Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego w pierwszym półroczu 2022 r. łącznie 65 kontroli.
Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenia konsumentów. Kontrolą objęto placówki oferujące do sprzedaży artykuły żywnościowe jak i nieżywnościowe, w tym również oferujące materiały budowlane.

Skontrolowano 31 placówek należących do sieci handlowych, 30 do placówek detalicznych oraz przeprowadzono 4 kontrole w placówkach usługowych (hotel (1), myjnie (2), gastronomia (1). Badaniem objęto ogółem 7531 produktów, z czego zakwestionowano 1254 wyrobów. Ponadto zbadano cenniki u 4 przedsiębiorców, kwestionując cennik u 1 przedsiębiorcy prowadzącego myjnie.

Spośród produktów objętych kontrolą 131 wyrobów oferowanych było do sprzedaży w cenach promocyjnych.

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 37 placówkach, w tym nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów dotyczących uwidocznienia cen stwierdzono w 30 podmiotach (w tym w 5 podmiotach stwierdzono również tzw. inne nieprawidłowości), w pozostałych 7 placówkach stwierdzono natomiast wyłącznie tzw. inne nieprawidłowości. W poszczególnych grupach podmiotów nieprawidłowości kształtowały się następująco:
1)    sieci handlowe (15), w tym:
-    u 2 przedsiębiorców stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie cen jak i inne nieprawidłowości,
-    u 5 przedsiębiorców w zakresie wyłącznie innych nieprawidłowości,
-    u 8 przedsiębiorców stwierdzono wyłącznie nieprawidłowości w zakresie cen
2)    placówki detaliczne (19), w tym u:
-    1 przedsiębiorcy w zakresie wyłącznie innych nieprawidłowości
-    3 przedsiębiorców stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie cen jak i inne,
-    15 przedsiębiorców stwierdzono wyłącznie nieprawidłowości w zakresie cen,
3)    placówki usługowe (3) tj.:
-    gastronomiczne (u 1 przedsiębiorcy) - stwierdzono wyłącznie nieprawidłowości w zakresie cen,
-    w zakresie hotelarstwa (u 1 przedsiębiorcy) – stwierdzono wyłącznie inne nieprawidłowości,
-    myjnie samochodowe (u 1 przedsiębiorcy) stwierdzono wyłącznie nieprawidłowości w zakresie cen

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

SKLEPY SIECI HANDLOWYCH:

Zagadnie to zbadano u 31 przedsiębiorców. W tych placówkach badaniem objęto 4466 artykułów, z czego zakwestionowano łącznie 190, tj.:

 •     2 produkty nie były oznakowane ceną,
 •     29 produktów nie było oznaczonych ceną i ceną jednostkową,
 •     przy 126 produktach nie uwidoczniono cen jednostkowych,
 •     28 produktów posiadało nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe,
 •     przy 5 produktach cena na wywieszce była niezgodna z ceną zakodowaną w kasie.

Naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju stwierdzono u 10 przedsiębiorców (w tym u 2 przedsiębiorców stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie cen jak i inne nieprawidłowości), natomiast u 5 przedsiębiorców stwierdzono wyłącznie inne nieprawidłowości.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektorzy występując w charakterze klientów dokonali zakupu kontrolnego we wszystkich 31 podmiotach. Sprawdzając zagadnienie pod względem rzetelności obsługi konsumentów zwracano również uwagę na towary sprzedawane „na wagę”, czy masa opakowania, w którym są odważane produkty jest odejmowana od ogólnej masy. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano.
 
Nie stwierdzono przypadków aby przedsiębiorcy stosowali praktykę polegającą na podawaniu cen jednostkowych produktów podobnych, wyeksponowanych obok siebie, raz w przeliczeniu na 100 g, a raz na 1 kg.
Towary sprzedawane luzem posiadały uwidocznioną cenę jednostkową. U żadnego przedsiębiorcy nie stwierdzono w ofercie sklepu towarów jednorodnych w opakowaniach zwiększonych o ilość „bezpłatną” (tzw. gratis).

U 29 przedsiębiorców dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej/czytniku z cenami uwidocznionymi w miejscu sprzedaży detalicznej (na towarach, wywieszkach). U 1 z nich stwierdzono różnice w cenach przy 5 produktach na wywieszkach z cenami w kasie. Niezgodność ta przejawiała się na niekorzyść konsumenta, cena zakodowana w kasie fiskalnej była wyższa niż cena za ten towar uwidoczniona przy nim na wywieszce. Dotyczyło to następujących produktów:

 •     śmietana Piątnica 18% 200 g - cena na wywieszce 1,79 zł, cena w kasie 1,99 zł,
 •     ser Rycki Edam 135 g - cena na wywieszce 4,19 zł, cena w kasie 4,49 zł,
 •     sos tatarski Darley 400 g - cena na wywieszce 4,19 zł, cena w kasie 4,49 zł,
 •     sos Hamburger Darley 400 g - cena na wywieszce 4,19 zł, cena w kasie 4,49 zł,
 •     ketchup Chemstart 560 g - cena na wywieszce 2,99 zł, cena w kasie 3,29 zł.

U pozostałych przedsiębiorców nie było możliwości porównania cen uwidocznionych przy towarach z cenami w kasach z uwagi na to, iż ceny towarów wprowadzane były ręcznie.

7 kontrolowanych przedsiębiorców oferowało do sprzedaży wyroby w cenach promocyjnych. Objęto sprawdzeniem 131 tych wyrobów i dokonano porównania z cenami zaewidencjonowanymi w kasie. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Podczas kontroli stwierdzono również u 4 przedsiębiorców stosowanie przyrządów pomiarowych (wag) bez ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej oraz u 4 przedsiębiorców oferowano do sprzedaży produkty po upływie terminów przydatności do spożycia.

U 7 przedsiębiorców wydano ustne żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. W trakcie kontroli żądania zostały wykonane. 4 przedsiębiorców usunęło nieprawidłowości w trakcie trwania kontroli bez stawiania żądań w tym zakresie.

Do 4 przedsiębiorców zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W związku z ustaleniami kontroli:

 •     na 4 przedsiębiorców nałożono w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne  w łącznej wysokości 1.570,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług),
 •     na 1 przedsiębiorcę nałożono w drodze decyzji administracyjnych karę pieniężną  w wysokości 1.170,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług),
 •     wydano 1 decyzję o odstąpieniu od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 189f § 1 pkt 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
 •     w odniesieniu do 4 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie uwidaczniania cen,
 •     nałożono 4 mandaty za wykroczenie określone w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) o łącznej wysokości 650,00 zł,
 •     nałożono 4 mandaty z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2021 r., poz. 2068) o łącznej wysokości 650,00 zł.

PLACÓWKI  DETALICZNE:

    Kontrole przeprowadzono u 30 przedsiębiorców, w tym u 1 prowadzącego sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej. Nieprawidłowości stwierdzono u 19 przedsiębiorców z czego, naruszenie obowiązków określonych w ww. ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług stwierdzono u 18 przedsiębiorców (w tym u 3 przedsiębiorców stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie cen jak i inne). Natomiast u 1 przedsiębiorcy stwierdzono wyłącznie tzw. inne nieprawidłowości

Badaniem w tym zakresie objęto ogółem 3.053 produkty, z czego zakwestionowano 1.052 towary, tj.:

 •     61 produktów nie było oznaczonych ceną,
 •     108 produktów nie było oznaczonych ceną i ceną jednostkową,
 •     przy 843 produktach nie uwidoczniono cen jednostkowych,
 •     40 produktów posiadało nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe.

Podczas kontroli u 3 przedsiębiorców (jw.) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o obowiązku uwidaczniania cen w tym również:
-    u 1 stosowanie przyrządu pomiarowego (wagi) bez ważnego dowodu prawnej kontroli metrologicznej,
-     u 2 oferowane były do sprzedaży produkty przemysłowe po upływie terminów przydatności do użycia.

Ponadto u 1 przedsiębiorcy stwierdzono wyłącznie nieprawidłowości w zakresie produktów przemysłowych po upływie terminów przydatności do użycia.

Objęty kontrolą przedsiębiorca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej wystawiał w swoim biurze ofertę tj. przykładowe produkty wraz z ich opisem (parametry, cena). Klient/konsument miał możliwość zapoznania się z ofertą sprzedaży wraz z otrzymaniem od pracownika biura porady, natomiast zakup mógł nastąpić jedynie za pośrednictwem strony internetowej bądź klient/konsument mógł zamówić towar za pośrednictwem pracownika. Kontrolowany przedsiębiorca zajmował się sprzedażą urządzeń związanych z obróbką powietrza (klimatyzacje, wentylacje, ogrzewnice, osuszacze). Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o obowiązku uwidaczniania cen nie stwierdzono.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektorzy występując w charakterze klientów dokonali zakupu kontrolnego w 29 sklepach. Sprawdzając zagadnienie rzetelności obsługi konsumentów zwracano również uwagę na towary sprzedawane „na wagę”, czy masa opakowania, w którym są odważane produkty jest odejmowana od ogólnej masy. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano. U przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej nie dokonywano zakupu kontrolnego.

Wśród oferty handlowej skontrolowanych przedsiębiorców nie było produktów w promocyjnych cenach. Towary sprzedawane luzem posiadały uwidocznioną cenę jednostkową. U żadnego przedsiębiorcy nie stwierdzono w ofercie sklepu towarów jednorodnych w opakowaniach zwiększonych o ilość „bezpłatną” (tzw. gratis).

U 15 przedsiębiorców, u których dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej z cenami uwidocznionymi na towarach niezgodności nie stwierdzono. U pozostałych przedsiębiorców nie było możliwości porównania cen uwidocznionych przy towarach z cenami w kasach z uwagi na to, iż ceny towarów wprowadzane były ręcznie.

U 5 przedsiębiorców wydano ustne żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych w zakresie naruszenia przepisów o obowiązku uwidaczniania cen. W trakcie kontroli żądania zostały wykonane.

U 9 przedsiębiorców stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania czynności kontrolnych (bez wydania żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych).

Do 4 przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

U 1 przedsiębiorcy wydano zarówno ustne żądanie w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybienia porządkowego w zakresie naruszenia przepisów ustawy Prawo o miarach oraz skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie cen.

W związku z ustaleniami kontroli:

 •     na 10 przedsiębiorców nałożono w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne  w łącznej wysokości 4.580,00 zł (na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług),
 •     wydano 2 decyzje o odstąpieniu od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 189f § 1 pkt 1 oraz art. 104 ww. ustawy k.p.a. ,
 •     w odniesieniu do 6 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie uwidaczniania cen,
 •     nałożono 1 mandat z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach w wysokości 150,00 zł.

PLACÓWKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE HOTELARSTWA:

Kontrole dotyczące usług hotelarskich przeprowadzono u 1 przedsiębiorcy. W miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik zawierający wymagane informacje. Cennik zawierał 1 pozycję dotyczącą doby hotelowej (przedsiębiorca oferował do wynajęcia wyłącznie 2 jednakowe apartamenty).  Przedsiębiorca nie oferował dodatkowych usług poza noclegiem.

Ponadto stwierdzono, że ww. przedsiębiorca świadczył usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Powyższe stanowiło naruszenie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211). Za wykroczenie określone w art. 601 § 4 pkt 3 ustawy z 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.), na przedsiębiorcę nałożono mandat w wysokości 200,00 zł. Stwierdzono również, że przedsiębiorca nie posiadał dokumentów potwierdzających spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych - wymaganych §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne. Po otrzymaniu odpowiedzi zostaną skierowane pisma do właściwych urzędów.

MYJNIE SAMOCHODOWE:

W powyższym temacie kontrolą objęto 2 przedsiębiorców prowadzących myjnie samochodowe. Nieprawidłowości stwierdzono u 1 (z nich) stwierdzając, że w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów nie udostępniono cennika świadczonych usług. Po wskazaniu nieprawidłowości przedsiębiorca w trakcie kontroli uwidocznił wymagany cennik.
W stosunku do tego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE:

Kontrolą objęto 1 przedsiębiorcę. W zakresie uwidocznienia cennika nieprawidłowości nie stwierdzono. W miejscu świadczenia usług uwidoczniono cennik zawierający pełną nazwę potrawy lub wyrobu oraz określenie jej ilości.

Niemniej stwierdzono, że w ofercie handlowej znajdowało się 12 towarów pakowanych przy których nie uwidoczniono cen jednostkowych.
W trakcie kontroli wydano ustne żądanie w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. W trakcie kontroli żądanie zostało wykonane.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektorzy występując w charakterze klientów dokonali zakupu kontrolnego. Sprawdzając zagadnienie rzetelności obsługi konsumentów nieprawidłowości nie odnotowano.

PODSUMOWANIE

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 •     wydania 14 decyzji z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, na łączną kwotę 6.150,00 zł,
 •     wydania 1 decyzji z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, w wysokości 1.170,00 zł,
 •     wydania 3 decyzji z art. 189f §1 pkt 1 ustawy k.p.a., (odstąpienie od nałożenia kary),
 •     skierowania 10 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 •     nałożenia 4 mandatów za wykroczenie określone w art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o łącznej wysokości 650,00 zł,
 •     nałożenia 5 mandatów z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach o łącznej wysokości 800,00 zł,
 •     nałożenia 1 mandatu z art. 601 § 4 pkt 3 ww. ustawy kw. w wysokości 200,00 zł,
 •     wobec 11 przedsiębiorców będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z nieznajomości obowiązujących przepisów oraz zaniedbań ze strony przedsiębiorców. Dużo nieprawidłowości związanych było także z cenami jednostkowymi - inspektorzy w wielu przypadkach stwierdzali ich brak bądź nieprawidłowe ich wyliczenie.
Brak należytego nadzoru ze strony przedsiębiorców pozbawia konsumenta uzyskania wszystkich niezbędnych informacji wynikających z przepisów prawa. Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości zasadne jest kontynuowanie kontroli w powyższym zakresie.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-07-2022 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 14-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 14-07-2022 11:23