Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.185,199.2013/J-7/2014

                                                                                              Szczecin, dnia 16.04.2014r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                          

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

                                                                                  Grażyna Wójcicka

                                                                       ul. Waleriana Łukasińskiego 49

                                                                                     71-215 Szczecin

                                                          prowadząca działalność gospodarczą w sklepie

                                                                          EKO-VITAE ul. Felczaka 20 C ,

                                                                                     71-417 Szczecin

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.185,199.2013/J-7/2014

umarzająca postępowanie

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy  Grażynie Wójcickiej, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie EKO- VITAE ul. Felczaka 20 C w Szczecinie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (4 opakowania) „Parówek EKO” o wartości 31,81 zł, oznaczonych m. in. należy spożyć do: 25.10.2013; partia 131004; producenta: Zakład Mięsny WASĄG S.C., Hedwiżyn 118; 23-400 Biłgoraj, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w     art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. z uwagi na brak w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu, ponadto ww. 1 partia (4 opakowania) „Parówek Eko. Produkt drobno rozdrobniony wędzony, parzony” nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niezgodność z deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. niewłaściwą (zhomogenizowaną) strukturę wyrobu, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 15-17 października 2013 r. oraz 7 listopada 2013r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz.  UE. L. 165 z 30. 4 2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 116, poz. 975) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U z 2009r., nr 151, poz. 1219 ze zm.) obecnie obowiązujący (Dz. U. z 2014 r. poz. 148), zgodnie z upoważnieniem nr 00012395 z dnia 15.10.2013r. oraz upoważnieniem nr 00012414 z dnia 07.11.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u  przedsiębiorcy Grażyny Wójcickiej, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie EKO-VITAE ul. Felczaka 20 C w Szczecinie  zwanej dalej również „stroną”. 

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię (4 opakowania) „Parówek EKO” o wartości 31,81 zł, oznaczonych m. in. należy spożyć do: 25.10.2013; partia 131004; producenta: Zakład Mięsny WASĄG S.C., Hedwiżyn 118; 23-400 Biłgoraj, które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust.1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. ze względu na to, iż brak było w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu ponadto ww. produkt w dniu 15.10.2013r. za protokołem pobrania próbki produktu nr 001036 pobrano do badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, iż badany produkt „Parówki Eko. Produkt drobno rozdrobniony wędzony, parzony” nie odpowiadał wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niezgodność z deklaracją producenta podaną na opakowaniu tj. z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. niewłaściwą (zhomogenizowaną) strukturę wyrobu. Wyniki badań laboratoryjnych udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 281/2013 z dnia 25.10.2013r. które w dniu 07.11.2013r. doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając m.in. dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadto zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres. Mając zatem na uwadze brak umieszczenia na przedmiotowym środku spożywczym pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu uznać należy, iż oznakowanie w tym zakresie podano niezgodnie z wymogami określonymi w ww. przepisach.

 

Stosownie z kolei do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), wprowadzone do obrotu artykuły rolno - spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnianie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż poddany ocenie artykuł rolno-spożywczy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw., ze względu na brak w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu oraz nie spełnia wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niezgodnośćz deklaracją producenta podaną na opakowaniu tj. „Parówki Eko. Produkt drobno rozdrobniony wędzony, parzony” z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. niewłaściwą (zhomogenizowaną) strukturę wyrobu.

 

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości w dniu 28 listopada 2013r. do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz producenta zakwestionowanych Parówek EKO jw. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca pismem z dnia 07.01.2014r. poinformował, iż nie otrzymał odpowiedzi od firmy „Wasąg” lub hurtowni „Bio planet” oraz poinformował, iż zakwestionowany produkt wycofany został z obrotu i zniszczony i nie będzie on więcej zamawiany. Natomiast producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 10.02.2014r. poinformował, iż w zakładzie zostały wprowadzone odpowiednie procedury celem wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 11.03.2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Grażynę Wójcicką, prowadzącą działalność gospodarczą w sklepie EKO- VITAE ul. Felczaka     20 C w Szczecinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii (4 opakowania) „Parówek EKO” o wartości 31,81 zł, oznaczonych m. in. należy spożyć do: 25.10.2013; partia 131004; producenta: Zakład Mięsny WASĄG S.C., Hedwiżyn 118; 23-400 Biłgoraj, które nie odpowiadały wymaganiom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań  w zakresie jakości handlowej określonych § 2 ust.1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. oraz które nie odpowiadały wymaganiom określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu oraz ww. produkt niezgodny jest z deklaracją producenta podaną na opakowaniu tj. „Parówki Eko. Produkt drobno rozdrobniony wędzony, parzony” z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. niewłaściwą (zhomogenizowaną) strukturę wyrobu.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie jak i cechy organoleptyczne artykułu rolno-spożywczego są jednymi z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym, wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Grażyna Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w sklepie EKO- VITAE ul. Felczaka 20 C w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którymi ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej 1 partii artykułu rolno-spożywczego, tj. parówek EKO Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do stwierdzeniabraku podania na opakowaniu pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej, tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu jest znikomy.Organ uwzględnił okoliczność, że na opakowaniu środka spożywczego uwidoczniona była nazwa Zakład Mięsny WASĄG S.C., Hedwiżyn 118; 23-400 Biłgoraj. Tym samym, w ocenie organu konsument nie był pozbawiony wiedzy w zakresie tego, od kogo i skąd produkt pochodził. Uwidocznione na opakowaniu w/w środka spożywczego dane umożliwiały identyfikację producenta. Odnośnie stwierdzonej niewłaściwej cechy organoleptycznej tj. niewłaściwej (zhomogenizowanej) struktury wyrobuw ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wada ta ma wpływ jedynie na walory smakowe i wizualne ww. środka spożywczego, co jednocześnie może mieć wpływ na wybór konsumenta tego rodzaju produktu. Należy podkreślić jednakże, iż umieszczenie niepełnych danych identyfikujących producenta jak i niezgodna z deklaracją producenta na opakowaniu struktura wyrobu stanowi naruszenie przepisów prawa, stanowiących o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie oznakowania i cech organoleptycznych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów dotyczących oznakowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych.W odniesieniu do braku pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał,iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia informacji przy przyjmowaniu towaru oraz jużprzy towarze przez osobę bezpośrednio obsługującą konsumentów. Natomiast przed wystąpieniem „wady” dotyczącej niewłaściwej cechy organoleptycznej tj. niewłaściwej (zhomogenizowanej) struktury wyrobustronę uchroniłaby choćby wyrywkowa kontrola określonych produktów.Jednocześnie przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona poinformowała na piśmie tut. organ, iż wycofała z obrotu handlowego zakwestionowany towar.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowana partia środka spożywczego poza wskazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku uwidocznienia ww. informacji oraz niewłaściwej cechy organoleptycznej spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia dotyczyły niewielkiej wartości  i ilości partii produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejuwzględnił okoliczność, że w stosunku do przedsiębiorcy Grażyny Wójcickiej  prowadzono postępowanie kontrolne podczas którego stwierdzono naruszenie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie analizy posiadanych informacji, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców,  w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, jak również stopnia szkodliwości czynu i zakresu naruszenia.   Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej. Ponadto strona uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania i cech organoleptycznych, wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

    …...................................................................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

1)      Grażyna Wójcicka ul. Waleriana Łukasińskiego 49, 71-215 Szczecin,

2)      a/a (Ka).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-05-2014 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2014 09:24