Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.205.2011.J-33.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 01.06.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                   

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.205.2011

Upoważnienie Nr 00009582

TRADIS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mełgiewska 7-9

20-952 Lublin

 

DECYZJA J-33/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji HandlowejwymierzaprzedsiębiorcyTRADIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącemu działalność w Tradis Sp. z o.o. Makroregion Północny-Zachód Hala Cash & Carry ul. Przemysłowa 5 w Stargardzie Szczecińskim, karę pieniężną w wysokości599,00zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)w związku z wprowadzeniem do obrotu 3 partii produktów o łącznej wartości 221,68 zł, tj.:

1)      1 partii MOKATE Cappuccino czekoladowe(nazwa handlowa, przód opakowania), napój w proszku o smaku czekoladowym (nazwa rodzajowa, tył opakowania) e`110g, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 30.09.2012”, producent: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory,

2)      1 partii MOKATE Cappuccino waniliowe (nazwa handlowa, przód opakowania), napój kawowy w proszku o smaku waniliowym (nazwa rodzajowa, tył opakowania) e`110g, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 27.01.2013”, producent: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory,

3)      1 partii MOKATE Cappuccino orzechowe (nazwa handlowa, przód opakowania), napój kawowy w proszku o smaku orzechowym (nazwa rodzajowa, tył opakowania) e`110g, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 27.11.2012” producent: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory,

które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że oznakowanie środka spożywczego wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 04 i 06.10.2011r.na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009582 z dnia 03 października 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy TRADIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Tradis Sp. z o.o. Makroregion Północny-Zachód Hala Cash & Carry ul. Przemysłowa 5 w Stargardzie Szczecińskim, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 3 partie produktów o łącznej wartości 221,68 zł, tj.:

1)      1 partię MOKATE Cappuccino czekoladowe(nazwa handlowa na przodzie opakowania) , napój w proszku o smaku czekoladowym (nazwa rodzajowa, tył opakowania) e`110g, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 30.09.2012”, producent: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory, o wartości 58,68 zł,

2)      1 partię MOKATE Cappuccino waniliowe (nazwa handlowa na przodzie opakowania), napój kawowy w proszku o smaku waniliowym (nazwa rodzajowa, tył opakowania) e`110g, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 27.01.2013”, producent: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory, o wartości 97,80 zł,

3)      1 partię MOKATE Cappuccino orzechowe (nazwa handlowa na przodzie opakowania), napój kawowy w proszku o smaku orzechowym (nazwa rodzajowa, tył opakowania) e`110g, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 27.11.2012” producent: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory, o wartości 65,20 zł.

 

W związku z umieszczeniem w oznakowaniu w/w środków spożywczych dwóch nazw: handlowej i rodzajowej w przedniej i tylniej części opakowania, wskazującej na różne właściwości (charakterystykę tych środków) w toku kontroli uznano, iż zastosowaneoznakowanie wprowadza w błąd konsumenta co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy, gdyż nazwy handlowe umieszczone z przodu opakowań, tj.: MOKATE Cappuccino czekoladowe, MOKATE Cappuccino waniliowe i MOKATE Cappuccino orzechowe – są rozbieżne z nazwami umieszczonymi z tyłu opakowań tj. z nazwami rodzajowymi produktów – odpowiednio: „napój w proszku o smaku czekoladowym”, „napój kawowy w proszku o smaku waniliowym” i „napój kawowy w proszku o smaku orzechowym”.

 

Nadto stwierdzono, że w wykazie składników ww. produktów wykazano, że przedmiotowe napoje zawierają aromaty zamiast wskazanych w nazwie składników. Stąd też uznano, iż produkty te nie mogą zawierać w nazwie określenia odpowiednio: „czekoladowe”, „orzechowe” – jeśli do jego produkcji nie zastosowano wskazanego składnika, a w przypadku „waniliowego” – naturalnego aromatu waniliowego o ekstrakcie wyższym niż 95%.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, że ujawnione nieprawidłowości stanowią naruszenie, tj. nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm).

 

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. do oznakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m. in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania, 25 października 2011 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych partii produktów wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent MOKATE Sp. z o.o. poinformował tut. organ, że skontrolowane produkty Cappuccino o nazwie: „MOKATE Cappuccino czekoladowe”, „MOKATE Cappuccino orzechowe” oraz „MOKATE Cappuccino waniliowe” są w trakcie zmian opakowań. Ponadto producent w ww. piśmie wyjaśnił, iż oznakowanie produktu „Mokate Cappuccino czekoladowe” w żaden sposób nie stanowi naruszenia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn. zm., gdyż w tym produkcie zastosowano recepturę z użyciem proszku czekoladowego (rozbitego na składniki pierwsze w recepturze). Spółka wskazuje, iż czekolada w proszku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych jest wyrobem będącym mieszaniną kakao i cukrów, zawierającym nie mniej niż 32% kakao (kakao w proszku). W przywołanym piśmie producent wskazał jednak, że ostatecznie na opakowaniu produktu MOKATE Cappuccino – napój kawowy w proszku z czekoladą w proszku w składzie produktu obok innych składników będzie wymieniona m.in. czekolada w proszku 3,4% (cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu – masa kakaowa minimum 32%). Stąd też organ uznaje, iż producent w konsekwencji uznał zasadność zastosowanej kwalifikacji prawnej. W przypadku pozostałych dwóch produktów – Cappuccino „waniliowe” i Cappuccino „orzechowe” firma MOKATE Sp. z o.o. w ww. piśmie przedstawiła stosowaną przez producenta, do znakowania przedmiotowych produktów, interpretację przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE, wskazującą – w ocenie producenta na niestosowanie w odniesieniu do przedmiotowych środków spożywczych wskazanych przepisów. W odniesieniu do przytoczonych twierdzeń producenta organ wskazuje, iż przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnosi się do podawania na opakowanym środku spożywczym ilościowej zawartości składnika lub kategorii składników tego środka spożywczego. W omawianym stanie faktycznym natomiast organ nie kwestionował braku informacji w zakresie ilościowej zawartości składnika czy kategorii składników. Stąd też twierdzenia producenta co do niestosowania na mocy przepisu § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia wyżej przytoczonej regulacji do przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych nie może zostać uznane za zasadne. Odnosząc się natomiast do przytoczonej przez producenta definicji „naturalnej substancji aromatycznej” organ podnosi, iż definicja ta nie ma żadnego wpływu na ocenę stanu faktycznego sprawy. Bezsprzeczne jest bowiem, iż przedmiotowe produkty w swoim składzie i wbrew zastosowanej nazwie nie zawierały naturalnego składnika, a jedynie ich aromat, choć ten mógł być wytworzony zgodnie z przytoczoną definicją, co nie było jednak przedmiotem niniejszego postępowania. Niezależnie od powyższegow swoim piśmieproducent wskazuje na fakt, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia konsument w każdym przypadku otrzymał rzetelną informację, gdyż środki spożywcze były oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, z tyłu opakowania napisy były wyraźne, czytelne, umieszczone w widocznym miejscu z dokładnym podaniem postaci produktu i smaku. Dodano również, że firma jest już w trakcie zmian większości opakowań i opakowania oraz nazwy produktów Cappuccino o nazwie: „MOKATE Cappuccino orzechowe”, „MOKATE Cappuccino waniliowe” będą w najbliższym czasie wymienione a nazwy tych produktów będą zmienione na: „MOKATE Cappuccino o smaku orzechowym” czy „MOKATE Cappuccino o smaku waniliowym”. Wyjaśnienia producenta, choć nie jest on stroną postępowania, organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla oceny zebranego w toku postępowania kontrolnego materiału. Przedstawione przez MOKATE Sp. z o.o. argumenty nie dały jednak zdaniem tut. organu podstaw do zmiany zastosowanej w toku postępowania kontrolnego kwalifikacji prawnej stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Organ wskazuje bowiem, iż nazwy handlowe umieszczone z przodu opakowań tychże produktów są rozbieżne z nazwami umieszczonymi z tyłu opakowań tj. z nazwami rodzajowymi produktów oraz w wykazie składników ww. produktów wykazano, że ww. napoje zawierają aromaty zamiast wskazanych w nazwie składników, w związku z czym produkt nie może zawierać w nazwie określenia odpowiednio: „czekoladowe”, „orzechowe” – jeśli do jego produkcji nie zastosowano wskazanego składnika, a w przypadku „waniliowego” – naturalnego aromatu waniliowego o ekstrakcie wyższym niż 95%. Nieprawidłowości te zatem wskazują na naruszenie wyżej wskazanych przepisów.

 

Z kolei strona w odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne z dnia 25 października 2011r. ograniczyła się li tylko do przesłania wyjaśnień przesłanych przez producenta zakwestionowanych produktów, tj. Mokate Sp. z o.o. do firmy TRADIS Sp. z o.o. Lublin. Przesłane wyjaśnienia stanowiły powtórzenie odpowiedzi nadesłanej przez Mokate Sp. z o.o. w odpowiedzi na wystąpienie do tut. organu, opisane wyżej.

 

Przedłożone pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił w toczącym się postępowaniu przy dokonywaniu oceny stopnia zawinienia, o czym niżej.

Uznając, iż stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie określonych przepisami prawa wymagań jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pismem z dnia 30 kwietnia 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii produktów nieprawidłowo oznakowanych, o wartości 221,68 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), gdyż użyte w oznakowaniu nazwy środków spożywczych (handlowa i rodzajowa) wprowadzały konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i pismem z dnia 11 maja 2012r., działający z upoważnienia strony pełnomocnik wniósł o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej, podnosząc w uzasadnieniu, iż produkty o nazwie: „Mokate Cappuccino waniliowe”, „Mokate Cappuccino czekoladowe” oraz „Mokate Cappuccino orzechowe” zostały jeszcze w 2011r, skorygowane pod względem spójności w nazewnictwie na froncie, jak i z tyłu opakowania w korelacji z recepturą. Na dowód podjętych działań reprezentowana przez pełnomocnika strona przedłożyła wzory nowych, stosowanych etykiet. Jednocześnie w rzeczonym piśmie strona podniosła, iż wyłączną winę za wystąpienie wskazanych nieprawidłowości ponosi producent przedmiotowych środków spożywczych, który w wyniku przeprowadzonej u niego kontroli w październiku 2011r. poniósł już karę pieniężną. Uzasadniając wniosek o odstąpienie od wymierzania kary, strona podniosła nadto, iż wprawdzie stosowanie podwójnego nazewnictwa w napojach mogło wprawdzie utrudniać konsumentom identyfikację środka spożywczego, jednakże wykaz składników rzetelnie informował o składzie napojów, a nadto, że producent w trybie natychmiastowym usunął niezgodności. Tak złożone wyjaśnienia organ uwzględnił w toku prowadzonego postępowania i dokonał jego oceny pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw. do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przepis art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, mający zastosowanie w niniejszym postępowaniu, stanowi, iż oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności m.in. co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Wymienione zatem akty prawne regulują wymagania jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”,zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca TRADIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąprowadzący działalność gospodarczą w Tradis Sp. z o.o. Makroregion Północny-Zachód Hala Cash & Carry ul. Przemysłowa 5 w Stargardzie Szczecińskim, odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

Przepis art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stanowi, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 3 partii artykułów rolno-spożywczych, tj.: MOKATE Cappuccino czekoladowe, napój w proszku o smaku czekoladowym, e`110g, MOKATE Cappuccino waniliowe, napój kawowy w proszku o smaku waniliowym, e`110g i MOKATE Cappuccino orzechowe, napój kawowy w proszku o smaku orzechowym, e`110g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w przypadku wszystkich zakwestionowanych środków spożywczych stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, gdyż nazwa produktu, jako podstawowa informacja dla konsumenta powinna być jasna, czytelna i zgodna z pozostałym jego opisem oraz zgodna ze składem surowcowym produktu. Tymczasem nazwy handlowe przedmiotowych produktów, umieszczone z przodu opakowań są rozbieżne z nazwami umieszczonymi z tyłu opakowań, tj. z nazwami rodzajowymi produktów, a ze składu surowcowego zadeklarowanego na opakowaniach ww. produktów wynika, iż napoje te zawierają aromaty zamiast wskazanych w nazwie składników.Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu wymienionych produktów organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treścią informacji umieszczanych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa właśnie jego oznakowanie, z którego wynikają właściwości, charakterystyka określonego środka spożywczego.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych dla przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie oznakowania organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzone „wady” możliwe były do wykrycia przed wprowadzeniem produktów do obrotu. W momencie bowiem zamawiania czy przyjmowaniatowaru można zwrócić uwagę na informacje znajdujące się na opakowaniu i przy znajomości podstawowych przepisów w zakresie oznakowania produktów istnieje realna możliwość wykrycia błędów w oznakowaniu.W tym miejscu organ wskazuje, że strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, stąd uznano, iż strona ponosi winę za stwierdzone nieprawidłowości, tzn. organ uznał, iż strona nie zachowała należytej staranności przy sprawdzaniu oznakowania wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych i wprawdzie nieumyślnie, ale wprowadziła do obrotu nieodpowiadające wymaganiom jakościowym w zakresie oznakowania środki spożywcze. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również postawę strony oraz działania podjęte przez producenta, powiadomionego o nieprawidłowościach w oznakowaniu produktów. W konsekwencji bowiem opakowania przedmiotowych środków spożywczych zostały zmienione i dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Organ uznał jednak, że z racji definicji wprowadzenia na rynek, cytowanej wyżej, jak i z racji realnej możliwości wykrycia „wady” podczas weryfikacji oznakowania opakowań, które strona wprowadza następnie do obrotu, sprzedając je podmiotowi finalnemu, jakim jest konsument, strona ponosi winę za wprowadzenie do obrotu wyrobów nieodpowiadających wymaganiom jakościowym. Organ uwzględnił zatem wyjaśnienia złożone w imieniu i na rzecz strony przez pełnomocnika – pracownika producenta zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, nie mniej jednak w ocenie organu przedstawione argumenty nie wpłynęły na wyłączenie odpowiedzialności strony w zakresie winy, a miały jedynie wpływ na ocenę stopnia zawinienia, mającego istotny wpływ na wysokość wymierzanej kary pieniężnej.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że zakwestionowane partie produktów, poza wspomnianymi uchybieniami, spełniały inne wymagania jakościowe, określone w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, aczkolwiek organ uwzględnił fakt, iż wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych, których oznakowanie wprowadza w błąd konsumenta co do nazwy środka spożywczego jest jednym z najważniejszych, najbardziej istotnych nieprawidłowości, mających wpływ na prawa konsumentów w zakresie wiedzy na temat będących na rynku środków spożywczych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił to, iż w stosunku do przedsiębiorcy TRADIS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, było już prowadzone postępowanie kontrolne, podczas którego stwierdzono nieprawidłowości dotyczące naruszenia ustawy o jakości. Organ uwzględnił również i okoliczność, że strona jest znanym na rynku przedsiębiorcą, posiadającym swoje oddziały na terenie całego kraju.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z przesłaną przez stronę informacją, stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jak i wielkość osiągniętych rocznych przychodów są największe spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej (w omawianym stanie faktycznym to 1108,40 złotych). Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy TRADIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymierzyć karę pieniężną w wysokości 599,00złotych (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 599,00 złotych kara spełnia teprzesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca TRADIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-952), ul. Mełgiewska 7-9 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Pani Barbara Loter-Krystek, adres dla doręczeń: Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory - pełnomocnik

TRADIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin.

- A/a. (Śi)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-07-2012 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2012 15:19