Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.137.2013.J-1.2014

Szczecin, dnia  09.04.2014r.

 

ZACHODNIOPOMORSKI                                              

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                                                                    

Abrava Sp. z o.o. P500 S.K.A

                                                                                                       ul. Piękna 18

00-549 Warszawa

      prowadząca działalność gospodarczą

      w Punkcie Sprzedaży 8505 Polo Market

     ul. Mickiewicza 26, 72-420 Dziwnów

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.137.2013.J-1.2014

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P500 S.K.A. siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, prowadzącej działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży 8505 przy ul. Mickiewicza 26 w Dziwnowie, karę pieniężną w wysokości 743,00 złote (siedemset czterdzieści trzy złote 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 10 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem) o wartości 251,89 złotych tj.: bułka mała 50g, Bułka Kajzerka 50g, Bułka Grahamka 80g, Bułka słonecznikowa 100g, Bułka śniadaniowa Fitness 80g, Bułka Śniadaniowa z makiem 70g, Bułka śniadaniowa 70g, Chleb słonecznikowy 515g, Bułka bagietka 205g, Chleb śródziemnomorski 550g, przy którym w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Uzasadnienie

W dniach 18 i 19 lipca 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148), zgodnie z upoważnieniem numer 00011915 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P500 S.K.A. siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, prowadzącej działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży 8505 przy
ul. Mickiewicza 26 w Dziwnowie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 10 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem) o wartości 251,89 złotych tj.: bułka mała 50g, Bułka Kajzerka 50g, Bułka Grahamka 80g, Bułka słonecznikowa 100g, Bułka śniadaniowa Fitness 80g, Bułka Śniadaniowa z makiem 70g, Bułka śniadaniowa 70g, Chleb słonecznikowy 515g, Bułka bagietka 205g, Chleb śródziemnomorski 550g, przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co naruszało § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Z uwagi na powyższe w toku kontroli stwierdzono, że oferowane do sprzedaży 10 partii pieczywa o łącznej wartości 251,89 złotych, nie spełniało wymagań jakościowych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148) w dniu 19 września 2013 r. skierował do strony wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 02 października 2013 r. w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż nieprawidłowości dotyczące braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa zostały usunięte.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 07 marca 2014 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 10 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży bez opakowań (luzem), o łącznej wartości 251,89 złotych (bułka mała 50g, Bułka Kajzerka 50g , Bułka Grahamka 80g, Bułka słonecznikowa 100g, Bułka śniadaniowa Fitness 80g, Bułka Śniadaniowa z makiem 70g, Bułka śniadaniowa 70g, Chleb słonecznikowy 515g, Bułka bagietka 205g, Chleb śródziemnomorski 550g), nieodpowiadających jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 17 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nazwa artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj.: „1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.”

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorcaAbrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P500 S.K.A., siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży 8505 przy ul. Mickiewicza 26 w Dziwnowie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 10 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu, uznał iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji, wiedzy w zakresie tego jaki jest to środek spożywczy. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest sprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych, ma obowiązek znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Stąd organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta, tj. w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem stwierdzonej „wady” uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Jednocześnie przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona podjęła działania naprawcze, co wskazała w piśmie stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że oznakowanie, choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych  w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej, a  przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu obowiązek właściwego oznakowania produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że wobec strony nie prowadzono dotychczas postępowania administracyjnego dotyczącego jakości handlowej. Przeprowadzona kontrola poza opisanymi uchybieniami nie wykazała innych naruszeń przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest mały w stosunku do wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono  przedsiębiorcy Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P500 S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wymierzyć karę pieniężną w wysokości 743,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu 10 partii pieczywa, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Abrava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P500 S.K.A. siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży 8505 przy ul. Mickiewicza 26 w Dziwnowie, powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

-  Abrava Sp. z o.o. P500 S.K.A.

    ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa,

Adres do korespondencji:

ul. Żwirki i Wigury 2a

86-105 Świecie

 - a/a (Ls).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 09-05-2014 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2014 13:28