Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.125.2013/J-8/2014

                                                                                                     Szczecin, dnia 18.04.2014r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                                       

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                                                           

                                                                                       „Auchan Polska” Sp. z o.o.

                                              ul. Puławska 46

                                                                                                                    05-500 Piaseczno

prowadząca działalność gospodarczą
w Hipermarkecie Auchan-Kołbaskowo Ustowo 45, 70-001 Szczecin

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.125.2013/J-8/2014

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Auchan Polska” Sp. z o. o. ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno prowadzącemu działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan-Kołbaskowo Ustowo 45, 70-001 Szczecin, karę pieniężną w wysokości: 600,00 złotych (sześćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 6 partii miodów (miód pszczeli nektarowy lipowo-wielokwiatowy 385g, miód pszczeli nektarowy gryczano-wielokwiatowy 385g, miód nektarowo spadziowy spadziowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy lipowo-gryczany 650g, miód wielokwiatowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy gryczano-wielokwiatowy 650g)o wartości 629,13 zł producenta „HUZAR” sp. z o. o. ul. Tarnowska 161, 33-300 Nowy Sącz, które nie odpowiadały wymaganiom jakości handlowej określonym wart. 4 ust 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związkuz  § 32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) orazw związku z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181 poz. 1773 ze zm.)z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie w zakresie rodzaju i odmiany miodu.

Uzasadnienie

W dniach 5, 8 oraz 10 lipca 2013r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.;obecnie Dz.U. z 2014 r., poz. 148), zgodnie z upoważnieniem nr 00011895 z dnia 05 lipca 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Auchan Polska” Sp. z o. o. prowadzącego działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45, 70-001 Szczecin, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży 6 partii miodów (miód pszczeli nektarowy lipowo-wielokwiatowy 385g, miód pszczeli nektarowy gryczano-wielokwiatowy 385g, miód nektarowo spadziowy spadziowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy lipowo-gryczany 650g, miód wielokwiatowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy gryczano-wielokwiatowy 650g) o wartości 629,13 zł producenta „HUZAR” sp. z o. o. ul. Tarnowska 161, Nowy Sącz, które posiadały nieprawidłowe oznakowanie w zakresie rodzaju i odmiany miodu.

W związku z powyższym w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z uwagi na powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania przedmiotowe artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych odpowiednio w  § 32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz w związku z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181 poz. 1773 ze zm.).

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych partii miodów wystosowano wystąpienia pokontrolne, w których wniesiono o usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent pismem z dnia 13 sierpnia 2013r.

poinformował, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania miodów podjął działania zmierzające do wprowadzania do obrotu miodów oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesyłając również wzory etykiet stosowanych do oznakowania ww. miodów.

W nawiązaniu do powyższego pisma tut. Inspektorat poinformował producenta pismem z dnia 29 sierpnia 2013r . iż według opinii tut. organu powyższe oznakowanie nadal nie spełnia wymagań określonych w przepisach i wniesiono ponownie o usunięcie nieprawidłowości w tym temacie. Producent w odpowiedzi z dnia 24 sierpnia 2013r. poinformował, iż podjął decyzję o zaprzestaniu wprowadzania i wycofaniu kwestionowanych miodów z sieci placówek Auchan do dnia 31 października 2013 r.

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 27 sierpnia 2013r. poinformowała, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania miodów zwróciła się do producenta ww. miodów i przedstawiła otrzymane od niego pismo w przedmiotowej sprawie oraz etykiety miodów.

W nawiązaniu do powyższego pisma tut. Inspektorat poinformował stronę pismem z dnia 29 sierpnia 2013r., iż w opinii tut. organu przesłane wzory etykiet oznakowania miodów producenta Huzar Sp. z o. o nadal nie spełnia wymagań określonych w przepisach i wniesiono ponownie o usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Przedsiębiorca w udzielonej odpowiedzi z dnia 24 września 2013r. poinformował o podjętych działaniach dotyczących kwestionowanych miodów, tj. zabezpieczył i przeznaczył do utylizacji ww. produkty w Auchan w Krakowie oraz zablokował zamówienia na niektóre zakwestionowane produkty dostarczane do sieci Auchan przez producenta Huzar Sp. z o.o. oraz wstrzymał ich produkcje pod marką własną Auchan.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli pismem z dnia 07 marca 2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 6 partii miodów o wartości 629,13 zł producenta „HUZAR”  Sp. z o. o. ul. Tarnowska 161, Nowy Sącz, z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie  w zakresie rodzaju i odmiany miodu, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach § 32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181 poz. 1773 ze zm.)wzwiązku z Załącznikiem II CześćIX pkt 1RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.671) oraz § 32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181 poz. 1773 ze zm.)

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.
 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1  ustawy o jakości handlowej wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 ze zm.) również zostało wydane na podstawie ustawy o jakości. Spełnienie wymagań określonych w tych rozporządzeniach ma zatem wpływa na ustalenie, czy miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z §32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się dodatkowo pełną nazwę rodzaju i odmiany miodu zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

 

Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 ze zm.) „rozróżnia się:  

1)   główne rodzaje miodu, które są określone w ust. 1 części VIII załącznika III do rozporządzenia nr 1234/2007;

2)   miód nektarowo-spadziowy, który jest miodem wytwarzanym przez pszczoły z wydalin owadów ssących soki żywych roślin lub wydzielin żywych części roślin z nektarem roślin.”

 

Z kolei zgodnie z §3 ww. rozporządzenia rozróżnia się następujące odmiany miodu:

1)   nektarowego:

a)  określany nazwą rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze,

b)  wielokwiatowy - pochodzący z wielu roślin;

  2)   spadziowego:

a)  ze spadzi liściastej,

b)  ze spadzi iglastej.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 ze zm.) w §2 odsyła doust. 1 części VIII załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 1234/2007”.

 

Załącznik III Część VIII  Rozporządzenia Rady Nr 1234/2007 zawiera definicje dotyczące sektora pszczelarskiego. W ustępie 1 zawarta jest definicja miodu, zgodnie z którą  „"miód" oznacza naturalnie słodką substancję produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania. Główne rodzaje miodu to:

a)    w zależności od pochodzenia:

(i)   miód kwiatowy lub nektarowy: miód otrzymany z nektaru roślinnego;

(ii)  miód spadziowy: miód otrzymany głównie z wydalin owadów wysysających (Hemiptera) żywe części roślin lub z wydzielin żywych części roślin;

b)    w zależności od sposobu produkcji lub konfekcjonowania:

(iii)  miód sekcyjny: miód zgromadzony przez pszczoły w komórkach świeżo zbudowanych plastrów bez czerwiu lub węzie zrobione wyłącznie z wosku pszczelego i sprzedawany w plastrach zasklepionych w lub częściach takich plastrów;

(iv)  miód z plastrami: miód zawierający jedną lub więcej części plastra miodu;

(v)   miód odsączony: miód uzyskany przez odsączenie odkrytych plastrów bez czerwiu;

(vi)  miód odwirowany: miód otrzymany przez odwirowanie odkrytych plastrów bez czerwiu;

(vii)  miód wytłoczony: miód uzyskany przez wyciskanie plastrów bez czerwiu, z zastosowaniem umiarkowanego podgrzewania nieprzekraczającego 45 oC lub bez;

(viii)  miód przefiltrowany: miód uzyskany przez usunięcie obcych substancji organicznych lub nieorganicznych w taki sposób, aby usunąć znaczną ilość pyłku.”

 

Z dniem 20 grudnia 2013 r. weszło w życie RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.671 ze zm.) zwane dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, które uchyliło w części przedmiotowe  rozporządzenie 1234/2007. Nowe rozporządzenie ustalające wspólną organizację rynków zgodnie z art. 323 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. Stosownie do art. 230 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 „odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia”.

 

Zgodnie z załącznikiem II CześćIX Definicje odnoszące się do sektora pszczelarskiego pkt 1Rozporządzenianr 1308/2013 „miód” rozumiany jest jako miód w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/110/WE, w tym również jeśli chodzi o główne rodzaje miodu. Dyrektywę Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do miodu (Dz.U.UE L z dnia 12 stycznia 2002r.) stosuje się do produktów określonych w załączniku I dyrektywy zawierającym nazwy, opisy i definicje produktu, zgodnie z którym:

„1.    Miód jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

2.    Główne rodzaje miodu to:

a)    zgodnie z pochodzeniem:

i)    miód kwiatowy lub nektarowy

Miód otrzymany z nektaru roślinnego;

ii)   miód spadziowy

Miód uzyskany głównie z wydzielin owadów wysysających (Hemiptera) żywe części roślin lub wydzielin żywych części roślin;

b)    zgodnie ze sposobem produkcji i/lub konfekcjonowania:

iii)  plaster miodu

Miód zgromadzony przez pszczoły w komórkach świeżo zbudowanego plastra bez złożonych jaj lub cienkiego arkusza podstawy plastra zrobionego wyłącznie z wosku pszczelego i sprzedawany w całych szczelnych plastrach lub częściach takich plastrów;

iv)   miód w bryłkach lub krojone plastry w miodzie

Miód zawierający jedną lub więcej części plastra miodu;

v)    miód odsączany

Miód uzyskany przez odsączenie odkrytych plastrów bez złożonych jaj;

vi)   miód odciągnięty

Miód otrzymany przez odwirowanie odkrytych plastrów bez złożonych jaj;

vii)  miód wyciskany

Miód uzyskany przez wyciskanie plastrów bez złożonych jaj, nawet z zastosowaniem umiarkowanego podgrzewania, nieprzekraczającego 45ºC;

viii)  miód filtrowany

Miód uzyskany przez usunięcie obcych substancji organicznych lub nieorganicznych w taki sposób, aby usunąć znaczącą ilość pyłku.”

 

Stąd w związku z ustaleniami kontroli organ stwierdził w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji 6 partii miodów (miód pszczeli nektarowy lipowo-wielokwiatowy 385g, miód pszczeli nektarowy gryczano-wielokwiatowy 385g, miód nektarowo spadziowy spadziowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy lipowo-gryczany 650g, miód wielokwiatowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy gryczano-wielokwiatowy 650g) nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej określonym w przepisach §32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz§2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181 poz. 1773 ze zm.) ze względu na nieprawidłowe oznakowanie w zakresie rodzaju i odmiany miodu.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45, 70-001 Szczecin, odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych, tj.: 6 partii miodów (miód pszczeli nektarowy lipowo-wielokwiatowy 385g, miód pszczeli nektarowy gryczano-wielokwiatowy 385g, miód nektarowo spadziowy spadziowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy lipowo-gryczany 650g, miód wielokwiatowo-gryczany 650g, miód nektarowy wielokwiatowy gryczano-wielokwiatowy 650g)Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, że nazwa produktu zawierająca rodzaj i odmianę miodu, jako podstawowa informacja dla konsumenta powinna być jasna, czytelna i zgodna z pozostałym jego opisem. Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treścią informacji umieszczanych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa w szczególności jego oznakowanie.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były możliwe do wykrycia przy choćby podstawowej znajomości przepisów prawa dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podczas zwykłej weryfikacji oznakowania środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, np. poprzez wyrywkową kontrolę oznakowania podczas przyjmowania towaru w magazynie lub wykładania towaru na półki. Z drugiej jednak strony, tut. organ uwzględnił to, iż strona we współpracy z producentem kwestionowanego produktu podjęła działania naprawcze w zakresie poprawy oznakowania ww. produktów.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że zakwestionowane partie produktów, poza wspomnianymi uchybieniami, spełniały inne wymagania jakościowe, określone w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, aczkolwiek, co jest znamienne, stwierdzone uchybienia dotyczą ważnych z punktu widzenia konsumenta informacji, mających wpływ na podjęcie przez niego wyboru określonego produktu spośród innych, dostępnych na rynku.  

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca Auchan Polska Sp. z o.o. był już kontrolowany przez tut. organ. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto organ uwzględnił również okoliczność, że strona jest znanym na rynku przedsiębiorcą, posiadającym swoje placówki na terenie całego kraju.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o będące w posiadaniu organu dane o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku należy do największych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia, postanowiono przedsiębiorcy „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymierzyć karę pieniężną w wysokości 600 złotych (sześćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakościowych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 600,00 złotych kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45, 70-001 Szczecin, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                             

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby  upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- „Auchan Polska” Sp. z o.o.  ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno,

- A/a. (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-05-2014 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2014 09:26