Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kw. 2013r. przeprowadził w ww. zakresie 3 kontrole.

 

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

-     przedsiębiorca prowadzący obiekt w Rewalu,

-     przedsiębiorca prowadzący Działalność Gastronomiczno – Hotelową w Szczecinie,

-     przedsiębiorca prowadzący obiekt hotelarski w Rewalu.

 

Wodniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.        Legalność i prawidłowość wykonywania działalności gospodarczej.

   a.

Wszyscy ww. przedsiębiorcy zgłosili prowadzone działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakresy prowadzonych działalności gospodarczych były zgodne z  wpisami w CEIDG.

  b.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że

-        2 przedsiębiorców  używało prawnie  zastrzeżoną w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn.zm.) zm.)  nazwę rodzajową „hotel” nie posiadając stosownej decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do poszczególnego rodzaju,

-        2 przedsiębiorców używało prawnie  zastrzeżonego  w art. 43 ust. 1 ww. ustawy określenia kategorii obiektu hotelarskiego (***gwiazdek) bez wymaganej decyzji o zaszeregowaniu obiektu do określonej kategorii,

-        1 z przedsiębiorców używał zdrobnionej nazwy rodzajowej - „hotelik”, co mogło wprowadzić w błąd klientów co do rodzaju lub kategorii obiektu, spełniając znamiona wykroczenia określonego w art. 60¹§ 4 ust. 2a ustawy Kodeks wykroczeń  (Dz. U. z 2013 r. , poz. 482)

 

Ustalenia powyższych zagadnień przedstawiały się następująco:

-        Przedsiębiorca w Rewalu - reklamując swój obiekt „Hotel … ***” na stronie internetowej, na tablicy reklamowej, w folderach reklamowych oraz w cenniku, wielokrotnie użyła nazwy rodzajowej „hotel” oraz oznaczyła gwiazdkami kategorię obiektu w ww. miejscach,

-         Przedsiębiorca w Szczecinie - wielokrotnie użyła nazwy rodzajowej „hotel” na zewnątrz obiektu, na drzwiach wejściowych, na tablicy reklamowej, na ogrodzeniu oraz na wizytówkach i stronie internetowej. Ponadto na tablicy reklamowej usytuowanej przy wjeździe do obiektu użyła określenia „usługi hotelarskie”, gdzie część „hotel” różniła się od części „arskie” kolorem, wielkością i rodzajem czcionki lub części te były od siebie oddzielone,

-   Przedsiębiorca w Rewalu - reklamując swój obiekt wielokrotnie użyła zdrobnienia nazwy rodzajowej obiektu hotelarskiego tj. „hotelik”, na elewacji obiektu, w folderach reklamowych oraz oznaczyła kategorie obiektu trzema gwiazdkami „***”.

 

Wszyscy trzej kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej przez siebie działalnościdot. usług hotelarskich do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

U 2 przedsiębiorców w Rewalusprawdzono także spełnienie  minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, według załącznika Nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 169 z późń. zm.).

W 1 obiekcie w Rewalu stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku w 3 łazienkach osłon na gniazdkach elektrycznych.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu działalności w Szczecinie skierowano wniosek do sądu, ponadto wydano decyzję dotyczącą usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu prawnie chronionej nazwy rodzajowej bez posiadania wymaganej decyzji i używaniu nazw mogących wprowadzić klientów w błąd.

Na 2 przedsiębiorców w Rewalu nałożono mandaty karne o łącznej wysokości 800zł, oraz skierowano 2 wystąpienia pokontrolne. Ponadto skierowano informację do wójta gminy Rewal.

 

c.

W czasie kontroli stwierdzono, że wszyscy ww. przedsiębiorcy nie spełniają wymagań określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.

U powyższych przedsiębiorców stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- przedsiębiorca w Rewalu nie okazała dokumentu potwierdzającego spełnianie przez ww. obiekt wymogów sanitarnych,

- przedsiębiorca w Szczecinie nie okazała dokumentu potwierdzających spełnianie przez ww. obiekt wymogów  przeciwpożarowych,

-  przedsiębiorca w Rewalu nie okazała dokumentów potwierdzających spełnianie przez ww. obiekt wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych.

 

W związku z powyższym przesłano informacje do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

d.

Spośród trzech skontrolowanych przedsiębiorców dwóch okazało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodami uiszczenia opłat za ww. zezwolenia, natomiast jeden przedsiębiorca w ogóle nie prowadził sprzedaży napojów alkoholowych.

 

2   Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych.

W dwóch obiektach, w których świadczono usługi hotelarskie udostępniano konsumentom informacje w języku polskim w formie pisemnej (foldery reklamowe, broszury). Powyższe materiały reklamowe nie zawierały informacji o dodatkowych usługach świadczonych w obiektach, natomiast w jednym przypadku jak oświadczył kontrolowany w bieżącym sezonie będą świadczone usługi SPA ale przez podmioty zewnętrzne.

 

3.   Prawidłowość i rzetelność uwidaczniania cen oraz informacji wymaganych w przepisach prawa.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cena towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2001r. nr 99, poz.  894 ze zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r.  nr 97, poz. 1050 ze zm.). Tylko u przedsiębiorcy w Rewalu w widocznym i ogólnodostępnym miejscu  nie uwidoczniono cennika na świadczone usługi, co jest niezgodne z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usługoraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

 

Za popełnienie ww. wykroczenia na kontrolowanego przedsiębiorcę nałożono mandat karny kredytowany oraz wystosowano wystąpienie pokontrolne.

 

Wykorzystanie ustaleń:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-        skierowania przeciwko jednemu przedsiębiorcy wniosku do sądu,

-        wydania decyzji dotyczącej usunięcia nieprawnie używanych nazw rodzajowych,

-        nałożenia 2 mandatów karnych o łącznej wysokości 800 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹ § 4 pkt 2, 2a oraz art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482.),

-        przesłania do przedsiębiorców 2 wystąpień pokontrolnych,

-        przesłania  informacji do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego  

-        Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

-        przesłania informacji do Wójta  Gminy Rewal.

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 24-07-2013 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 26-07-2013 09:49