Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.185.2011.J-30.2012

                                                                           Szczecin, dnia 05.06.2012

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

   INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

    WKŻ.8361.185.2011                                                                                                     

Małgorzata Falandysz

 prowadząca działalność gospodarczą

w sklepie rybnym

pl. Kilińskiego 1

71-415 Szczecin

 

DECYZJA J-30/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcyMałgorzacie Falandysz, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie rybnym przy pl. Kilińskiego 1 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości 667,00 złotych(sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii ryb świeżych (lin, szczupak, leszcz),            2 partii ryb wędzonych (makrela wędzona tusza średnia, halibut wędzony kawałki) oraz 1 partii kostki z mintaja ciętej glazurowanej o łącznej wartości 512,97 zł, oferowanych do sprzedaży „luzem”, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży w/w artykułów rolno-spożywczych informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu.

Uzasadnienie

W dniach 19, 22 sierpnia 2011r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie: Dz. U. L. 191 z 28.5.2004 s. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3  ust. 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009552 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Małgorzaty Falandysz, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie rybnym przy
pl. Kilińskiego 1 w Szczecinie, zwanej dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 3 partie ryb świeżych (lin, szczupak, leszcz), 2 partie ryb wędzonych (makrela wędzona tusza średnia, halibut wędzony kawałki) oraz 1 partię kostki z mintaja ciętej glazurowanej o łącznej wartości 512,97 zł, oferowanych do sprzedaży „luzem”, przy których w miejscu ich sprzedaży brak było informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu. Zgodnie bowiem z wymaganiami określonymi w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.),ryby świeże, wędzone, mrożone  mogą być oferowane do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, bez względu na sposób wprowadzenia do obrotu, tylko jeżeli właściwe oznakowanie lub etykieta wskazuje m.in. na ich metodę produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych, bądź wyhodowane) oraz obszar połowu. Wymagane informacje dotyczące handlowego oznaczenia, metody produkcji i obszaru połowu winny być dostępne na każdym etapie wprowadzenia do obrotu danych gatunków ryb. Stąd też w związku z brakiem ww. informacji przy sprzedaży ww. ryb w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Małgorzata Falandysz, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie rybnym przy pl. Kilińskiego 1 w Szczecinie, wprowadził do obrotu 3 partie ryb świeżych (lin, szczupak, leszcz), 2 partie ryb wędzonych (makrela wędzona tusza średnia, halibut wędzony kawałki) oraz 1 partię kostki z mintaja ciętej glazurowanej o łącznej wartości 512,97 zł, tj. artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 07.09.2011 r.   w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż wszystkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

 

W związku ze stwierdzeniem niespełniania przez poddane kontroli artykuły rolno-spożywcze wymagań jakościowych pismem z dnia 23.04.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu łącznie 6 partii ryb (3 partii ryb świeżych, 2 partii ryb wędzonych oraz 1 partii ryby mrożonej) oferowanych do sprzedaży „luzem” nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym wart. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych     (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.), zuwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży w/w artykułów rolno-spożywczych informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w dniu 04.05.2012r. do siedziby inspektoratu przybył przedsiębiorca Małgorzata Falandysz, którą zapoznano z materiałami będącymi podstawą przeprowadzanego postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych.Jednocześnie strona w dniu 04.05.2012r. do tut. Inspektoratu wniosła pismo z dnia 29.04.2012r. w którym wyjaśnia stwierdzone nieprawidłowości oraz zaświadczenie wystawione przez firmę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o. potwierdzające, że od sierpnia 2011r. umieszcza na szybie pawilonu informacje o metodzie produkcji i obszarze połowu. W piśmie z dnia 29.04.2012r. strona podniosła m.in., iż informacje dotyczące metody produkcji i obszaru połowu widnieją na opakowaniach i fakturach dostawy, a na życzenie klientów informacje te były odczytywane z opakowań. Ponadto jak wyjaśnił przedsiębiorca gdy tylko dowiedział się o obowiązujących przepisach natychmiast sporządził wywieszkę z wymaganymi informacjami która została umieszczona w widocznym miejscu. Jednocześnie strona stwierdzone nieprawidłowości tłumaczy brakiem wiedzy odnośnie przepisów nakładających obowiązek uwidaczniania takich informacji przy rybach oferowanych do sprzedaży   i brakiem pouczenia o tych obowiązkach ze strony organów administracji państwowej zgodnie z art. 9 kpa.

 

Wniesione wyjaśnienia poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym poniżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.   

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Natomiast wyżej cytowane przepisy art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) stanowią szczegółowe regulacje w zakresie jakości handlowej dotyczące oznakowania produktów.

 

Ustawa o jakościstanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Małgorzata Falandysz,prowadząca działalność gospodarczą w sklepie rybnym przy pl. Kilińskiego 1 w Szczecinie,odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

 

Ustalając wysokość kary pieniężnej, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonującdyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 3 partii ryb świeżych, 2 partii ryb wędzonych i 1 partii ryby mrożonej oferowanych do sprzedaży „luzem” o niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu wziął pod uwagę fakt, iż wprawdzie brak powyższych informacji nie ma wpływu na zdrowie konsumentów a stanowi jedynie niespełnienie wymogu określonego przepisem prawa, to jednak z drugiej strony brak podania metody produkcji powoduje, że konsument pozbawiony jest istotnej informacji w zakresie tego czy będące przedmiotem obrotu ryby złowione zostały w morzu, wodach śródlądowych czy też zostały wyhodowane. Taka informacja natomiast może mieć bezpośredni wpływ na decyzjękonsumenta, co do tego czy produkt taki chce zakupić. Podobne znaczenie ma informacja w zakresie określenia obszaru połowu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się do sprzedaży ryb i przetworów rybnych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania ryb sprzedawanych  bez opakowań w sposób wynikający z ww. wymogów prawa żywnościowego. Przy ocenie stopnia winy strony organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Małgorzata Falandysz nie działała z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do zatajenia przed konsumentem omawianych informacji, to jednak można zarzucić jej brak należytej staranności czy też niedbalstwo w zakresie zapoznawania się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych, których sprzedażą zajmuje się na co dzień. Strona miała wpływ na wystąpienie tego naruszenia - przed jego wystąpieniem uchroniłaby stronę bowiem znajomość przepisów prawa żywnościowego. Ponadto organ uwzględnił fakt iż, strona usunęła stwierdzone nieprawidłowości o czym poinformowała w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz wyjaśnienia złożone w piśmie z dnia 29.04.2012r. Niezależnie od powyższego organ wskazuje, że przytoczony przez stronę w piśmie z dnia 29.04.2012r. przepis art. 9 kpa ma zastosowanie wyłącznie do postępowania administracyjnego i nie generuje po stronie organu administracji publicznej obowiązku informowania przedsiębiorców o powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest bowiem obowiązkiem przedsiębiorcy. Organ administracji publicznej natomiast zgodnie z art. 9 kpa na etapie postępowania administracyjnego którym nie jest postępowanie kontrolne ma obowiązek zgodnie z art. 9 kpa należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć  wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Ponadto organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Stąd mając na uwadze przepis art. 40a ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości organ uznał, iż argumenty strony opisane w piśmie z dnia 29.04.2012r. nie zasługują na uwzględnienie.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane artykuły rolno-spożywcze poza wspomnianymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku informacji w miejscu sprzedaży o metodzie produkcji i obszarze połowu przedmiotowych ryb, spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy  o jakości. Jednak wskazane nieprawidłowości dotyczyły najbardziej istotnych informacji dla konsumentów przy uwzględnieniu rodzaju artykułów rolno-spożywczych (ryby), formy sprzedaży oraz zasadniczo dużej partii produktów tj. łącznie 31 kg ryb o łącznej wartości 512,97 złotych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Małgorzata Falandysz nie był kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub, która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.
W omawianym stanie faktycznym wspomniana korzyść majątkowa wynosić mogłaby 2564,85 złote.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Małgorzacie Falandysz wymierzyć karę pieniężną w wysokości 667,00złotych (sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu sześciu partii ryb, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości
667 złotych kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku    z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)      Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Małgorzata Falandysz, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie rybnym przy pl. Kilińskiego 1 w Szczecinie powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2)        Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

.…............................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Małgorzata Falandysz;

- a/a (Ls).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-06-2012 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2012 09:38