Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.210,234.2011.J-37.2012

  ZACHODNIOPOMORSKI                                      Szczecin, dnia 14.06.2012r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 Na akt kontroli: WKŻ.8361.210,234.2011                                                                         

Nr upoważnienia 00009589 i 00009918

PROFIT INWEST Sp. z o. o.

ul. Bogusława X 6/3

70-440 Szczecin

prowadząca działalność gospodarczą

w Supermarkecie „MILI”

w Szczecinie przy ul. Kaliny 12

 

DECYZJA  J-37/2012

umarzającą postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Profit Inwest Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1) 1 partii/16 opakowań „Rodzynek 100g PAL-KOM” oznaczonych m. in.: Najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012, Zakład Paczkowania PAL-KOM 71-018 Szczecin Harnasiów 22, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ze względu na niezgodność z Deklaracją Producenta z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne albowiem Producent zadeklarował w nazwie produktu „Rodzynki”, przy czym wg definicji podanej w Słowniku Towaroznawczym rodzynki są to suszone jagody winnej latorośli, podczas gdy w opakowaniu stwierdzono owoce oraz ich fragmenty o bardzo zróżnicowanej wielkości, różnym stopniu pomarszczenia i różnym stopniu dojrzałości; liczne rodzynki z łodygami, elementy pochodzące od winorośli, zdrewniałe pędy; barwa - niejednolita tj. jasnobursztynowa, brązowa, ciemnobrązowa, czarna; konsystencja- zróżnicowana: łamliwa, elastyczna, twardawa, elementy zdrewniałe oraz w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na to, że w oznakowaniu brak było pełnych danych identyfikujących producenta, tj. osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu;

2) 1 partii/19 opakowań „Śliwki kalifornijskiej suszonej 150g PAL-KOM”, oznaczonej m. in.: Najlepiej spożyć przed końcem: 07.2012, Zakład Paczkowania PAL-KOM, 71-001 Kołbaskowo Barnisław 44, Biuro: 71-018 Szczecin, Harnasiów 22, oraz

3) 1 partii/7 opakowań „Płatków migdałowych 75g PAL-KOM”, oznaczonych m.in. Najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012, Zakład Paczkowania PAL-KOM, 71-018 Szczecin Harnasiów 22,

które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. produktów brak było pełnych danych identyfikujących producenta, tj. osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s.1 ze. zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 12 i 13.10.2011r. i 16.11.2011r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt  i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1; ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami numer 00009589 z dnia 12.10.2011 r. oraz nr 00009918 z dnia 16.11.2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Profit Inwest Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie,prowadzącego działalność gospodarczą w Supermarkecie „MILI” w Szczecinie przy ul. Kaliny 12, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży:

- 1 partię/16 opakowań „Rodzynek 100g PAL-KOM” oznaczonych m.in. Najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012, Zakład Paczkowania PAL-KOM, 71-018 Szczecin, Harnasiów 22;

- 1 partię/19 opakowań „Śliwki kalifornijskiej suszonej 150g PAL-KOM”, oznaczonej m. in.: Najlepiej spożyć przed końcem: 07.2012, Zakład Paczkowania PAL-KOM, 71-001 Kołbaskowo Barnisław 44, Biuro: 71-018 Szczecin, Harnasiów 22;

- 1 partię/7 opakowań „Płatków migdałowych 75g PAL-KOM”, oznaczonych m.in. Najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012, Zakład Paczkowania PAL-KOM, 71-018 Szczecin Harnasiów 22;

w oznakowaniu których brak było pełnych danych identyfikujących producenta, tj. osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Na podstawie okazanych dowodów dostaw (faktury VAT 530/1 z dnia 23.08.2011 r., 587/1 z 20.09.2011 i 549/1 z 06.09.2011 r.) ustalono, iż dostawcą ww. bakalii jest PAL-KOM Sp. z o.o., ul. Harnasiów 22, 71-018 Szczecin.

 

Ponadto próbki przedmiotowych bakalii pobrano do badań laboratoryjnych.  Przeprowadzone badania wykazały, że produkt „Rodzynki 100g PAL-KOM” jest niezgodny z Deklaracją Producenta z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne albowiem Producent zadeklarował w nazwie produktu „Rodzynki”, przy czym wg definicji podanej w słowniku towaroznawczym „rodzynki są to suszone jagody winnej latorośli” natomiast w opakowaniu stwierdzono owoce oraz ich fragmenty o bardzo zróżnicowanej wielkości, różnym stopniu pomarszczenia i różnym stopniu dojrzałości; liczne rodzynki z łodygami, elementy pochodzące od winorośli, zdrewniałe pędy; barwa niejednolita tj. jasnobursztynowa, brązowa, ciemnobrązowa, czarna; konsystencja zróżnicowana: łamliwa, elastyczna, twardawa, elementy zdrewniałe.

       

W związku z powyższym ww. produkty nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust.1 pkt 5 lit. a  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na to, że w oznakowaniu brak było pełnych danych identyfikujących producenta (podano Zakład paczkowania PAL-KOM bez wskazania formy prawnej), a w przypadku „Rodzynek 100g PAL-KOM” produkt ten nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy o jakości również ze względu na niezgodność z Deklaracją producenta z uwagi niewłaściwe cechy organoleptyczne.

 

Z uwagi na powyższe nieprawidłowości 5 grudnia 2011 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego oraz PAL-KOM Sp. z o.o. wystosował wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 11.01.2012 r. poinformowała organ, że wycofała ze sprzedaży „Rodzynki PAL-KOM 100g” o niewłaściwej jakości handlowej oraz zwróciła się do dostawcy zakwestionowanych w toku kontroli bakalii o uzupełnienie nazwy producenta podanej na opakowaniu poprzez wskazanie formy prawnej. Również PAL-KOM Sp. z o.o. w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zapowiedziała usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Z uwagi na powyższe, pismem z dnia 17 maja 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem ww. wymagań w zakresie jakości handlowej. Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił  i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, regulującym    m. in. szczegółowy zakres informacji podawanych m. in. w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust.1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości handlowej nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, w przepisie art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Profit Inwest Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bogusława X 6/3, prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie MILI w Szczecinie przy ul. Kaliny 12, jako sprzedawca detaliczny odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych. Uwzględnił również okoliczność (oświadczenie strony), że strona należy do kategorii średnich przedsiębiorców w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), stąd odstąpił od ustalania wielkości jej obrotów uznając, że nie mają one wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w kontekście dokonanej oceny pozostałych czterech przesłanek określonych w ww. przepisie.  Jednocześnie uwzględniono w toczącym się postępowaniu również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy oceniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, iż opakowania przedmiotowych środków spożywczych nie zawierały w oznaczeniu pełnych danych identyfikujących producenta i uznał, że w tym zakresie stopień szkodliwości jest znikomy. Organ uwzględnił okoliczność, że na opakowaniu środków spożywczych uwidoczniony był adres oraz podano „Zakład paczkowania PAL-KOM”. Tym samym, w ocenie organu konsument nie był pozbawiony wiedzy w zakresie tego, skąd pochodzą przedmiotowe bakalie, a uwidocznione na opakowaniach dane umożliwiały identyfikację producenta, choć – co należy podkreślić – umieszczenie niepełnych danych identyfikujących producenta stanowi naruszenie przepisów prawa, stanowiących o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie oznakowania. W ocenie Organu brak w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących producenta, tj. jego formy prawnej przy jednoczesnym podaniu innych danych pozostaje bez żadnego wpływu na zdrowie konsumentów oraz nie stanowi czynnika wpływającego na dokonanie wyboru, co do zakupu produktu przez konsumenta. Z kolei w przypadku produktu „Rodzynki 100g PAL-KOM” w odniesieniu do niezgodności z deklaracją producenta w zakresie cech organoleptycznych, wykazanych w wyniku badań laboratoryjnych uznano, że w tym zakresie stopień szkodliwości czynu jest średni, gdyż rodzynki należą do artykułów rolno-spożywczych powszechnie spożywanych przez konsumentów, a niewłaściwa jakość produktu może mieć wpływ na jego walory smakowe. Organ uznał, iż niezgodność z deklaracją w tym zakresie narusza interes konsumenta.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną działalnością. Jednak w ocenie organu, na korzyść strony przemawia jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tzn. strona wycofała z obrotu produkt niezgodny z deklaracją producenta oraz zwróciła się do dostawcy o uzupełnienie na opakowaniu danych identyfikujących producenta poprzez wskazanie formy prawnej.

 

Ustalając zakres naruszenia organ wziął z kolei pod uwagę fakt, że stwierdzone w zakresie oznakowania niezgodności były małej wagi, a nadto dotyczyły informacji które nawet w niewłaściwej formie nie mają decydującego znaczenia w zakresie opisu środka spożywczego. Natomiast w zakresie nieprawidłowości wykazanych oceną organoleptyczną organ uwzględnił okoliczność, iż stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła partii jedynie 16 opakowań, o łącznej wartości 23,84 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił, iż w stosunku do przedsiębiorcy Profit Inwest Sp. z o. o. ul. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin, w ostatnich latach nie stwierdzano nieprawidłowości dotyczących naruszenia ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a szczególności stopień szkodliwości czynu oraz zakres naruszenia, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że kryterium wielkości obrotów, jako kryterium najmniejszej wagi w toczącym się postępowaniu, nie ma wpływu na jego rozstrzygnięcie. Uznano ponadto, że uwzględnienie jedynie czterech przesłanek przewidzianych w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości jest wystarczające w tym przypadku do zakończenia postępowania administracyjnego oraz pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy (złożonego w toku kontroli) uznał, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest znaczny.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z w/w przepisem wynosi 500 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście wagi tego naruszenia, jak również ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niezgodnych z przepisami dotyczącymi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej, tj. strona podjęła działania naprawcze.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ je prowadzący na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowaniaodpowiednio w całości albo w części, stąd postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502  Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom  

                                                                 ……………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

1)    Profit Inwest Sp. z o. o. ul. Bogusława X 6/3, 70-440 Szczecin

2)   a/a (Wr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-07-2012 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2012 15:21