Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.190.2011.J-42/2012

Koszalin, dnia 28 czerwca 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

.....................................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Akta kontroli : ZBŻ.8361.190.2011

Upoważnienie nr: 00009751

NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

 

DECYZJA  J–42/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z  późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie spożywczo - przemysłowym „Netto” nr 104 w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 6, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą filet z mintaja bez skóry głęboko mrożony glazurowany a`850g, wyprodukowanego przez Abramczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 25.10.2011 r. i 08.11.2011 r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141 z późn. zm., sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.05.2004 r., s.1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  oraz art. 3 ust. 1 pkt 6ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr00009751,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolężywności u przedsiębiorcy NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo - przemysłowym „Netto” nr 104 w Koszalinie, ul. Śniadeckich 6.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu produktu pod nazwą filet z mintaja bez skóry głęboko mrożony glazurowany a`850g, oznaczony m.in. datą minimalnej trwałości: 19.06.2013 r. i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 156, producent („importer”) Abramczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań  w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości. W oznakowaniu ww. produktu nie podano bowiem pełnych informacji w zakresie danych identyfikujących producenta („importera”), tj. nie podano pełnej firmy producenta będącego osobą prawną, a mianowicie nie podano formy prawnej producenta. Na opakowaniu  uwidoczniono „Abramczyk ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz”, podczas gdy powinno być „Abramczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz”.

 

Jednocześnie w toku kontroli za protokołem pobrania próbki produktu nr 00002291 i próbki kontrolnej nr 00002292 pobrano do badań laboratoryjnych próbkę ww. fileta z mintaja. W wyniku badań mających na celu identyfikację gatunku ryby stanowiącej składnik przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego, nie kwestionowano jego jakości.

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu, pismem z dnia 11.06.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka – o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych, w związku z naruszeniem art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona skorzystała ze swojego uprawnienia oświadczając w piśmie z dnia 18.06.2012r., iż dołoży wszelkich starań, aby jakość sprzedawanych przez nią produktów była zgodna z obowiązującymi przepisami. Nadesłała również stanowisko producenta kwestionowanego środka spożywczego, który w piśmie z dnia 14.06.2012r. zadeklarował, iż podjęte zostały odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wskazanej niezgodności w przyszłości, a stwierdzone uchybienie miało charakter incydentalny.

Stanowisko to w swojej treści było zgodne z odpowiedzią, jaką producent przesłał w reakcji na wystąpienie pokontrolne, które w związku ze stwierdzonymi brakami w oznakowaniu zostało skierowane zarówno do niego, jak i kontrolowanego. Powyższe poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

Z uwagi na to, iż producentem objętej kontrolą partii fileta z mintaja bez skóry głęboko mrożonego glazurowanego a`850g była osoba prawna – Abramczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz stwierdzono, że dane identyfikujące tego producenta umieszczone na opakowaniach badanych środków spożywczych, tj. „Abramczyk ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz”, nie zawierały pełnych informacji wymaganych przepisami dotyczących firmy producenta, tj. jego formy prawnej. W związku z powyższym uznano, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Artykuły rolno-spożywcze niespełniające tych wymagań, są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy nie odpowiada jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąodpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanej partii fileta z  mintaja bez skóry głęboko mrożonego glazurowanego a`850g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu uznał, że ujawniona nieprawidłowość w oznakowaniu ww. środka spożywczego nie wpływa na wybór konsumentów, nie narusza interesu zdrowotnego konsumentów, ani ich prawa do informacji, a także nie wpływa na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych. Dane dotyczące producenta tego artykułu rolno-spożywczego zostały umieszczone na opakowaniach w sposób, który choć nie wyczerpuje pełnego zakresu informacji przewidzianych przepisami prawa, pozwala jednak na identyfikację producenta, przez co konsument nie jest pozbawiony prawa do informacji, co do źródła pochodzenia ww. środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca, profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu.

Z drugiej jednak strony stwierdzono, iż pomimo faktu, że jako sprzedawca detaliczny należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, to jednak nie przyczyniła się do wystąpienia stwierdzonego naruszenia.

Uwzględniono dodatkowo przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy, który powołując się na stanowisko producenta wskazał, iż podjęte zostały działania mające na celu usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że stwierdzona nieprawidłowość w oznakowaniu stanowiła bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów. Nie była również istotna w odniesieniu do właściwości produktu oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych (nie stwierdzono jakichkolwiek innych naruszeń przepisów dotyczących ryb i ich przetworów).

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany i stwierdzono u niego w obrocie inne artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości handlowej. Uwzględniono przy tym jednak również okoliczność, iż stwierdzone wcześniej nieprawidłowości nie naruszały w sposób rażący interesów konsumentów.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o będące w posiadaniu organu informacje stwierdził, że przedsiębiorca NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka, wykracza poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że udział przedsiębiorcy w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej opisane okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszałoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna w kontekście dokonanej oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania do obrotu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego oraz zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej wynikającego z wady w oznakowaniu, jak również strony podmiotowej sprawcy tego czynu (brak świadomości niezgodnego z prawem działania, sposób zachowania się przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości).               

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy  o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Kierownik Zespołu

Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Joanna Grabias

                                                                                                                                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 Otrzymują:

  1. NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka
  2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-07-2012 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 30-07-2012 07:56