Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.228.2011.J-40.2012

                                                                                       Szczecin, dnia 15.06.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                          

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.228.2011

Upoważnienie Nr 00009910

Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

 

DECYZJA J-40/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

 Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji HandlowejwymierzaprzedsiębiorcyNetto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcukarę pieniężną w wysokości 500,00zł(pięćset złotych) w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii środka spożywczego tj.: „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu”- Żółty tostowy o smaku Gouda, Dairy Broker,1kg, oznaczonego m. in. najlepiej spożyć przed: 03.10.2012, dystrybutor: Dairy Broker ul. Czerska 18/46, Warszawa, nieodpowiadającego wymaganiom w zakresie jakości handlowej określonym w:

  1. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu, tj. ze względu na to, że w oznakowaniu w/w produktu podano nazwę „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu” nieadekwatną do składu produktu, albowiem zgodnie z deklaracją umieszczoną na opakowaniu w „składzie” produktu, głównym składnikiem „produktu seropodobnego (...)” jest: woda, tłuszcz roślinny, podpuszczka oraz białko, skrobia (w tym skrobia pszeniczna), stabilizator E-1420, sól, emulsyfikatory (E-450,E-331), aromat gouda, E-200 (konserwant), karagen (stabilizator), E-160a-beta karoten (barwnik), ze składu którego nie można wywnioskować, który składnik przesądza o zakwalifikowaniu produktu do seropodobnego (a zatem alternatywnego dla sera) o którym mowa w nazwie,
  2. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na to, żew oznakowaniu przedmiotowego środka spożywczego nie podano informacji dotyczących pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu;
  3. art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) z uwagi na wprowadzający w błąd konsumenta sposób prezentacji środka spożywczego, polegający na wystawieniu środka spożywczego (w regale) na półce wraz z serami dojrzewającymi, co mogłoby wskazywać na inny rodzaj prezentowanego środka spożywczego.

  

Uzasadnienie

  

W dniach 4 i 8 listopada 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1: sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1 z poźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009910 z dnia 4 listopada 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 105 przy ul. Niepodległości 13 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży 1 partię środka spożywczego tj.: „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu”- Żółty tostowy o smaku Gouda, Dairy Broker,1kg, oznaczony m. in. najlepiej spożyć przed: 03.10.2012, dystrybutor: Dairy Broker ul. Czerska 18/46, Warszawa, w oznakowaniu którego: podano nazwę „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu” nieadekwatną do składu produktu, bowiem w oznakowaniu tegoż produktu podano nazwę „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu”, podczas gdy deklaracja umieszczona na opakowaniu w/w środka spożywczego wskazywała, iż w jego „składzie” głównym składnikiem jest: woda, tłuszcz roślinny, podpuszczka oraz białko, skrobia (w tym skrobia pszeniczna), stabilizator E-1420, sól, emulsyfikatory (E-450,E-331), aromat gouda, E-200 (konserwant), karagen(stabilizator), E-160a-beta karoten (barwnik), ze składu którego nie można wywnioskować, który składnik przesądza o zakwalifikowaniu produktu do seropodobnego (a zatem alternatywnego dla sera) o którym mowa w nazwie. W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, iż takie oznakowanie produktu wprowadza w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu.

 

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż w oznakowaniu przedmiotowego środka spożywczegonie podano informacji dotyczących pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu, tj. podano jedynie Dairy Broker ul. Czerska 18/46, Warszawa.

 

Ponadto stwierdzono, że w/w produkt oferowano w sklepie do sprzedaży (w regale) na półce wraz z serami dojrzewającymi, co z uwagi na miejsce wystawienia środka spożywczego wprowadza konsumenta w błąd co do jego rodzaju.

 

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w: art. 6 ust. 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), art. 4 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) orazz uwagi na miejsce wystawienia środka spożywczego art. 6 ust. 3ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1  i ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.).

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli, strona pismem z dnia 18 listopada 2011r. do protokołu kontroli wniosła uwagi, podnosząc iż nie zgadza się ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi oznakowania przedmiotowego sera. Strona podniosła m.in., iż przepisy tak prawa krajowego, jak i unijnego w sposób jednoznaczny nakazują zapewnienie zgodności środków spożywczych z wymogami prawa żywnościowego, mające na celu ochronę tak interesów, jak i bezpieczeństwa konsumentów. W ocenie strony natomiast organ przeprowadzający kontrolę w sposób dowolny dokonał interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów, „narzucając stronie tok rozumowania niezgodny z ustalonym stanem faktycznym”. Otóż strona wskazała, iż nietrafne jest stwierdzenie, iż produkt zawierający składniki dopuszczone do obrotu, tj. wodę, tłuszcz roślinny, podpuszczkę, białko czy skrobię i których funkcja technologiczna jest opisana, wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki tego środka spożywczego. Zdaniem strony przywołany w protokole kontroli przepis art. 6 ust. 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych jest normą odnoszącą się do stosowania innej ustawy. W przypadku natomiast przedmiotowego środka spożywczego, zdaniem strony, konsument został poinformowany, zgodnie z faktyczną zawartością składników o jego charakterystyce. Zdaniem Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie można narzucać producentowi i innym podmiotom uczestniczącym w obrocie środkami spożywczymi, nadawania nazw niezgodnych z ich rzeczywistym składem. Stąd też strona w swoim piśmie stwierdziła, że skład przedmiotowego środka spożywczego w pełni odpowiada jego charakterystyce. Także i stwierdzenie dotyczące podania niepełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotujest zdaniem strony zarzutem chybionym. Zdaniem Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opakowanie produktu zawiera informację kompletną i pozwalającą na pełną identyfikację dystrybutora produktu. Odnosząc się natomiast  do ustaleń kontroli w zakresie miejsca wystawienia produktu, strona podniosła, iż fakt umieszczenia produktu na półce w pobliżu serów dojrzewających jest zabiegiem oczywistym, służącym zarówno ułatwieniu wyboru konsumentowi, jak i najbardziej logicznym, zważywszy, iż produkt ten jest środkiem spożywczym swą charakterystyką najbardziej zbliżonym do produktów nabiałowych, w tym serów dojrzewających. Zdaniem strony szeroko rozumiane pojęcie interesu konsumenta, nakazuje sprzedającemu umożliwienie kupującemu wyboru najkorzystniejszego dla niego produktu, w oparciu o własne i niezawisłe przekonanie co do zasadności podjętej decyzji. Stąd zdaniem strony fakt stworzenia alternatywy dla dojrzewających serów, w zakresie procesu decyzyjnego konsumenta, jest właśnie gwarancją pełnego poszanowania jego praw, a nie wprowadzającym w błąd konsumenta co do rodzaju środka spożywczego. Z tego też względu w ocenie strony także i ten zarzut organu uczyniony w protokole kontroli jest bezpodstawny.

 

Dokonując analizy przedstawionych przez stronę uwag, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził wprawdzie, iż uwagi wniesione zostały po terminie, wynikającym z przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz.1219 z późn. zm.), niezależnie od powyższego jednak pismem z dnia 6 grudnia 2011r. ustosunkował się do uwag wniesionych przez stronę, wyjaśniając w sposób precyzyjny znaczenie poszczególnych wskazanych w protokole kontroli przepisów i dokonując rzetelnej wykładni poczynionych ustaleń. Jednocześnie organ wskazał, iż przedstawiona przez stronę argumentacja, w świetle przedstawionego przez organ stanowiska nie zasługuje na uwzględnienie.

 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i dystrybutora zakwestionowanej partii środka spożywczego w dniu 8 grudnia 2011r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 22 grudnia 2011r. uwzględniła jedynie zastrzeżenia odnośnie brakupełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu. Jednocześnie poinformowała, że nowa etykieta będzie uwzględniała zakwestionowane dane. Natomiast uznała, iż pozostałe„wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zostały sformułowane przez organ kontroli w ramach tzw. uznania administracyjnego”. Strona uznała, ze zarówno nieprawidłowości w zakresie nazwy produktu nieadekwatnej do składu produktu oraz faktu, że produkt oferowano w sklepie do sprzedaży (w regale) na półce wraz z serami dojrzewającymi są niezasadne.W załączeniu przesłała specyfikację dla produktu „Zolty Tostowy-Cheese Alternative-Gouda taste-product with vegetable fat” tj. produktu, który nie był przedmiotem kontroli.

 

Natomiast dystrybutor Dairy Broker Zbigniew Waz ul. Czerska 18/46, Warszawa w piśmie z dnia 2 stycznia 2012r. wyjaśnił, iż oznakowanie produktu zostanie dostosowane do uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym i niezwłocznie wprowadzone na etykiety.

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym sprawy pismem z dnia 11 maja 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu1 partii środka spożywczego tj.: „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu”- Żółty tostowy o smaku Gouda, Dairy Broker,1kg, oznaczonego m. in. najlepiej spożyć przed: 03.10.2012, dystrybutor: Dairy Broker ul. Czerska 18/46, Warszawa nieodpowiadającego wymaganiom w zakresie jakości handlowej określonym w:art. 6 ust. 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że podano nazwę „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu” nieadekwatną do składu produktu, albowiem zgodnie z deklaracją umieszczoną na opakowaniu  w „składzie” produktu głównym składnikiem „produktu seropodobnego (...)” jest: woda, tłuszcz roślinny, podpuszczka oraz białko, skrobia (w tym skrobia pszeniczna), stabilizator E-1420, sól, emulsyfikatory (E-450,E-331), aromat gouda, E-200 (konserwant), karagen(stabilizator), E-160a-beta karoten (barwnik), co wprowadza w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu; art. 4 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na to, że w oznakowaniu przedmiotowego środka spożywczego nie podano informacji dotyczących pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu ( wskazano Dairy Broker ul. Czerska 18/46, Warszawa); art. 6 ust. 3ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1  i ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) z uwagi na to, że w/w produkt w sklepie oferowano do sprzedaży (w regale) na półce wraz z serami dojrzewającymi a zatem miejsce wystawienia produktu wraz z serami może wprowadzać konsumenta w błąd co do jego rodzaju.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie, prezentacja artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o jakości handlowej do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) w świetle, którego oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy i składu.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m. in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu.

 

Z kolei zgodnie z  art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta lub producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Natomiast w świetle przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do reklamy oraz do prezentacji artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Zgodnie z ust. 2 w/w przepisu wymóg ten stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych, w tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych,sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane.

 

Z kolei zgodnie art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia, miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 105 przy ul. Niepodległości 13 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku podania na opakowaniu środka spożywczego nazwy „Produkt seropodobny z dodatkiem tłuszczu” nieadekwatnej do składu produktu, jest o tyle znaczny, iż brak rzetelnej informacji w tym zakresie pozbawia konsumenta, istotnej z punktu widzenia prawa do informacji, wiedzy, której posiadanie w sposób istotny wpływać może na podjęcie przez konsumenta decyzji o wyborze konkretnego środka spożywczego. Podobnie organ ocenił sposób prezentacji środka spożywczego. Mniejszą wagę, aczkolwiek nie bez wpływu na ogólną ocenę stopnia szkodliwości czynu ocenianych naruszeń organ przypisał kwestii braku w oznakowaniu środka spożywczego informacji dotyczących pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje, wprowadza środki spożywcze do obrotu. Organ uwzględnił bowiem okoliczność, że dane producenta były, choć podane w sposób niepełny i nieodpowiadający obowiązującym w tym zakresie przepisom.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona zatem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tak krajowego, jak i unijnego, w tym m.in. ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych czy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz cytowanego wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. Przy ocenie stopnia zawinienia strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu informacji o nieprawidłowościach dotyczących produktu. Strona bowiem nawet po zakończeniu kontroli kwestionowała ustalenia organu, podnosząc w swojej korespondencji do organu, iż ustalenia kontroli są nieadekwatne do stanu faktycznego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia stanowią istotne z punktu widzenia konsumenta informacje oraz to, że dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze określonego rodzaju środka spożywczego. Organ uwzględnił z drugiej strony, iż poza stwierdzonymi naruszeniami, produkt spełniał wymagania jakości handlowej określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż strona była już kontrolowana przez tut, organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ wziął również pod uwagę okoliczność, że strona posiada całą sieć placówek na terytorium całego kraju, a swoją działalność prowadzi od ponad 10 lat.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów (informacja przedstawiona na potrzeby innego postępowania administracyjnego prowadzonego przez tut. organ wobec strony) stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia stronie kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 608,85 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, postanowiono Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

 

…...………………………………………………………….....

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska        służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,

- A/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-07-2012 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2012 08:03