Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 3 kontrole u 3 przedsiębiorców. Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców detalicznych w: Szczecinie i Połczynie Zdroju.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 8 partii akumulatorów

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1.    Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

W trakcie kontroli u ww. przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznaczenia 8 partii akumulatorów samochodowych oferowanych do sprzedaży w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020, poz. 1850), tj.:

 • akumulator QUARTZ 12 V, 45 Ah, 360 Aen;
 • akumulator QUARTZ 12 V, 55 Ah, 450 Aen;
 • akumulator samochodowy Varta Blue Dynamic C22 12V 52Ah 470A;
 • akumulator samochodowy Topla Energy 12V 45Ah 420A;
 • akumulator samochodowy Banner Power bull P 63 40 12V 63Ah 620A;
 • akumulator samochodowy Centra Futura CA530 53Ah 12V 540A;
 • akumulator samochodowy Banner Power Bull P74 12 74Ah 12V 680A;
 • akumulator samochodowy „a mega BATTERIES” 65 Ah 12V 650 A.

W wyniku kontroli ustalono, że:

 • badane akumulatory samochodowe były oznakowane, w sposób widoczny, czytelny i trwały, symbolem selektywnego zbierania – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do tej ustawy;
 • do badanych akumulatorów samochodowych dołączone były informacje o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania, co spełniało wymagania art. 31 ust. 3 ww. ustawy. Przedmiotowe informacje zamieszczone były w dołączonych do wyrobów kartach gwarancyjnych.

Nieprawidłowości w sprawdzanym zakresie nie stwierdzono.

2.    Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

Nie kontrolowano sprzętu elektrycznego i elektronicznego zasilanego akumulatorami lub bateriami.

3.    Prawidłowość wykonywania działalności

W toku kontroli ustalono, że ww. przedsiębiorcy detaliczni:
-    stosownie do art. 48 ww. ustawy przyjmowali selektywnie zebrane zużyte akumulatory od użytkowników końcowych bez żądania od nich zapłaty za ich przyjęcie oraz przekazywali zużyte akumulatory firmie zbierającej zużyte akumulatory;
-    stosownie do art. 53 ust. 2 umieścili w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informację o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży. Ponadto w miejscu sprzedaży uwidoczniono informację o punktach zbierania zużytych akumulatorów, zorganizowanych przez wprowadzającego akumulatory;
-    w przypadku 1 kontrolowanego przedsiębiorcy przy sprzedaży akumulatorów,
gdy kupujący nie przekazywali zużytych akumulatorów, pobierana była opłata depozytowa w wysokości 30,00 zł. Kupującym wydawany był dokument z potwierdzeniem jej pobrania. W terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjmowane były od kupującego zużyte akumulatory oraz zwracana była pobrana opłata depozytowa wraz z potwierdzeniem jej zwrotu. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następowało na dokumencie zgodnym ze wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 811),
-    dwaj pozostali przedsiębiorcy oświadczyli, że nie mieli przypadku zakupu nowego akumulatora bez zwrotu starego.

W toku kontroli stwierdzono, że 2 sprzedawców detalicznych świadczy również usługi
w zakresie wymiany zużytych akumulatorów. Przedsiębiorcy świadczący powyższe usługi przyjmowali selektywnie zebrane zużyte akumulatory od użytkownika końcowego,
bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie i przekazywali zużyte akumulatory zbierającemu zużyte akumulatory.

Nieprawidłowości w sprawdzanym zakresie nie stwierdzono.

4.    Prawidłowość udzielania gwarancji

Podczas kontroli 3 przedsiębiorców oferujących akumulatory z gwarancją producenta, sprawdzono, czy wydawane dokumenty gwarancyjne spełniały wymogi przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Wszystkie skontrolowane oświadczenia gwarancyjne (8 szt.), zgodnie z art. 577¹ § 1 Kodeksu cywilnego jw., zostały sporządzone w języku polskim i nie zawierały sformułowań niezrozumiałych i wprowadzających w błąd. Gwarancje udzielane były bezpłatnie.
Sprawdzane oświadczenia gwarancyjne, spełniały wymogi zawarte w art. 577¹ § 2 ww. ustawy Kodeks Cywilny i zawierały podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności:

 • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
 • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
 • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono.

5.    Inne ustalenia kontroli

W czasie kontroli sprawdzono czy zgodnie z art. 30 ww. ustawy o ustawy o bateriach
i akumulatorach na dokumentach związanych z obrotem akumulatorami, wprowadzający umieszczają numer rejestrowy. W przypadku 6 partii produktów u 2 kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono, że na fakturach umieszczony był ww. numer.
Na podstawie dokumentu (faktura zakupu) uzyskanego od trzeciego z kontrolowanych przedsiębiorców w Połczynie Zdroju ustalono, że dostawcą akumulatorów do kontrolowanego jest przedsiębiorca z Warzymic. Na wystawionej fakturze brak było numeru rejestrowego wprowadzającego. Przedsiębiorca wskazał, że dostawca kontrolowanych akumulatorów kupuje je od innych podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego została skierowana informacja o przedsiębiorcy z Warzymic, wprowadzającym do sprzedaży akumulatory samochodowe, celem ewentualnego uzupełnienia odpowiednich rejestrów. W ww. informacji wskazano również na kontrolowanego przedsiębiorcę jako sprzedawcę detalicznego (Połczyn Zdrój), na którym ciąży obowiązek pobierania, w określonych przypadkach, opłaty depozytowej. Przekazana zostanie również informacja dotycząca dwóch pozostałych kontrolowanych podmiotów (w Szczecinie) w zakresie opłaty depozytowej.

Kontrolowani przedsiębiorcy nie oferowali toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS i w oparciu o wpis do CEIDG.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Jeden przedsiębiorca w dniu rozpoczęcia kontroli nie posiadał książki kontroli, niemniej została ona okazana w drugim dniu kontroli.

6.     Badania laboratoryjne

Podczas kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami
nie przeprowadzono badań laboratoryjnych.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 29-07-2021 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 29-07-2021 13:55