Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.78,92.2012.J-72.2012

Szczecin, dnia 19.12.2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.78,92.2012

UpoważnienieNr 00010353 i Nr 00010375

 

                                                                                  „LIDL Polska Sklepy Spożywcze

                                                                                  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa

                                                                                  Jankowice, ul. Poznańska 48

                                                                                  62-080 Tarnowo Podgórne

prowadząca działalność gospodarczą w Sklepie 1615 przy ul. Starkiewicza 4 w Szczecinie

reprezentowana przez

radcę prawnego Bogusława Kapłon

Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

 

 

DECYZJA J-72/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) i przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierza przedsiębiorcy LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, prowadzącemu działalność gospodarczą w Sklepie Lidl Nr 1615 przy ul. Starkiewicza 4 w Szczecinie karę pieniężną w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego w rozumieniu art. 3 ust. 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), tj. partii/13 opakowań „Filetów z mintaja bez skóry, glazurowane” Nautica Alaska, oznakowanych m.in.: 500g masa netto/450g masa netto po odsączeniu, Produkt Głęboko Mrożony, z uwagi na niezgodnośćz deklaracją producenta w zakresie masy netto ryby bez glazury, przy jednocześnie zawyżonej zawartości glazury,a który ponadto nie odpowiadał wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudni 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi brak w oznakowaniu pełnych danych identyfikujących producenta.

 

Uzasadnienie

 

W dniach od 24 kwietnia do 2 maja oraz 22 maja 2012 r. w sklepie Lidl nr 1615 przy ul. Starkiewicza 4 na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1: sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem Nr00010353 z dnia 24 kwietnia 2012r. i upoważnieniem Nr 00010375 z dnia 22 maja 2012r. inspektorzy reprezentującyZachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k. siedziba: ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie Lidl Nr 1615 przy ul. Starkiewicza 4 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku kontroli za protokołem pobrania próbki produktu nr 000651 do badań laboratoryjnychpobrano próbkę produktu (5 opakowań ) z partii/13 opakowań „Filetów z mintaja bez skóry, glazurowane” Nautica Alaska, oznakowane m.in.: 500g masa netto/450g masa netto po odsączeniu, Produkt Głęboko Mrożony. Równolegle z próbką produktu za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000652 w takiej samej ilości pobrano próbkę kontrolną ww. produktu.

 

Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że badany produkt jest niezgodny z deklaracją producenta zawartą w oznakowaniualbowiem w pięciu badanych próbkach stwierdzono zaniżenie masy netto ryby bez glazury (433,1±5,6; 436,6±5,7; 433,7±5,6; 436,6±5,7; 423,9±5,5), tj. o: 11,3g; 7,7g; 10,7g; 7,7g; 20,6g po uwzględnieniu niepewności rozszerzonej. Stwierdzona w wyniku badań laboratoryjnych masa netto ryby bez glazury w przebadanych próbkach jest niezgodna z deklarowaną na opakowaniu jednostkowym produktu.

 

Mając na uwadze deklarację producenta, tj. masę netto 500g i masę netto po odsączeniu 450g oraz wyniki badań laboratoryjnych w zakresie masy netto (504,2±4,5; 507,8±4,6; 505,0±4,5; 512,3±4,6; 501,8±4,5) i masy netto ryby bez glazury (433,1±5,6; 436,6±5,7; 433,7±5,6; 436,6±5,7; 423,9±5,5), stwierdzono jednocześnie, że zawartość glazury w badanych próbkach jest zawyżona.

 

Powyższa nieprawidłowość wskazuje na zafałszowanie produktu, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem artykuł rolno-spożywczy zafałszowany jest to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

W związku z powyższym kontrolowanemu przedsiębiorcy doręczono sprawozdanie z przeprowadzonych badań nr 161/2012 z dnia 07.05.2012 r., pouczając jednocześnie o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca ze swojego prawa nie skorzystał.

 

W toku przeprowadzonej kontroli, sprawdzono również prawidłowość oznakowania partii przedmiotowych filetów, stwierdzając że oznakowanie produktu nie zawiera pełnych danych producenta, co narusza §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.).Na opakowaniu produktu podano bowiem „Iceland Seafood Gmbh Hamburg, Niemcy” bez wskazania dokładnego adresu producenta. Na podstawie okazanego dowodu dostawy ustalono, że dostawcą przedmiotowych filetów jest Iceland Seafood GmbH Grosser Grasbrook 9, D-20457 Hamburg.

 

Opakowany środek spożywczy zgodnie z treścią przepisu §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) znakuje się podając m.in.: dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że z uwagi na powyższe braki w zakresie oznakowania przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy nie odpowiada również wymaganiom jakościowym, o których mowa w cytowanym przepisie.

 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, w dniu 6 czerwca 2012 r. wystosowano do kontrolowanego wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne strona pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. poinformowała, że zakwestionowany środek spożywczy zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnosząc się natomiastdo stwierdzonego zaniżenia masy netto ryby bez glazury w stosunku do deklaracji, strona wprawdzie zobowiązała się podjąć działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonej różnicy, podnosząc jednak równocześnie, iż nie zgadza się z zarzutem zafałszowania, gdyż w jej ocenie stwierdzona różnica nie narusza w sposób istotny interesów konsumenta.

 

Mając na uwadze tak ustalony stan faktyczny, pismem z dnia 9 listopada 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotuproduktu zafałszowanego,o którym mowa w art. 3 pkt. 10 lit c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), tj.„Filety z mintaja bez skóry, glazurowane” Nautica Alaska, oznakowanego m. in.: 500g masa netto/450g masa netto po odsączeniu, Produkt Głęboko Mrożony, dla którego w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niezgodność z deklaracją producenta w zakresie masy netto ryby bez glazury oraz zawyżoną zawartość glazury, a który ponadto nie odpowiadał wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudni 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie §2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze. zm.) ze względu na brak w oznakowaniu pełnego adresu producenta.

 

W ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego prawa skorzystała i w piśmie z dnia 22 listopada 2012 r. wniosła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, a na wypadek nie uwzględnienia tego wniosku o umorzenie postępowania ze względu na to, że wymierzenie kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1), ewentualnie o wymierzenie kary na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy w najniższej wysokości. Jednocześnie strona podniosła, co następuje:

- strona zakwestionowała zastosowaną kwalifikację prawną, tj. wszczęcie postępowania z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak przesłanki istotnego naruszenia interesów konsumentów w przypadku stwierdzonej niezgodności masy netto ryby bez glazury albowiem jej zdaniem stwierdzona wada nie narusza w sposób istotny interesów konsumentów,

- brak spełnienia przesłanki istotnego naruszenia interesów konsumentów także w przypadku braku pełnego adresu producenta na opakowaniu przedmiotowego produktu,

- podjęcie przez siebie działań w celu wyeliminowania powstałej nieprawidłowości,

- brak wpływu stwierdzonej wady na zdrowie i życie konsumentów,

- brak możliwości stwierdzenia takiej wady bez przeprowadzenia specjalistycznych badań,

- jednorazowy przypadek wystąpienia stwierdzonej wady.

Zdaniem strony wszystkie przesłanki mające wpływ na ustalenie wymiaru kary ocenić należy jako nieistotne, stąd uwzględniając zasadę proporcjonalności określoną w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1) zachodzą podstawy do umorzenia postępowania, bądź wymierzenia kary w najniższym jej wymiarze.

 

Po analizie ww. pisma organ postanowił nie uwzględniać wniosku strony w zakresie umorzenia postępowania i uznał, iż wbrew twierdzeniu strony stwierdzona wada w zakresie zaniżenia masy netto ryby bez glazury i zawyżenia zawartości glazury w sposób istotny narusza interes konsumenta, stąd zachodzi podstawa do zastosowania kwalifikacji prawnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.).Organ wskazuje również, iż nieprawidłowość polegająca na braku pełnego adresu producenta w oznakowaniu produktu jest naruszeniem §2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, zatem stanowi naruszenie wymagań jakościowych, o których mowa wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudni 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że produkt ten jest przede wszystkim produktem zafałszowanym, stąd kwestia naruszenia wymagań jakościowych ma wpływ jedynie na ocenę zakresu naruszenia.  

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust.1 pkt 4, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” zgodnie, z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji strona odpowiada za wprowadzenie do obrotu produktu zafałszowanego.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzanie do obrotu produktu zafałszowanego o zaniżonej masie netto po odsączeniu, przy jednocześnie zawyżonej zawartości glazury w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu, w istotnym stopniu narusza interesy ekonomiczne konsumentów, którzy dokonując zakupu w efekcie otrzymywali mniejszą ilość ryby, niż wynikało to z deklaracji.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, który posiada sieć placówek detalicznych na terenie całego kraju, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów rolno-spożywczych konsumentowi finalnemu. Wprawdzie stwierdzona wada powstała na etapie glazurowania filetów rybnych, jednak nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych, bowiem jako profesjonalista mający wpływ na obrót żywnością powinna ona dołożyć wszelkich starań, aby dostarczać konsumentom finalnym produkty właściwej jakości handlowej, choćby poprzez wyrywkowe kontrole dostarczanych przez producentów produktów.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę fakt, że w przypadku ryby głęboko mrożonej zamieszczone na opakowaniu produktu informacje dotyczące masy netto po odsączeniu oraz zawartości glazury dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego. Stąd też uznano, że zaniżona w stosunku do deklarowanej masa netto ryby bez glazury, przy jednocześnie zawyżonej zawartości glazury w sposób istotny godzi w interes ekonomiczny konsumenta. Nadto organ zwrócił uwagę, iż choć partia z której pobrano próbki liczyła jedynie 13 opakowań to ujawnione w wyniku badań laboratoryjnych zaniżenie masy netto po odsączeniu w stosunku do deklaracji miało miejsce w przypadku wszystkich pięciu pobranych do badań próbek. Rozpatrując zakres naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił również fakt, że przedmiotowy artykułu rolno-spożywczy nie spełniał również wymagań jakościowych w zakresie oznakowania.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że w dotychczas przeprowadzonych u przedsiębiorcy kontrolach, tut. organ Inspekcji Handlowej nie stwierdził w obrocie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakościowych lub zafałszowanych, które dałyby podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości przychodów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z tym przepisem wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek organ postanowił stronie wymierzyć karę pieniężną w wysokości 2500,00 złotych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 2500,00 zł kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1.                   Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k., siedziba: ul. Poznańska 48 Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2.                   Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

…........……………………………………………………….....

                                                                                           (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- r. pr. Bogusław Kapłon

Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań,

- a/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-02-2013 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2013 13:10