Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli girland i węży świetlnych.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą IH w Koszalinie w IV kwartale 2013r. przeprowadził kontrole u 4 przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu. Kontrolą objęto sklepy wielkopowierzchniowe i market chiński.

           

Sprawdzeniem objęto girlandy i węże świetlne, pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) uwzględniając  zapisy norm: PN-EN 60598-1:2011 „Oprawy oświetleniowe  Część I: Wymagania ogólne i badania”,  PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A” oraz PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”, pkt 8 Znakowanie.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 16 partii wyrobów  pochodzących z krajów trzecich, kwestionując 3 partie lampek choinkowych z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach ww. rozporządzenia oraz 1 partię girland świetlnych ze względu na niezgodności z wymaganiami norm PN-EN 60598-1:2011 i  PN-EN 60598-2-20:2010 deklarowanych przez producenta. Wszystkie zakwestionowane wyroby zostały wyprodukowane w Chinach.      

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

I. Oznakowanie CE.

 

Badaniem w tym zakresie objęto 16 partii sprzętu elektrycznego, nie stwierdzając nieprawidłowości. Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia na wszystkich wyrobach umieszczono oznakowanie CE potwierdzające ich zgodność z zasadniczymi wymaganiami.

 

II. Deklaracja zgodności.

 

O przedstawienie deklaracji wystąpiono w odniesieniu do 4 partii girland.

U przedsiębiorcy w markecie chińskim dotyczyło to 3 partii girland świetlnych, które zakwestionowano z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach ww. rozporządzenia i do dnia sporządzenia informacji nie ustalono podmiotów wprowadzających je do obrotu oraz nie uzyskano na nie deklaracji zgodności. W świetle przedłożonych dokumentów zakupu ustalono, że girlandy zostały zakupione w dwóch firmach w Wólce Kosowskiej. W związku z powyższym do ww. dostawców skierowano żądania o przedstawienie dokumentów zakupu (celem ustalenia przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kontrolowane wyroby) i deklaracji zgodności.

W odpowiedzi na żądanie skierowane w trakcie kontroli w Szczecinie do importera przedstawiono nieprawidłową deklarację zgodności na girlandę świetlną LED, 100LED WHITE. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, co jest niezgodne z wymaganiami § 10 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. Wyrób kwestionowano ze względu na niezgodności z wymaganiami deklarowanych norm PN-EN 60598-1-:2011 „Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania” (pkt 5.3.2) oraz PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” (pkt 20.6.1g i pkt 20.6.2), co opisano w części VI niniejszej informacji.

W związku z powyższym do importera girlandy skierowano pismo mające na celu usuniecie nieprawidłowości wynikających z niezgodności z wymaganiami norm oraz usunięcia nieprawidłowości polegającej na braku imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w deklaracji zgodności.

 

W odniesieniu do pozostałych 12 partii wyrobów nie żądano deklaracji zgodności ponieważ ich wykonanie  i oznaczenia nie budziły wątpliwości.

 

III. Informacja o producencie.

 

Kontroli w powyższym zakresie poddano 16 partii girland, kwestionując 3 partie.

Objęte sprawdzeniem girlandy, stwierdzone u przedsiębiorcy w markecie chińskim, pochodzące z  Chin:

•          MULTI FUNCTION 100 RICE  LIGHT, ITEM No: 100-1,

•          MULTI FUNCTION 100 LED LIGHT  ITEM No: 100-7,

•          LED LUZ DE NAVIDAD, RYŻ LED, ITEM NO: SK-7845,

nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na to, że  bezpośrednio na wyrobach na oprawce lub przewodzie lub trwałej nieusuwalnej osłonce lub naklejce przymocowanej do przewodu nie naniesiono - pomimo takiej możliwości - nazwy producenta lub znaku towarowego.

W związku z tym, że wyżej wymienione partie lampek choinkowych nie spełniały również  zasadniczych wymagań opisanych w dalszej części niniejszej informacji, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję zakazującą ich udostępniania.

Akta z kontroli przesłane zostały do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Na pozostałych objętych kontrolą 13 partiach girland umieszczona była nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy zgodnie z § 5 ust. 2 ww.  rozporządzenia jw.

 

IV. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie.

 

Na objęte kontrolą 16 partii girland i węży  świetlnych, niezgodności w zakresie wymagań  § 5 ust. 1 ww.  rozporządzenia, stwierdzono w odniesieniu do 3 partii girland świetlnych (2 partie- brak, 1 partia- niepełne) u przedsiębiorcy w markecie chińskim, tj. :

1)      MULTIFUNCTION 100 RICE LIGHT ITEM No: 100-1,

2)      MULTIFUNCTION 100 LED LIGHT, ITEM No: 100-7,

3)      LED LUZ DE NAVIDAD, RYŻ LED, ITEM NO: SK-7845.

Ww. partie nie zostały ocechowane informacjami oraz nie zaopatrzono ich w ostrzeżenia i informacje wymagane pkt 20.6.1 i pkt 20.6.2 normy PN-EN 60598-2-20:2010 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj. brak było:  

- oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek oraz znamionowego napięcia girlandy - pkt 20.6.1 a) normy jw.,

- informacji podanych na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieusuwalnej osłonce lub naklejce przymocowanej do przewodu dotyczących:

•          symbolu  klasy ochronności II,

•          symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody (w odniesieniu do 2 partii) lub ostrzeżenia, że girlanda świetlna może być stosowana wyłącznie  w pomieszczeniach - pkt 20.6.2  normy jw.,

- ostrzeżenie „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania” - pkt 20.6.1 b) normy jw.,

- ostrzeżenie „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi” pkt 20.6.1 d) normy jw.),

- informację, że żarówki są niewymienialne - pkt 20.6.1g) normy jw.

Do 2 partii wyrobów nie dołączono instrukcji w języku polskim związanej z bezpieczeństwem użytkowania oraz zawierającej informacje niezbędne do prawidłowej instalacji, eksploatacji, konserwacji oprawy, co wymagane jest pkt 3.3 normy PN-EN 60598-1:20011 „Oprawy oświetleniowe. Część I: Wymagania ogólne  i badania”.

Ponadto na wtyczkach sieciowych girland brak było oznaczeń zgodnie z pkt 8.1 normy PN-IEC 60884 - 1:2006/A1:2009 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”, tj. brak było nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu.

 

W związku z tym, że wyżej opisane 3 partie lampek choinkowych nie spełniały również zasadniczych wymagań opisanych w dalszej części niniejszej informacji, Zachodniopomorski    Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję zakazującą ich udostępniania.

Akta z kontroli przesłane zostały do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Pozostałe 13 partii badanego sprzętu elektrycznego spełniało wymagania § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

V. Rozwiązania konstrukcyjne.

 

Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono na zgodność z wymaganiami określonymi w § 6 i § 7 ww. rozporządzenia z uwzględnieniem zapisów norm PN-EN 60598-1:2007 „Oprawy oświetleniowe  Część I: Wymagania ogólne i badania” (pkt  5.2.10) i PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A”( pkt 4 „Wymiary wtyczek”).

Na objęte kontrolą 16 partii girland świetlnych ze względu na rozwiązania konstrukcyjne zakwestionowano 3 partie u przedsiębiorcy w markecie chińskim, u którego w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że  w  girlandzie MULTIFUNCTION 100 RICE LIGHT ITEM No: 100-1w umocowaniu sterownika lampek z przewodem zasilającym, nie zastosowano odciążki zabezpieczającej przewód zasilający przed naprężeniem i skręceniem, który dał się luźno wprowadzić i wysunąć do obudowy sterownika, co jest niezgodne z pkt 5.2.10 normy PN-EN 60598-1:2011. Luźno przemieszczający się przewód zasilający wprowadzony do obudowy sterownika narażony jest na uszkodzenia mechaniczne ponieważ w trakcie częstego użytkowania sterownika (mając na uwadze, że sterownik ma 8 funkcji efektów świetlnych) może się przetrzeć, złamać w miejscu lutowania bądź zostać wyrwany, co może spowodować dostęp do części czynnej przewodu, stwarzając zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. W związku z tym stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 1 i § 7 rozporządzenia jw. Ponadto w lampkach zastosowano wtyczkę płaską, o wymiarach niezgodnych (w przypadku trzech parametrów: szerokości powierzchni czołowej wtyczki, długości powierzchni czołowej wtyczki i odległość mierzonej  po skosach płaszczyzny wtyczki) z wymaganiami pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997, a tym samym nie zapewniającej bezpiecznego oraz prawidłowego przyłączenia do sieci, co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym bądź powstania pożaru. W związku z powyższym ww. girlanda nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia jw.

Tą samą niezgodność konstrukcyjną polegającą na wyposażeniu girland we wtyczki sieciowe o wymiarach niezgodnych z normą PN-E-93201:1997 stwierdzono przy girlandzie MULTIFUNCTION 100 LED LIGHT, ITEM No: 100-7 i LED LUZ DE NAVIDAD, RYŻ LED, ITEM NO: SK-7845.

 

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję zakazującą udostępniania zakwestionowanych girland świetlnych.

Akta z kontroli przesłane zostały do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Pozostałe kontrolowane wyroby spełniały wymagania określone § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

VI. Nieprawidłowości wynikające z norm zharmonizowanych.

 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w sklepie wielkopowierzchniowym w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych girlandy świetlnej LED, GOLIAT 100LED WHITE, (girlanda wyposażona w niewymienialne lampy typu LED zasilane bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV) z transformatora sieciowego dostarczonego z girlandą), stwierdzono, że:

- na opakowaniu girlandy nie podano informacji, że żarówki girlandy są niewymienialne, wymaganie to określono w pkt 20.6.1g) ww. normy PN-EN 60598-2-20:2010„Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”,

- na  przymocowanej w sposób trwały do przewodu zasilającego etykiecie i opakowaniu girlandy wskazano, że girlanda została wykonana w drugiej klasie ochronności elektrycznej natomiast wyposażenie jej w zasilacz - transformator wytwarzającym niskie napięcie SELV co  wskazuje, że powinna zostać oznaczona klasą III ochronności elektrycznej, którego to oznaczenia  nie podano na naklejce zamocowanej do przewodu girlandy, co wymagane jest pkt 20.6.2 normy PN-EN 60598-2-20:2010 jw.

- na opakowaniu girlandy podano wykluczające się informacje, tj. „przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń” i   „najlepsze do dekoracji balkonów i tarasów, krawędzi dachów, witryn sklepowych, werand i altan” oraz  „komplety przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń”, „komplety przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń o ile producent nie zamieści  informacji o możliwości stosowania ich na zewnątrz”. Ponadto na opakowaniu umieszczono piktogram informujący o przeznaczeniu do użytku na zewnątrz pomieszczeń i symbol IP44,

- w instrukcji dla użytkownika załączonej do girlandy podano m. in. „komplet przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, możliwość stosowania ich na zewnątrz musi być poparta dodatkową informacją”, 

- na etykiecie przymocowanej w sposób trwały do przewodu zasilającego  produktu  m. in. podano: „przeznaczone do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń”, piktogram informujący o przeznaczeniu do użytku na zewnątrz pomieszczeń,  symbol IP44 wskazujący na ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych i wody co wskazuje, że girlanda może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń,

- konstrukcja urządzenia, które zamocowano na przewodzie zasilającym girlandy i na którym  trwale naniesiono: „CE,12V- 240V, 50/60Hz, CE”, umożliwia przemieszczanie się luźnych przewodów  zasilających  wprowadzonych  i wyprowadzonych przez otwory przelotowe o średnicy ok. 3mm. Przewody te luźno przemieszczały się w tych otworach ocierając się o ich krawędzie, co nie spełnia wymagania określonego w pkt 5.3.2 ww. normy PN-EN 60598-1:2011„Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania”.  Ponadto otwory te ze względu na średnicę ok. 3 mm każdy nie stanowią zabezpieczenia przed wnikaniem wody  co jest niezgodne z oznaczeniem IP44 podanym  na girlandzie i opakowaniu wskazującym na ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych i wody,

- konstrukcja girlandy umożliwia podłączenie innych girland świetlnych. Na opakowaniu bądź  w instrukcji  girlandy nie podano sposobu podłączenia tych girland oraz ich ilości.

Uwzględniając fakt, że girlanda zasilana jest napięciem bezpiecznym 24V SELV, w związku z czym stwierdzone niezgodności z wymaganiami norm nie mają wpływu na bezpieczeństwo użytkowania, jak również przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne nie stanowi zagrożenia, stwierdzono że badany produkt nie odpowiada jedynie wymaganiom określonym w deklarowanych przez producenta normach zharmonizowanych, spełnia natomiast wymagania ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

W związku z powyższym do importera  girlandy skierowano pismo mające na celu usuniecie nieprawidłowości  wynikających z niezgodności z wymaganiami ww. norm oraz nieprawidłowości  polegającej na braku imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w deklaracji zgodności o czym była mowa w części II niniejszej informacji. Kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży ww. partię girland świetlnych.

 

VII. Inne zagadnienia.

 

W trakcie kontroli u przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono 2 partie girland świetlnych, które sprawdzono pod kątem przestrzegania przepisów określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.). Przedmiotowy sprzęt  zakwestionowano z uwagi na:

- brak na sprzęcie oznakowania symbolem wskazującym na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnym ze wzorem określonym w zał. Nr 3 do cyt. wyżej  ustawy,  co wymagane jest art. 41 pkt 3 ww. ustawy,

- nie dołączenie do sprzętu informacji: dotyczących zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, którego wzór został określony w zał. nr 3 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie, co wymagane jest art. 41 pkt 3 ww. ustawy. 

Za naruszenie przepisów art. 41 pkt 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 76 pkt 2 tej ustawy, mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł ukarano dyrektora marketu. Zakwestionowane wyroby zostały wycofane ze sprzedaży  i przekazane  do dyspozycji centrali sklepu. Do importera girland firmy oraz kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienia pokontrolne.

Uzyskano odpowiedź od kontrolowanego przedsiębiorcy, w której poinformowano, że nieprawidłowości zostały usunięte.

   

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

- do wydania decyzji zakazującej przedsiębiorcy w markecie chińskim z siedzibą w Wólce Kosowskiej, dalszego udostępniania 3 partii girland świetlnych objętych kontrolą oraz przekazania materiałów do Prezesa UOKiK  celem wszczęcia postępowania administracyjnego,

- nałożenia mandatu karnego kredytowanego w wysokości 150,00zł, w związku z  naruszeniem przepisów  wynikających z  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

- skierowania pisma do firmy importera girlandy świetlnej mającego na celu podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do wyrobu oraz deklaracji zgodności,

- skierowania trzech żądań mających na celu uzyskanie dowodów zakupu, dokumentów odprawy celnej oraz deklaracji zgodności w odniesieniu do 4 partii wyrobów, przy których stwierdzono nieprawidłowości,

- skierowania dwóch wystąpień pokontrolnych w związku z  naruszeniem przepisów wynikających z  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

- skierowania pisma informacyjnego do WIOŚ w Poznaniu w związku z  naruszeniem przepisów  wynikających z  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-02-2014 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2014 09:55