Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.51.2011.J-6.2012

                                                                                                          Szczecin, dnia 30.01.2012r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroliWKŻ.8361.51.2011

Nr upoważnienia 00009112

                    Dariusz Watral

prowadzący działalność gospodarczą

w Hurtowni „Madar”

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001 Szczecin

Reprezentowany przez

Radce prawnego Katarzynę Helińską

                                                                              Kancelaria Prawna K. Helińska i Wspólnicy sp. k

Al. Papieża Jana Pawła II 15/4

70-445 Szczecin,

Magdalenę Piasecką  

                                                                              Kancelaria Prawna K. Helińska i Wspólnicy sp. k

Al. Papieża Jana Pawła II 15/4

70-445 Szczecin

 

 

DECYZJA Nr J-6/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierza przedsiębiorcy Dariuszowi Watral, prowadzącemu działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin karę pieniężną w wysokości 896,00 złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 28 partii produktów mięsnych oferowanych do sprzedaży o łącznej wartości 5267,47złotych, tj.  „Ligawy wołowej”, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust.1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.); § 26 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966  ze zm.); § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.)  ze względu na to, że na etykiecie na opakowaniu jednostkowym ww. produktów oferowanych do sprzedaży brakowało informacji w zakresie: danych identyfikujących producenta, informacji „produkt głęboko mrożony” i „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie oraz podano niewłaściwe określenie poprzedzające termin przydatności do spożycia. 

 

Uzasadnienie

W dniach 08, 09 i 16 marca 2011 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 w związku z ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219  ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009112 z dnia 08 marca 2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Dariusza Watral,prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono 28 partii mięsa oferowanego do sprzedaży o łącznej wartości 5267,47 zł, tj.: „Ligawa wołowa”, która w oznakowaniu na opakowaniu nie posiadała informacji w zakresie: danych identyfikujących producenta tj. wskazania osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze; informacji „produkt głęboko mrożony” i „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie, oraz podano niewłaściwe określenie poprzedzające termin przydatności do spożycia tj. „należy spożyć przed” zamiast „należy spożyć do”. Zgodnie bowiem z przepisem określonym w § 2 ust.1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje: dane identyfikujące osobęfizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, ponadto w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres; Zgodnie z przepisem określonym w § 26 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966  ze zm.) w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje: „produkt głęboko mrożony”, „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie. Natomiast zgodnie z przepisem zawartym w § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) w przypadku środka spożywczego nietrwałego mikrobiologicznie, łatwo psującego się jakim jest ww. Ligawa wołowa data po upływie której środek spożywczy traci przydatność do spożycia powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do” zamiast „należy spożyć przed”.Stąd też w związku z brakiem ww. informacji na opakowaniu jednostkowym w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów § 2 ust.1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), § 26 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966  ze zm.) oraz § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.)

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Dariusz Watral,prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin wprowadził do obrotu 28 partii „Ligawy wołowej” o łącznej wartości 5267,47złotych tj. artykułu rolno-spożywczego nie odpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 33 i 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) skierował do strony  i do producenta ww. Ligawy wołowej wystąpienia pokontrolne. Do wystosowanych wystąpień pokontrolnych oba podmioty ustosunkowały się w pismach z dnia 04.04.2011 r. i z dnia 08.04.2011 r. Strona w piśmie z dnia 08.04.2011 r. poinformowała tut. Inspektorat, iż wszystkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte. Natomiast producent w piśmie z dnia 04.04.2011 r. poinformował tut. Inspektorat o wprowadzeniu brakujących informacji na etykiety jednostkowe ww. produktu.

W związku z powyższym pismem z dnia 22 grudnia 2011 r.  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Dariusza Watral o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 28 partii ww. produktów mięsnych o wartości 5267,47złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust.1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.); § 26 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966  ze zm.); § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z ze zm.) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) ze względu na to, że na etykiecie na opakowaniu jednostkowym  28 partii ww. produktów oferowanych do sprzedaży brakowało informacji w zakresie: danych identyfikujących producenta, informacji „produkt głęboko mrożony” i „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie oraz podano niewłaściwe określenie poprzedzające termin przydatności do spożycia. 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W dniu 03.01.2012 r. pełnomocnik przedsiębiorcy Dariusza Watrala zapoznał się z materiałami sprawy, sporządził notatki i nie wniósł żadnych wniosków i dowodów do sprawy.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych,  fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia     2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Dariusz Watral,prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni „Madar” przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 28 partii artykułów rolno-spożywczych, tj. Ligawy wołowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, informacji „produkt głęboko mrożony”, „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie oraz niewłaściwe określenie poprzedzające termin przydatności do spożycia jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest wiedzy jaki jest stan mięsa oraz od jakiego producenta pochodzi. Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia dotyczyły całej partii produktów. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta do którego produkt może trafić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest pośrednio odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. I tak w odniesieniu do braku uwidocznienia ww. informacji organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru w hurtowni (przed wystąpieniem tych nieprawidłowości uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego).Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znać przepisy prawa żywnościowego związane z wykonywaną przez niego profesjonalną działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów mięsnych w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania mięsa sprzedawanego w opakowaniach w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). Oceniając stopień winy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca podjął natychmiastowe działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane mięso poza wskazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku uwidocznienia ww. informacji spełniały wymagania jakościowe określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla „Ligawy wołowej” w obrocie hurtowym toinformacje o danych identyfikujących producenta, informacji „produkt głęboko mrożony”, „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie oraz niewłaściwe określenie poprzedzające termin przydatności do spożycia stanowią jedne z najważniejszych elementów jakości handlowej dla tego rodzaju środka spożywczego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że w stosunku do przedsiębiorcy prowadzono postępowania kontrolne ale nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.)  należy do grupy tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, nie jest znaczny, choć większy aniżeli grupy tzw. mikroprzedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w omawianej sprawie wyniosłaby 8954,70 zł. Stąd też przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu jak również stopnia zawinienia oraz uwzględniając stwierdzone nieprawidłowości w zakresie jakości, nie mające zasadniczego wpływu na naruszenie interesów konsumenta postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Panu Dariuszowi Watral karę pieniężną w wysokości 896,00 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 896,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Pan Dariusz Watral, prowadzący działalność gospodarczą  w hurtowni „Madar” ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, powinien wpłacić na rachunek bankowyWojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                           ………………………………………………..

                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

                                                                                              osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-  Katarzyna Helińska

 Kancelaria Prawna K. Helińska i Wspólnicy sp. k.

 Al. Papieża Jana Pawła II 15/4,                 

 70-445 Szczecin,

-   A/a (Ga).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-02-2012 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2012 08:36