Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.10.2011.J-1.2012

                                                                                                          Szczecin, dnia 20.01.2012r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroliWKŻ.8361.10.2011

Nr upoważnienia 00008667

 

Jerzy Bartz

prowadzący działalność gospodarczą

w sklepie spożywczym „Bros”

ul. Ku Słońcu 69

                    71-047 Szczecin

 

DECYZJA Nr J-1/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierza przedsiębiorcy Jerzemu Bartz prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie spożywczym „Bros”        ul. Ku Słońcu 69, 71-047 Szczecin karę pieniężną w wysokości 662,00 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii wyrobów mięsnych oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 256,28złotych, tj.

  • Filety drobiowe świeże „Filety z piersi kurczaka”, które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.),  ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy w/w produkcie nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania.
  • „Ligawa wołowa”, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 13 ust. 2 lit. a  rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.), art. 5 c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. L 216 z 26.08.2000, s. 8; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 259 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego systemidentyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)oraz art. 13 ust. 5 lit. a i b.rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.) ze względu na to, że  w miejscu sprzedaży przy w/w produkcie nie uwidoczniono informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz. Podmiot gospodarczy nie rejestrował i nie udzielał informacji konsumentom w zakresie numerów licencji ubojni zwierząt i zakładów rozbioru tusz wystawianych do codziennej sprzedaży. Na etykiecie nie uwidoczniono informacji gdzie się zwierzę urodziło, gdzie odbywał się chów, ubój. 

 

Uzasadnienie

W dniach 18, 20 i 24 stycznia 2011 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1-141, ze zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200-251), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 w związku z ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219  ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00008667 z dnia 18 stycznia 2011 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Jerzego Bartz,prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczym „Bros” przy ul. Ku Słońcu 69 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w obrocie handlowym 2 partie mięsa oferowanego do sprzedaży luzem o łącznej wartości 256,28 zł, tj.:

Filety drobiowe świeże „Filety z piersi kurczaka”, o wartości 173,30 zł przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania. Zgodnie bowiem z przepisem określonym w art. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.),  w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego i ceny podaje się informacje w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecaną temperaturę przechowywania. Stąd też w związku z barkiem ww. informacji w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisu art. 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Komisji (WE).

 

„Ligawa wołowa”, o wartości 82,98 zł przy której w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz. Podmiot gospodarczy nie rejestrował i nie udzielał informacji konsumentom w zakresie numerów licencji ubojni zwierząt i zakładów rozbioru tusz wystawianych do codziennej sprzedaży. Na etykiecie nie uwidoczniono informacji gdzie się zwierzę urodziło, gdzie odbywał się chów, ubój. Zgodnie bowiem z przepisem art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)środek spożywczy znakuje się podając informacje w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; natomiast zgodnie z przepisem art. 5c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. L 216 z 26.08.2000, s. 8; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 259 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.)w punkcie sprzedaży konsumentowi końcowemu podmioty gospodarcze i organizacje umieszczają na niepaczkowanym mięsie rozebranym wystawionym do sprzedaży etykietę z nazwą państwa, w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi, oraz nazwę państwa, w którym dokonano rozbioru tusz. Ponadto zgodnie z przepisem art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia nr 1760/2000 środek spożywczy znakuje się podając informacje w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywał się chów i dokonano uboju. Stąd też w związku z brakiem ww. informacji w toku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego,    art. 5c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Jerzy Bartz prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym „Bros” przy ul. Ku Słońcu 69 w Szczecinie wprowadził do obrotu artykuły rolno-spożywcze które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 obecnie ze zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia strona odniosła się w piśmie z dnia 24.02.2011r., w którym wskazuje, iż stwierdzone nieprawidłowości są skutkiem braku wiedzy o przepisach a nie celowego działania, ponadto strona poinformowała, że wszystkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały natychmiast usunięte.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 08 grudnia 2011 r.  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Jerzego Bartz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 2 partii ww. wyrobów mięsnych luzem o wartości 256,28 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych wart. 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z 16 czerwca 2008r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s.46 z późn. zm.), gdyż w miejscu sprzedaży przy w/w produkcie nie uwidoczniono informacji w zakresie kategorii mięsa (kl. A lub B), stanu w którym mięso wprowadza się do obrotu oraz zalecanej temperatury przechowywania oraz określonych w art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego, art. 5c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1825/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z art. 13 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz art. 13 ust. 5 lit. a i b ww. rozporządzenia nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady, gdyż w miejscu sprzedaży przy w/w produkcie nie uwidoczniono informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz. Podmiot gospodarczy nie rejestrował i nie udzielał informacji konsumentom w zakresie numerów licencji ubojni zwierząt i zakładów rozbioru tusz wystawianych do codziennej sprzedaży. Na etykiecie nie uwidoczniono informacji gdzie się zwierzę urodziło, gdzie odbywał się chów, ubój. 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych,  fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia     2002 r. ustanawiającegoogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Jerzy Bartz,prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym „Bros” przy ul. Ku Słońcu 69 w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 2 partii artykułów rolno-spożywczych, tj. „Filetów z piersi kurczaka” i „Ligawy wołowej” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowych informacji dla konsumentów o kategorii mięsa, stanu w którym wprowadzono do obrotu i zalecanej temperatury przechowywania w przypadku filetów z kurczaka oraz braku informacji w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego, nazwy państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, było urodzone, hodowane i poddane ubojowi oraz nazwę państwa w którym dokonano rozbioru tusz, w przypadku ligawy wołowej jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest podstawowej wiedzy jaki jest stan mięsa, jaka jest jego klasa oraz pochodzenie. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta do którego produkt może trafić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.. I tak w odniesieniu do braku uwidocznienia ww. informacji organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę za stwierdzone naruszenia, bowiem to na stronie leżał obowiązek zamieszczenia takich danych przy sprzedawanych produktach, miała ona zatem bezpośredni wpływ na wystąpienie tych naruszeń (przed ich wystąpieniem uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego). Ponadto stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy towarze przez osobę bezpośrednio obsługującą konsumentów. Strona postępowania bowiem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znać przepisy prawa żywnościowego związane z wykonywaną przez niego profesjonalną działalnością w zakresie sprzedaży wyrobów mięsnych konsumentom. Oceniając stopień winy organ wziął również pod uwagę postawę strony która poinformowała, iż wszystkie uchybienia zostały usunięte.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane mięso poza wskazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku uwidocznienia ww. informacji oraz faktem iż przedmiotowa ligawa dostarczana była do sklepu jako produkt mrożony a sprzedawana jako produkt świeży spełniały wymagania jakościowe określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów toinformacje o stanie w którym mięso wprowadza się do obrotu,         o zalecanej temperaturze przechowywania a także o nazwie państwa w którym zwierzęta, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi stanowią jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej.Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia dotyczyły całej partii produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że w stosunku do przedsiębiorcy nie prowadzono postępowań kontrolnych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest najmniejszy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Jerzemu Bartz karę pieniężną w wysokości 662,00 złotych (sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 662,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Pan Jerzy Bartz, prowadzący działalność gospodarczą wsklepie spożywczym „Bros” przy ul. Ku Słońcu 69 w Szczecinie, powinien wpłacić na rachunek bankowyWojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                           ………………………………………………..

                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

                                                                                              osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Jerzy Bartz

- a/a (Ga).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-02-2012 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 23-02-2012 08:37