oleju roślinnym „Abba” a` 200g (12 opakowańo wartości 102 zł), oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed końcem: 06/2012” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 8G2AB, wyprodukowanego w Tajlandii dla Abba Seafood Szwecja przez Siam International Food co., ltd 88 Moo 10 T Natab A. Chana Songkhia, Thailand. Importer: Superfish S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym zawartym w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości. W oznakowaniu ww. produktu nie podano bowiem pełnych informacji w zakresie danych identyfikujących producenta („importera”), tj. nie podano pełnego adresu producenta. Na opakowaniu uwidoczniono adres bez miejscowości i numeru posesji (tj. „Superfish S.A. 78-111 Ustronie Morskie”, podczas gdy powinno być „Superfish S.A. Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie”).

 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością pismem z dnia 22.05.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Romana Wojtasika o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Niemniej jednakw związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego wystosowano wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż podjął działania zmierzające do wyeliminowania z jego oferty produktów niewłaściwej jakości; producent natomiast oświadczył, iż w chwili obecnej kwestionowany towar jest już znakowany w inny, prawidłowy sposób.

Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

W przypadku tuńczyka w oleju roślinnym „Abba” a` 200g stwierdzono, że dane identyfikujące  producenta będącego osobą prawną umieszczone na opakowaniach badanego środka spożywczego, tj. „Superfish S.A. 78-111 Ustronie Morskie”, nie zawierają pełnych informacji wymaganych przepisami, tj. pełnego adresu producenta, a mianowicie – nie zawierają nazwy miejscowości, w której mieści się siedziba producenta oraz numeru posesji, tj. Kukinia 43. W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w  § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Artykuły rolno-spożywcze niespełniające tych wymagań, są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy nie odpowiadał jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie  z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Roman Wojtasik odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanej partii tuńczyka w oleju roślinnym „Abba” a`200g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu uznał, że ujawniona nieprawidłowość w oznakowaniu ww. środka spożywczego nie wpływa na wybór konsumentów, nie narusza interesu zdrowotnego konsumentów, ani ich prawa do informacji, a także nie wpływa na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych. Dane dotyczące producenta tego artykułu rolno-spożywczego zostały umieszczone na opakowaniach w sposób, który choć nie wyczerpuje pełnego zakresu informacji przewidzianych przepisami prawa, pozwala jednak na identyfikację producenta, przez co konsument nie jest pozbawiony prawa do informacji co do źródła pochodzenia ww. środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Punkt sprzedaży należący do strony jest sklepem specjalistycznym ze względu na przedmiot obrotu, a jego ofertę sprzedaży stanowią ryby i przetwory rybne. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu.

Z drugiej jednak strony stwierdzono, iż pomimo faktu, że jako sprzedawca detaliczny należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, to jednak nie przyczyniła się do wystąpienia stwierdzonego naruszenia. Co więcej, strona mogła spodziewać się, że znajdujące się w jej ofercie handlowej artykuły rolno-spożywcze, jako produkty pochodzące od znanego producenta, są właściwej jakości.

Uwzględniono dodatkowo przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy, który po ujawnieniu nieprawidłowości zadeklarował jej niezwłoczne wyeliminowanie poprzez zaprzestanie wprowadzania wadliwych produktów do oferty sklepu. Również producent, nie będący wprawdzie stroną niniejszego postępowania, oświadczył, iż aktualnie wprowadza do obrotu produkty oznakowane w prawidłowy sposób, zawierające pełne jego dane adresowe.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  stwierdzona nieprawidłowość w oznakowaniu stanowiła bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów. Nie była również istotna w odniesieniu do właściwości produktu oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych (nie stwierdzono jakichkolwiek naruszeń przepisów szczególnych dotyczących ryb i ich przetworów).

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przedmiotowej kontroli przedsiębiorca nie był kontrolowany. Natomiast podczas kontroli przeprowadzonej przed tym okresem stwierdzono    u przedsiębiorcy artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości handlowej. Uwzględniono przy tym jednak również fakt, iż stwierdzone wcześniej nieprawidłowości poskutkowały jedynie wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o będące w posiadaniu organu informacje stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Uwzględniając wszystkie opisane wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonej nieprawidłowości w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z ujawnionej wady w oznakowaniu, jak również strony podmiotowej sprawcy tego czynu (brak świadomości niezgodnego z prawem działania, sposób zachowania się przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości).

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Kierownik Zespołu

Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Joanna Grabias

                                                                                                                                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 Otrzymują:

Stary Borek 18A 78-132 Grzybowo

  1. Roman Wojtasik
  2.                a / a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-07-2012 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2012 08:34