Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli środków ochrony indywidualnej, ochronników słuchu i indywidualnych urządzeń wypornościowych


Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2019 r. przeprowadził 3 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą, zgodnie z programem objęto indywidualne urządzenia wypornościowe (kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne) wprowadzone do obrotu, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016r.) uwzględniając wymagania norm, w zależności od wyrobu i wyposażenia:
-    PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012 Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 - Wymagania bezpieczeństwa (pkt 6.1, pkt. 6.2, pkt. 7);
-    PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012 Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) - Wymagania bezpieczeństwa (pkt 6.1, pkt. 6.2, pkt. 7);
-    PN-EN ISO 12402-8:2008/A1:2011 Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 8: Wyposażenie - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (pkt 5.2)

Sprawdzeniem objęto ogółem 6 partii środków ochrony indywidualnej w tym:
a)    3 partii pochodzące z Polski, tj.:
-    partia kamizelek ratunkowych 100N,
-    2 partie środków asekuracyjnych 50N
b)    3 partie pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej, tj.:
-    2 partie kamizelek asekuracyjnych 50N, (Szwecja),
-    partię kamizelek ratunkowych, (Grecja).

Ustalono, na podstawie oznakowania produktów oraz otrzymanych od kontrolowanych przedsiębiorców dokumentów, że 2 partie środków asekuracyjnych wprowadzono do obrotu po 21.04.2019r. wg rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 natomiast pozostałe urządzenia wypornościowe objęte kontrolą zostały wprowadzone do obrotu przed 21.04.2019 r. wg dyrektywy 89/686/EWG.

1.    W wyniku kontroli stwierdzono, że w instrukcjach ww. 2 partii środków asekuracyjnych, nie podano pełnej nazywa producenta, co jest niezgodne z załącznikiem II pkt 1.4 ww. rozporządzenia 2016/425. Ponadto w instrukcji środka asekuracyjnego nie wskazano odesłania do ww. rozporządzenia 2016/425 a także nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej, wymaganych przepisami ww. załącznika II pkt 1.4i oraz pkt 1.4j.

W związku z powyższym stwierdzono niezgodność pod względem formalnym z art. 41 ust. 1 lit g) polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 7 oraz dystrybutora z art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia 2016/425.

Zgodnie z art. 8 ust. 7 ww. rozporządzenia producenci zapewniają dołączenie do ŚOI instrukcji oraz informacji określonych w załączniku II pkt 1.4, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez dane państwo członkowskie. Takie instrukcje i informacje, a także wszelkie etykiety muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia przed udostępnieniem ŚOI na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy ŚOI są opatrzone oznakowaniem CE, czy towarzyszą im wymagane dokumenty i instrukcje oraz informacje określone w załączniku pkt 1.4 II, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym ŚOI mają być udostępnione na rynku (…).

Do ww. 2 partii środków asekuracyjnych dołączono deklaracje zgodności. Dokonując analizy przedmiotowych dokumentów stwierdzono, że:
-    w deklaracji dot. jednej partii błędnie wykazano zgodność ŚOI ze świadectwem oceny typu WE nr CW/PPE/642/2019 (winno być „certyfikat badania typu UE (moduł B)” zgodnie z okazanym przez producenta certyfikatem o ww. numerze) oraz zastosowano niewłaściwą nazwę dokumentu (zgodnie z ww. rozporządzeniem 2016/425 dokument winien być zatytułowany „Deklaracja zgodności UE” a nie „Deklaracja zgodności WE”)
-    deklaracja dołączona do drugiego wyrobu nie dotyczy przedmiotowego ŚOI; ponadto na stronie internetowej wskazanej w instrukcji nie zamieszczono deklaracji zgodności dotyczącej przedmiotowego wyrobu. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono niezgodność pod względem formalnym z art. 41 ust. 1 lit g) polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia 2016/425

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia producent dostarcza deklarację zgodności UE wraz z ŚOI albo umieszcza w instrukcjach oraz w informacjach określonych w załączniku II pkt 1.4 adres strony internetowej, na której jest dostępna deklaracja zgodności UE.

W odniesieniu do ww. 2 partii ŚOI, w pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu i zwrócił do dostawcy 2 partie zakwestionowanych środków asekuracyjnych.

Do producenta skierowano pismo w sprawie podjęcia dobrowolnych działań naprawczych w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami formalnymi. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

2.    W wyniku kontroli pozostałych 4 partii wyrobów nieprawidłowości nie stwierdzono. Indywidualne urządzenia wypornościowe:
-    oznaczono w sposób bezpośredni znakiem CE, co jest zgodne z art. 17 ust. 1
ww. rozporządzenia (§ 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), transponującym treść dyrektywy 89/686/EWG) Ponadto oznaczono numerem jednostki notyfikowanej uczestniczącej w ocenie zgodności.
-    zostały oznaczone w sposób bezpośredni informacją umożliwiającą jego identyfikację, co jest zgodne z art. 8 ust 5 ww. rozporządzenia,
-    zostały oznaczone w sposób bezpośredni zarejestrowanym znakiem towarowym i nazwą producenta wraz z adresem kontaktowym; co jest zgodne z art. 8 ust. 6 ww. rozporządzenia (§ 9 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki);
-    oznaczono bezpośrednio informacjami podanymi w pkt 6.2 ww. normy PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012. Ponadto dołączono instrukcję i informacje (m.in. sposób użytkowania, konserwacji, przechowywania, okres trwałości) zgodnie z załącznikiem II pkt 1.4 ww. rozporządzenia 2016/425. Informacje sporządzono m.in. w polskiej wersji językowej (§ 9 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki).

Ponadto przy kamizelkach ratunkowych wyposażonych w gwizdek oraz materiał odblaskowy nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.    Do badań laboratoryjnych w zakresie wyporności, obciążenia poziomego i pionowego, cyklicznego pomiaru temperatur oraz wodochłonności pobrano kamizelki ratunkowe, size 80-90cm. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano wyników badań.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 04-11-2019 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 04-11-2019 10:06