Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WPN.8361.35.2013

ZACHODNIOPOMORSKI                                                      

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ 

 

WPN.8361.35.2013

 

Krzysztof Wasilewski

prowadzący działalność gospodarczą poprzez

http://www.wasserman.pl oraz  http://www.allegro.pl

 

 

DECYZJA

NAKŁADAJĄCA KARĘ PIENIĘŻNĄ

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada naprzedsiębiorcę Krzysztofa Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Wasilewski WASSERMAN w Trzebiatowie przy ul. Strumykowej 14,karę pieniężną w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), z uwagi na to, że jako przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych nie wykonał obowiązku umieszczenia w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych, tj. w sklepie internetowym „www.wasserman.pl”, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",co stanowi naruszenie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903)

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 13 i 15 lutego 2013 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 00011564 z dnia 13 lutego 2013 r. przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Krzysztofa Wasilewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odbiorników cyfrowych poprzez stronę internetową http://www.wasserman.ploraz serwis internetowy http://allegro.pl., zwanego dalej również „stroną”.

 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów art. 6 ust. 1. ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153. poz. 903) oraz legalność prowadzonej działalności w świetle wymagań ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

 

W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej odbiorników cyfrowych poprzez stronę internetową http://www.wasserman.ploraz serwis internetowy http://allegro.pl. i tym samym miał obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903), a w szczególności wymagań określonych m.in. w art. 6 ust. 2 tej ustawy.

 

Przepis art. 6 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż przedsiębiorca którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

 

W toku kontroli ustalono, że przedsiębiorca Krzysztof Wasilewski prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych przez strony internetowe http://www.wasserman.ploraz serwis internetowy http://allegro.pl ww. obowiązku nie dopełnił, bowiem w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych tj. w należącym do kontrolowanego sklepie internetowym http://www.wasserman.pl kontrolowany przedsiębiorca nie uwidocznił w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji wymaganej przepisem art. 6 ust. 2 w/w ustawy.

 

Stąd w toku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903).

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia pismem z dnia 15.03.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i uiszczenia wojewódzkiemu inspektorowi kwoty kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku określonego w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903), tj. z uwagi na nieumieszczenie w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych, tj. w sklepie internetowym „www.wasserman.pl”, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę, że zgodnie z przepisem art. 9 i art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) przysługuje jej prawo przejrzenia akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, sporządzenia z nich notatek i odpisów oraz zgodnie z art. 78 § 1 ww. ustawy  prawie do składania wniosków dowodowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma.

 

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903) nakłada na przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych  określony obowiązek.

 

Jak wskazano wyżej przepis art. 6 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż przedsiębiorca którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153. poz. 903) w art. 19 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, 2 lub 5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) do 50000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 3 w/w ustawy, karę nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do niedopełnionego przez przedsiębiorcę obowiązku, o którm mowa w art. 6 ust. 2 w/w ustawy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż nieumieszczenie w miejscu sprzedaży odbiorników cyfrowych tj. w sklepie internetowym „www.wasserman.pl”, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji dla potencjalnego nabywcy o treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", jest o tyle znaczne, iż pozbawia konsumenta prawa do rzetelnej informacji, którą konsument uzyskać może przede wszystkim poprzez rzetelne wypełnianie przez przedsiębiorców nałożonych na nich obowiązków. Konsument ma bowiem prawo oczekiwać od profesjonalisty, którym niewątpliwie jest strona, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż odbiorników cyfrowych, że wypełnia ona nałożone na nią przez ustawodawcę obowiązki. Ponadto przy ocenie stopnia szkodliwości czynu organ wziął pod uwagę to, że przepis art. 6 ust. 2 ma na celu uświadomienie nabywcom, że odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie jedynie poprzez odbiorniki cyfrowe, spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił fakt, że był to jedyny obowiązek, wynikający z cytowanej wyżej ustawy, którego strona nie dopełniła.

 

Przy ocenie dotychczasowej  działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił fakt, iż  przedsiębiorca działalność gospodarczą prowadzi od 1996r. i nie był dotychczas kontrolowany przez tut. organ. Nie mniej jednak prowadząc stosunkowo długo specjalistyczną działalność, przedsiębiorca powinien znać przepisy dotyczące jego działalności.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 19 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Należy zaznaczyć przy tym, iż najniższy możliwy wymiar tej kary wynosi 1000 złotych (jeden tysiąc złotych), natomiast górna granicę stanowi 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono nałożyć na przedsiębiorcę Krzysztofa Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa Krzysztof Wasilewski, „WASSERMAN” karę pieniężną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych), zatem na poziomie dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł, jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenia:

 

Informacja o sposobie uiszczenia kary pienięznej:

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. nr 153, poz. 903) w związku z art. 2 § 2 i art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 794 z późn. zm.) karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Krzysztof Wasilewski, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin nr konta NBP O/Okr. Szczecin 02101015990028572231000000 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzjibądź, w przypadku wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

 

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

 

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa.)

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Krzysztof Wasilewski,

- a/a (Wl).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-06-2013 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2013 11:30