Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2021.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2021

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) Inspekcja Handlowa ma obowiązek sporządzić  sprawozdanie z działalności wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR.

1.    Informacja o liczbie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które wpłynęły do podmiotu uprawnionego oraz wskazanie ich przedmiotu
Do podmiotu uprawnionego, którym jest Inspekcja Handlowa reprezentowana w każdym województwie przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) wpłynęło łącznie 4260 wniosków.
Większość wniosków, tj. 3455 dotyczyło artykułów przemysłowych, w tym 1043 obuwia. Sprzętu RTV i AGD dotyczyło 511 wniosków, odzieży 272, mebli 313, artykułów motoryzacyjnych 128, galanterii 68, sprzętu komputerowego 120, zabawek 18, paliw ciekłych i LPG 9. Pozostałe to nieskategoryzowane sprawy, tj. 973 wnioski.
Usług dotyczyło 805 wniosków, w tym: remontowo-budowlanych 214, motoryzacyjnych 44, pralniczych 15, fryzjerskich i kosmetycznych 25, gastronomicznych 19, usługi edukacyjnych 18. Nieskategoryzowane sprawy to 470.

2.    Informacja o powtarzających się lub istotnych problemach, które prowadzą do sporów konsumenckich, do której mogą być dołączone zalecenia dotyczące unikania lub rozwiązywania takich problemów
Z analizy danych przesyłanych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wynika, że spory w znacznej części dotyczą problemów z realizacją ustawowego prawa odstąpienia od umowy, umów zawartych pod wpływem błędu podstępnie wywołanego przez druga stronę, nienależytym wykonaniem umów o dzieło albo wykonaniem innych usług, niezgodnością towaru z umową, różnicą w ocenie merytorycznej zasadności decyzji przedsiębiorców o oddaleniu reklamacji lub odmowy uwzględnienia konkretnego roszczenia konsumenta (w znacznej części przypadków do sporu dochodziło z powodu nieuznanej lub niewłaściwie rozpatrzonej reklamacji). Część problemów wynikało z niedostatecznej znajomości przepisów regulujących sprzedaż konsumencką oraz braku świadomości, że gwarancja nie jest tożsama z rękojmią. Odmowa przyjęcia reklamacji, nieterminowe jej rozpatrzenie, bądź zbyt długie oczekiwanie na realizację uzgodnień reklamacyjnych były częstym problemem, prowadzącym do sporów na tle konsument - przedsiębiorca.
Po stronie konsumentów w dalszym ciągu występuje: wybiórcza znajomość przepisów związanych z ochroną praw konsumentów, brak pełnego zrozumienia treści zawieranych umów, zbyt wygórowane roszczenia reklamacyjne wnoszone przez konsumentów w odniesieniu do ujawnionych wad rzeczy. Do częstych należą przypadki odmowy uznania roszczeń uzasadniane nieprzestrzeganiem zaleceń co do sposobu użytkowania i konserwacji. Zaś po stronie przedsiębiorców: świadome próby cedowania odpowiedzialności za kwestionowaną jakość towaru na producentów lub dostawców, nierzetelne i nieterminowe realizowanie przyjętych usług.
Częstym przypadkiem jest przeprowadzanie przez sprzedawców kolejnych napraw towaru, pomimo złożonego przez konsumenta żądania zwrotu gotówki lub brak zachowania przez sprzedawców warunku niezwłoczności dla naprawy lub wymiany towaru. Kolejną grupą problemową są meble, reklamowane z uwagi na ujawnianie się wad jakościowych. W zakresie usług bytowych dla ludności najwięcej  zastrzeżeń konsumentów dotyczy wykonania usługach remontowo-budowlanych.
Reasumując, należy stwierdzić, że głównym problemem jest nadal jakość wykonania produktów, poprzez stosowanie często tanich, zastępczych materiałów, które się nie sprawdzają w użyciu. Należy zauważyć, że te same problemy występują corocznie, od wielu lat.
Podkreślić należy, iż sytuacja związana z epidemią Covid-19 spowodowała znaczny spadek liczby wniosków ADR składanych przez konsumentów. Wiązało się to w szczególności z zakazem i ograniczeniami prowadzenia działalności przez istotną część sektorów gospodarki. Spory z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż w galeriach handlowych oraz sklepach wielkopowierzchniowych były powodem większości składanych wniosków ADR.

3.    Informacja o sporach, których rozpatrzenia podmiot uprawniony odmówił,
w stosunku do liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

W przypadku, gdy wnioskodawcą był konsument na 4194 wniosków podmiot odmówił zajęcia się sprawą 88 razy, tj. w przypadku 2,09 proc. spraw. Szczegółowo sytuacja kształtowała się następująco:
—    przedmiot sporu wykraczał poza kategorię sporów objętych właściwością Inspekcji Handlowej - 69 spraw,
—    wnioskodawca nie podjął, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu - 1 sprawa,
—    spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony - 8 spraw,
—    sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd - 6 spraw,
—    wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu - 4 sprawy.
W przypadku, gdy wnioskodawcą był przedsiębiorca – w odniesieniu do  9 wniosków organ odmówił zajęcia się sprawą (100 proc.), ponieważ przedmiot sporu wykraczał poza kategorię sporów objętych właściwością Inspekcji Handlowej.

4.    Informacja o udziale postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które zakończono przed osiągnięciem wyniku,
w stosunku do liczby wszczętych postępowań, a także powody takiego zakończenia, o ile są znane

W przypadku 872 spraw  wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej zakończyły postępowania przed osiągnięciem wyniku, w tym:
—    sprawy przekazane zgodnie z właściwością do innego WIIH – 345 spraw,
—    wnioski, w których druga strona sporu odmówiła wzięcia udziału w postępowaniu (wnioski składane zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców) - 400 przypadków,
—    sprawy, gdy konsument nie zgodził się na propozycję przedsiębiorcy – 67 przypadków,
—    sprawy przekazane innym organom, ze względu na brak właściwości rzeczowej - 20 spraw.

5.    Informacje w przedmiocie średniego czasu trwania postępowania
Średni czas postępowania w sprawie polubownego rozpatrywania sporów konsumenckich wynosił 32,5 dnia.

6.    Informacja o współpracy podmiotów w ramach sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych, jeżeli podmiot uprawniony należy do takiej sieci
Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w ramach współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim rozpatrzyły 29 wniosków.

 

    

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 14-06-2022 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 14-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2022 14:37