Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.91.2014.J-55/2014

                                                                                  Szczecin, dnia  25.09.2014r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                                        

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                                                              

                                                                                             

S & A PARTNERZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kalinowa 50/2a

05-830 Nadarzyn

 

DECYZJA WKŻ.8361.91.2014.J-55/2014

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy S&A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn, prowadzącego działalność gospodarczą w Punkcie sprzedaży EKOświat S&A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Handlowe Kaskada al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin karę pieniężną w wysokości 889,00 złotych (osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 10 partii artykułów rolno-spożywczych tj.: imbir kandyzowany kostka, pistacje lux, koryntka winogron, migdał surowy, wiśnia suszona, morwa suszona lux, nerkowiec prażony solony, żurawina cała lux, słonecznik prażony z miodem i solą, jagoda Inków miechunka oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 888,60zł, nie odpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz. U. UE. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) z uwagi na to, że w miejscu sprzedaży na wywieszkach przy poszczególnych środkach spożywczych umieszczono informację „EKOświat”, która sugeruje, że ww. artykuły rolno spożywcze zostały wyprodukowane ekologiczną metodą produkcji podczas, gdy nie są to produkty rolnictwa ekologicznego, co wprowadza w błąd konsumenta co do metod wytwarzania lub produkcji. Ponadto ww. środki spożywcze nie spełniają wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) z uwagi na to, że sposób prezentacji oferowanych do sprzedaży ww. artykułów rolno-spożywczych na stoisku poprzez umieszczenie w widocznym miejscu z obu stron stoiska informacji ”EKOświat importer produktów egzotycznych” może wprowadzać w błąd konsumenta, sugerując iż ww. produkty oferowane do sprzedaży luzem są produktami rolnictwa ekologicznego.

 

Uzasadnienie

W dniach 27 i 29 maja 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009r. nr 116, poz. 975) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem numer 00013204 z dnia 27 maja 2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy S&A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn, prowadzącego działalność gospodarczą w Punkcie sprzedaży EKOświat S&A Partnerzy Sp. z o. o. Centrum Handlowe Kaskada al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 10 partii artykułów rolno-spożywczych tj.: imbir kandyzowany kostka, pistacje lux, koryntka winogron, migdał surowy, wiśnia suszona, morwa suszona lux, nerkowiec prażony solony, żurawina cała lux, słonecznik prażony z miodem i solą, jagoda Inków miechunka oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 888,60zł, które poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań określonych w przepisach prawa żywnościowego. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że w miejscu sprzedaży w/w środków spożywczych na wywieszkach przy poszczególnych produktach umieszczono informację „EKOświat”, która sugeruje, że ww. artykuły rolno-spożywcze zostały wyprodukowane ekologiczną metodą produkcji podczas, gdy nie są to produkty rolnictwa ekologicznego, co wprowadza w błąd konsumenta co do metod wytwarzania lub produkcji. Ponadto stwierdzono, że ww. artykuły rolno-spożywcze oferowano do sprzedaży na stoisku, na którym z obu stron umieszczono w widocznym miejscu informację ”EKOświat importer produktów egzotycznych”, co może wprowadzać w błąd konsumenta, sugerując iż ww. produkty oferowane do sprzedaży luzem są produktami rolnictwa ekologicznego. Powyższe narusza art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91( Dz. U. UE. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.).

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) który jednocześnie wskazuje na to, iż oznakowanie środka spożywczego nie może: wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego metod wytwarzania lub produkcji. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91( Dz. U. UE. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) terminy, o których mowa w ust. 1, nie są stosowane na terenie Wspólnoty i w żadnym z języków Wspólnoty w znakowaniu, reklamie i dokumentach handlowych produktu, który nie spełnia wymogów wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, chyba że nie są używane w odniesieniu do produktów rolnych w żywności lub paszy lub wyraźnie w żaden sposób nie łączą się z produkcją ekologiczną. Ponadto nie stosuje się żadnych terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych, ani praktyk używanych w znakowaniu lub reklamie mogących wprowadzić w błąd konsumenta lub użytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają wymogi wymienione w niniejszym rozporządzeniu. Natomiast zgodnie z ust. 1 ww. rozporządzenia do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, jeżeli przy znakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki lub materiały paszowe opisywane są za pomocą terminów sugerujących nabywcy, że produkt ten, jego składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Zwłaszcza terminy wymienione w załączniku, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. "bio" i "eko", używane samodzielnie lub łącznie, mogą być stosowane na terenie Wspólnoty i we wszystkich językach Wspólnoty w znakowaniu i reklamie produktu, który spełnia wymogi określone na mocy niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta, natomiast zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd.

 

Z uwagi na powyższe w toku kontroli stwierdzono, że oferowane do sprzedaży luzem 10 partii artykułów rolno-spożywczych tj.: imbir kandyzowany kostka, pistacje lux, koryntka winogron, migdał surowy, wiśnia suszona, morwa suszona lux, nerkowiec prażony solony, żurawina cała lux, słonecznik prażony z miodem i solą, jagoda Inków miechunka o wartości 888,60zł, nie spełnia wymagań jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 ( Dz. U. UE. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) w dniu 25.06.2014r. skierował do strony wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Strona na rzeczone wystąpienie pokontrolne nie udzieliła odpowiedzi, natomiast pismem z dnia 25 sierpnia 2014r. ustosunkowała się do stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. W rzeczonym piśmie strona wskazuje, że współpracuje ze spółką EKOŚwiat Sp. z o. o. w formie franczyzowej i zakupuje przedmiotowe produkty od ww. spółki. Odnośnie umieszczonej informacji EKOświat strona wyjaśnia, że jako nazwa EKOświat jest tylko marką natomiast do marki na stoisku są prezentowane loga, przy których poniżej widnieje napis Importer produktów egzotycznych. Nazwa ta jest tylko marką natomiast nie jest napisane, iż jest to importer produktów ekologicznych tylko egzotycznych. Jak wskazuje strona nazwa EKOświat jest jedynie nazwą marki i nic więcej natomiast Importer produktów egzotycznych jest dodatkiem do logo ze względu na fakt, że nie wszystkie produkty są produktami EKO.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, pismem z dnia 31 lipca 2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 10 partii artykułów rolno-spożywczych tj. imbir kandyzowany kostka, pistacje lux, koryntka winogron, migdał surowy, wiśnia suszona, morwa suszona lux, nerkowiec prażony solony, żurawina cała lux, słonecznik prażony z miodem i solą, jagoda Inków miechunka) oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 888,60zł, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz. U. UE. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669) w związku z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.).

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2014r.,  strona pismem z dnia 25 sierpnia 2014r. ustosunkowała się do stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. W rzeczonym piśmie strona wskazuje, że współpracuje ze spółką EKOŚwiat Sp. z o. o. w formie franczyzowej i zakupuje przedmiotowe produkty od ww. spółki. Odnośnie umieszczonej informacji EKOświat strona wyjaśnia, że jako nazwa EKOświat jest tylko marką natomiast do marki na stoisku są prezentowane loga, przy których poniżej widnieje napis Importer produktów egzotycznych. Nazwa ta jest tylko marką natomiast nie jest napisane, iż jest to importer produktów ekologicznych tylko egzotycznych. Jak wskazuje strona nazwa EKOświat jest jedynie nazwą marki i nic więcej natomiast Importer produktów egzotycznych jest dodatkiem do logo ze względu na fakt, że nie wszystkie produkty są produktami EKO. Logo EKOświat jak wyjaśnia strona wybrane zostało przez importera i nie miało na celu oszukiwanie klientów. Jak dalej wyjaśnia Strona uzyskała zapewnienie od importera, że zarówno marka jak i charakter działalności w postaci dopisku importer produktów egzotycznych były konsultowane prawnie i nie stwierdzono w tym zakresie niezgodności. Ponadto strona w rzeczonym piśmie zwraca się do tut. organu o wskazanie co spółka w tym temacie miałaby zrobić, czy wobec stwierdzonych nieprawidłowości należałoby zmienić markę, czy importer powinien zmienić logo/markę.

 

Mając na uwadze powyższe Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dokonał oceny wyjaśnień złożonych na piśmie z dnia 25.08.2014r. i uznał, że nie dają one podstawy do zmiany kwalifikacji prawnej stwierdzonego w toku kontroli naruszenia i w związku z powyższym nie mają wpływu na ocenę przesłanek z art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) o czym niżej.

 

Jednocześnie tut. organ podkreśla, że nie posiada kompetencji do wskazywania rozwiązań dotyczących ewentualnych zmian oznakowania zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych jak i firmy przedsiębiorcy.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. UE. L 189 z 20.07.2007 ze zm.) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) są aktami prawnymi określającymi wymagania jakościowe dotyczące kwestionowanych środków spożywczych i ich przepisy stanowią szczegółowe regulacje w zakresie jakości handlowej dotyczące oznakowania ww. produktów.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). Zgodnie natomiast z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. a ww. ustawy oznakowanie środka spożywczego nie może: wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego metod wytwarzania lub produkcji.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca S & A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn odpowiada za wprowadzenie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, w których zakwestionowano oznakowanie 10 partii artykułów rolno-spożywczych (imbir kandyzowany kostka, pistacje lux, koryntka winogron, migdał surowy, wiśnia suszona, morwa suszona lux, nerkowiec prażony solony, żurawina cała lux, słonecznik prażony z miodem i solą, jagoda Inków miechunka) oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 888,60zł Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał stopień szkodliwości czynu za wysoki. Oferowane do sprzedaży środki spożywcze, wyprodukowane metodami konwencjonalnymi przy których na wywieszkach przy poszczególnych środkach spożywczych umieszczono informację „EKOświat” jednoznacznie kojarzącą się konsumentowi z produkcją ekologiczną, oraz umieszczono w widocznym miejscu z obu stron stoiska informacje ”EKOświat importer produktów egzotycznych” w istotnym stopniu naruszyło interesy konsumentów. Konsument kierując się oznakowaniem, w szczególności określającym charakter produktu oraz sposób jego wytworzenia lub produkcji, mógł domniemywać, że wybierając opisane wyroby otrzyma produkty najwyższej jakości. Informacje te w związku z powyższym powinny być rzetelne i w pełni odzwierciedlać rzeczywiste właściwości danego artykułu rolno-spożywczego, ponieważ wpływają one na odróżnienie produktu od podobnych środków dostępnych na rynku. Jest to poważne uchybienie z punktu widzenia konsumenta, który wskutek braku należytej wiedzy został narażony na nieświadome dokonanie niewłaściwego wyboru przy zakupie tych środków spożywczych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. I tak w odniesieniu do oznakowania produktów, organ uznał, iż stwierdzona nieprawidłowość możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie - posiłkując się ww. przepisami prawa dotyczącymi produktów rolnictwa ekologicznego i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych -  czy właściwie zgodnie z tymi przepisami umieszczono informację „EKOświat” przy stoisku czy też przy poszczególnych rodzajach środków spożywczych. Jako przedsiębiorca wprawdzie przedmiotowych środków spożywczych nie wyprodukowała ponosi ona jednak zgodnie z przepisami prawa żywnościowego odpowiedzialność za ich oznakowanie czy też właściwe zgodne z przepisami prawa eksponowanie ich w miejscu sprzedaży. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku art. rolno spożywczych, wprowadzając do obrotu środki spożywcze powinna podejmować działania mające na celu wyeliminowanie informacji dotyczących tych produktów które mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo tego, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego jak i jakości handlowej przewidzianych dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów odnośnie ww. przepisów. Ponadto stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości i wartości produktów, tj. 10 partii o wartości 888,60 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca S & A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie był  kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów uznał, iż strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznając, iż oznakowanie przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych nie spełnia wymagań przepisów w zakresie ustawy o rolnictwie ekologicznym, jak również przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako skutek naruszenia wskazał art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości z uwagi na to, że przepis ten określa wyższą granicę ustawowego zagrożenia, tj. pięciokrotną wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, podczas gdy z ustawy o rolnictwie ekologicznym można zastosować karę pieniężną w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą można by uzyskać za wprowadzony do obrotu środek. Tak więc przez pryzmat przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek i przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności określonej w art. 17 ust 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” jak również fakt, że w prawie administracyjnym zasada proporcjonalności nakazuje organom państwowym użycie jedynie takich środków, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu, co oznacza, że organy państwowe mają osiągnąć cel, który służy społeczeństwu jak najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem, określił i wymierzył przedsiębiorcy S & A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn karę pieniężną w wysokości 889,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy S & A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn karę pieniężną w wysokości 889,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 10 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 889,00 zł kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1.  Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:
  1. Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca S & A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia,
    w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                                                         ……………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. S & A Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kalinowa 50/2a, 05-830 Nadarzyn;
  2. a/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-01-2015 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2015 11:23