Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.196,225.2012 J-18.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Koszalin, dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

Pani

Barbara Kot

wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą

Barbara Kot Przedsiębiorstwo

Usługowo-Handlowe „KOTEX”

pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

78-320 Połczyn Zdrój

 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.196, 225.2012.J-18.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Pani Barbarze Kot prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Barbara Kot Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KOTEX”, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 78-320 Połczyn Zdrój, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą makaron 3 – jajeczny Nitka domowa a`250 g, wyprodukowanego przez Makarony Polskie S.A., ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów, dystrybutor: Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na obniżoną liczbę jaj na 1 kg mąki z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 30.10 i 07.11.2012 r. oraz 06.12.2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 6  oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowych kontroli żywności o numerach 00011140, 00011175,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorcy Barbary Kot wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą: Barbara Kot Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KOTEX”, zwanej dalej również stroną, w sklepiespożywczo – przemysłowym „Odido”, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Połczynie Zdroju.

 

W toku kontroli w dniu 30.10.2012 r., za protokołem pobrania próbki produktu  Nr 000437, pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej  7 opakowań, wartości 17,50 zł, próbkę produktu pod nazwą: makaron 3 – jajeczny Nitka domowa a`250 g, oznaczony m.in. datą  minimalnej trwałości najlepiej spożyć przed: 25.11.2013 r. oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej L.146.12/123/3/C, wyprodukowany przez Makarony Polskie S.A., ul. Podkarpacka 15; 35-082 Rzeszów, dystrybutor: Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 000438, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą we Wrocławiu wykazały, że ilość jaj w ww. produkcie przypadających na 1 kg mąki, jest niższa od deklarowanej przez producenta, tj. ujawniono liczbę jaj w ilości 2,0 ± 0,1  na 1 kg mąki, podczas gdy deklaracja na opakowaniu (podana w wykazie składników jak i w nazwie) wskazywała na  3 jaja na 1 kg mąki.

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 392/2012 z dnia 15.11.2012 r., które doręczono w toku kontroli w dniu 06.12.2012 r. przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – zwanej również „ustawą o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z  uwagi na obniżoną ilość jaj przypadającą na 1 kg mąki.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 21.03.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę - Panią Barbarę Kot, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta – Makarony Polskie S.A., ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 19.02.2013 r. poinformował, iż zakwestionowany towar został wycofany ze sprzedaży.

Producent  Makarony Polskie S.A., ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów, w piśmie z dnia 03.01.2013 r. (data wpływu 08.01.2013 r.) poinformował natomiast, iż z uwagi na to, że ani w procesie produkcji ani też na opakowaniu produktu nie odwołuje się do PN-A-74131:1999 w zakresie sposobu wyliczania jajeczności makaronu, która to norma nie jest obligatoryjna, jednostka kontrolująca, przy ustalaniu tego parametru, powinna bazować na wewnętrznych dokumentach normalizacyjnych producenta, zgodnie z którymi produkt spełnia deklarację odnośnie podanej liczby jaj w makaronie. Ponadto producent poddaje w wątpliwość poprawność metodyki zawartej w PN-A-74131:1999 z uwagi na niewłaściwą, zdaniem producenta, przyjmowaną w niej zawartość tłuszczu zarówno w mące jak i ilość tłuszczu przypadająca na 1 jajko.

 

W opinii organu żaden z wyżej przedstawionych argumentów producenta makaronu, nie pozwala na zmianę oceny wyników badań i dokonanej w związku z nimi kwalifikacji prawnej, według której ww. produkt jest niewłaściwej jakości handlowej. Przeprowadzając wyliczenie dodatku jaj w makaronie Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą we Wrocławiu oparło się na metodyce podanej w Polskiej Normie PN-A-74131:1999 „Makaron”, która została ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny i znajduje się w katalogu norm PKN. Jej ustanowienie jest równoznaczne z opracowaniem metodyki badawczej oraz potwierdzeniem jej poprawności przez wyspecjalizowaną jednostkę, jaką jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Nieobligatoryjność stosowania Polskich Norm nie oznacza przy tym, że metodyki w nich zawarte nie mogą być stosowane przez laboratoria kontrolne. Co więcej, stwierdzić należy, iż metodyka taka wręcz powinna być stosowana jako pewien wzorzec, gdyż stosowanie metodyk zawartych w wewnętrznej dokumentacji normalizacyjnej producentów, prowadziłoby do całkowitej relatywizacji otrzymywanych wyników, w zależności od kryteriów przyjętych w takiej dokumentacji. Dodatkowo, Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKiK we Wrocławiu jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacjii w opinii organu przedstawione przez Laboratorium sprawozdanie z badań, jako dokument urzędowy, jest w pełni wiarygodne i stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

Na marginesie dodać można, że o ile producent makaronu uważa, iż metodyka podana w przytoczonej Polskiej Normie jest błędna, to powinien fakt ten zgłosić do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tym bardziej, iż wiedzą taką dysponuje, jak wynika z otrzymanego pisma, od początku 2012 roku.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W niniejszej sprawie wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że przedmiotowy produkt nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z  uwagi na obniżoną liczbę jaj na 1 kg mąki, która wynosiła 2,0 ± 0,1  na 1 kg mąki, podczas gdy deklaracja na opakowaniu (podana w wykazie składników jak i w nazwie) wskazywała na  3 jaja na 1 kg mąki.Mając powyższe na uwadze uznano, że badany środek spożywczy, z uwagi na niezgodność z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta, jest artykułem niewłaściwej jakości handlowej oraz nie spełnia wymagań przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str.1 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Barbara Kot, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego produktu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, iż wykazana w wyniku badań nieprawidłowość polegająca na niewłaściwej ilości jaj w wyrobie, narusza prawo konsumentów do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją i jednocześnie podważa zaufanie konsumentów do takiej deklaracji. Konsumenci dokonując bowiem wyboru określonego rodzaju środka spożywczego kierują się m.in. jego składnikami i ich ilością zadeklarowaną na opakowaniu i po analizie takiej deklaracji odróżniają konkretny środek spożywczy od innych. Z drugiej strony przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary uwzględniono, że stwierdzona wada nie wpływa na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych, nie obniża jego walorów użytkowych, a także nie narusza interesu zdrowotnego konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, natomiast punkt sprzedaży należący do strony nie jest specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu, gdyż jego ofertę sprzedaży stanowią, oprócz środków spożywczych, również artykuły nieżywnościowe. Niemniej jednak strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie szeroko pojętej jakości artykułów rolno-spożywczych i dbałością o tę jakość. Pomimo jednak tego, że należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, wzięto pod uwagę fakt, że do powstania stwierdzonej wady strona nie przyczyniła się ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, a powstała ona na etapie produkcji badanego środka spożywczego. Ponadto uznano, że strona mogła nie mieć świadomości wystąpienia naruszenia w zakresie jakości, gdyż zostało ono wykazane w badaniach laboratoryjnych, przez co strona nie mogła go wykryć w trakcie zwykłych czynności przy odbiorze towaru. Ewentualne przeprowadzenie przez stronę badań laboratoryjnych przed wprowadzeniem środka spożywczego do obrotu przekraczałoby, zdaniem organu, należytą staranność i zwyczajowe działania w stosunkach handlowych na poziomie obrotu dokonywanego przez stronę. Dokonując oceny stopnia zawinienia wzięto również pod uwagę działania strony podjęte po stwierdzeniu niewłaściwej jakości produktu, polegające na wycofaniu go ze sprzedaży.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na zaniżeniu ilości jaj na 1 kg mąki w artykule rolno-spożywczym stanowiła jedyną nieprawidłowość świadczącą o niewłaściwej jakości handlowej badanego środka spożywczego, a także nie naruszała istotnie interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedłożone przez stronę oświadczenie o wielkości obrotu stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 87,50 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia i dokonanej w związku z nim oceny wszystkich przesłanek jej wymiaru, a także ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. Barbara Kot
  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 11-06-2013 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2013 07:44