Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Realizując program kontroli UOKiK z dnia 02 lutego 2022 r. w zakresie kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2022 r. łącznie 117 kontroli.
Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenia konsumentów. Kontrolą objęto placówki oferujące do sprzedaży artykuły żywnościowe i nieżywnościowe, jak również placówki świadczące usługi.

Skontrolowano 64 placówki należące do sieci handlowych, 43 punkty detaliczne, 5 zakładów usługowych (myjnie 3, zakład fryzjerski 1, zakład naprawy samochodów 1), 1 stację benzynową, 2 podmioty świadczące usługi hotelarskie, 1 parking oraz 1 placówkę gastronomiczną. Badaniem objęto ogółem 13 533 produktów, z czego zakwestionowano   2 071. Zbadano cenniki u 9 przedsiębiorców, kwestionując je u 3 przedsiębiorców, prowadzących zakład fryzjerski, myjnię samochodową oraz hotel. Zbadano również sposób uwidaczniania cen na plafonie cenowym na stacji paliw.

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 69 placówkach, w tym nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów dotyczących uwidocznienia cen stwierdzono u 61 podmiotów. W pozostałych 8 placówkach stwierdzono wyłącznie tzw. inne nieprawidłowości (m.in. towary przeterminowane, wagi bez aktualnej cechy legalizacji).

Placówki, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cen, to:
1)    sieci handlowe (34),
2)    placówki detaliczne (22),
3)    różne placówki usługowe (5).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

SKLEPY SIECI HANDLOWYCH:

Zagadnienie to zbadano u 64 przedsiębiorców. W tych placówkach badaniem objęto 9008 artykułów, z czego zakwestionowano łącznie 849, tj.:

 •     270 wyrobów w ogóle nie było oznaczonych ceną i ceną jednostkową,
 •     508 produkty były nieoznaczone ceną jednostkową,
 •     48 wyrobów z błędnie wyliczoną ceną jednostkową,
 •     przy 39 towarach stwierdzono nieprawidłowe oznaczenie cenowe (cena na wywieszce była niezgodna z ceną zakodowaną w kasie).

Nieprawidłowości stwierdzono u 40 przedsiębiorców.
Naruszenie obowiązków określonych w przepisach dotyczących cen stwierdzono u 34 przedsiębiorców (w tym u 3 przedsiębiorców stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie cen jak i inne nieprawidłowości). U 6 przedsiębiorców stwierdzono wyłącznie inne nieprawidłowości.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektorzy występując w charakterze klientów dokonali zakupu kontrolnego we wszystkich 64 podmiotach.
Ustalono, że u 1 przedsiębiorcy należność za zakupione towary objęta była obniżką, która nabijana była na kasę ręcznie przez osobę obsługującą. Stwierdzono różnicę, na korzyść konsumenta, pomiędzy cenami uwidocznionymi przy towarach a pobranymi.
W innym przypadku osoba obsługująca za zakupiony towar (pomarańcze w ilości 1,64kg, w cenie 9,00zł za kg ) naliczyła wartość 9,00zł, tj. mniejszą o 5,76zł.
U kolejnego przedsiębiorcy w wyniku rozliczenia zakupu kontrolnego ustalono, że w odniesieniu do 3 towarów stwierdzono różnice w cenach, tj. w 2 na korzyść klienta, a w 1 na niekorzyść. Finalnie osoba obsługująca wyliczyła, zażądała i pobrała należność mniejszą niż należało.
Sprawdzając zagadnienie pod względem rzetelności obsługi konsumentów zwracano również uwagę na towary sprzedawane „na wagę”. Czy masa opakowania, w którym są odważane produkty jest odejmowana od ogólnej masy. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano.
 
Nie stwierdzono przypadków aby przedsiębiorcy stosowali praktykę polegającą na podawaniu cen jednostkowych produktów podobnych, wyeksponowanych obok siebie, raz w przeliczeniu na 100 g, a raz na 1 kg.
U żadnego przedsiębiorcy nie stwierdzono w ofercie sklepu towarów jednorodnych
w opakowaniach zwiększonych o ilość „bezpłatną” (tzw. gratis).

U 63 przedsiębiorców dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej/czytniku z cenami uwidocznionymi w miejscu sprzedaży detalicznej (na towarach, wywieszkach). U 7 z nich stwierdzono różnice w cenach między wywieszkami a cenami zakodowanymi w kasie, w tym u 5 przedsiębiorców różnice były zarówno na korzyść jak i niekorzyść klienta. W 1 placówce, ceny towarów zakodowane w kasie fiskalnej były wyższe niż ceny za te towary uwidocznione przy nich na wywieszce (na niekorzyść konsumenta). Natomiast w 1 sklepie, ceny zakodowane w kasie fiskalnej były niższe niż uwidocznione na wywieszkach (na korzyść klienta).

U 1 przedsiębiorcy nie było możliwości porównania cen uwidocznionych przy towarach z cenami zakodowanymi w kasie z uwagi na to, iż ceny wprowadzane były ręcznie.

U 11 przedsiębiorców nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. Do 10 przedsiębiorców zostały skierowane wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do 3 przedsiębiorców zostaną skierowane wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W trakcie 15 kontroli wydano żądania porządkowo-organizacyjne. 1 przedsiębiorca poinformował o podjętych działaniach po kontroli (bez wysyłania wystąpienia pokontrolnego).

W związku z ustaleniami kontroli:

 • na 13 przedsiębiorców nałożono w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne o łącznej wysokości 23.900,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług),
 • na 1 przedsiębiorcę nałożono w drodze decyzji administracyjnych karę pieniężną w wysokości 1.170,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług),
 • w odniesieniu do 1 przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie uwidaczniania cen,
 • w odniesieniu do 6 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie uwidaczniania cen.

Podczas kontroli stwierdzono również sprzedaż produktów po upływie terminów przydatności do spożycia oraz stosowanie przyrządów pomiarowych (wagi) bez ważnego dowodu prawnej kontroli metrologicznej.
W związku z ww. ustaleniami:
-    nałożono 5 mandatów z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063) o łącznej wysokości 800,00 zł,
-   nałożono 4 mandaty za wykroczenie określone w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) wysokości 650,00 zł.

PLACÓWKI  DETALICZNE:

 Kontrole przeprowadzono u 43 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono u 23 przedsiębiorców z czego naruszenie obowiązków określonych w ww. ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług stwierdzono u 22 przedsiębiorców (w tym u 2 przedsiębiorców stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie cen jak i inne nieprawidłowości - sprzedaż produktów po upływie terminów przydatności do użycia, waga z nieaktualną cechą legalizacji).
Natomiast u 1 przedsiębiorcy stwierdzono wyłącznie inne nieprawidłowości (sprzedaż produktów po upływie terminów przydatności do użycia).

Badaniem w tym zakresie objęto ogółem 4313 produktów, z czego zakwestionowano 1160 towarów, tj.:
-    177 wyrobów w ogóle nie było oznaczonych ceną i ceną jednostkową,
-    909 towary były nieoznaczone ceną jednostkową
-    73 wyrobów z błędnie wyliczoną ceną jednostkową,
-    przy 1 towarze stwierdzono nieprawidłowe oznaczenie cenowe (cena na wywieszce była niezgodna z ceną zakodowaną w kasie).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektorzy występując w charakterze klientów dokonali zakupu kontrolnego w 42 placówkach. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie dokonano zakupu u 1 przedsiębiorcy, gdyż było to jedynie biuro firmy.
Sprawdzając zagadnienie rzetelności obsługi konsumentów zwracano również uwagę na towary sprzedawane „na wagę”. Czy masa opakowania, w którym są odważane produkty jest odejmowana od ogólnej masy. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano.

Nie stwierdzono przypadków, aby przedsiębiorcy stosowali praktykę polegającą na podawaniu cen jednostkowych produktów podobnych, wyeksponowanych obok siebie, raz w przeliczeniu na 100 g, a raz na 1 kg.

Towary sprzedawane luzem posiadały uwidocznioną cenę jednostkową. U żadnego przedsiębiorcy nie stwierdzono w ofercie sklepu towarów jednorodnych w opakowaniach zwiększonych o ilość „bezpłatną” (tzw. gratis).

Tylko u 20 przedsiębiorców, dokonano porównania cen (w tym 4 promocyjnych) zakodowanych w kasie fiskalnej z cenami uwidocznionymi na towarach przy czym niezgodności nie stwierdzono. U pozostałych przedsiębiorców nie było możliwości porównania cen uwidocznionych przy towarach z cenami w kasach z uwagi na to, iż ceny towarów wprowadzane były ręcznie, bądź kontrolowany punkt był jedynie biurem handlowym.

U 11 przedsiębiorców stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania czynności kontrolnych (bez wydania żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych).
Do 5 przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
W trakcie 7 kontroli wydano żądania porządkowo-organizacyjne.
Do 1 przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne zostanie wysłane.

(w trakcie jednej kontroli wydano żądanie porządkowo-organizacyjne dotyczące nielegalizowanej wagi oraz wystosowano wystąpienie pokontrolne dotyczące cen)

W związku z ustaleniami kontroli:
-    na 17 przedsiębiorców nałożono w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne w łącznej wysokości 17.480,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 1
ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług).
-     w odniesieniu do 1 przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
-    w odniesieniu do u 1 przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne,

Jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym w wysokości 150,00 zł z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063).

PLACÓWKI, W KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY PROWADZILI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ (zakład fryzjerski, zakład naprawy samochodów, myjnia)

W powyższym temacie kontrolą objęto 5 przedsiębiorców w tym:
-    1 przedsiębiorcę prowadzącego zakład fryzjerski. Ustalono, że miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik. Ceny usług podano w przedziałach „od – do” oraz „od”, tj. w sposób nie zapewniający jednoznacznej, niebudzącej wątpliwości informacji, co do faktycznych cen za usługi. Nieprawidłowości usunięto podczas kontroli. Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

-    1 przedsiębiorcę prowadzącego zakład naprawy samochodów i sklep motoryzacyjny, u którego inspektorzy nie ujawniając służbowego charakteru pobytu, dokonali zakupu kontrolnego. W toku kontroli sprawdzono rzetelność zakupu kontrolnego. Ustalono, że należność za zakupione towary została wyliczona i pobrana w sposób prawidłowy.
Stwierdzono, że w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniono cennik świadczonych usług, w którym ceny oraz ich zakres podane były zgodnie z przepisami. Badaniem objęto 100 towarów znajdujących się w ofercie handlowej kontrolowanego przedsiębiorcy. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że informacje o cenach były czytelne, widoczne, łatwo  i  bezpośrednio dostępne  dla nabywców. Przy 50 towarach stanowiących asortyment sklepu motoryzacyjnego, posiadających na opakowaniach informację o masie lub objętości, nie uwidoczniono cen jednostkowych. Przy pozostałych sprawdzonych towarach nie stwierdzono podawania cen jednostkowych, w szczególności produktów podobnych wyeksponowanych obok siebie, w przeliczeniu na różne wielkości jednostek miar. Sprawdzono również prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych oraz porównano zgodność cen uwidocznionych przy produktach z cenami zakodowanymi w kasie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Nieprawidłowości usunięto podczas kontroli bez wydania żądania. W stosunku do tego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

-    3 przedsiębiorców prowadzących myjnie samochodowe. Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy stwierdzając, że w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów nie udostępniono cennika świadczonych usług. Po wskazaniu nieprawidłowości przedsiębiorca, bez wydania żądania, w trakcie kontroli uwidocznił wymagany cennik.
Na przedsiębiorcę nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług).

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Kontrolą objęto 1 przedsiębiorcę, u którego inspektorzy nie ujawniając służbowego charakteru, dokonali zakupu kontrolnego. W toku kontroli sprawdzono rzetelność zakupu kontrolnego. Ustalono, że należność za zakupione towary została wyliczona i pobrana w sposób prawidłowy.

W zakresie uwidocznienia cennika nieprawidłowości nie stwierdzono. W miejscu świadczenia usług uwidoczniono cennik zawierający pełną nazwę potrawy lub wyrobu oraz określenie ich ilości.

Niemniej stwierdzono, że w ofercie handlowej znajdowało się 12 towarów pakowanych przy których nie uwidoczniono cen jednostkowych.
W trakcie kontroli wydano ustne żądanie w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. Żądanie zostało wykonane.

Z uwagi na niejednoznaczny opis stwierdzonych nieprawidłowości, który uniemożliwiał właściwą kwalifikację – odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie uwidaczniania cen.

STACJE BENZYNOWE

Kontrolą objęto 1 przedsiębiorcę prowadzącego stację paliw, u którego inspektorzy nie ujawniając służbowego charakteru pobytu, dokonali zakupu kontrolnego. W toku kontroli sprawdzono rzetelność zakupu kontrolnego poprzez sprawdzenie obliczenia i pobrania należności, z zastosowaniem cen uwidocznionych na towarach. Ustalono, że należność za zakupione towary została wyliczona i pobrana w sposób prawidłowy.
Badaniem objęto 100 towarów znajdujących się w ofercie handlowej kontrolowanego przedsiębiorcy. Nie kwestionowano sposobu uwidocznienia cen i cen jednostkowych. Ustalono, że ceny paliw podane były na plafonie cenowym w sposób czytelny dla kierowców pojazdów poruszających się po drodze i zbliżających się do stacji.

PŁATNE PARKINGI

Kontroli poddano 1 przedsiębiorcę prowadzącego płatny parking. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W widocznym i ogólnodostępnym miejscu znajdował się cennik usług. Uwidocznione cenniki zgodne były z obowiązującymi przepisami.

PLACÓWKI, W KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE HOTELARSTWA

Kontrolę dotyczącą usług hotelarskich przeprowadzono u 2 przedsiębiorców. Nieprawidłowości dotyczące uwidaczniania cen stwierdzono w trakcie 1 kontroli (hostel). W miejscu ogólnodostępnym kontrolowany przedsiębiorca nie uwidocznił cen oferowanych noclegów w cenniku. Ponadto przedsiębiorca pokazał kontrolującym 4 pokoje przygotowane do wynajęcia, w których stwierdzono, że nie wyłożył lub nie wywiesił katalogu zawierającego ceny noclegu.Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne.

Na przedsiębiorcę nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 1.300,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług). Przedsiębiorca wniósł odwołanie. Sprawa w toku.

Natomiast drugi przedsiębiorca świadczył usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Powyższe stanowiło naruszenie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211). Za wykroczenie określone w art. 601 § 4 pkt 3 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.), na przedsiębiorcę nałożono mandat w wysokości 200,00 zł. Stwierdzono również, że przedsiębiorca nie posiadał dokumentów potwierdzających spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych - wymaganych przepisami §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).
Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne. Zostały także skierowane pisma informacyjne do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, Prezydenta Miasta Koszalin, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.
Nie kwestionowano zagadnień dotyczących cen. W miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik zawierający wymagane informacje. Cennik zawierał 1 pozycję dotyczącą doby hotelowej; przedsiębiorca wynajmował wyłącznie 2 jednakowe apartamenty przy czym nie oferował dodatkowych usług poza noclegiem.

PODSUMOWANIE

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wydania 32 decyzji z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, na łączną kwotę 43.680,00 zł,
 • wydania 1 decyzji z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, w wysokości 1.170,00 zł,
 • wszczęto 2 postępowania administracyjne,
 • zostanie wszczętych 9 postępowań administracyjnych,
 • nałożono łącznie 11 mandatów na wartość 1800,00 zł, w tym:

a)    z art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4 mandaty, wartości 650,00 zł,
b)    z art. 601 § 4 pkt 3 ustawy Kodeks wykroczeń – 1 mandat, wartości 200,00 zł.,
c)    z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach – 6 mandatów, wartości 950,00 zł.

 

 

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 10-02-2023 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 10-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 10-02-2023 08:38