Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - ładowarki i zasilacze III kw. 2020 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2020 r. przeprowadził 3 kontrole u przedsiębiorców działających na terenie Szczecina (2) i Koszalina (1).

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu ładowarki i zasilacze pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806) oraz w zakresie niezgodności formalnych  w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r., poz. 544 ze zm.) z uwzględnieniem normy zharmonizowanej PN-EN 60950-1:2006 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”.

Sprawdzeniem objęto ogółem 9 partii sprzętu elektrycznego w tym 6 partii ładowarek oraz 3 partie zasilaczy, przy czym zakwestionowano u 2 przedsiębiorców 6 partii wyrobów (66,6%) z uwagi na naruszenie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Oznakowania CE     

Nie odnotowano uchybień w zakresie umieszczenia na sprzęcie elektrycznym oznakowania CE.  Objęte sprawdzeniem 9 partii sprzętu było oznakowanych w sposób czytelny i trwały znakiem CE, zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. 

2.    Deklaracja zgodności

W trakcie kontroli, do podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym występowano o przedłożenie deklaracji zgodności. W odniesieniu do 9 partii wyrobów podmioty udostępniające bądź wprowadzające ładowarki i zasilacze do obrotu przedłożyły deklaracje zgodności.

Ustalono, że 5 deklaracji zgodności na wyroby sprzedawane przez 2 przedsiębiorców sporządzono w sposób nieprawidłowy. Analizując ich treść stwierdzono, że:
1)    na objęte kontrolą 2 partie uniwersalnych ładowarek sieciowych, wprowadzający przedmiotowe ładowarki do obrotu producent, w treści deklaracji (deklaracja okazana przez kontrolowanego) nie przywołał normy PN-EN 60950-1:2006 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”, co jest niezgodne wymaganiami pkt 6 zał. nr 2 do ww. rozporządzenia.
Nadto należy wskazać, że deklaracje zgodności otrzymane w odpowiedzi na żądanie od producenta (otrzymane po kontroli) odnoszące się do ww. ładowarek zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem w powyższym zakresie nie będzie kierowane pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych związanych ze stwierdzoną nieprawidłowością w trakcie kontroli.

2)    w odniesieniu do 2 partii ładowarek sieciowych, w treści przedłożonych deklaracji zgodności wystawionych przez producenta z Chin, wskazane numery modeli ww. ładowarek, były niezgodne z numerami modeli ładowarek, jakie faktycznie były zamieszczone bezpośrednio na ładowarkach, ich opakowaniach oraz w instrukcjach obsługi.
Po wskazaniu na powyższe niezgodności, w trakcie kontroli importer przesłał deklaracje zgodności wystawione przez producenta z Chin, zawierające uzupełnione numery modeli ładowarek zgodne z zamieszczonymi numerami bezpośrednio na wyrobach.

Ponadto deklaracje zgodności przedłożone przez:
-    importera, dotyczące 2 partii ładowarek sieciowych, wystawione przez producenta z Chin,
-    pierwszego dystrybutora, dotycząca partii, wystawiona przez producenta z Chin,
sporządzone były w języku obcym, co stanowiło naruszenie obowiązków określonych w art. 16 pkt 13 (importer) i w art. 17 pkt 8 (dystrybutor) ww. ustawy, dotyczących udostępniania dokumentacji w języku polskim, w postaci papierowej lub elektronicznej, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami, w związku z art. 11 ust. 2 przedmiotowej ustawy. 
W związku z powyższym do ww. przedsiębiorców zwrócono się o przedstawienie deklaracji zgodności przetłumaczonych na język polski. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano odpowiedzi.

W pozostałych 4 przypadkach deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z zał. nr 2 do ww. rozporządzenia.

3.    Identyfikowalność wyrobu 

Spośród objętych sprawdzeniem 9 partii sprzętu elektrycznego nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 5 partii wyrobów, u 2 przedsiębiorców, tj.:
-    partia ładowarek z 10 konektorami nie była opatrzona w sposób bezpośredni na wyrobie  informacją umożliwiającą identyfikację sprzętu, przez co wyrób nie spełniał wymagań określonych w § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia;
-     partia uniwersalnych ładowarek sieciowych USB z kablem micro nie była opatrzona w sposób bezpośredni na wyrobie nazwą producenta i adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się  z producentem, przez co wyrób nie spełniał wymagań określonych w § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia.
Do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności formalnych. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

-    na 2 partiach ładowarek sieciowych USB, bezpośrednio na wyrobach nie zamieszczono (pomimo wystarczającego miejsca na sprzęcie) informacji dotyczących adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub nazwy importera i jego adresu kontaktowego, co jest niezgodne z wymaganiami § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia,
-    partia ładowarek sieciowych USB, nie była opatrzona bezpośrednio na sprzęcie (pomimo wystarczającego miejsca) nazwą producenta lub importera i adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, co było niezgodne z wymaganiami § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia. 
W związku z powyższymi ustaleniami do importera i dystrybutora kwestionowanych ładowarek skierowano pisma o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności formalnych w oznakowaniu przedmiotowych ładowarek. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

Pozostałe 4 partie sprzętu elektrycznego objętego sprawdzeniem oznakowano zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia.  

4.    Instrukcje i informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Na objęte kontrolą w ww. zakresie 9 partie sprzętu elektrycznego, zakwestionowano 3 partie ładowarek, z uwagi na brak (w instrukcjach dołączonych do sprzętu) instrukcji bezpieczeństwa, wymaganych zapisem pkt 1.7.2.1 ww. normy PN-EN 60950-1:2006 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe”, przez co wyroby nie spełniały wymagań określonych w § 5 ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym do producenta skierowano pismo informujące
o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności formalnych. 

Pozostałe 6 partii wyrobów, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ww. rozporządzenia, zawierało informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem.  

5.    Rozwiązania konstrukcyjne – badania laboratoryjne

W toku kontroli zakresie przepisów § 6 i § 7 ww. rozporządzenia (w odniesieniu do wyrobów objętych sprawdzeniem), nie stwierdzono wyrobów, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
 

Wykorzystanie ustaleń

W związku z ustaleniami kontroli skierowano do:
-    producenta, pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych,
-    importera, pismo wzywające o usunięcie stwierdzonych niezgodności oraz przedstawienie deklaracji zgodności przetłumaczonych na język polski,
?    pierwszego dystrybutora, pismo o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności formalnych, co może nastąpić poprzez wykonanie stosownych obowiązków przez producenta, importera w zakresie umieszczenia bezpośrednio na wyrobach nazwy producenta lub importera i adresu kontaktowego oraz przedstawienie deklaracji zgodności przetłumaczonej na język polski.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
                            Tel. 91 422 52 39 wew. 36
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-12-2020 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 14-12-2020 14:46