Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, zgodnie z programem kontroli przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 14 kontroli u 10 przedsiębiorców.
Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art.3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.
Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Pyrzycach, Świdwinie. Kontroli poddano hurtownie, sklepy sieci handlowych i inne sklepy detaliczne.

Ogółem skontrolowano 60 partii mrożonych produktów rybołówstwa, co w poszczególnych grupach asortymentowych przedstawia się następująco;
-    Ryby mrożone (bez glazury) w opakowaniach – 4 partie,
-    Ryby mrożone (bez glazury) oferowane luzem - 5 partii,
-    Ryby mrożone w glazurze w opakowaniach - 23 partie,
-    Ryby mrożone w glazurze oferowane luzem – 15 partii,
-    Owoce morza w opakowaniach – 4 partie,
-    Owoce morza oferowane luzem – 5 partii,
-    Inne  –  4 partie, tj.:
?    Kostka z limandy 5% glazura luz, paluszki rybne z fileta Nord Capital 450g, dukaty rybne Frosta 320g, paluszki meksykańskie 250g.
Zakwestionowano 23 partie w następujących grupach asortymentowych:
-    Ryby mrożone (bez glazury) w opakowaniach –3 partie ,
-    Ryby mrożone w glazurze w opakowaniach– 13 partii ,
-    Ryby mrożone w glazurze oferowane luzem– 6 partii,
-    Owoce morza oferowane luzem– 1 partia.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

I.    Ocena jakości mrożonych produktów rybołówstwa w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz deklaracji producentów

Badania jakościowe mrożonych produktów rybołówstwa przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym UOKiK w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.
Ogółem zbadano 20 partii mrożonych produktów rybołówstwa w poszczególnych grupach asortymentowych:
-    Ryby mrożone w glazurze w opakowaniach– 11 partii,
-    Ryby mrożone w glazurze oferowane luzem– 8 partii,
-    Owoce  morza w opakowaniach – 1 partia,

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 3 partie u 2 przedsiębiorców, tj.:

- Hurtownia ryb w Koszalinie, gdzie oferowano  1 partię 155 kg pangi filet bez skóry, głęboko mrożony, glazurowany (luz), którą zakwestionowano z uwagi na wyższą zawartość glazury w stosunku do deklarowanej przez producenta w oznakowaniu opakowań zbiorczych (wynik badania próbki: 25,4% (niepewność 6,5) oraz wynik badania próbki kontrolnej: zawartość glazury: 28 ± 3% a deklaracja producenta na opakowaniu 20%.

Wobec powyższego zostanie:
- przesłane wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z siedzibą w Pile z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
- skierowane wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
- skierowana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ryby mrożonej,
- wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
-  przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań nie stwierdzono w obrocie ww. produktu.

- sklep w Pyrzycach, gdzie oferowano:
- rybę Filet z pangi bez skóry glazurowany 500g; 20% glazury, produkt głęboko mrożony, dla którego w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt jest niezgodny z deklaracją producenta w zakresie masy netto ryby bez glazury (g) w jednej próbce po uwzględnieniu niepewności pomiaru (wynik badań: 372g +/- 25) oraz w wyniku badań próbki kontrolnej stwierdzono, że masa netto ryby bez glazury (g) z uwzględnieniem niepewności pomiaru - w 1 opakowaniu jednostkowym z 3 opakowań badanych nie spełnia wymagań zawartych w deklaracji (wynik: 364±19g), a deklaracja producenta na opakowaniu jednostkowym wynosiła 400g.
Ponadto procentowa zawartość glazury w ww. rybie, w której stwierdzono zaniżenie masy netto ryby, stanowi więcej niż 20% zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu.

- rybę Filet z miruny ze skórą glazurowany, produkt głęboko mrożony, 25% glazury, dla którego w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt jest niezgodny z deklaracją producenta na opakowaniu zbiorczym w zakresie zawartości glazury (wynik badań: 31,7 %) oraz również w wyniku badań próbki kontrolnej stwierdzono, że wynik oznaczenia glazury (29±3%) nie spełnia wymagań jakościowych zadeklarowanych przez producenta która wynosiła  25% co podano na opakowaniu zbiorczym.

Wobec powyższego:
?    przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
?     skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do producentów kwestionowanych produktów z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
?     skierowano 2 informacje do właściwych terytorialnie WIJHARS,
?    zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
?    zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Mając na uwadze  przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości masy netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą.
W powyższym zakresie badaniem objęto 12 partii mrożonych produktów rybołówstwa w ilości 28 opakowań jednostkowych, nie kwestionując żadnego opakowania jednostkowego.


    II. Prawidłowość oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa

Prawidłowość oznakowania produktów sprawdzono w odniesieniu do postanowień:
?    rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej  organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(Dz. U. L 17 z 21.1.2000, s. 22  z późn. zm.),
?     rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23.10 2001, s. 6 z późn zm.),
?     rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr  811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE)  nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. U. L 343 z 22.12.2009 s.1),
?     ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),
?     ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych  (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
?     rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),
?     rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia  2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r. s.9; sprostowanie Dz. U. UE. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.);
?    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),
?    rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2090/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007, s.1 z późn. zm.).
?     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004  s. 55 z późn. zm.);
?     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L404 z 30.12.2006 s.9; sprostowanie: Dz. U. L12 z 18.1.2007 s.3 z późn. zm.),

Kontrolowane produkty nie posiadały chronionych nazw geograficznych i nazw pochodzenia. Nie stwierdzono naruszenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012 str. 1).

Na podstawie analizy oznakowania opakowań jednostkowych w trakcie przeprowadzanych kontroli u przedsiębiorców, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy towarowej, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 z późn. zm).

Badaniom w zakresie oznakowania poddano 60 partii mrożonych produktów rybołówstwa, z czego zakwestionowano 18 partii ww. produktów.

Nieprawidłowo oznakowane produkty oferowano do sprzedaży u przedsiębiorców:

1.    w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

-  1 partię fileta z pangi bez skóry mrożonego glazurowanego 10% glazury PGM 500g najlepiej spożyć przed: 11.12.2013r., dla którego na opakowaniu jednostkowym stwierdzono brak pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W związku z powyższym:
- przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
- zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Zakwestionowany produkt jw. został wycofany z obrotu handlowego.
Na przesłane wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca i producent udzielili odpowiedzi, w której zobowiązali się podjąć działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.


2.    w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

-  5 partii ryb glazurowanych (halibut filet b/sk., mintaj filet b/sk., sola filet b/sk., tilapia filet b/sk., panga filet b/sk.) i 3 partie ryb mrożonych (miruna filet ze skórą, dorsz filet z/sk., morszczuk b/sk.) oferowanych do sprzedaży luzem, dla których  stwierdzono brak informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).
Ponadto przy ww. 5 partiach ryb glazurowanych, stwierdzono w miejscu sprzedaży również brak  informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie, co narusza § 17 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Na przesłane wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, w której zobowiązał się podjąć działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

Z uwagi na zakwestionowane partie produktów wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

3.    Punkt sprzedaży w Koszalinie, gdzie zakwestionowano:

- 1 partię 14 opakowań filetów z pangi mrożonych w ilości 15,138 kg, oraz 1 partię 10 opakowań filetów z mintaja mrożonych w ilości 12,300 kg, dla których stwierdzono brak informacji: dotyczących składników występujących w środku spożywczym; daty minimalnej trwałości; sposobu przygotowania; danych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu; zawartość netto; warunki przechowywania; oznaczenie partii produkcyjnej, co stanowiło naruszenie przepisów § 2 ust.1 pkt 2,3,4,5a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577, z późń. zm.), § 2 ust.1 pkt 6,7 i 8 cytowanego rozporządzenia oraz brak było informacji w zakresie masy netto po odsączeniu dla środka spożywczego w postaci głęboko mrożonej, co stanowiło naruszenie § 13 ust. 6 rozporządzenia jw.
Ponadto stwierdzono brak informacji: produkt głęboko mrożony, określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania; nie zamrażać powtórnie albo podobne określenie, co stanowiło naruszenie przepisów § 26 ust.1 pkt.1,2,3 rozporządzenia jw.
Na opakowaniach tych wyrobów na przyklejonych etykietach uwidoczniono niepełne nazwy, podano „Panga” i „Morszczuk” zamiast „Filety z pangi ” i „Filety z mintaja ” oraz nie podano informacji dotyczących postaci środka spożywczego tzn., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem art.47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr  136, poz. 914 ze zm.)
Brak ww. informacji stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

Ww. produkty zostały do sklepu dostarczone w prawidłowo oznakowanych opakowaniach transportowych, następnie przepakowane przez personel sklepu w opakowania jednostkowe.


- 1 partię 6 opakowań morszczuka argetyńskiego filet b/sk a`500g, z uwagi na niepodanie informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 26 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw.

W związku z powyższym:
-    przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
-    skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
-    o pakowaniu przetworów rybnych w sklepie poinformowano właściwy PPIS.

Z uwagi na zakwestionowane partie produktów wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

4.    Supermarket w Koszalinie, gdzie zakwestionowano:

- 1 partię 42 opakowań mrożonych filetów  z pangi białej w ilości 32,02 kg, oraz 1 partię 28 opakowań mrożonych tuszy nototenii w ilości 17,858 kg, z uwagi na brak informacji: dotyczących składników występujących w środku spożywczym, daty minimalnej trwałości, sposobu przygotowania, danych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu oraz warunków przechowywania; oznaczenia partii produkcyjnej, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem przepisów § 2 ust.1 pkt.2,3,4,5a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości handlowej  artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577, z późń. zm.),  § 2 ust.1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).
Ponadto stwierdzono brak masy netto po odsączeniu dla środka spożywczego w postaci głęboko mrożonej, co stanowiło naruszenie § 13 ust.6 cytowanego rozporządzenia oraz dodatkowo brak informacji: produkt głęboko mrożony, określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, nie zamrażać powtórnie albo podobne określenie, co stanowiło naruszenie przepisów § 26 ust.1 pkt.1,2,3 rozporządzenia jw.

Ww. produkty zostały do sklepu dostarczone w prawidłowo oznakowanych opakowaniach transportowych, następnie przepakowane przez personel sklepu w opakowania jednostkowe.

Na opakowaniach filetów mrożonych z pangi białej i nototeni tuszy na przyklejonych przez personel sklepu etykietach  nie podano informacji dotyczących postaci środka spożywczego tzn., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony (na nototenii umieszczono „mrożona”), co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem art.47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr  136, poz. 914 ze zm.) co nie odpowiada wymaganiom określonym w art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).
Ww. produkty personel sklepu zapakował w opakowania o różnej gramaturze z opakowań zbiorczych i zamieścił na nich informacje takie jak: nazwę wyrobu (panga biała filet mrożony, nototenia tusza), masę netto (kg), cenę, datę pakowania oraz nazwę i adres sklepu.

- 1 partię 15 opakowań kostki z fileta z mintaja mrożonej/glazurowanej „Family Fish” a`600 g,   z uwagi na brak informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, co stanowiło naruszenie art.4 ust.1 cytowanej ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 26 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw.


Wobec powyższego:
-    przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
-    skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
-    o pakowaniu przetworów rybnych w sklepie poinformowano właściwy PPIS.

Z uwagi na zakwestionowane partie produktów wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

5.    sklep rybno–spożywczym w Świdwinie, gdzie zakwestionowano:

- 1 partię 10 kg  limandy żółtopłetwej kostka 100g produkt głęboko mrożony, z uwagi na fakt, iż w oznakowaniu opakowań tego wyrobu podano nieprawidłową nazwę naukową danego gatunku tj. „łac.Theragra Chalcogramma”, która jest nazwą mintaja, a powinno być „Limanda Aspera” właściwa dla limandy żółtopłetwej.
Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w rozdziale III artykuł 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U.L278 z  23.10.2001 str.6 ze zm.);

- 1 partię 5 kg filetów limandy żółtopłetwej mrożonej glazurowanej, oraz 1 partię 2 kg krewetek mrożonych glazurowanych, dla których w miejscu sprzedaży ww. dwóch partii mrożonych glazurowanych produktów rybołówstwa (pakowanych przy sprzedaży) stwierdzono brak dodatkowej informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby i owoców morza, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań określonych w  § 17 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).
W trakcie kontroli przedsiębiorca uwidocznił na wywieszkach ww. produktów procentową zawartość glazury.

W związku z powyższym:
-    przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
-    skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.

Z uwagi na zakwestionowane partie produktów wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

III.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oraz warunków przechowywania

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości mrożonych produktów rybołówstwa oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych  przedsiębiorców, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
Warunki i sposób przechowywania mrożonych produktów rybołówstwa sprawdzono uwzględniając zalecenia producentów, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 z późn. zm.).
 
Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w sklepie rybno – spożywczym w Świdwinie, gdzie 2 partie ryb mrożonych glazurowanych (partię 5 kg filetów z limandy żółtopłetwej i 1,5 kg filetów z pangi) przechowywano w niewłaściwych warunkach termicznych tj. poza urządzeniem chłodniczym zamiast przechowywać je zgodnie z zaleceniem producenta w temperaturze –18 °C.
Powyższe stanowiło  naruszenie przepisów załącznika II rozdział IX pkt.2 i 3  rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U.  L. 139 z 30.04.2004 s.1 ze zm.)
Decyzją przedsiębiorcy ww. produkty wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.
O nieprawidłowym przechowywaniu mrożonych produktów rybołówstwa poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

Sprawdzono stan opakowań jednostkowych, poddanych kontroli partii mrożonych produktów rybołówstwa nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.


    IV. Prezentacja środków spożywczych

Powyższe sprawdzono w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.).  
W trakcie kontroli nie stwierdzono by etykietowanie, reklama i prezentacja mrożonych produktów rybołówstwa z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób wprowadzała konsumentów w błąd. Nie stwierdzono naruszenia art.16 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady jw.


    V. Identyfikowalność towarów

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/211 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011,s.2) oraz art. 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006( Dz. U. L 343 z 22.12.2009, s. 1)

Badaniem objęto 60 partii mrożonych produktów rybołówstwa. Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, co umożliwiało  identyfikację dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

    VI. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.


    VII. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze    zm.)

Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

•    wysłania 8 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
•    wysłania 7 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
•    przesłania 7 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,
•    przesłania 3 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej.


Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

- zostaną wszczęte  postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,
- materiały z 7 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.


                            Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                                                                                                    tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-05-2013 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 29-05-2013 08:45