Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości działania firm cateringowych świadczących usługi dla szpitali, sanatoriów, domów opieki społecznej, domów dziecka

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 6 przedsiębiorców w zakresie kontroli prawidłowości działania firm cateringowych świadczących usługi dla szpitali, sanatoriów, domów opieki społecznej, domów dziecka.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano według własnego rozeznania. Kontrolą urzędową objęto przedsiębiorców świadczących usługi cateringowe dla szpitali, ośrodków wychowawczych, domów opieki społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

Ogółem skontrolowano 37 partii produktów, w tym 5 partii materiałów do kontaktu z żywnością, z czego zakwestionowano 4 partie gotowych wyrobów kulinarnych oraz 3 partie półproduktów ze względu na nieprzestrzeganie warunków magazynowania żywności.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

Prawidłowość oznakowania sprawdzono w oparciu o niżej wymienione przepisy:

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz.1604 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16, z późn. zm.);
 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002, s.1 z późn. zm.).

Prawidłowość oznakowania sprawdzono u 6 przedsiębiorców. Ogółem skontrolowano 29 partii produktów, w tym 20 partii produktów służących do przygotowywania potraw oraz 9 partii gotowych wyrobów kulinarnych (zestawów obiadowych) z czego zakwestionowano oznakowanie 4 partii zestawów obiadowych u 2 przedsiębiorców tj.:

u przedsiębiorcy świadczącego usługi cateringowe dla Domów Opieki Społecznej, gdzie badano prawidłowość oznakowania 2 zestawów obiadowych:

 • zestaw obiadowy: zupa chłopska, kotlet mielony, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty;
 • zestaw obiadowy dietetyczny: zupa grysikowa, pulpet drobiowy/sos koperkowy, ziemniaki, brokuł gotowany.

Stwierdzono, że w oznakowaniu ww. zestawów nie podano informacji w zakresie wykazu składników w odniesieniu do: zup, surówki, sosu, kotleta mielonego i pulpeta drobiowego, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).

W związku z powyższym :

 • materiały z kontroli dadzą podstawę do przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • skierowano 2 pisma informacyjne do właściwych organów prowadzących placówki informujące o ustaleniach kontroli,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy.

Do dnia sporządzenia informacji kontrolowany nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Jeden z Domów Opieki Społecznej skierował pismo do przedsiębiorców z wnioskiem o każdorazowe dostarczanie informacji o wykazie składników- do widomości WIIH w Szczecinie. Natomiast drugi udzielił odpowiedzi, że jadłospisy zostaną poprawione i uzupełnione o wykazy składników.

u przedsiębiorcy świadczącego usługi cateringowe dla ośrodka wychowawczego, gdzie badano prawidłowość oznakowania 2 zestawów obiadowych:

 • zupa ogórkowa z ryżem, bitki wieprzowe w sosie chrzanowym i surówka z marchewki z rodzynkami;
 • zupa jarzynowa i kotlet mielony wieprzowo – wołowy w sosie po myśliwsku.

Stwierdzono, że w oznakowaniu ww. zestawów w miejscu ich sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników – zgodnie z art. 18 – 20 rozporządzenia nr 1169/2011, który powinien rozpoczynać się bądź być poprzedzony właściwym nagłówkiem, składającym się z wyrazu „składniki” lub zawierającym ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności jw.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 ze zm.)

W toku kontroli przedsiębiorca usunął uchybienia.

W związku z powyższym :

 • materiały z kontroli dadzą podstawę do przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej.

W toku kontroli ustalono, że u 4 przedsiębiorców jadłospisy przedkładane były z kilkudniowym wyprzedzeniem a u 2 przedsiębiorców dostarczane w dniu bieżącym.

Posiłki wykonywane były wg ustalonych jadłospisów i dostarczane do odbiorców własnym transportem.

Ponadto substancje dodatkowe wymienione w składzie półproduktów służących do przygotowywania posiłków - zastosowane zostały na warunkach określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16, z późn. zm.).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ STAN SANITARNO - PORZĄDKOWY.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r., str.1 z późn. zm.) i ustalono, że u 1 przedsiębiorcy nie przestrzegano obowiązku zachowania segregacji asortymentowej, ponieważ w jednym urządzeniu chłodniczym w odkrytych pojemnikach przechowywano 20 kg świeżego mięsa drobiowego, 15 kg świeżych porcji z kurczaka oraz 15 kg wędliny mortadeli kiełbasy homogenizowanej, co stanowiło naruszenie załącznika II rozdział IX pkt 2 i 3 cytowanego rozporządzenia.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016, poz. 1059 z późn. zm.) dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego poprzez zapewnienie właściwej segregacji artykułów żywnościowych. Żądanie zostało niezwłocznie wykonane.

W związku z powyższym :

 • skierowano pismo do Inspekcji Sanitarnej.

STOSOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, gdzie stwierdzono w użytkowaniu 1 wagę elektroniczną z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej „91”.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016, poz. 1059 z późn. zm.) dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej tylko wówczas, jeżeli posiadają ważną legalizację. Żądanie zostało niezwłocznie wykonane.

W związku z powyższym :

osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach (Dz. U z 2016r., poz. 884 z późn. zm.),

skierowano informację do właściwego Urzędu Miar.

INNE ZAGADNIENIA

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną w formie cateringu sporządzają i dostarczają całodzienne wyżywienie dla szpitali, domów opieki społecznej i placówek oświatowych.

Z treści umów wprost wynika szczegółowy zakres wymagań stawianych wykonawcy
i system świadczenia usług. W umowach przewidziane są kary umowne za niewykonanie danej, przewidzianej w umowie usługi, czy nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy.

Jadłospis dekadowy przedkłada przedsiębiorca w zależności od zapisu w umowie co najmniej kilka dni przed jego realizacją a najpóźniej w dniu bieżącym. Posiłki wydawane są w ustalonych porach, ilość wydawanych posiłków każdego dnia jest ustalana i sprawdzana przez obie strony umowy. Przedsiębiorcy zobowiązani są do odpowiedzialności za stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń służących do przygotowywania posiłków i przechowywania żywności, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni, i kuchenek oddziałowych, jak również do zagwarantowania posiłków pełnowartościowych o odpowiedniej wartości energetycznej
i odżywczej, o odpowiednich walorach smakowych, zgodnych z umowami i normami obowiązującymi w ochronie zdrowia.

Nie stwierdzono podmiany asortymentowej.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do :

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150,00 zł,
 • skierowania 1 informacji do właściwego Urzędu Miar,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
 • wydania w trakcie kontroli 2 żądań dotyczących usunięcia uchybień porządkowo-organizacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016, poz.1059 z późn. zm.),
 • skierowania 4 pism informacyjnych do właścicieli Domów Pomocy Społecznej informujących o ustaleniach kontroli,
 • przeprowadzenia 2 postępowań administracyjnych z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej.

W zakresie:

 • jakości surowców, półproduktów, potraw i napojów,
 • weryfikacji masy netto lub objętości netto porcji, liczby porcji,
 • identyfikowalności produktów krok wstecz i krok w przód,
 • stosowania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • przestrzegania okresów ważności środków spożywczych,
 • orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 19-05-2017 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2017 14:30