Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WPN.8361.37.2013

   ZACHODNIOPOMORSKI                                                      

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ    

 

WPN.8361.37.2013

 

Andrzej Helewski

prowadzący działalność gospodarczą poprzez

http://www.kupmitamto.ploraz  http://www.allegro.pl

 

 

DECYZJA

NAKŁADAJĄCA KARĘ PIENIĘŻNĄ

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Andrzeja Helewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Helewski ”Sound of PLN” w Brodnikach 5 lok. 4,karę pieniężną w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc  pięćset złotych), z uwagi na to, że:

- jako przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych nie wykonał obowiązku umieszczenia w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych, tj. w sklepie internetowym „www.kupmitamto.pl”, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",co stanowi naruszenie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903)

oraz z uwagi na to, że:

-  w okresie od 26 sierpnia 2011 r. do 19 lutego 2013 r. dokonując za pośrednictwem Internetu sprzedaży 5 modeli odbiorników cyfrowych, nie spełniających wymagań technicznych i eksploatacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych (Dz. U. nr 221, poz. 1742), nie uzyskał najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy, potwierdzenia zapoznania się przez niego z informacją, że sprzedany odbiornik cyfrowy nie spełnia ww. wymagań oraz nie dopełnił obowiązku przechowywania w/w oświadczeń przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało złożone, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903).

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 19 i 21 lutego 2013 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 00011567  z dnia 19 lutego 2013 r. przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Andrzej Helewskiprowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odbiorników cyfrowych poprzez stronę internetową http://www.kupmitamto.ploraz serwis internetowy http://allegro.pl., zwanego dalej również „stroną”.

 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów art. 6 ust. 1. ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153. poz. 903) oraz legalność prowadzonej działalności w świetle wymagań ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

 

W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej odbiorników cyfrowych poprzez stronę internetową http://www.kupmitamto.ploraz serwis internetowy http://allegro.pl. i tym samym miał obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903), a w szczególności wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 2 i 5 tej ustawy.

 

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 stanowi, że przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, może dokonać sprzedaży odbiornika cyfrowego niespełniającego wymagań technicznych i eksploatacyjnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jedynie po poinformowaniu o tym fakcie nabywcy - w przypadku umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu  środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) − przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy i uzyskaniu od nabywcy potwierdzenia zapoznania się z tą informacją. Zgodnie z ust. 5 ww. przepisu przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, jest obowiązany przechowywać oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, przez okres 2 lat, liczącod końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone.

 

Z kolei przepis art. 6 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż przedsiębiorca którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

 

W toku kontroli ustalono, że przedsiębiorca Andrzej Helewski prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych przez stronę internetową http://www.kupmitamto.ploraz serwis internetowy http://allegro.pl ww. obowiązków nie dopełnił.

 

Jak wynika bowiem z ustaleń kontroli w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych tj. w należącym do kontrolowanego sklepie internetowym http://www.kupmitamto.pl kontrolowany przedsiębiorca nie uwidocznił w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji wymaganej przepisem art. 6 ust. 2 w/w ustawy oraz nie uzyskał najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy, potwierdzenia zapoznania się przez niego z informacją, że sprzedany odbiornik cyfrowy nie spełnia ww. wymagań oraz nie dopełnił obowiązku przechowywania w/w oświadczeń przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało złożone (w toku kontroli przedsiębiorca nie okazał dokumentów potwierdzających, że przy sprzedaży odbiorników cyfrowych niezgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych (Dz. U. nr 221, poz. 1742) konsumenci otrzymywali taką informację w formie pisemnej).

 

Stąd w toku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia przepisów art. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903).

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia pismem z dnia 15.03.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i uiszczenia wojewódzkiemu inspektorowi kwoty kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 oraz art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903), tj. z uwagi na nieumieszczenie w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych, tj. w sklepie internetowym „www.kupmitamto.pl”, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz z uwagi na to, że dokonując za pośrednictwem Internetu sprzedaży 5 modeli odbiorników cyfrowych, nie spełniających wymagań technicznych i eksploatacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych (Dz. U. nr 221, poz. 1742), nie uzyskał najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy, potwierdzenia zapoznania się przez niego z informacją, że sprzedany odbiornik cyfrowy nie spełnia ww. wymagań oraz nie dopełnił obowiązku przechowywania w/w oświadczeń przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało złożone.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę, że zgodnie z przepisem art. 9 i art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) przysługuje jej prawo przejrzenia akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, sporządzenia z nich notatek i odpisów oraz zgodnie z art. 78 § 1 ww. ustawy  prawie do składania wniosków dowodowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma.

 

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 25.03.2013 r. wskazała, iż nie prowadziła sprzedaży przez sklep stacjonarny a jedynie poprzez wysyłkę sprzętu (sprzedaż internetowa). Zdaniem strony ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej nie wskazuje w jaki sposób informacja, o której mowa w art. 6 ust. 2 w/w ustawy ma być uwidoczniona w przypadku sprzedaży internetowej. Strona dowodziła, iż miejsce usytuowania mieszkania, w którym prowadzi swoją działalność nie pozwala na to, aby trafili do niej przypadkowi klienci. Stąd też strona – jak wyjaśniła tak w toku kontroli, jak i w rzeczonym piśmie – uznała, iż zapisy ustawy w tym zakresie jej nie dotyczą. Niezależnie od powyższego, jak wskazał przedsiębiorca już pierwszego dnia kontroli na swojej stronie internetowej zamieścił wymaganą przepisami prawa informację. W swoim piśmie przedsiębiorca podniósł również argumenty świadczące o nieprecyzyjności zapisów ustawy w zakresie uzyskiwania dokumentów potwierdzających zapoznanie konsumentów z informacją o niespełnieniu przez sprzedane odbiorniki cyfrowe wymagań technicznych i eksploatacyjnych. Wskazała strona, iż ustawa nie wskazuje w jaki sposób w przypadku sprzedaży internetowej takie oświadczenie od konsumentów należy odebrać. Nadto, jak podniósł przedsiębiorca jego klientami były osoby dorosłe, które świadomie podejmują decyzje co do zakupu, zapoznawszy się wcześniej z ofertą w internecie, gdzie wskazane były wszystkie parametry odbiorników. W ocenie strony nie ma możliwości wyegzekwowania od nabywcy dokonującego zakupu przez internet odesłania oświadczenia o określonej treści do sprzedawcy. Stąd też strona uznała, iż także i obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 cytowanej wyżej ustawy jej nie dotyczy. Nadto, jak wyjaśnił przedsiębiorca, sprzedane przez niego odbiorniki były przystosowane do odbioru w systemie MPEG 4, więc jego klienci nie ponieśli żadnych strat.

 

Opisane wyjaśnienia i argumenty strony organ ocenił pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania i odnosząc się do ww. pisma Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż przepisy ww. ustawy zobowiązały wszystkich sprzedawców (i tych sprzedających w sposób tradycyjny – stacjonarny i tych sprzedających poprzez używanie środków porozumiewania się na odległość) do umieszczenia w miejscu widocznym i łatwo dostępnym określonej  informacji a w przypadku sprzedaży odbiorników niespełniających określonych wymagań, poinformowania o tej okoliczności potencjalnego nabywcy. I chociaż kontrolowany przedsiębiorca podnosił w swoim piśmie fakt, iż poprzez jego działanie  nabywcy nie ponieśli żadnej szkody, to z punktu widzenia prawa konsumenta do informacji, którą konsument uzyskać może przede wszystkim przez rzetelne wypełnianie przez przedsiębiorców nałożonych na nich przepisami prawa obowiązków, stwierdzić należy, że konsument ma prawo oczekiwać od profesjonalisty, jakim niewątpliwie jest kontrolowany, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż odbiorników cyfrowych, że ten, wypełnia obowiązki nałożone ustawą. Ponadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, iż przepis art.6 ust. 2 ww. ustawy ma na celu uświadomienie nabywcom, że odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie tylko poprzez odbiorniki cyfrowe spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne.

 

Mając powyższe na uwadze  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż przedstawione przez stronę argumenty nie dają podstawy do zmiany ustaleń dokonanych podczas przeprowadzonej u przedsiębiorcy kontroli, nie mniej jednak podnoszone argumenty organ uwzględnił przy ocenie poszczególnych przesłanek, mających wpływ na wysokość nakładanej kary pieniężnej, o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepisy art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903) nakładają  na przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych  określone obowiązki.

 

Jak wskazano wyżej przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 stanowi, że przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, może dokonać sprzedaży odbiornika cyfrowego niespełniającego wymagań technicznych i eksploatacyjnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jedynie po poinformowaniu o tym fakcie nabywcy - w przypadku umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu  środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) − przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy i uzyskaniu od nabywcy potwierdzenia zapoznania się z tą informacją. Zgodnie z ust. 5 ww. przepisu przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, jest obowiązany przechowywać oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, przez okres 2 lat, liczącod końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone.

 

Z kolei przepis art. 6 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż przedsiębiorca którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153. poz. 903) w art. 19 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, 2 lub 5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) do 50000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 3 w/w ustawy, karę nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do niedopełnionych przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 lub 5 w/w ustawy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż nieumieszczenie w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych tj. w sklepie internetowym „www.kupmitamto.pl”, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", jak również nieuzyskanie najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy, potwierdzenia zapoznania się przez niego z informacją, że sprzedany odbiornik cyfrowy nie spełnia ww. wymagań i nie przechowywanie tych oświadczeń przez wymagany okres 2 lat jest o tyle znaczne, iż pozbawia konsumenta prawa do rzetelnej informacji, którą konsument uzyskać może przede wszystkim poprzez rzetelne wypełnianie przez przedsiębiorców nałożonych na nich obowiązków. Konsument ma bowiem prawo oczekiwać od profesjonalisty, którym niewątpliwie jest strona, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż odbiorników cyfrowych, że wypełnia ona nałożone na nią przez ustawodawcę obowiązki. Ponadto przy ocenie stopnia szkodliwości czynu organ wziął pod uwagę to, że przepis art. 6 ust. 2 ma na celu uświadomienie nabywcom, że odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie jedynie poprzez odbiorniki cyfrowe, spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił fakt, że przedsiębiorca, choć wyjaśniając z jakich względów tego nie uczynił, nie dopełnił wszystkich trzech nałożonych na niego przepisami w/w ustawy obowiązków.

 

Przy ocenie dotychczasowej  działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił fakt, iż  przedsiębiorca działalność gospodarczą prowadzi od 2010r. i nie był dotychczas kontrolowany przez tut. organ. Nie mniej jednak prowadząc stosunkowo długo specjalistyczną działalność, przedsiębiorca powinien znać przepisy dotyczące jego działalności.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 19 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Należy zaznaczyć przy tym, iż najniższy możliwy wymiar tej kary wynosi 1000 złotych (jeden tysiąc złotych), natomiast górna granicę stanowi 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono nałożyć na przedsiębiorcę Andrzeja Helewskiego prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Helewski „Sound of PLN” karę pieniężną w wysokości 1500 zł

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł, jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenia:

 

Informacja o sposobie uiszczenia kary pienięznej:

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. nr 153, poz. 903) w związku z art. 2 § 2 i art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 794 z późn. zm.) karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Andrzej Helewski powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin nr konta NBP O/Okr. Szczecin 02101015990028572231000000 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzjibądź, w przypadku wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

 

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

 

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa.)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- Pan Andrzej Helewski.

- a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-06-2013 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2013 11:32