Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WPN.8361.95.2013

   ZACHODNIOPOMORSKI                                                      

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ    

 

 WPN.8361.95.2013

 

                                                                                                   Elżbieta Portka

                                                                                                           prowadząca  działalność gospodarczą

                  pod adresem Szczecin , ul. Przyszłości 15a

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 i  ust. 4  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267),

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarządza niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości przez przedsiębiorcę Elżbietę Portka prowadzącej działalność gospodarczą w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15a, polegających na:

-       używaniu prawnie chronionej nazwy rodzajowej „hotel” nie posiadając decyzji o zaszeregowaniu obiektu w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15a do określonego rodzaju i kategorii, 

-       używaniu nazwy „usługi hotelarskie”, gdzie część „hotel” różniła się od części „arskie” kolorem, wielkością i rodzajem czcionki lub części te były od siebie oddzielone – co  mogło wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

ze względu na interes konsumenta,

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 8-14.05.2013 r., po uprzednim  wysłaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr  220, poz. 1447 z późn. zm.), na podstawie upoważnienia Nr 00011617 z dnia 09.05.2013 r.  u ww. przedsiębiorcy przeprowadzono kontrolę w zakresie legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Podczas kontroli  stwierdzono, że pomimo braku stosownych dokumentów tj. decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do właściwego rodzaju i kategorii, przedsiębiorca  używała prawnie chronionej nazwy „hotel” do oznaczenia obiektu.

Wskazane oznaczenie znajdowało się:

-     na zewnątrz obiektu  „Przyszłości”  (na drzwiach wejściowych do budynku, na ogrodzeniu

     obiektu, na tablicy przy skrzyżowaniu  ul. Pyrzyckiej z ul. Przyszłości)

-     na wizytówkach oferowanych klientom,

-     na stronie internetowej www.przyszlosci.szczecin.pl.

Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich - zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu tego aktu prawnego.

Możliwość oznaczenia obiektu nazwą rodzajową jest prawem przedsiębiorcy, przysługującym mu jednak po uprzednim wypełnieniu przez niego określonych przepisami warunków. Nazwa „hotel” może być bowiem stosowana – stosownie do art. 43 ust. 1 ww. ustawy – wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich posiadających decyzję Marszała Województwa Zachodniopomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich. Stosowanie nazwy „hotel” w stosunku do obiektu nie posiadającego decyzji o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i kategorii jest działaniem bezprawnym.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że używanie prawnie chronionej nazwy rodzajowej „hotel” bez posiadania decyzji, uzyskanie której obwarowane jest licznymi, określonymi przepisami prawa warunkami, narusza w sposób istotny interes konsumenta, który decydując się na skorzystanie z oferowanych przez przedsiębiorcę usług, pozostaje w przeświadczeniu, że korzysta z usług profesjonalisty prowadzącego hotel, a zatem gwarantującego określony standard usług.

 

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca na tablicy  przy skrzyżowaniu ul. Pyrzyckiej z ul. Przyszłości oraz  na tablicy usytuowanej przy wjeździe do obiektu używał nazwy „usługi hotelarskie” gdzie w wyrazie „hotelarskie”, część „hotel” różniła się od części „arskie” kolorem, wielkością i rodzajem czcionki lub części te były od siebie oddzielone. Taki sposób wyeksponowania słowa „hotel” w zwrocie „usługi hotelarskie” może  wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego i stanowi nieuczciwą konkurencję w stosunku do tych gestorów obiektów hotelarskich, którzy poddali prowadzone przez siebie obiekty procedurze kategoryzacyjnej.

 

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), jeżeli jest to konieczne ze względu na interes konsumentów wojewódzki inspektor może w drodze decyzji zarządzić w toku kontroli niezwłocznie usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości. Mając na względzie prowadzenie przez przedsiębiorcę Elżbietę Portka, działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich w obiekcie w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15a oznaczonego jako „hotel” (pomimo braku wymaganej przepisami art. 43 ww. ustawy o usługach turystycznych decyzji o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju i kategorii)  i „usługi hotelarskie”,gdzie w szczególny sposób wyeksponowano „hotel” w wyrazie „hotelarskie”, co  mogło wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż swoim działaniem przedsiębiorca naruszył  w sposób istotny interes konsumentów.

 

Stąd Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że wydanie niniejszej decyzji zarządzającej niezwłoczne usunięcie przez przedsiębiorcę Elżbietę Portka stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu prawnie chronionej nazwy rodzajowej „hotel” nie posiadając decyzji  o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju i kategorii oraz na wyodrębnieniu słowa „hotel” w zwrocie „usługi hotelarskie” poprzez zastosowanie innego  koloru, wielkości i rodzaju czcionki lub oddzielenie od siebie części „hotel” i „arskie”, jest w pełni uzasadnione.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej.

 

Biorąc powyższe pod uwagę należało zarządzić, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)  od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji.

 Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1219 ze zm.), kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej, wydanej przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

                                                                                

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-  Elżbieta Portka

-  a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-06-2013 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2013 11:34