Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.154, 175.2011 J-35 2012

Koszalin, dnia 24 maja 2012 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Akta kontroli : ZBŻ.8361.154, 175.2011                          

Upoważnienie nr 00009455, 0009456, 00009484

Kaufland Polska Markety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Szybka 6-10

50-421 Wrocław

DECYZJA  J-35/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szybka 6-10,  karę pieniężną w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm) pod nazwą MLECZNY DAR EDAMSKI naturalnySER EDAMSKI „Mleczny Dar”, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 03.11.2011” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 813132024, wyprodukowanego dla: Dairy Broker Sp. z o.o., 00-728 Warszawa ul. Kierbedzia 4, Dystrybutor: Dairy Broker Sp. z o.o., 04-219 Warszawa, ul. Pabianicka 26 lok. 1, z uwagi na ujawnienie w w/w produkcie tłuszczu obcego innego niż mleczny w ilości 91,91% ± 0,13 (tj. steroli pochodzenia roślinnego), co naruszało wymagania jakościowe określone w zał. nr XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 s.1 z późn. zm.) oraz nieodpowiadającego wymaganiom zadeklarowanym przez producenta na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu (deklarowano 20 %, stwierdzono 23,2 % ±0,7).

 

                                                                Uzasadnienie                                                                

 

W dniach 24.08 i 26.08.2011 r. oraz w dniu 27.09.2011 r., na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz  art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Delegatury w Koszalinie, działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00009455 z dnia 24 sierpnia 2011r., nr 00009456 z dnia 26 sierpnia 2011r. oraz nr 00009484 z dnia 27 września 2011r., przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, zwanego również „stroną”, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym „Kaufland” w Kołobrzegu przy ul. Młyńskiej 9.

 

W toku kontroli w dniu 26.08.2011r., za protokołem pobrania próbki produktu  Nr 00002263, pobrano do badań laboratoryjnych,  próbkę produktu MLECZNY DAR EDAMSKI naturalnySER EDAMSKI „Mleczny Dar” (wielkość partii 172,80 kg o wartości 2229,12 zł), oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 03.11.2011” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 813132024, wyprodukowanego dla: Dairy Broker Sp. z o.o., 00-728 Warszawa ul. Kierbedzia 4, Dystrybutor: Dairy Broker Sp. z o.o., 04-219 Warszawa, ul. Pabianicka 26 lok.1, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 00002264, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną w/w artykułu.

 

W wyniku badań przeprowadzonych przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie, polegających na ustaleniu czystości tłuszczu mlekowego przy zastosowaniu metod określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 88 z 29.03.2008, s.1) stwierdzono, że badany produkt  nie odpowiada wymaganiom zawartym w zał. nr XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 s.1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1234/2007”, z uwagi na obecność tłuszczu obcego innego niż mleczny w ilości 91,91% ± 0,13. W badanej próbce wykazano obecność steroli pochodzenia roślinnego, tj. β-sitosterolu w ilości 323 mg/kg ± 62, stigmasterolu w ilości 62 mg/kg ± 18 i campesterolu  w ilości 116 mg/kg ± 34. Ponadto w wyniku badań stwierdzono wyższą zawartość tłuszczu w stosunku do deklarowanej na opakowaniu (deklarowano 20 %, stwierdzono 23,2 % ±0,7).

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 741/2011 z dnia 13.09.2011 r.,  które doręczono w toku kontroli w dniu 27.09.2011r. Panu Andrzejowi Urbańskiemu – pełnomocnikowi upoważnionemu do reprezentowania przedsiębiorcy, pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.).

Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia. 

 

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego zawartą w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.) – dalej „ustawy o jakości”, z uwagi na to, że jego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej zawartymi w zał. nr XII do rozporządzenia 1234/2007, w jego oznakowaniu podano nazwę niezgodną z tymi przepisami oraz niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, a niezgodności te w istotny sposób naruszają interesy konsumentów. Ponadto ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada również wymaganiom zadeklarowanym przez producenta na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu, co świadczy dodatkowo o niewłaściwej jego jakości.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 19.04.2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. jw.) pod nazwą: MLECZNY DAR EDAMSKI naturalnySER EDAMSKI „Mleczny Dar”, oznaczonego m.in. „najlepiej spożyć przed: 03.11.2011”, kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 813132024, wyprodukowanego dla: Dairy Broker Sp. z o.o., 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4, Dystrybutor: Dairy Broker Sp. z o.o., 04?219 Warszawa, ul. Pabianicka 26 lok.1 nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym zawartym w załączniku nr XII do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 r., s.1 z późn. zm.) oraz nieodpowiadającego wymaganiom zadeklarowanym przez producenta na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

 

Niemniej jednak, w toku wszczętego postępowania administracyjnego przeanalizowano odpowiedzi kontrolowanego i producenta na skierowane do nich wystąpienia pokontrolne. I tak - kontrolowany przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu pismem z dnia 16.11.2011r. poinformował, iż w związku z negatywnymi wynikami badań, współpraca firmy Kaufland z dostawcą Dairy Broker Sp. z o.o. została zakończona.

Natomiast producent zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego - Dairy Broker Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 28.11.2011r. poinformował, że nie jest wytwórcą serów, nie posiada własnych magazynów i nie ma bezpośredniego kontaktu z towarami, a jego działalność polega jedynie na ich dystrybucji. Z tego też względu nie może przebadać zakwestionowanych produktów we własnym zakresie, a z uwagi na okoliczność, że nie jest stroną niniejszego postępowania, nie może również wystąpić o przebadanie prób kontrolnych. Niemnej jednak zobowiązał się w rzeczonym piśmie do podjęcia działań zaradczych mających na celu wyeliminowanie możliwości powstania ewentualnych nieprawidłowości.

Dodatkowo wskazał, powołując się na opinię swojego dostawcy, na nieścisłości w stosowaniu przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKiK z siedzibą w Olsztynie metody referencyjnej opisanej w załączniku XX do rozporządzenia  Komisji (WE) nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 88 z 29.03.2008, s.1) oraz na brak akredytacji dla „większości metod badawczych”.

Dokonując analizy powyższych zarzutów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił, że niezgodność z określonymi wymaganiami została stwierdzona w odniesieniu do akredytowanych wyników badań, co wyraźnie wynika z przedstawionego sprawozdania z badań nr 741/2011 z dnia 13.09.2011r. Nieakredytowany jest jedynie wynik badań organoleptycznych, niekwestionujący zresztą jakości przedmiotowego środka spożywczego, jak również sama ocena i interpretacja wyników badań. Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, że obowiązujące przepisy prawne wymagają aby badania laboratoryjne w ramach urzędowej kontroli żywności wykonywane były przez laboratoria akredytowane, nie określają natomiast, że badania należy wykonywać wyłącznie metodami akredytowanymi. Stanowi o tym art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczacymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1 z późn. zm.). Szczegóły w zakresie metod analiz i wymagań odnośnie laboratoriów wykonujących badania w ramach urzędowej kontroli żywności zostały zawarte w art. 11 i 12 tego rozporządzenia. Laboratoria zaangażowane do dokonywania analiz próbek pobranych w toku urzędowej kontroli żywności muszą funkcjonować, podlegać ocenie i być akredytowane zgodnie z normami europejskimi odnoszącymi się do akredytacji jednostek badawczych. W Polsce jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacyjne (PCA). Jest ono uprawnione do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolnych, laboratoriów badawczych i wzorcujących, prowadzących oceny zgodności i weryfikacji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie, wyniki badań próbki produktu  zostały opisane w ww. sprawozdaniu z badań opatrzonym znakiem akredytacji PCA, co oznacza, że badania zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, zgodnie z obowiazującym prawem i są w pełni wiarygodne.

 

Powyższe poddano analizie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania i uznano, że przedstawione przez producenta zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego argumenty nie pozwalają na zmianę oceny wyników badań i dokonanej w związku z nimi kwalifikacji prawnej. W toku prowadzonego postępowania strona – Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - miała możliwość skutecznego zweryfikowania wyników badań poprzez złożenie wniosku o zbadanie próby kontrolnej zakwestionowanego produktu. Jedynie poprzez taką weryfikację można by uzyskać, zdaniem organu, prawnie przewidziany przeciwdowód dla wyników badań Laboratorium Kontrolno – Analitycznego UOKiK z siedzibą w Olsztynie.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z art. 114 ust. 1 rozporządzenia 1234/2007 produkty żywnościowe przeznaczone do spożycia  przez ludzi można wprowadzać do obrotu jako mleko i przetwory mleczne, tylko jeśli są zgodne z definicjami i nazwami ustanowionymi w załączniku XII do tego rozporządzenia. W myśl powyższego załącznika „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy założeniu, że można do nich dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, o ile nie stosuje się ich do zastąpienia - w całości lub w części -jakichkolwiek naturalnych składników mleka. Do takich przetworów mlecznych należy produkt pod nazwą „ser”, a nazwę taką można stosować wyłącznie dla produktu spełniającego wymagania załącznika nr XII do rozporządzenia 1234/2007.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W myśl przepisu art. 3 pkt 5 tej ustawy, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Przepisy załącznika nr XII do rozporządzenia 1234/2007 są przepisami dotyczącymi jakości handlowej przetworów mlecznych. Informacja o ilości tłuszczu ogółem w badanym produkcie umieszczona na jego opakowaniu jest natomiast dodatkowym wymaganiem, którego spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 10 ustawy o jakości, artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym jest produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:

a)  dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

b)  w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c)      w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z wynikami badań laboratoryjnych ustalono, że produkt MLECZNY DAR EDAMSKI naturalnySER EDAMSKI „Mleczny Dar” wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego i dodatkowo nie spełnia wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, z uwagi na niespełnienie wymagań zadeklarowanych przez producenta.

 

I tak, badanie pobranej w toku kontroli próbki produktu MLECZNY DAR EDAMSKI naturalnySER EDAMSKI „Mleczny Dar” wprowadzonego do obrotu przez przedsiębiorcę Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  wykazało, że przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy zawiera w swoim składzie tłuszcz obcy inny niż mleczny w ilości 91,91% ± 0,13, tj. sterole pochodzenia roślinnego, przez co nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr XII do rozporządzenia 1234/2007. Obecność tłuszczu innego niż mleczny, w produkcie wprowadzonym do obrotu pod nazwą „ser” stanowi o jego zafałszowaniu.

Będący więc przedmiotem postępowania produkt jest artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt. 10 ustawy o jakości, z uwagi na to, że jego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej przetworów mlecznych – jako ser nie może zawierać tłuszczu obcego innego niż mleczny.

Ponadto, jest również produktem zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt. 10 lit. b z uwagi na to, że w jego oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami załącznika nr XII do rozporządzenia 1234/2007. W myśl tych przepisów, nazwa „ser” zarezerwowana jest wyłącznie dla przetworów mlecznych i nie może być stosowana do produktów innych niż przetwory mleczne. Badany produkt nie jest przetworem mlecznym, o czym świadczy obecność w jego składzie tłuszczu innego niż mleczny (steroli), przez co nie może być wprowadzany do obrotu pod nazwą „ser”.

Co więcej, przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy wyczerpuje również definicję produktu zafałszowanego określoną w art. 3 pkt 10 lit. c, gdyż w jego oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu. Informacja dotycząca składników na opakowaniu „sera” nie wskazywała na zawartość ujawnioną w wyniku badań, a więc na sterole pochodzenia roślinnego, co pozwoliłoby po samej tylko ocenie oznakowania badanego produktu zakwalifikować go jako zafałszowany. Wskazywała natomiast na obecność m.in. mleka pasteryzowanego jako głównego składnika, który, jak wykazały badania, występował w produkcie w znikomej ilości.

 

Niezależnie od powyższego, ww. artykuł rolno-spożywczy nie spełnia dodatkowo wymagań  zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu, naruszając tym samym wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, co świadczy również o niewłaściwej jakości handlowej badanego środka spożywczego.

 

Ustawa o jakości w art. 40a ust. 1 pkt 4 stanowi , że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz.UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość (w tym zafałszowanie) artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle przytoczonych definicji, przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu odpowiada za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych.

 

Nadto,  w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych     i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Z uwagi na to, że będący przedmiotem postępowania artykuł rolno-spożywczy jest zarówno produktem zafałszowanym, jak i nie spełnia wymagań jakościowych, przy ocenie poszczególnych elementów, mających wpływ na ustalenie wysokości kary pieniężnej organ wziął pod uwagę okoliczność, że przesądzającym w omawianym stanie faktycznym jest fakt, że przedmiotowy „ser” jest produktem zafałszowanym i przez pryzmat tej niezgodności  dokonano oceny poszczególnych elementów, mających wpływ na ustalenie wysokości kary pieniężnej.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że przetwory mleczne są wyrobami, które należą do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby  i są spożywane przez szeroki krąg konsumentów w różnym wieku, w tym przez dzieci i osoby starsze. Zgodnie z powszechną wiedzą jest to produkt, który pochodzi wyłącznie z mleka i zawiera potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego składniki mineralne oraz witaminy zawarte w mleku, co z kolei jest ważne przy prawidłowym bilansowaniu diety, a przez to ma wpływ na zdrowie konsumentów. Oceniono, że stwierdzona obecność tłuszczu obcego innego niż tłuszcz mleczny (steroli) w ilości 91,91% ± 0,13 narusza w sposób rażący interes konsumenta, gdyż tłuszcz mleczny niemal w całości zastąpiono tłuszczem obcym, co zmienia właściwości produktu – nie jest to już ser należący do grupy przetworów mlecznych, a wyrób seropodobny. Ponadto konsument pozbawiony jest również prawa do rzetelnej informacji co do rzeczywistego rodzaju środka spożywczego, tak z uwagi na nieprawne użycie nazwy „ser”, podczas gdy przedmiotowy wyrób serem nie jest, jak i na niezgodną z prawdą informację o składnikach w nim występujących, która nie wskazuje, by produkt zawierał sterole roślinne. Samo więc oznakowanie przedmiotowego środka spożywczego wprowadza konsumentów w błąd co do jego charakterystyki, w tym m.in. jego rodzaju, właściwości i składu. Uniemożliwia dodatkowo konsumentowi dokonanie świadomego wyboru środka spożywczego z uwagi na wyróżniające go istotne cechy (np. na zawartość bazującą wyłącznie na naturalnych składnikach mleka). Wprowadzenie do obrotu produktu uznanego za pochodzący z mleka, a co za tym idzie – za posiadający szczególne dla przetworów mlecznych cechy charakterystyczne jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym, istotnie naruszającym interesy konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym na bardzo dużą skalę. Jako przedsiębiorca należący do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych, winien wykazać się przy tym szczególną starannością w doborze kontrahentów, jak i zwracać szczególną uwagę, aby do obrotu handlowego nie trafiały zafałszowane artykuły rolno-spożywcze. Należy również podkreślić, iż zapobiegnięcie stwierdzonym nieprawidłowościom leżało w mocy strony, choćby poprzez wyrywkowe przeprowadzanie badań laboratoryjnych wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, które to badania, uwzględniając skalę prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, winny stanowić jej dobrą praktykę kupiecką. Z tego też względu uznano, że strona ponosi winę w zakresie wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego i choć nie można jej przypisać woli świadomego działania prowadzącego do naruszenia interesów konsumentów, to stwierdzić należy, że mogła przewidzieć możliwość takiego naruszenia z uwagi na brak dokumentów potwierdzających właściwą jakość zakwestionowanego środka spożywczego, jego niską cenę jednostkową i niesprawdzonego dostawcę, z którym strona zerwała współpracę handlową po ujawnieniu nieprawidłowości.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzona w wyniku badań nieprawidłowość świadcząca o zafałszowaniu środka spożywczego była bardzo istotna z punktu widzenia właściwości produktu oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych. Stanowiła o tożsamości środka spożywczego funkcjonującego w obrocie pod nazwą „ser”, a także naruszała podstawowe wymagania przewidziane w przepisach dotyczących jakości handlowej produktów uzyskiwanych z mleka.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany i stwierdzono u niego w obrocie inne artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości handlowej, w tym zafałszowane. Dodatkowo uwzględniono, że strona nie jest nowym podmiotem na rynku, posiada rozbudowaną sieć placówek sprzedaży, a jej działalność ma charakter ogólnokrajowy. Posiada również odpowiednie zaplecze logistyczne, które powinno zapewnić wprowadzanie do obrotu towarów właściwej jakości.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie oświadczenia strony o wysokości osiągniętego przychodu stwierdził, że Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu wykracza poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że udział przedsiębiorcy w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Z uwagi na okoliczność, że strona przedstawiła organowi informację o wielkości przychodu osiągniętego w 2010r. i nie miała możliwości wskazania do końca maja 2012r. wielkości przychodu za rok 2011 z powodu prowadzonego u strony auditu (pismo z dnia 15.05.2012r.), na potrzeby niniejszego postępowania, pozostając w zgodzie z brzmieniem art. 40a ust. 1 pkt 4 i art. 40a ust. 8 ustawy o jakości, oszacowano wysokość osiągniętego przychodu na podstawie art. 23 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W związku z powyższym organ postanowił przyjąć za wartość przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, wartość osiągniętego przez przedsiębiorcę przychodu w 2010r. w kwocie 5.662.828.630,00 zł. Zakładając bowiem różnicę w wielkości osiągniętego przychodu w tych latach organ uznał, że przyjęcie przychodu za 2010r. nie jest w żaden sposób krzywdzące dla strony i nie narusza przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości określającego maksymalny wymiar kary, gdyż organ nie wymierzył w sprawie kary w najwyższej dopuszczalnej wysokości. Uznano, że przyjęta w ten sposób wartość będzie najbardziej zbliżona do rzeczywistej, nieznanej organowi, a osiągniętej przez Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w roku 2011, jako roku poprzedzającym rok wymierzenia kary.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej wymagań oraz przypisując największą wagę stopniowi szkodliwości czynu, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za czyn wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych wynosi 1000 zł, górną granicę stanowi natomiast 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok wymierzenia kary (w tym przypadku 56.628.286,300 zł),Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona kwota kary, choć mieści się w dolnym przedziale, w jakim organ mógł ją wymierzyć i stanowi zaledwie około 0,09% maksymalnej wysokości kary, powinna spełnić rolę kary skutecznej, proporcjonalnej i odstraszającej.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

           

Pouczenie:

1.      Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Kaufland Polska Markety, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocławpowinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2.      Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Kierownik Zespołu

Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Joanna Grabias

....................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

1. Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sółka komandytowa

ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław

2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-06-2012 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 08-08-2012 09:40